ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO


Sposób załatwienia sprawy:

 

1. Warunki zawarcia małżeństwa:

 • kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończonych 18 lat,

 • kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.

 • nie może zawrzeć małżeństwa: - kto już pozostaje w związku małżeńskim, - osoba ubezwłasnowolniona, - osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, - krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, - przysposabiający i przysposobiony.

   

  2. Małżeństwo może być zawarte przed kierownikiem wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce.

   

  3. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi usc pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik usc może z ważnych względów zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego terminu oczekiwania.

   

  4. Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

   

  5. Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta):

 • uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi, w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności,

 • stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

   

  Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa.

  1. Obywatel RP składa osobiście:

 • pisemne zapewnienie,

 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,

 • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo,

 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • jeżeli obywatel polski, posiada akt urodzenia w Polsce, ale pozostawał już w związku małżeńskim zawartym za granicą, musi wcześniej dokonać transkrypcji aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego oraz przedstawić dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście przedstawiając równocześnie do wglądu dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport).

 

 

2. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce składa osobiście:

 • dokument tożsamości – do wglądu,

 • pisemne zapewnienie,

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,

 • jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), - odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w z wiązku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, u nieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem p otwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

   

  3. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,

 • opis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

   

  4. Dokumenty, które sporządzone zostały w języku obcym muszą być złożone wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. Zapewnienie - jest to dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  2. Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

  3. Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.

  4. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.

  5. Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają zawrzeć małżeństwo w Polsce, mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

  6. Cudzoziemiec, nieznający języka polskiego, winien składać zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza, którego obecność zapewniają nupturienci.

  7. Bezpośrednio po zawarciu małżeństwa małżonkowie składają oświadczenia o tym jakie nazwisko będzie nosić każdy z nich oraz ich wspólne dzieci. Wskazane w oświadczeniu nazwisko dzieci można zmienić przez ponowne, zgodne oświadczenie małżonków złożone przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego, wspólnego dziecka.

  8. Urzędowego tłumaczenia dokumentów w języku obcym może dokonać:

 • tłumacz przysięgły (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości),

 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • polski konsul

   

  9. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Opłata skarbowa i dodatkowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,

 • za ślub poza urzędem stanu cywilnego:

  - w przypadku wniosku osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł,

  .- w przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł, stanowiąca dochód gminy.

   

  Opłaty dokonuje się na miejscu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3.

   

  Opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu.

  Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.

   

  Termin załatwienia.

  Dokumentację sporządza się w dniu zgłoszenia się stron.

  Po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa może być zawarte małżeństwo.

   

  Jednostka odpowiedzialna:

  Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

   

  Tryb odwoławczy i skargowy:

  1. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego nie spełnia wymogów dotyczących zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

  2. W razie braku zgody na przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub na wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu kierownik usc zawiadamia o tym na piśmie osoby, których odmowa dotyczy.

  Osoby te w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy wskazane przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyczyny odmowy uzasadniają odmowę.

  Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podstawa prawna: art. 76, 77, 78 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89 -prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 28 listopada 2014, art. 1 , art. 3, art.4, art.5 , art.7, art. 10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

 

Załączniki:

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
297KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 08:18:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 08:18:52
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 09:10:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive