UZNANIE OJCOSTWA


Sposób załatwienia sprawy:

1. Warunki uznania ojcostwa:

 • nie zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, albo orzeczenia separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

 • nie zostało wcześniej, w inny sposób ustalone ojcostwo,

 • nie toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa,

 • wcześniej kierownik innego urzędu stanu cywilnego lub konsul nie przyjął lub nie odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa,

 • dziecko nie osiągnęło pełnoletności (nie ukończyło 18 lat),

 • mężczyzna, od którego dziecko pochodzi złoży oświadczenie potwierdzające swoje ojcostwo w stosunku do dziecka,

 • matka dziecka potwierdzi, że mężczyzna uznający jest ojcem jej dziecka, składając oświadczenie jednocześnie z mężczyzną lub w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę,

   

   

  2. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć:

 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia):

  - przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,

  - przed sądem opiekuńczym,

  - za granicą przed polskim konsulem (gdy oboje rodzice lub jedno z nich są obywatelami polskimi),

 • osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (która ukończyła 16 lat i nie ma podstaw do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia) – wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

   

  3.Uznanie ojcostwa może nastąpić w stosunku do dziecka:

  - poczętego, przed jego urodzeniem się,

  - po urodzeniu dziecka, przed sporządzeniem aktu urodzenia,

  - po urodzeniu dziecka, jednocześnie ze sporządzeniem aktu urodzenia,

  - po urodzeniu dziecka, po sporządzeniu aktu urodzenia,

  - zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności

  - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność

   

  4. Jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa rodzice składają oświadczenia dotyczące nazwiska dziecka.

 • dziecko nosi nazwisko: - jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka - w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka, - składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka,

 • jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, do zmiany nazwiska na skutek uznania, konieczna jest również jego zgoda.

   

  5. Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

   

  6. Kierownik urzędu stanu cywilnego który przyjął oświadczenie o uznaniu ojcostwa bądź odmówił jego przyjęcia dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze uznań.

   

  7. Kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek matki lub ojca dziecka wydaje pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

   

  Wymagane dokumenty:

  - dokumenty tożsamości osób składających oświadczenie.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, albo wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. 2. Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa cudzoziemiec, nie znający języka polskiego, musi to uczynić w obecności tłumacza, którego obecność zapewniają osoby składające oświadczenie.

   

  Opłata skarbowa:

  Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

   

  Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.

   

  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel. 74 8376 068.

   

  Tryb odwoławczy i skargowy: Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul, który odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa w terminie 7 dni od dnia odmowy - powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

   

  Podstawa prawna: art. 63, 64, 65, 66, 19 i 32 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - z dnia 28 listopada 2014, art.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

   

  Formularze wniosków: Wniosek składa się ustnie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 12:19:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 12:19:26
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 12:21:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie