ODPISY I ZAŚWIADCZENIA


Sposób załatwienia sprawy:
1. Z aktu stanu cywilnego wydaje się:
• odpis skrócony aktu,
• odpis zupełny aktu,
• odpis skrócony aktu na druku wielojęzycznym.

2. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:
• zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.


3. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia
o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących
wskazanej osoby, składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

4. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie stanu cywilnego, korespondencyjnie w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pośrednictwem
skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na platformie ePUAP.

Nazwa skrytki: /axtu16y71b/skrytka

 

5. Odpis (zaświadczenie) może zostać wydany na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny lub elektroniczny wniosek,
2. Przy odbiorze osobistym: okazanie dokumentu stwierdzającego lub potwierdzającego tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
3. Przy odbiorze korespondencyjnym kserokopia dokumentu stwierdzającego lub potwierdzającego tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
4. Udokumentowanie prawa do otrzymania odpisu, zaświadczenia /pokrewieństwo lub
powinowactwo albo pełnomocnictwo od osoby uprawnionej lub wykazanie interesu prawnego/.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Dodatkowe informacje:
1. Uprawnionymi do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby są:

 • osoba, której akt dotyczy

 • małżonek,

 • wstępny (np. rodzice, dziadkowie), zstępny (np. dzieci, wnuki), rodzeństwo,

 • przedstawiciel ustawowy (rodzice), opiekun,

 • osoba, która wykaże w tym interes prawny,

 • sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
   

  2. Odpisy z ksiąg niemieckich – wydaje się po dokonaniu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski.


  3. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby ważne jest 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.


  4. Zaświadczenie poza oznaczeniem wnioskodawcy zawiera:

 • informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby,

 • informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie wskazane osoby lub treść tych przypisków;

 • informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego, danych zawartych w rejestrze uznań;

 • informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby.

 

5. Okres przechowywania w usc aktów stanu cywilnego:

 • • 100 lat akty urodzenia,
  • 80 lat akty małżeństwa,
  • 80 lat akty zgonu.

   

6. Po upływie okresów przechowywania akty przekazywane są do archiwum państwowego.

 

Opłata skarbowa:
22 zł – odpis skrócony aktu, w tym również wydany na druku wielojęzycznym,
33 zł – odpis zupełny aktu
24 zł – zaświadczenie,

17 zł – pełnomocnictwo,

17 zł – tłumaczenie urzędowe.


Opłatę uiszcza się w Urzędzie Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

Konto: Bank Spółdzielczy w Ząbkowiach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza

nr konta: 45 95 33 10 56 20 06 0000 46 46 0001.

Jeżeli podanie składane jest w formie elektronicznej, do wniosku należy dołączyć zeskanowany dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub wydruk komputerowy.
W przypadku przekazania stronie odpisów aktu za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie odpisu lub zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wolne od opłaty skarbowej jest  złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Niemczy – wydaje się w miarę możliwości w dniu złożenia wniosku, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 • odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie.

 • odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych.

 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych,

 • tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania odpisu aktu stanu cywilnego, do którego ma być ono załączone.

     

      Wymagane wnioski i dokumenty:

W przypadku ubiegania się o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:

 • wniosek

 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy

 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Jeśli dokumenty załączane do wniosku sporządzone zostały  w języku obcym składa się je  z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:'

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 • konsula

lub wraz z wielojęzycznym formularzem sporządzonym zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

 

W przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego aktu stanu cywilnego:

 • wniosek

 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel. 74 8376 068.

Tryb odwoławczy i skargowy:
Ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego.

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Skargę w sprawie można składać do Wojewody.

Podstawa prawna:
art. 2 ust. 6, art. 5a, art.12, 28, 44, 45, 48, 50, 51, 124, 125 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014.

 

Załączniki:

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
751KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
441KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 07:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 07:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 11:46:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie