SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO


Sposób załatwienia sprawy:

1. Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu administracyjnemu jeżeli dane w nim zawarte są niezgodne:

 • z danymi w aktach zbiorowych, które były np. podstawą sporządzenia aktu,

 • z innymi aktami stanu cywilnego stwierdzającymi zdarzenie wcześniejsze i dotyczącymi tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców, dziadków),

 • z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

   

  2. Administracyjnego sprostowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt, z urzędu lub na wniosek:

 • osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica dziecka),

 • osoby mającej w tym interes prawny,

 • prokuratora.

   

  3. Jeżeli czynność sprostowania dokonywana będzie z urzędu lub z inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego - osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika usc o zamiarze sprostowania aktu lub złożeniu wniosku o sprostowanie.

   

  4. W przypadku sprostowania aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, o złożeniu wniosku zostanie powiadomiony drugi małżonek.

   

  5. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e_PUAP, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na platformie ePUAP .

  Nazwa skrytki: /l4r0h2i7wk/skrytka

   

  6. Sprostowania dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)

  2. Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

  3. Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych.

  2. Jeżeli nie jest możliwe sprostowanie w trybie administracyjnym, tj. na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby lub jej wstępnych, albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego - sprostowania aktu stanu cywilnego należy dokonać w sądzie powszechnym.

  3. Urzędowego tłumaczenia dokumentów w języku obcym może dokonać:

 • tłumacz przysięgły (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości),

 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 • polski konsul

   

  Opłata skarbowa: za sprostowanie aktu wynosi – 39 zł.

  Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3 lub na konto Urzędu , a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

   

  Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.

  Jeżeli podanie składane jest w formie elektronicznej, do wniosku należy dołączyć zeskanowany dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

   

   

  Termin załatwienia:

  Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

   

  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

   

  Tryb odwoławczy i skargowy:

  Negatywne załatwienie sprawy - odmowa sprostowania nastąpi w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art.127 §1 i2 i art.129 §1 i2 / kodeksu postępowania administracyjnego.

  Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

   

  Podstawa prawna: art. 35 i art. 36 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014.

 

     Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
702KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 10:56:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 10:56:36
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 12:18:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive