UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO


 

Warunki uznania wyroku rozwodowego w Polsce wydanego przez sąd zagraniczny

Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula). 

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

 

Wniosek składa się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa.


Wymagane dokumenty:

 • ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu) - w przypadku wniosku składanego przez obywatela polskiego,

 • wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (dostępny w urzędzie konsularnym),

 • prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale (w przypadku niektórych wyroków zachodzi konieczność legalizacji dokumentu, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego,

 • tłumaczenie wyroku na język polski,

 • w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”,

 • tłumaczenie „Formularza 42”,

 • w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy zgodnie z art. 37 rozporządzenia Rady 2201/2003, dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła.

   

  Opłata skarbowa:

 • Wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa - 11,00 zł
   

  Opłaty można dokonać na miejscu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3 lub na konto bankowe.

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.


 

Termin załatwienia.

Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, termin 14 dni od doręczenia decyzji odmownej.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1575, z późn. zm.).

 

 

Załączniki:

Plik pdf Pliki do pobrania
04‑11‑2020 11:49:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
626KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  04‑11‑2020 11:39:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  04‑11‑2020 11:39:19
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2020 11:50:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive