Aktualności


Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

01‑09‑2017 12:26:48
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inslalacji do chowu drobiu ( kur niosek) zlokalizowanej na działce nr 18, Obreb Jasien, Gmina Niemcza.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

28‑08‑2017 09:14:43
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie w wód na potrzeby działalności gospodarczej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 , poz. 83)
Prawo do przekształcenia mają:
- osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2004 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, a także ich następcy prawni,
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, posiadające udział w użytkowaniu wieczystym, a także ich następcy prawni,
- spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, albo następcy prawni spółdzielni.
W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych konieczne jest złożenie wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych.
Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek nr 10
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, Pokój nr 5
Tel. (74) 8376-994
poniedziałek, /środa, czwartek/piątek: 7:30 - 15:30 oraz wtorek 8:30 - 16:30
Wymagane dokumenty:
- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (odpis księgi wieczystej),
- kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego,
- wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów z klauzulami:
"dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
(dokument należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38),
Opłata za przekształcenie:
Zasady obliczania opłaty za przekształcenie regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca.
Warunki przekształcenia:
Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemcza wydaje Burmistrz Miasta i Gminy. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Prawomocna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Opłaty:
za sporządzenie operatu szacunkowego ( należność z tego tytułu przepada w przypadku odstąpienia od przekształcenia) - 307,50 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Mandziej
email: umandziej@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2012 09:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑09‑2017 12:58:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive