PRZETARGI


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza podaje

 do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu

Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

18 września 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczyste:

nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Niemczy w granicach działki nr 293/119 o pow. 0,0735 ha, obręb 0001 Stare Miasto, KW Nr SW1D/00015006/2

Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

liczba osób dopuszczonych – 1

liczba osób niedopuszczonych - 0

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł + 23% VAT = 61 500,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 50 500,00 + 23% VAT = 62 115,00 zł

Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

nabywca nieruchomości: Pan Józef  Kaczkowski

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/VIII/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

Działając na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.).

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Niemcza, który odbędzie się

w dniu 22 września 2020 roku o godz. 1000

w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, sala nr 6, I piętro

PRZEDMIOT DZIERŻAWY.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 463/35 o pow. 0,0202 ha obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza, dla której w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie prowadzona jest  Księga Wieczysta Nr SW1D/00014698/2 i jest wolna od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na uprawę warzyw, kwiatów, trawy i zieleni ozdobnej na własne potrzeby, polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teren posiada regularny kształt i pochyłą powierzchnię, położony jest w otoczeniu gruntów zabudowanych budynkami o charakterze mieszkalnym i usługowym. Na przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Dzierżawca będzie zobowiązany w przypadku ich awarii lub konserwacji udostępnić grunt służbom technicznym bez odszkodowania. Dzierżawa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. okres 10 lat.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/232/2002 z dnia 25 września 2002 r. na wyznaczoną funkcję w terenie oznaczoną symbolem planu MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZN – zieleń niska oraz KS – urządzenia obsługi komunikacyjnej (teren parkingu).

UZASADNIENIE.

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest utrudniony dojazd ewidencyjny do w/w działki oraz jej charakterystyczne położenie. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. właścicieli działki przyległej.

CENA I WADIUM.

CENA WYWOŁAWCZA – 100,00 zł + 23% VAT
WADIUM – 20,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3, w terminie do dnia 14.09.2020 r. lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza: Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005.

WARUNKI PRZETARGU.

1. Wpłacenie wadium w kasie UMiG Niemcza lub na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz numer działki z dopiskiem „wadium”).

- Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

- Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

2. Pełną cenę nieruchomości po wygraniu przetargu należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

3. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy.

6. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

7. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.

8. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

10. Ogłoszenie o przetargu jest umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, na stronie BIP Urzędu i w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w:

Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami

i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, pok. nr 7

tel. 74 8376 994

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza podaje

 do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu

Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

18 września 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 19 m. 1, 58 - 230 Niemcza

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczyste:

lokal mieszkalny, położony w Niemczy przy ul. Rynek 19 m. 1, w granicach działki nr 222/19, o pow. 0,0253 ha, obręb Stare Miasto, KW nr SW1D/00052564/2

Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

liczba osób dopuszczonych – 1

liczba osób niedopuszczonych - 0

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

cena wywoławcza nieruchomości – 52 000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 53 000,00 zł

Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

nabywca nieruchomości: Pani Władysława Bagińska

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/VIII/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

Działając na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.).

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

 własność Gminy Niemcza, który odbędzie się

w dniu 18 września 2020 roku o godz. 1200

w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, sala nr 6, I piętro

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – Niemcza, przy ul. Rynek 19 m. 1

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – działka nr 222/19, obręb Stare Miasto
POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 0,0253 ha

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ – SW1D/00052564/2
PRZEZNACZENIE – brak MPZP, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza, Uchwała Nr XXXV/208/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dn. 27.11.2009 r. określa obszar przedmiotowej działki symbolem UC – obszar centrum handlowo-usługowego oraz w granicach strefy B – ochrony zabytkowych układów urbanistycznych
CENA WYWOŁAWCZA – 52 000,00 zł
WADIUM – 3 000,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3, w terminie do dnia 14.09.2020 r. lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza: Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005.

WARUNKI PRZETARGU:

1. Wpłacenie wadium w kasie UMiG Niemcza lub na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz numer działki z dopiskiem „wadium”).

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.

- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

2. Pełną cenę nieruchomości po wygraniu przetargu należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

5. Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

6. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

7. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.

8. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w:

Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami

i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, pok. nr 7

tel. 74 8376 994

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/VIII/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

Działając na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.).

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Niemcza, który odbędzie się

w dniu 18 września 2020 roku o godz. 1000

w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, sala nr 6, I piętro

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – Niemcza, przy ul. Kwiatowej

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – działka nr 293/119, obręb 0001 Stare Miasto
POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 0,0735 ha

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ – SW1D/00015006/2
PRZEZNACZENIE – brak MPZP, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza, Uchwała Nr XXXV/208/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dn. 27.11.2009 r. określa przedmiotową działkę symbolem MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
CENA WYWOŁAWCZA – 50 000,00 zł + 23% VAT
WADIUM – 3 500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3, w terminie do dnia 14.09.2020 r. lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza: Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005.

WARUNKI PRZETARGU:

1. Wpłacenie wadium w kasie UMiG Niemcza lub na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz numer działki z dopiskiem „wadium”).

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.

- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

2. Pełną cenę nieruchomości po wygraniu przetargu należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

5. Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

6. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

7. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.

8. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w:

Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami

i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, pok. nr 7

tel. 74 8376 994

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza podaje

 do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu

1. data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

14 lipca 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 3 m. 3, 58- 230 Niemcza

2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczyste:

lokal mieszkalny, położony w Niemczy przy ul. Wrocławskiej 3 w granicach działki nr 143/1 o pow. 0,0596 ha, obręb Stare Miasto, KW nr SW1D/00020673/6

3. liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

liczba osób dopuszczonych – 1

liczba osób niedopuszczonych - 0

4. cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

cena wywoławcza nieruchomości – 94 226,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 95 170,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

Niemcza, dnia 05.06.2020 r.

 SPROSTOWANIE:

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  informuje, że w ogłoszeniu z dnia 05.06.2020 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 62/VII/2020 z dnia 03.06.2020 r. dotyczącym sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 3 m. 3, Niemcza podano cenę wywoławczą + 23% VAT.

Prawidłowo winno być bez dopisku „+23% VAT”.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/VIII/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

z dnia 3 czerwca 2020r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

 

Działając na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.).

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemcza, który odbędzie się

w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 1000

w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, sala nr 6, I piętro

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – Niemcza, ul. Wrocławska 3

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – działka nr 143/1, obręb Stare Miasto
POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 0,0596 ha

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ – SW1D/00020673/6
PRZEZNACZENIE – lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze (II kondygnacja nadziemna) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ścianie bocznej od strony południowej
CENA WYWOŁAWCZA – 94.226 zł (w tym wartość gruntu – 5.088 zł) + 23% VAT
WADIUM – 5 800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3, w terminie do dnia 08.07.2020 r. lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005.

 

WARUNKI PRZETARGU:

1. Wpłacenie wadium w kasie UMiG Niemcza lub na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz numer działki z dopiskiem „wadium”).

 - Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.

- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

2. Pełną cenę nieruchomości po wygraniu przetargu należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

5. Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

6. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

7. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.

8. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w:

Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, pok. nr 7

tel. 74 8376 994

 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza podaje

 do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu

 

  1. data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

26 listopad 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

  1. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczyste:

nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Niemczy przy ul. Azaliowej w granicach działki nr 463/8 o pow. 0,1076 ha, Obręb Stare Miasto, KW nr SW1D/00014698/2

 

  1. liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

liczba osób dopuszczonych – 1

liczba osób niedopuszczonych - 0

 

  1. cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

cena wywoławcza nieruchomości – 56 694,00 zł + 23% VAT = 69 733,62 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 57 294,00 + 23% VAT = 70 471,62 zł

 

  1. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

nabywca nieruchomości: Pan Konstantinos Passis

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

 

Niemcza, dnia 25 października 2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

 

Działając na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Niemcza,

który odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 1000

w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, sala nr 6, I piętro

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – Niemcza, ul. Azaliowa

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – 463/8, obręb Stare Miasto
POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 0,1076 ha

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ – SW1D/00014698/2
PRZEZNACZENIE – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
CENA WYWOŁAWCZA – 56 694,00 zł + 23% VAT = 69 733,62 zł
WADIUM – 3 500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3, w terminie do dnia 20.11.2019 r. lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 19.11.2019 r.

 

 I przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 września 2019 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

1. Wpłacenie wadium w kasie UMiG Niemcza lub na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz numer działki z dopiskiem „wadium”).

 - Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.

- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

2. Pełną cenę nieruchomości po wygraniu przetargu należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

5. Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

6. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

7. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.

8. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w:

Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami

i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, pok. nr 7

tel. 74 8376 994

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

Informacja o wyniku przetargu z dnia 12 września 2019 r.

Link do strony: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/22046169?version=1.0

 

 

Niemcza, dnia 29 lipca 2019 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, położonej w Niemczy, ul. Azaliowa, w granicach działki nr 463/8 o pow. 0,1076 ha, obręb Stare Miasto, KW Nr SW1D/00014698/2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.694,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

 

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.850,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 05 września  2019 roku, lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 05 września 2019 roku.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia  22 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Niemczy przy ul. Kwiatowej w granicach działki nr 293/39 o pow. 0,0015 ha, Obręb Stare Miasto,  KW nr SW1D/00015012/7.

Działka położona jest w ciągu  szeregowej zabudowy garażowej na samochody  osobowe.

W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Niemcza i wolna jest od obciążeń.  

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  776,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 9 00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy,  pokój  nr  6,  I  piętro.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  100,00 zł  w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do  godz. 12-tej, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić   w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 45 9533 1056 2006 0000 4646 0001 najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty  przygotowania dokumentacji do  sprzedaży  oraz  opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega  się  prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 5,  tel. 74/ 8376-994

 


 

                                                          

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
891KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacje o wyniku przetargu

17‑09‑2019 13:25:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2020 08:34:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive