Referat Budownictwa i Rozwoju LokalnegoKamila Pankiewicz-Krawiec - Kierownik
tel. (74) 837 69 99
e-mail: kpankiewicz-krawiec@um.niemcza.pl


Joanna Norberciak - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. (74) 837 69 99
e-mail: jnorberciak@um.niemcza.pl

Agnieszka Rożek - Referent ds. gospodarki przestrzennej
tel. (74) 837 69 99
e-mail: arozek@um.niemcza.pl


Izabela Zamirska - Rajek -  Inspektor ds informacji
tel. (74) 837 69 99
e-mail: izamirska@um.niemcza.pl

Do zadań referatu należy:

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
 1. prace koordynacyjne dot. opracowania STUDIUM,
 2. prace koordynacyjne dot. opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza ,
 3. opracowanie projektów decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. opracowanie projektów decyzji dla lokalizacji w odniesieniu do innych inwestycji,
 5. przygotowywanie opinii dla dokumentów planistycznych gmin sąsiednich,
 6. wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium,
 7. opiniowanie wstępnego projektu podziału działek
 8. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

2. Gospodarka komunalna

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych na terenie Gminy,
 2. wydawanie opinii co do przebiegu sieci infrastruktury technicznej przez tereny gminne

3. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne

 1. koordynowanie działań dotyczących budownictwa TBS,
 2. koordynowanie działań dotyczących budownictwa socjalnego,
 3. koordynowanie i nadzorowanie realizacji remontów mienia gminnego,
 4. współpraca pomiędzy referatami w zakresie prowadzenia spraw związanych z rewitalizacją zabytków Miasta i Gminy Niemcza,
 5. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 6. określenie zadań inwestycyjnych oraz organizowanie i nadzorowanie ich realizacji,
 7. nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie przeprowadzonymi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

4. Prawo energetyczne

 1. opiniowanie, opracowywanie dokumentów wynikających z ustawowego obowiązku,
 2. koordynacja prac dotyczących oświetlenia ulicznego,
 3. koordynacja wynikająca z realizowanych inwestycji oświetleniowych.

5. Zamówienia Publiczne

1)  opracowywanie planu przeprowadzania zamówień publicznych;

2)  opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;

3)  opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym;

4)  opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy współudziale zainteresowanych

     komórek organizacyjnych;

5)  przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z wyborem

     wykonawcy;

6)   przygotowywanie umowy o zamówienie publiczne;

7)   sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia publicznego;

8)   kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych;

9)   monitorowanie przebiegu zamówień publicznych;

10) gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji

zamówień publicznych;

    11) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o  zamówienia  publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowań;

  12)  współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w opracowywaniu wniosków        dotyczących środków z funduszy Unii Europejskiej, dotacji, pożyczek, kredytów i innych podobnych źródeł  finansowania.

13)   rozliczania przetargów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych,

 

6. W zakresie aktywizacji gospodarczej:

 1. wyszukiwanie programów pozwalających na wykorzystanie środków oferowanych przez Unię Europejską
 2. udzielanie informacji o aktualnych programach i możliwościach pozyskania środków dla;
  • małych i średnich przedsiębiorstw
  • jednostek oświatowych i instytucji kultury;
  • organizacji pozarządowych
 3. zadania z zakresu określania kierunków rozwoju gospodarczego gminy, opracowywanie i wdrażanie założeń polityki gospodarczej zgodnie z przyjętą i aktualizowaną Strategią Rozwoju Gminy Niemcza,
 1. prowadzenie spraw w zakresie rewitalizacji zabytków Gminy Niemcza,
 2. współpraca w sporządzaniu wieloletnich programów w zakresie inwestycji i ich aktualizacji,
 3. pomoc w przygotowywaniu ofert dla inwestorów oraz ich promocja,
 4. koordynacja działań związanych ze zgłaszaniem i przygotowywaniem projektów inwestycyjnych do dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych – krajowych i unijnych (opracowywanie wniosków aplikacyjnych, rozliczanie dofinansowania),
 5. promocja gminy, opracowywanie i wydawanie publikacji promujących walory turystyczne gminy,
 6. opracowywanie materiałów do katalogów, czasopism fachowych promujących oferty inwestycyjne gminy,
 7. opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń oraz wyróżnień państwowych i innych,
 8. planowanie i zakup materiałów promocyjnych,
 9. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w sferze turystyki na terenie gminy oraz z organizacjami ponad lokalnymi,
 10. współpraca w przygotowywaniu i realizacji imprez organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne,
 11. promocja gminy na targach gospodarczych i turystycznych /współpraca z innymi organizacjami,
 12. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki,
 13. ustawiczna aktualizacja strony internetowej gminy,
 14. inicjowanie oddolnych działań mających na celu poprawę wizerunku gminy przygotowywanie informacji do prasy,
 15. redagowanie biuletynów informacyjnych,
 16. organizacja i obsługa kontaktów zagranicznych gminy, organizacja współpracy w ramach umów partnerskich z gminami zagranicznymi,
 17. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w opracowywaniu wniosków dotyczących środków z funduszy Unii Europejskiej, dotacji i innych podobnych źródeł finansowania,
 18. prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogi

14‑11‑2013 08:55:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kamila Pankiewicz-Krawiec , w dniu:  21‑10‑2011 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2019 13:00:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie