Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Niemcza


ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY NIEMCZA

Podstawa prawna: art. 111 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Niemcza

który zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
2. Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.


IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Zażalenie na postanowienie miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


V. UWAGI:
1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 111 i art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Załączniki:
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu (terenu), stanowiącego punkt sprzedaży,
- zgodę organizatora imprezy,
- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

2. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.

* Opłata roczna wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zażalenie na postanowienie miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

V. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu odbywa się na podstawie podania z załączoną kopią dowodu wpłaty. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.


VI. UWAGI:
1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosek zezwolenie alkohol

10‑01‑2012 10:00:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek zezwolenie jednorazowe alkohol

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2012 09:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2012 11:03:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive