ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO)


Sposób załatwienia sprawy:

 

1. Warunki zawarcia małżeństwa:

 • kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończonych 18 lat,

 • kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.

 • nie może zawrzeć małżeństwa: - kto już pozostaje w związku małżeńskim, - osoba ubezwłasnowolniona, - osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, - krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, - przysposabiający i przysposobiony.

   

  2. W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy, należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

   

  3. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane celem przedłożenia go duchownemu ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

   

  4. Warunki skuteczności zawarcia małżeństwa wyznaniowego:

  - złożenie przed duchownym przez mężczyznę i kobietę oświadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego oraz prawu polskiemu,

  - przekazanie przez duchownego, w ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, do właściwego urzędu stanu cywilnego, zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone,

  - sporządzenie przez kierownika usc aktu małżeństwa.

   

  Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa.

  1. Obywatel RP składa osobiście:

 • pisemne zapewnienie,

 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,

 • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo,

 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • jeżeli obywatel polski, posiada akt urodzenia w Polsce, ale pozostawał już w związku małżeńskim zawartym za granicą, musi wcześniej dokonać transkrypcji aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego oraz przedstawić dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście przedstawiając równocześnie do wglądu dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport).

   

  2. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce składa osobiście:

 • dokument tożsamości – do wglądu,

 • pisemne zapewnienie,

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,

 • jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), - odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

   

  3. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

 

4. Dokumenty, które sporządzone zostały w języku obcym muszą być złożone wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zapewnienie - jest to dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

3. Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.

4. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.

5. Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają zawrzeć małżeństwo w Polsce, mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

6. Cudzoziemiec, nieznający języka polskiego, winien składać zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w obecności tłumacza, którego obecność zapewniają nupturienci.

7. Bezpośrednio przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokumentu przedkładanego duchownemu do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego), małżonkowie składają oświadczenia o tym jakie nazwisko będzie nosić każdy z nich oraz ich wspólne dzieci. Wskazane w oświadczeniu nazwisko dzieci można zmienić przez ponowne, zgodne oświadczenie małżonków złożone przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego, wspólnego dziecka.

8. Urzędowego tłumaczenia dokumentów w języku obcym może dokonać:

 • tłumacz przysięgły (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości),

 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 • polski konsul

 

Opłata skarbowa i dodatkowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

   

  Opłaty dokonuje się na miejscu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3.

   

  Opłaty można także dokonać w kasie lub na konto Urzędu.

  Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.

   

  W sytuacji wpłaty na konto należy mieć ze sobą wydrukowany dokument PDF z konta, potwierdzający dokonanie opłaty.

   

  3. Jeżeli małżeństwo będzie zawarte w miejscowości, dla której właściwym jest inny urząd stanu cywilnego, wpłaty należy dokonać na konto tamtego urzędu, a dowód wpłaty złożyć kierownikowi, który wydaje zaświadczenie.

   

  Termin załatwienia:

  W dniu złożenia wniosku - jeżeli akty stanu cywilnego stron znajdują się w księgach przechowywanych w miejscowym usc lub znajdują się w rejestrze stau cywilnego, albo strona przedstawi odpisy tych aktów.

  W przeciwnym razie – do 10 dni od złożenia wniosku.

   

  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

   

  Tryb odwoławczy i skargowy:

  W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1§ 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik USC powiadamia osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie.

  Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności.

  Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

   

  Podstawa prawna: art. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 28 listopada 2014, art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 , art.7, art. 10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

   

  Formularze wniosków: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się ustnie.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 08:25:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 08:25:35
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 09:42:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie