PRZETARGI


Informacja o wyniku przetargu z dnia 12 września 2019 r.

Link do strony: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/22046169?version=1.0

 

 

Niemcza, dnia 29 lipca 2019 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, położonej w Niemczy, ul. Azaliowa, w granicach działki nr 463/8 o pow. 0,1076 ha, obręb Stare Miasto, KW Nr SW1D/00014698/2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.694,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

 

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.850,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 05 września  2019 roku, lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 05 września 2019 roku.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia  22 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Niemczy przy ul. Kwiatowej w granicach działki nr 293/39 o pow. 0,0015 ha, Obręb Stare Miasto,  KW nr SW1D/00015012/7.

Działka położona jest w ciągu  szeregowej zabudowy garażowej na samochody  osobowe.

W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Niemcza i wolna jest od obciążeń.  

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  776,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 9 00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy,  pokój  nr  6,  I  piętro.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  100,00 zł  w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do  godz. 12-tej, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić   w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 45 9533 1056 2006 0000 4646 0001 najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty  przygotowania dokumentacji do  sprzedaży  oraz  opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega  się  prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 5,  tel. 74/ 8376-994

 

 

                                                          

 

 

 

 

Informacje o wyniku przetargu

17‑09‑2019 13:25:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2019 15:44:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive