ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA, NAZWISKA RODOWEGO


Sposób załatwienia sprawy:

1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

 

2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do kierownika wybranego urzędu stanu cywilnego.

 

3. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie stanu cywilnego, lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e_PUAP, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na platformie ePUAP .

Nazwa skrytki: /l4r0h2i7wk/skrytka

 

4. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

 

5. Gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka albo rozciąga się na małoletnie dzieci dodatkowo wymagana jest zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka, (oświadczenie składa się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej).

 

6. Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

 

7. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

 

8. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający:

 • uzasadnienie,

 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

 • numer ewidencyjny PESEL, jeżeli został nadany;

 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

 • adres do korespondencji wnioskodawcy;

 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana.

   

  2. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

  3. Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej.

  4. Zaświadczenie z sądu potwierdzające, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie występował o jej przywrócenie.

  5. Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę, w razie braku porozumienia między rodzicami.

  6. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e_PUAP, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na platformie ePUAP dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych. dokumentów stanu cywilnego.

  2. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

  3. Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

  4. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska lub imienia, wymagana jest jego zgoda. 5. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić wymagane dokumenty.

 

Opłata skarbowa: decyzja o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł.

 

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miasta, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.


 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.

 

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

 

Termin załatwienia: załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

 

Tryb odwoławczy i skargowy:

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2/ Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
707KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 13:14:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 13:14:15
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 13:26:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive