ODPADY KOMUNALNE


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uprawnionych do działania na terenie Gminy Niemcza:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza, tel.: 74 837 69 81.

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, tel.: 74 893 93 64.

3. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 831 33 18.

4. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel.: 74 836 53 50.

5. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel.: 32 278 45 31.

 

 

ZMIANY W ODPADACH KOMUNALNYCH

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r., do końca lipca 2016 r. należy dostosować do nowelizacji uchwały regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi gmin.

 

Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku ze zmianą statutu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, Zgromadzenie Związku będące organem stanowiącym Związku, w którego skład wchodzą Burmistrzowie, Wójt oraz wybrani Radni gmin członkowskich, przyjęło na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. uchwały w sprawie:

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku,

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/uchwaly_zgromadzenia/2016/vii_16/vii_7_16/px_uchw.zgrom_vii_7_16.pdf

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów,

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/uchwaly_zgromadzenia/2016/vii_16/vii_8_16/px_uchw.zgrom_vii_8_16.pdf

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/uchwaly_zgromadzenia/2016/vii_16/vii_9_16/px_uchw.zgrom_vii_9_16.pdf

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/uchwaly_zgromadzenia/2016/vii_16/vii_10_16/px_uchw.zgrom_vii_10_16.pdf

 

Wyżej wspomniane uchwały wejdą w życie 1 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku określa: zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, rodzaj i minimalną pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

W kwestiach nie uregulowanych zapisami regulaminu utrzymania czystości na terenie Związku, zastosowanie ma Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

 

Uregulowania dotyczące gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych nie uległy zasadniczym zmianom. Zmianie ulegnie sposób segregacji opakowań wielomateriałowych (kartoniki po sokach i mleku) – będziemy je zbierać w żółtych pojemnikach i workach z oznaczeniem „Plastik”, a nie jak dotychczas z makulaturą. Informacje na pojemnikach, dotyczące sposobu segregacji, zostaną sukcesywnie dostosowane do ww. zmiany.

 

W związku ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 sierpnia 2016 r. w przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, należy składać deklaracje na nowym formularzu.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty dla Związku Gmin obowiązujący od  1 stycznia 2020 r.

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/deklaracja_odpady_ZGPD_2020.pdf

 

Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego właściciela i nieruchomości), za okres dwóch miesięcy, do 20 dnia drugiego miesiąca (do: 20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia).

 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” telefonicznie pod numerem tel. 74 831 50 02, elektronicznie e-mail: biuro@zgpd7.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów.

 

Nowy system odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. za odbiór i prawidłowe unieszkodliwienie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych będzie odpowiadać gmina. Nasze miasto wraz z Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Gminą Wiejską Dzierżoniów postanowiło wspólnie prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7. W ramach nowego systemu ZGPD7 w drodze postępowania przetargowego dokona wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Mieszkańcy z dniem 1 lipca 2013 r. nie będą już zobowiązani do posiadania indywidualnych umów na odbiór śmieci. Nowy system dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepy, zakłady usługowe, instytucje, zakłady przemysłowe, szkoły itp., obowiązywać będzie dotychczasowy system, w którym właściciel nieruchomości obowiązany jest do podpisywania umowy z podmiotem odbierającym odpady.

Zamiast umowy - deklaracja

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć do 15 marca 2013 r. deklarację zawierającą wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami. Deklaracje należy złożyć w biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 przy ul. Świdnickiej 38 (budynek Starostwa Powiatowego) lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy. Wysokość opłaty uzależniona będzie od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Deklaracja jest prosta i jej wypełnienie nie powinno nastręczać problemów. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.niemcza.pl/ oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy. W przypadku niezłożenia deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji. Aby uniknąć konieczności podwójnych kosztów, należy pamiętać o właściwym rozwiązaniu umowy z dotychczasową firmą odbierającą odpady. Rozwiązanie umowy powinno nastąpićz dniem 30 czerwca 2013 r. Warunki rozwiązania umowy oraz okres wypowiedzenia powinny być zapisane w aktualnej umowie.

Ile zapłacimy ?

Wysokość opłaty uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku Gminy Niemcza miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca została ustalona w wysokości 36 zł. Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki opłata ta wyniesie 72 zł..

Opłaty mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i unieszkodliwianie odpadów.

Segregacja się opłaca.

Jeżeli selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona prawidłowo, opłaty za odbiór i unieszkodliwianie odpadów będą niższe. Podmiot odbierający odpady będzie odbierał je w sposób selektywny, przekazując odpady segregowane do odzysku, natomiast odpady niesegregowane do regionalnego zakładu gospodarki odpadami. Nieprowadzenie segregacji lub niewłaściwa segregacja skutkować będzie koniecznością wyliczenia wyższej opłaty za odbiór na unieszkodliwienie odpadów.

Jak segregować ?

Nowy system wymusza większą efektywność selektywnej zbiórki odpadów i konieczność osiągania limitów określonych w przepisach prawa. W celu sprostania temu zadaniu selektywna zbiórka będzie prowadzona w Gminie Niemcza dwoma sposobami: w jednolitej zabudowie jednorodzinnej metodą workową, natomiast na pozostałym terenie ogólnodostępnym systemem pojemnikowym (gniazda segregacyjne). Podobnie jak teraz segregować będziemy makulaturę, szkło i plastiki.

Odpady problemowe

Co pewien czas w naszych domach powstają odpady, które nie mogą trafić do zwykłego pojemnika na odpady. Do tego typu odpadów możemy zaliczyć: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby i rozpuszczalniki, opony, gruz budowlany. W przypadku tego typu odpadów będzie możliwość bezpłatnego przekazania ich do punktu selektywnego zbierania odpadów. Punkt będzie przyjmował także bioodpady takie jak liście, trawę, odpady kuchenne.

Przepisy regulujące ww. kwestie zawarte są w uchwałach Rady Miejskiej w Niemczy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi dostępnych na stronie internetowej http://bip.um.niemcza.pl/ .

Mając na uwadze fakt, że w chwili obecnej nadal trwają w Sejmie prace nad ponownymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać wprowadzone uregulowania prawne, które będą wymuszały wprowadzenie zmian do uchwał Rady Miejskiej w Niemczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7, ul. Świdnicka 38, 58 - 200 Dzierżoniów, II piętro, pokój 203, tel. 74 831 5002 lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 5, tel. 74 8376 994.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
414KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zasady segregowania - ulotka II ZGPD7

22‑01‑2020 12:59:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady segregowania - ulotka I ZGPD7

22‑01‑2020 12:59:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o powszechnym obowiązku selektywnego zbierania odpadów

22‑01‑2020 12:53:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie przy zmniejszaniu ilości deklarowanych osób

22‑01‑2020 12:49:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22‑01‑2020 08:38:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza

22‑07‑2016 12:30:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXV/146/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28.12.2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

11‑02‑2013 12:58:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Kuźniar-Kaczor
email: akuzniar-kaczor@um.niemcza.pl tel.:748376265
, w dniu:  11‑02‑2013 09:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  11‑02‑2013 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2023 10:56:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie