Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.


WZÓR wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa w Gminie Niemcza.

05‑07‑2023 08:51:43

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073), która wprowadziła możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osobom, które ze względu na okres pełnienia tej funkcji, w ramach społecznego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej pełniły funkcję sołtysa.

Świadczenie nie przysługuje:

 1. osobom poniżej określonego w ustawie wieku:
  a) kobietom poniżej 60 roku życia,
  b) mężczyznom poniżej 65 roku życia,
 2. pełniącym funkcję sołtysa przez okres krótszy niż 2 kadencje, mniej niż 8 lat.
 3. pełniącym funkcję sołtysa wyłącznie na postawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie w drodze decyzji przyznaje i wypłaca Prezes KRUS.

Do wniosku składanego w KRUS o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

 1. zaświadczenie wójta, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji,
 2. w przypadku, gdy wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez okres, co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez, co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa,
 3. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zaświadczenie powinno być wydane przez wójta, burmistrza właściwego ze względu na lokalizacje sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

 1. wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej,
 2. oryginał dowodu zapłaty  dokonanej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy,

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Gminy Niemcza
t j, na nr: 45 9533 1056 2006 0000 4646 0001  
Bank Spółdzielczy w Niemczy.

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „opłata skarbowa – zaświadczenie dla sołtysa”


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073).

Dokumenty:
Plik docx Wzór_wniosku_ zaswiadczenie_o_pełnieniu_funkcji_sołtysa_GminaNiemcza2023.docx
05‑07‑2023 08:58:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula informacyjna_zaświadczenie_o_pełnieniu_funkcji_sołtysa.docx
05‑07‑2023 08:58:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  05‑07‑2023 08:51:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  05‑07‑2023 08:51:11
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 08:58:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie