Obwieszczenia i komunikaty


Informacja o organizacji zgromadzenia - PROTEST ROLNIKÓW

14‑03‑2024 11:19:14

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza informuje o planowanym zgromadzeniu.

Zgodnie z pismem z dnia 13 marca 2024 r. zgromadzenie w sprawie – PROTEST ROLNIKÓW odbędzie się droga krajową nr 8 od miejscowości Przerzeczyn-Zdrój do Wilkowa Wielkiego, w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach 7.00 – 19.00.

Organizatorem i przewodniczącym zgromadzenia jest Pan Mirosław Bąbka.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o I naborze wniosków o udzielenie dotacji do zmiany ogrzewania na ekologiczne

25‑01‑2024 15:15:48

Ogłoszenie o I naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza w roku 2024.

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza I nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2024 roku.

 1. Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę na urządzenie grzewcze proekologiczne. Do urządzeń proekologicznych zalicza się:

 • Kotły gazowe wraz z towarzyszącą instalacją;
 • Kotły na lekki olej opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką;
 • Kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • Pompy ciepła;
 • Włączenie do sieci cieplnych.

 

 1. Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkami otrzymania dofinansowania są:

 1. Prawidłowe i kompletne złożenie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
 3. Pozytywna weryfikacja wniosku przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję.

 

 1. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:

 • Dla domu jednorodzinnego – 2000 zł;
 • Dla lokalu mieszkalnego – 1500 zł;
 • W przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – 1000 zł;
 • W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • Zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na zmianę źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty.

 

 1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:

Razem z wnioskiem wnioskodawca, przekłada następujące dokumenty:

 1. kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty kwalifikowalne;
 2. potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo - potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty z adnotacją „zapłacono gotówką”,
 3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli było wymagane do wykonania prac),
 4. w przypadku ogrzewania gazowego - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji, sporządzony przez instalatora z wymaganymi prawem uprawnieniami,
 5. w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę - opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,
 6. w przypadku ogrzewania na gaz - umowy sprzedaży gazu do celów grzewczych,
 7. w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej - umowa sprzedaży energii cieplnej,
 8. w przypadku ogrzewania elektrycznego - umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 9. w przypadku ogrzewania elektrycznego wspomaganego fotowoltaiką - potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego przez operatora sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenie instalacji do sieci (tzw. zaświadczenie OSD),
 10. w przypadku pompy ciepła - protokół odbioru, potwierdzający pierwsze uruchomienie urządzenia oraz karta gwarancyjna.

 

 

Informacji w sprawie dofinansowania udziela:

 1. Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl;
 2. Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o organizacji zgromadzenia

22‑01‑2024 09:38:12

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy informuje o planowanym zgromadzeniu. Zgodnie z pismem z dnia 17 stycznia 2024 r. zgromadzenie w sprawie - PROTEST ZWIĄZKOWY NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ odbędzie się droga krajową nr 8 od miejscowości Przerzeczyn-Zdrój do Łagiewnik, w dniu 24 stycznia 2024 r. w godzinach 12.00 – 14.00. Organizatorem i przewodniczącym zgromadzenia jest Pan Piotr Samołyk.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla rolników indywidualnych

08‑01‑2024 13:11:24

Z A W I A D O M I E N I E

 

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy w związku z otrzymanym pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr WRO.WKUZ.UR.501.80.2023.AG.8 z dnia 27 grudnia 2023 r. dotyczącym popytu wśród miejscowych rolników indywidualnych na grunty rolne, będące w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położone na terenie Gminy Niemcza, zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych o zgłoszenie tego faktu do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej do dnia 19 stycznia 2024 r.

W zgłoszeniu proszę uwzględnić powierzchnię gruntów rolnych.

Zgłoszenia można dokonać:

- telefonicznie – pod numerem telefonu 74 837 6994;

- mailowo – na adres poczty: kjanicka@um.niemcza.pl;

- osobiście – w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzędu.

 

Równocześnie informuję, że powyższe dane są pozyskiwane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa cyklicznie, dwa razy do roku, celem racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi i prowadzenia aktywnej polityki rolnej państwa, zmierzającej do ochrony gospodarstw rodzinnych.

Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA W TRYBIE ART. 72 UST.6 USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

28‑12‑2023 14:56:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA W TRYBIE ART. 72 UST.6 USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

22‑12‑2023 11:22:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH W GMINIE NIEMCZA W PRZEDMIOCIE NADANIA NOWYCH STATUTÓW JEDNOSTKOM POMOCNICZYM GMINY NIEMCZA.

16‑10‑2023 13:38:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborach do Izb Rolniczych

05‑09‑2023 16:43:36
Okręgowa Komisja Wyborcza w Niemczy informuje, że w ustawowym terminie zostało zarejestrowanych 4 kandydatów na delegata do Rady Powiatowej Powiatu Dzierżoniowskiego. W związku z powyższym zostaną przeprowadzone w dniu 24 września 2023 r. wybory. W załączeniu obwieszczenia w tej sprawie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - wybory do Izb Rolniczych

16‑08‑2023 11:38:24

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok

OBWIESZCZENIE

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Niemczy podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

 1. Przewodniczący Komisji Mandziej Adam
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Oporski Mieczysław
 3. Sekretarz Komisji Szachniewicz Stanisław
 4. Członek Komisji Drabik Krzysztof
 5. Członek Komisji Bąbka Wojciech

Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:

 1. w dniu 31.08.2023 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
 2. w dniu 01.09.2023 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
 3. w dniu 04.09.2023 r. w godzinach od 14:30 do 15:30, po tej godzinie kontakt pod nr telefonu 693-820-333.

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie w siedzibie urzędu miasta/gminy od dnia 25.08.2023 r. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023 r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu – zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów – odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023 r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023 r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji

/-/ Adam Mandziej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Wiśniewska , w dniu:  21‑10‑2011 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  21‑10‑2011 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2024 11:20:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie