Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej


I piętro, pokój nr 5 i nr 7, tel. 74/83-76-994

Katarzyna Janicka - Kierownik Referatu

kjanicka@um.niemcza.pl


Jerzy Jasięga - Inspektor ds. leśnictwa i ochrony przyrody
jjasiega@um.niemcza.pl

Agnieszka Kawa - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

akawa@um.niemcza.pl

Sylwia Sarkany - Referent ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i działalności gospodarczej
ssarkany@um.niemcza.pl

Patrycja Bednarczyk - Referent ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i dzialalnosci gospodarczej (zastępstwo)

pbednarczyk@um.niemcza.pl

Anna Kuźniar-Kaczor - Podpinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
akuzniar@um.niemcza.pl

 

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej należy:

1. w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody:

1.       realizacja zadań Miasta, wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy prawo wodne,

2.       opracowywanie i realizacja gminnych programów i planów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności poprzez opracowanie i realizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska;

3.       prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

4.       wykonywanie zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, w szczególności poprzez:

a)       zadania związane z dofinansowaniem do zmiany systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym w celu ograniczenia niskiej emisji,

b)      zadania związane z dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii,

5.       opiniowanie projektów prac geologicznych,

6.       wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody:

a)       ochrona terenów zieleni i tworzenie parków gminnych,

b)      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat  i wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych –na zasadach wynikających z upoważnienia Burmistrza,

c)       opracowywanie projektów uchwał o uznaniu drzew za pomniki przyrody, o objęciu ochroną rezerwatową parków i lasów z uwagi na występujące w nich unikalne gatunki flory i fauny,

d)      prowadzenie inwentaryzacji i nadzór nad obiektami objętymi formami ochrony przyrody,

7.       prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,

8.       udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

9.       realizacja zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, wydawanie zezwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej,

10.   prowadzenie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

11.   współdziałanie z instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska i występowanie w sprawach naruszeń przepisów z tym związanych,

12.   nadzór nad utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej oraz gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

13.   wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

 

2. w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymywania czystości i porządku w Mieście:

1.       współpraca  ze Związkiem Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego  ZGPD-7 w zakresie przekazanych kompetencji,

2.       opiniowanie zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów, a w tym określających sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

3.       prowadzenie rejestru nielegalnych składowisk odpadów i wydawanie nakazu ich likwidacji,

4.       realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności poprzez:

a)       wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b)      prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń w przedmiocie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c)       prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

5.       wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymywania czystości i porządku w Mieście.

 

3. w zakresie ochrony zwierząt:

1.       realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności poprzez tworzenie i realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

2.       prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie, a w szczególności:

a)       wydawanie zgody na utrzymywanie psa rasy uznawanej na agresywną,

b)      rejestracja psów zaliczanych do rasy agresywnej,

c)       prowadzenie procedury czasowego odebraniazwierząt,3) przygotowywanie decyzji odbierającej czasowo właścicielowi zwierzę, które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane,

3.       wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w przedmiocie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

4.       wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w przedmiocie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

5.       współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

6.       współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

7.       podawanie do wiadomości zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii działań mających na celu umiejscowienia choroby i jej likwidację,

8.       wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu ochrony zwierząt.

 

4. w zakresie infrastruktury terenów wiejskich, rolnictwa, produkcji roślinnej, zwierzęcej i prawa wodnego:

1.       współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów na terenie Miasta, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na tym terenie,

2.       wykonywanie zadań Miasta w zakresie ustawy prawo wodne, a w szczególności:

a)       ustalanie potrzeb dotyczących melioracji, regulowania stosunków wodnych na gruntach, tworzenie małej retencji,

b)      rozstrzyganie sporów wynikających z wprowadzania zmian stosunków wodnych na gruntach,

c)       opracowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji do wydawania pozwoleń wodno-prawnych,

d)      zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

3.       współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

4.       przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób roślin lub zwierząt i przekazywanie ich do publicznej wiadomości,

5.       wzywanie do wykonywania określonych czynności wskazanych przez odpowiednie służby w zakresie ich zwalczania lub zapobiegania,

6.       występowanie z wnioskiem o zgodę na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych,

7.       wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

8.       współpraca z Izbami Rolniczymi oraz współpraca z Sołectwami,

9.       prowadzenie obsługi funduszy sołeckich, w szczególności: przygotowanie dokumentacji dotyczącej określenia zadań do realizacji funduszy sołeckich w Gminie Niemcza, nadzór merytoryczny i realizacja tych przedsięwzięć oraz kontrola poprawności wydatkowania środków na ten cel,

10.   współpraca z Referatem Budownictwa i Rozwoju Lokalnego w sprawach z zakresu rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

11.   prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i utrzymaniem  dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

12.   przygotowanie projektów uchwał w sprawie likwidacji dróg lub części dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

13.   planowanie rekultywacji: dróg dojazdowych do gruntów rolnych, nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych oraz użyźniania innych gruntów,

14.   opracowywanie wniosków o dofinansowanie rekultywacji gruntów rolnych,

15.   koordynacja zadań związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich,

16.   organizacja i prowadzenie zadań związanych ze spisem rolnym,

17.   wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu infrastruktury terenów wiejskich, rolnictwa, produkcji roślinnej, zwierzęcej i prawa wodnego.

 

5.       w zakresie gospodarki nieruchomościami:

1.       przeprowadzenie procedur w celu nabywania mienia komunalnego,

2.       przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,

3.       przygotowanie projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy

4.       prowadzenie spraw w zakresie działalności referatu związanych ze sprzedażą, dzierżawą, oddaniem w zarząd, trwały zarząd, użyczeniem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach prawnych oddawania nieruchomości, które stanowią własność Miasta,

5.       ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych przepisach, a w szczególności

a)       ustalanie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, oraz zmiany ustalanie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, oraz zmiany tych opłat i tych opłat i bieżąca ich aktualizacja,

b)      z zakresu udzielanych ulg cywilnoprawnych, rozłożenia na raty z zakresu udzielanych ulg cywilnoprawnych, rozłożenia na raty bonifikaty, dzierżawy,

6.       prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów na rzecz Miasta w przedmiocie realizacji celów publicznych,

7.       przygotowanie wniosków w sprawie komunalizacji mienia,

8.       tworzenie zasobów gminnych na cele zabudowy Miasta,

9.       sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów, w trybie bezprzetargowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki,

10.   przygotowanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości miedzy tymi jednostkami, bądź umów o nabyciu nieruchomości,

11.   prowadzenie spraw w zakresie przekształcenia prawa wieczyste go użytkowania w prawo własności,

12.   prowadzenie aktualizacji ewidencji wieczystych użytkowników,

13.   sporządzanie przypisów z tytułu zbycia nieruchomości i czynszów dzierżawnych,

14.   wystawianie faktur na zbywane nieruchomości, dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste,

15.   przygotowanie decyzji o podziałach nieruchomości oraz spraw związanych ze scalaniem gruntów,

16.   przygotowanie postanowień i decyzji o rozgraniczeniach nieruchomości,

17.   ustalenie we współpracy z Referatem Budownictwa i Rozwoju Lokalnego wysokości udziału w szczególności w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych, gazowych oraz opłat adiacenckich

18.   przygotowywanie projektów decyzji do naliczania renty planistycznej,

19.   współpraca z Sądami wieczystoksięgowymi w zakresie regulowania spraw własnościowych nieruchomości,

20.   prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych budynków i gruntów,

21.   opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez Burmistrza prawa pierwokupu,

22.   zbieranie dokumentacji, projektów uchwał i innych materiałów na posiedzenia organów spółek prawa handlowego, w których Miastu przysługują udziały albo akcje

23.   wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu gospodarki nieruchomościami.

 

6. w zakresie ewidencji miejscowości, ulic i adresów:

1.       nadawanie i zmiany nazw ulic i placów,

2.       nazewnictwo miejscowości,

3.       numeracja porządkowa nieruchomości,

4.       wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Gminy z zakresu ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 

7. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej:

1.       nadzór nad zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami Gminy,

2.       stałe przedstawicielstwo Gminy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem mienia gminnego,

3.       prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową:

a)       opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

b)      ustalanie zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego,

c)       opracowywanie zasad wynajmowania, zamiany i przepisywania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego,

d)      opracowywanie i aktualizacja listy przydziału mieszkań komunalnych,

4.       ewidencja i bieżąca aktualizacja Mienia Gminy oraz bezpośrednia współpraca z Referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi, które sprawują bezpośredni nadzór nad składnikami majątkowymi Gminy,

5.       koordynacja prac dotyczących eksploatacji, utrzymania infrastruktury komunalnej i terenów zielonych,

6.       przygotowanie i aktualizacja regulaminu targowiska,

7.       przygotowanie projektu uchwał w sprawie  ustalenia lokalizacji i urządzenia targowiska oraz opłat targowych,

8.       nadzór nas eksploatacją cmentarza komunalnego,

9.       wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

 

8. w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

1.       realizacja zadań z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie: CEDIG), a w tym dokonywanie wpisów wniosków o:

a)       wpis działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b)      zmianę wpisu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c)       wpis informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności gospodarczej w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.       wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej, która była prowadzona przez Burmistrza,

3.       udzielanie informacji dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą,

4.       realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in. w zakresie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów, alkoholowych,

5.       przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących w szczególności:

a)       ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta,

b)      określenia zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

c)       ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta,

6.       prowadzenie ewidencji oraz kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych,

7.       wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

 

9. w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii:

1.       wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

2.       obsługa kancelaryjna Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3.       przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,

4.       sporządzanie programów i harmonogramów realizacyjnych dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5.       koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,

6.       sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,

7.       sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów,

8.       koordynowanie prac podzespołu prowadzącego rozmowy motywująco interweniujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi od alkoholu,

9.       przeciwdziałanie uzależnień i patologii społecznej,

10.   opracowanie projektu budżetu w zakresie działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

11.   wykonywanie innych powierzonych lub przekazanych zadań i obowiązków prawnych Miasta z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Bożena Frass , w dniu:  21‑10‑2011 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2023 13:14:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive