Obwieszczenia i komunikaty


II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

25‑05‑2023 09:17:36
Dokumenty:
Plik pdf Piece II nabór.pdf
25‑05‑2023 09:20:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
831KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o dotację.pdf
25‑05‑2023 09:20:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie współwłaścicieli.pdf
25‑05‑2023 09:27:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LVI_336_22_publikator.pdf
25‑05‑2023 09:27:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
864KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dotacja na utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Niemcza

02‑03‑2023 11:59:57
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwycelowej zaplanowanej w części 83, poz. 33 ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację dofinasowania  zadań związanych z tworzeniem mieszkań chronionych, zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 12 oraz art 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dni9a 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr  189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz 64). Przyznana została dotacja Gminie Niemcza w kwocie 32 000,00 zł w rozdziale 85220 par 2030.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych.

02‑02‑2023 08:17:43

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza w roku 2023.

 

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

I. Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę na urządzenie grzewcze proekologiczne. Do urządzeń proekologicznych zalicza się:

 • Kotły gazowe wraz z towarzyszącą instalacją;
 • Kotły na lekki olej opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką;
 • Kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • Pompy ciepła;
 • Włączenie do sieci cieplnych.

 

II. Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkami otrzymania dofinansowania są:

 1. Prawidłowe i kompletne złożenie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
 3. Pozytywna weryfikacja wniosku przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję.

 

III. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:

 • Dla domu jednorodzinnego – 2000 zł;
 • Dla lokalu mieszkalnego – 1500 zł;
 • W przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – 1000 zł;
 • W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

IV. Termin, miejsce i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lutego 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza. (wzór wniosku w załączniku)

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • Zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości (wzór zgody w załączniku)
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na zmianę źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty.

V. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:

Razem z wnioskiem wnioskodawca, przekłada następujące dokumenty:

 1. kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty kwalifikowalne;
 2. potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo - potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty z adnotacją „zapłacono gotówką”,
 3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli było wymagane do wykonania prac),
 4. w przypadku ogrzewania gazowego - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji, sporządzony przez instalatora z wymaganymi prawem uprawnieniami,
 5. w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę - opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,
 6. w przypadku ogrzewania na gaz - umowy sprzedaży gazu do celów grzewczych,
 7. w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej - umowa sprzedaży energii cieplnej,
 8. w przypadku ogrzewania elektrycznego - umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 9. w przypadku ogrzewania elektrycznego wspomaganego fotowoltaiką - potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego przez operatora sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenie instalacji do sieci (tzw. zaświadczenie OSD),
 10. w przypadku pompy ciepła - protokół odbioru, potwierdzający pierwsze uruchomienie urządzenia oraz karta gwarancyjna.

 

Informacji w sprawie dofinansowania udziela:

 1. Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl;
 2. Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla rolników indywidualnych

19‑01‑2023 11:46:27

W związku z pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr WRO.WKUZ.UR.501.2.2023.AG.7 z dnia 16 stycznia 2023 r., Urząd Miasta i Gminy w Niemczy zwraca się do rolników indywidualnych z prośbą o określenie zainteresowania powiększaniem swoich gospodarstw rolnych. Przedmiotowe dane zostaną przekazane do KOWR celem analizy i określenia zasadności wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych.

W celu zgłoszenia zainteresowania rolnicy są proszeni o wypełnienie poniższej tabeli i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy w dniach od 20 stycznia do 27 stycznia 2023 r. (formularz danych w załączniku)

Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne zainteresowania w zakresie określonym w tabeli. Kontakt: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej, tel. 74 837 6994.

Rodzaj i klasa gruntów, na które występuje popyt

Zainteresowanie powierzchnią (w ha)

Grunty orne dobre

(klasy: I, II, IIIa)

 

Grunty orne średnie

(klasy: IIIb, IV)

 

Grunty orne słabe

(klasy: V, VI)

 

Trwałe użytki zielone

(klasy: I, II, III)

 

Trwałe użytki zielone

(klasy: IV, V, VI)

 

 

Zebranie powyższych danych stanowi badanie popytu i nie gwarantuje nabycia nieruchomości rolnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę:

Katarzyna Janicka, tel. 74 837 6994, e-mail: kjanicka@um.niemcza.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicom

05‑01‑2023 14:25:33
Dokumenty:
Plik pdf OBWIESZCZENIE.pdf
05‑01‑2023 14:28:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączniki konsultacje.pdf
05‑01‑2023 14:28:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
663KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe - wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza w roku 2023.

15‑12‑2022 15:03:01
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu oraz przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza. Szczegóły zapytania zawarto w załącznikach. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Wiśniewska , w dniu:  21‑10‑2011 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2023 09:20:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive