Aktualności


INFORMACJA O BONIFIKATACH

z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r., poz. 916 ze zm.)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Niemcza, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

 • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
 • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

 

Osoby, które wniosły już opłatę jednorazową mogą się zwrócić o ponowne jej obliczenie, jeśli spełniają jeden z ww. warunków.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

01‑09‑2017 12:26:48
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inslalacji do chowu drobiu ( kur niosek) zlokalizowanej na działce nr 18, Obreb Jasien, Gmina Niemcza.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

28‑08‑2017 09:14:43
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie w wód na potrzeby działalności gospodarczej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 , poz. 83)
Prawo do przekształcenia mają:
- osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2004 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, a także ich następcy prawni,
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, posiadające udział w użytkowaniu wieczystym, a także ich następcy prawni,
- spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, albo następcy prawni spółdzielni.
W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych konieczne jest złożenie wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych.
Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek nr 10
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, Pokój nr 5
Tel. (74) 8376-994
poniedziałek, /środa, czwartek/piątek: 7:30 - 15:30 oraz wtorek 8:30 - 16:30
Wymagane dokumenty:
- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (odpis księgi wieczystej),
- kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego,
- wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów z klauzulami:
"dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
(dokument należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38),
Opłata za przekształcenie:
Zasady obliczania opłaty za przekształcenie regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca.
Warunki przekształcenia:
Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemcza wydaje Burmistrz Miasta i Gminy. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Prawomocna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Opłaty:
za sporządzenie operatu szacunkowego ( należność z tego tytułu przepada w przypadku odstąpienia od przekształcenia) - 307,50 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Informacja wytworzona przez:
Anna Kuźniar-Kaczor
email: akuzniar-kaczor@um.niemcza.pl tel.:748376265
, w dniu:  10‑01‑2012 09:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2021 14:06:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive