ODPADY KOMUNALNE


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uprawnionych do działania na terenie Gminy Niemcza:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza, tel.: 74 837 69 81.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, tel.: 74 893 93 64.

3. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel.: 74 836 53 50.

4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel.: 32 278 45 31.

5. SZCZEPANKAM Galanteria Kamieniarska Tomasz Szczepańczyk, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 58-240 Pilawa Górna,

tel. 785 219 689.

6. Mtoilet, ul.Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800.

7.WCTRON Sp z.o.o, Al. J.Słowackiego 9,  50-406 Wrocław, tel. 800 803 308

 

ODPADY KOMUNALNE

 

Gmina Niemcza jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który zgodnie ze statutem przyjął uprawnienia i obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Do ZGPD-7 należą również gminy: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie.                                                

W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w związku oraz dodatkowi delegaci w liczbie wskazanej w statucie, wybrani przez rady gmin członkowskich. Zgromadzenie zbiera się raz na kwartał w celu ustalenia głównych kierunków działania ZGPD 7. Zgodnie z przyjętym statutem ZGPD-7 odpowiedzialny jest m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich, podejmowanie uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, określenie stawek opłat dla mieszkańców oraz sprawozdawczość. System odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oparty jest na przepisach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałach ZGPD-7. Właściciele lub zarządcy nieruchomości obowiązani są do składania deklaracji z liczbą mieszkańców – na tej podstawie określana jest wysokość opłat.  

 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku,

 -https://zgpd7dzierzoniow.bip.finn.pl/res/serwisy/pliki/31293058?version=1.0

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów,

-https://zgpd7dzierzoniow.bip.finn.pl/res/serwisy/pliki/31293139?version=1.0

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/uchwaly_zgromadzenia/2016/vii_16/vii_9_16/px_uchw.zgrom_vii_9_16.pdf

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

 -https://zgpd7dzierzoniow.bip.finn.pl/res/serwisy/pliki/29652661?version=1.0

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku określa: zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, rodzaj i minimalną pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

W kwestiach nie uregulowanych zapisami regulaminu utrzymania czystości na terenie Związku, zastosowanie ma Uchwała Nr LVII/340/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 stycznia 2023r. r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

 

Uregulowania dotyczące gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych nie uległy zasadniczym zmianom. Zmianie ulegnie sposób segregacji opakowań wielomateriałowych (kartoniki po sokach i mleku) – będziemy je zbierać w żółtych pojemnikach i workach z oznaczeniem „Plastik”, a nie jak dotychczas z makulaturą. Informacje na pojemnikach, dotyczące sposobu segregacji, zostaną sukcesywnie dostosowane do ww. zmiany.

 

W związku ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 sierpnia 2016 r. w przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, należy składać deklaracje na nowym formularzu.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty dla Związku Gmin obowiązujący od  1 stycznia 2020 r.

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/deklaracja_odpady_ZGPD_2020.pdf

 

Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego właściciela i nieruchomości), za okres dwóch miesięcy, do 20 dnia drugiego miesiąca (do: 20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia).

 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” telefonicznie pod numerem tel. 74 831 50 02, elektronicznie e-mail: biuro@zgpd7.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów.

 

Nowy system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. za odbiór i prawidłowe unieszkodliwienie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych będzie odpowiadać gmina. Nasze miasto wraz z Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Gminą Wiejską Dzierżoniów postanowiło wspólnie prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7. W ramach nowego systemu ZGPD7 w drodze postępowania przetargowego dokona wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Mieszkańcy z dniem 1 lipca 2013 r. nie będą już zobowiązani do posiadania indywidualnych umów na odbiór śmieci. Nowy system dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepy, zakłady usługowe, instytucje, zakłady przemysłowe, szkoły itp., obowiązywać będzie dotychczasowy system, w którym właściciel nieruchomości obowiązany jest do podpisywania umowy z podmiotem odbierającym odpady.

Kto składa deklarację?

 

Budynek jednorodzinny - deklarację składa właściciel nieruchomości.

 

Przez właściciela rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

 

Budynek wielorodzinny - deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

 

Kiedy składamy deklarację?

 

14  dni od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Ile zapłacimy ?

Wysokość opłaty uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku Gminy Niemcza miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca została ustalona w wysokości 41 zł. Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki opłata ta wyniesie 82 zł..

Opłaty mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i unieszkodliwianie odpadów.

Segregacja się opłaca.

Jeżeli selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona prawidłowo, opłaty za odbiór i unieszkodliwianie odpadów będą niższe. Podmiot odbierający odpady będzie odbierał je w sposób selektywny, przekazując odpady segregowane do odzysku, natomiast odpady niesegregowane do regionalnego zakładu gospodarki odpadami. Nieprowadzenie segregacji lub niewłaściwa segregacja skutkować będzie koniecznością wyliczenia wyższej opłaty za odbiór na unieszkodliwienie odpadów.

Jak segregować ?

Nowy system wymusza większą efektywność selektywnej zbiórki odpadów i konieczność osiągania limitów określonych w przepisach prawa. W celu sprostania temu zadaniu selektywna zbiórka będzie prowadzona w Gminie Niemcza dwoma sposobami: w jednolitej zabudowie jednorodzinnej metodą workową, natomiast na pozostałym terenie ogólnodostępnym systemem pojemnikowym (gniazda segregacyjne). Podobnie jak teraz segregować będziemy makulaturę, szkło i plastiki.

Odpady problemowe

Co pewien czas w naszych domach powstają odpady, które nie mogą trafić do zwykłego pojemnika na odpady. Do tego typu odpadów możemy zaliczyć: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby i rozpuszczalniki, opony, gruz budowlany. W przypadku tego typu odpadów będzie możliwość bezpłatnego przekazania ich do punktu selektywnego zbierania odpadów. Punkt będzie przyjmował także bioodpady takie jak liście, trawę, odpady kuchenne.

 

30 czerwca 2022 r. na terenie Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy i Piławy Górnej ustawiono pojemniki przeznaczone na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o maksymalnych wymiarach 50 x 50 x 30 cm (taki jak: stare telefony, suszarki, miksery, laptopy, tonery, itp.) oraz baterie. Pojemniki stanowią uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie elektroodpadów, poza możliwością dostarczenia zużytego sprzętu do PSZOK lub oddaniu do sklepu przy zakupie takiego samego urządzenia. Elektroodpady zebrane w czerwonych pojemnikach zostaną poddane recyklingowi. Projekt Elektryczne Śmieci, realizowany jest wspólnie przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, MB Recycling oraz Fundację Odzyskaj Środowisko. W Gminie Niemcza pojemnik początkowo  zlokalizowany był na ul. Przemysłowej 4 obecnie pojemnik znajduje się na ul. Bolesława Chrobrego 46 A.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7, ul. Świdnicka 38, 58 - 200 Dzierżoniów, II piętro, pokój 203, tel. 74 831 5002  strona  https://www.zgpd7.pl/main.php?w=akt lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 5, tel. 74 8376 994.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zasady segregowania - ulotka II ZGPD7

22‑01‑2020 12:59:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady segregowania - ulotka I ZGPD7

22‑01‑2020 12:59:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o powszechnym obowiązku selektywnego zbierania odpadów

22‑01‑2020 12:53:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie przy zmniejszaniu ilości deklarowanych osób

22‑01‑2020 12:49:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22‑01‑2020 08:38:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza

22‑07‑2016 12:30:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Kuźniar-Kaczor , w dniu:  11‑02‑2013 09:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  11‑02‑2013 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2024 12:04:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie