ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego  przez wnioskodawcę.


 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Treść zagranicznego aktu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.


 

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

 • osoba, której dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa dotyczy,

 • inna osoba ze względu na interes prawny.


 

Uwagi:
Po odtworzeniu aktu stanu cywilnego kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu stanu cywilnego strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa – 39 zł,

 • za pełnomocnictwo – 17 zł.


Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3.

 • przelewem na konto :
  Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001 podając w tytule rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o odtworzenie aktu stanu cywilnego załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami,

 • dokument potwierdzający powstałe zdarzenie za granicą (urodzenie, małżeństwo, zgon) lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony,

 • jeśli dokument potwierdzający powstałe zdarzenie za granicą (małżeństwo) nie zawiera informacji o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć oświadczenia takie w składanym wniosku o odtworzenie lub w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia, w tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
595KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
676KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
621KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 12:51:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 12:51:04
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 13:13:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive