UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO


Sposób załatwienia sprawy:

1. Właściwym do uzupełnienia aktu jest kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

2. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub wersji dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e_PUAP, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na platformie ePUAP .

Nazwa skrytki: /l4r0h2i7wk/skrytka

 

3. Administracyjne uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek:

 • osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego,

 • osoby mającej w tym interes prawny,

 • prokuratora.

   

  4. Jeżeli czynność uzupełnienia dokonywana będzie z urzędu lub inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o uzupełnienie.

   

  5. W przypadku uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadamia się o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

   

  6. Uzupełnienia dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).

  2. Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów. 3. Jeżeli akt stanu cywilnego będzie uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego.

  2. Urzędowego tłumaczenia dokumentów w języku obcym może dokonać:

 • tłumacz przysięgły (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości),

 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 • polski konsul.

   

  Opłata skarbowa: za sprostowanie aktu wynosi – 39 zł.

  Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3 lub na konto Urzędu , a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

   

  Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.

  Jeżeli podanie składane jest w formie elektronicznej, do wniosku należy dołączyć zeskanowany dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

   

  Termin załatwienia:

  Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

   

  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

   

  Tryb odwoławczy i skargowy:

  Negatywne załatwienie sprawy - odmowa uzupełnienia nastąpi w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art.127 §1 i2 i art.129 §1 i2 / kodeksu postępowania administracyjnego.

  Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

   

  Podstawa prawna: art.37 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014.

   

  Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
652KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 12:18:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 12:18:46
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 12:36:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive