Urząd Stanu Cywilnego


DANE ADRESOWE I GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy

Rynek 10, II piętro, pokój nr 15

58-230 Niemcza

telefon: 74 8376 068

fax: 74 8376 280

 

 

URZĄD PRACUJE W GODZINACH:

Poniedziałek, Środa, Czwartek - 7:30-15:30
Wtorek -  07:30-17:00

Piątek - 07.30 - 14.00

 

SKŁAD REFERATU:
Urszula Ślęzak-Markiewicz - Zastępca Kierownika USC

tel. 074 83 76 068

umarkiewicz@um.niemcza.pl

 

KONTO BANKOWE:

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy

45 95 33 10 56 20 06 0000 46 46 0001

 

ZASIĘG I PODSTAWA PRAWNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy obejmuje swoim zasięgiem teren miasta i gminy Niemcza.

 

Przechowuje księgi urodzeń przez 100 lat, małżeństw i zgonów przez 80 lat.

 

Ustawa z dnia 28 listopada  2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego,

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa  z dnia 24 września 2010 r. - o ewidencji ludności,

Ustawa z 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej,

Ustawa z 17 października 2008 r. - o zmianie imienia i nazwiska

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZAD STANU CYWILNEGO:

1) Rejestruje stan cywilny osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze  stanu cywilnego.

2) Przyjmuje oświadczenia:

- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,

- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,

- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- o uznaniu ojcostwa,

- o nadaniu dziecku nazwiska,

- o zmianie imienia dziecka,

- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.

3) Sporządza protokoły:

- urodzenia dziecka,

- zawarcia małżeństwa,

- zgłoszenia zgonu.

4) Nanosi w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacje o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczące:

- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,

- sądowego ustalenia ojcostwa,

- przysposobienia dziecka,

- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,

- sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,

- unieważnienia aktu stanu cywilnego,

- decyzji administracyjnych innych urzędów,

- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonie.

5) Wydaje decyzje administracyjne z zakresu:- zmiany imienia (imion) i nazwiska.

6) Wydaje zaświadczenia w sprawach:

- stwierdzenia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- stwierdzenia, że zgodnie z prawem polskim osoba  może zawrzeć małżeństwo za granicą,

- zamieszczenia lub niezamieszczenia w rejestrze stanu cywilnego danych osoby.

7) Wydaje odpisy z aktów stanu cywilnego.

8. Organizuje uroczystości jubileuszowe (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego).

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE - INFORMACJA

Decyzje administracyjne wydawane przez kierownika USC stanowią informacje niejawne na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 707 ze zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.). 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Urszula Ślęzak-Markiewicz , w dniu:  21‑10‑2011 10:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2022 09:51:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive