Referat Budownictwa i Rozwoju Lokalnego


Paulina Smolarek - Kierownik referatu budownictwa i rozwoju lokalnego
tel. (74) 837 69 95
e-mail: psmolarek@um.niemcza.pl

Karolina Bieńko - Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. (74) 837 68 72
e-mail: kbienko@um.niemcza.pl

Joanna Norberciak - Inspektor ds pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. (74) 837 69 99
e-mail: jnorberciak@um.niemcza.pl

Marek Włusek - Inspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej
tel. (74) 837 69 99
e-mail: mwlusek@um.niemcza.pl

Natalia Gudz - Inspektor ds. inwestycji i pożytku publicznego
tel. (74) 837 69 99
e-mail: ngudz@um.niemcza.pl

Anna Korman -  Referent ds. gospodarki przestrzennej
tel. (74) 837 69 95
e-mail: akorman@um.niemcza.pl

 

Do zadań referatu należy:

 • W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
 1. Przygotowanie materiałów i dokumentów planistycznych związanych z przystąpieniem jak również uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz studium,
 2. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium,
 5. Wydawanie zaświadczeń, opinii i postanowień urbanistycznych,
 6. Obsługa pracy gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
 7. Prowadzenie postepowań w sprawie wydania, zmiany, przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz prowadzenie ewidencji tych decyzji,
 8. Prowadzenie procedury wraz z opracowaniem decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej,
 9. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. Dokonywanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak również miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • W zakresie inwestycji :
 1. Koordynowanie i nadzorowanie przygotowania dokumentacji projektowej wszystkich zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. Współdziałanie ze spółkami komunalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie przygotowywania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz remontowych,
 3. Udział merytoryczny w przygotowaniu zamówienia publicznego zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę,
 4. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji
 5. Koordynowanie działań dotyczących budownictwa socjalnego, TBS,
 6. Współpraca z inspektorami nadzoru przy realizacji inwestycji i remontów,
 7. Kontrola prawidłowości wykonywanych inwestycji i remontów pod względem merytorycznym,
 8. Bieżąca kontrola wydatków w ramach realizowanych inwestycji w odniesieniu do kwot ujętych w budżecie oraz rozliczanie inwestycji,
 9. Współpraca w zakresie sporządzania i rozliczania wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów wynikających z umów o dofinansowanie realizowanych inwestycji,
 10. Potwierdzanie gotowości robót lub obiektu do odbioru końcowego, powoływanie komisji odbioru i uczestnictwo w niej,
 11. Kontrola nad usuwaniem usterek powykonawczych i stwierdzonych w trakcie odbioru robót i odbiór ostateczny po usunięciu usterek,
 12. Nadzorowanie przestrzegania postanowień umów z Wykonawcami
 13. Egzekwowanie zapisów umowy z wykonawcą robót w zakresie udzielonej przez niego gwarancji,
 14. Rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 15. Współpraca w opracowaniu projektów rocznych oraz zmian wieloletnich planów finansowych i ich zmian,
 16. Raportowanie i przygotowywanie materiałów z wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy,
 17. Prowadzenie postępowań ws. pobierania jednorazowej opłaty, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
 18. Koordynacja prac w zakresie sporządzenia i aktualizacji operatu uzdrowiskowego
 • W zakresie drogownictwa
 1. Wykonywanie zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi
 2. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i finansowaniem budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg publicznych i obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 4. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego gminnych dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich
 5. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
 6. Koordynowanie wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających drogi gminne,
 7. współpraca z zarządcami dróg powiatowych wyższych kategorii, w zakresie właściwego utrzymania dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy,
 8. Realizacja zadań gminy w zakresie inżynierii ruchu
 9. Uzgodnienie zajęcia pasa drogowego gminnych dróg,
 10. Przygotowanie zezwoleń na lokalizację obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogi gminnej,
 11. Naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń nie związanych z drogi,
 12. Uzgodnienia zjazdów i wjazdów w drogach gminnych,
 13. Koordynacja robót w pasie drogowym,
 14. Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem drogi do kategorii dróg publicznych oraz nadania dla nich numerów
 • W zakresie transportu
 1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadania realizacji usług lokalnego transportu zbiorowego,
 2. Planowanie finansowania, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadania organizowania lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej i rozliczanie dotacji w porozumieniu z Referatem Finansów i Budżetu,
 3. Współpraca z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi w sprawach publicznego transportu zbiorowego,
 4. Współpraca z operatorami i przewoźnikami realizującymi przewozy na terenie gminy,
 5. Opiniowanie planów transportowych oraz przedstawianych rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 6. Zgłaszanie wniosków i rozwiązań dla optymalizacji funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
 7. Przygotowywanie opinii do dokumentów statutowych i uchwał dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 8. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego,
 9. Uzgodnienia i opiniowanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,
 11. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemcza
 • W zakresie prawa energetycznego:
 1. Opracowywanie i opiniowanie dokumentów wynikających z ustawowego obowiązku,
 2. Nadzór nad realizacją polityki energetycznej na terenie gminy, w tym założeniami do planu energetycznego,
 3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 4. Nadzór nad oświetleniem ulicznym i eksploatacją oświetlenia w gminie,
 5. Prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego,
 6. Przedstawianie propozycji modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie,
 7. Monitoring i analiza zużycia energii elektrycznej
 8. Stymulowanie działań energooszczędnościowych gminy,
 9. Zlecanie i kontrola audytów energetycznych dla obiektów gminnych,
 10. Propagowanie programów ekologicznych na terenie gminy w zakresie energii odnawialnej,
 • W zakresie zamówień publicznych
 1. realizacja przepisów o zamówieniach publicznych,
 2. opracowanie i aktualizacja planu przeprowadzania zamówień publicznych,
 3. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 4. opracowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 6. obsługę organizacyjno-kancelaryjną prac komisji przetargowych,
 7. prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu,
 8. gromadzenie informacji o zamówieniach publicznych realizowanych przez Urząd i,
 9. współpraca i doradztwo dla referatów w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 10. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
 • W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 1. Analiza źródeł pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Gminy,
 2. Udzielanie informacji o aktualnych programach i możliwościach pracownikom Urzędu, jednostkom organizacyjnym Gminy i innym podmiotom.
 3. Prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 4. Inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
 5. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów ,
 6. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania,
 7. Realizowanie postanowień zawartych umów o dofinansowanie,
 8. Sprawozdawczość i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
 9. Monitoring i kontrola projektów realizowanych w ramach funduszy zewnętrznych w okresie ich trwałości,
 10. Koordynacja prac w zakresie sporządzania i aktualizacji Strategii Rozwoju i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne,
 11. Realizacja zadań i prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w Stowarzyszeniu „Ślężanie”, Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
 • W zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego
 1. określenie zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną, oświatową itp.,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji obejmująca m.in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji,
 3. przygotowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innych dokumentów z tego zakresu,
 4. sporządzanie sprawozdań z realizacji programu,
 5. przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego,
 6. sporządzanie umów na realizację zadań przewidzianych w ww. programach,
 7. przygotowanie i przeprowadzanie konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego,
 8. sporządzanie umów na realizację zadań przewidzianych w ww. programach
 9. bieżąca koordynacja działań oraz sporządzanie analiz i sprawozdań wynikających z realizacji gminnych programów, zawartych umów jak i ustawowych obowiązków,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego w zakresie realizowanych zadań,
 11. przyjmowanie sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych i pożytku publicznego otrzymujących dotacje z budżetu Gminy oraz rozliczanie dotacji w porozumieniu z Referatem Finansów i Budżetu.
 12. wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych
 13. współdziałanie z organizacjami społecznymi, instytucjami w celu konsultowania pożądanych kierunków rozwoju,
 14. wyszukiwanie i udzielanie informacji o aktualnych programach i możliwościach pozyskania środków dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego
 • W zakresie zabytków, sportu, turystyki:
 1. realizacja zadań gminy zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, współpraca z konserwatorem zabytków,
 2. współpraca w zakresie turystyki, kultury fizycznej i sportu z innymi samorządami, związkami i organizacjami,
 3. opracowywanie wspólnie z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych kalendarza imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych
 4. wyszukiwanie i udzielanie informacji o aktualnych programach i możliwościach pozyskania środków dla jednostek oświatowych i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 5. wnioskowanie w zakresie remontów i inwestycji gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
 6. prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
 7. współdziałanie z nauczycielami wychowania fizycznego, klubami sportowymi, przy organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych,
 8. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 9. opracowywanie programów udzielania dotacji w dziedzinie kultury, sportu i turystyki oraz dokonywanie ich oceny i rozliczenia;
 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji w zakresie sportu i kultury fizycznej.
 • W zakresie promocji Gminy:
 1. realizowanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych, sportowych itp.,
 2. opracowywanie oraz udział w opracowywaniu przez inne podmioty materiałów (biuletynów, folderów, informatorów, map itp.) promujących osiągnięcia i możliwości gospodarcze oraz walory Gminy, zabezpieczenie w niezbędne materiały popularyzacyjne: foldery, biuletyny, filmy, tablice informacyjne, itp.,
 3. uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących Gminę,
 4. udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy,
 5. inicjowanie, koordynowanie i gromadzenie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących przedsięwzięć rozwojowych Gminy i kierunkach inwestowania w rozwój infrastruktury,
 6. współpraca w zakresie promocji Gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 7. koordynowanie działań promocyjnych (promocji kulturalnej, turystycznej, gospodarczej i zagranicznej), przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez i uroczystości z udziałem Gminy,
 8. podejmowanie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy w kraju i za granicą (promocja zewnętrzna) oraz wśród mieszkańców (promocja wewnętrzna),
 9. nadzór i aktualizacja zamieszczanych informacji w BIP i na stronie internetowej Urzędu oraz FB,
 10. udział w uroczystościach i wydarzeniach gminnych, sporządzanie i zbieranie materiałów na stronę internetową Gminy,
 11. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, z mediami,
 12. wyszukiwanie i udzielanie informacji o aktualnych programach i możliwościach pozyskania środków dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, małych i średnich przedsiębiorstw,
 13. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w konkursach, turniejach, zawodach, rywalizacjach, akcjach społecznych, ekologicznych itp.,
 14. realizacja zadań związanych z budżetem obywatelskim,
 15. opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń oraz wyróżnień państwowych i innych.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
912KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

18‑01‑2012 14:12:00
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogi

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2024 12:15:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive