2017 rok


Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOŚ.4242.37.2016.MSK.19 z dnia 31 sierpnia 2017 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegające na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

Link do strony: bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/15878433?version=1.0

 

Niemcza, dnia 03 lutego 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000008.2016
Numer pisma: RNG.KW-000124/17

 

 

POSTANOWIENIE

 

    Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 , art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Garbarska 2, 58‑200 Dzierżoniów reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Zadrożnego działającego w imieniu Biura Projektowo-Konsultacyjnego Inżynierii Lądowej „SIGMA” z/s w Dzierżoniowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”, realizowanego na działkach nr ewidencyjny 1/1, 1/2, 23, 25, 26/1, 26/5, 28, 29/1, 31/23 w obrębie Wojsławice, Gmina Niemcza.

Uzasadnienie :
    Wnioskiem z dnia 23 listopada 2016 r. Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Garbarska 2, 58‑200 Dzierżoniów reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Zadrożnego działającego w imieniu Biura Projektowo-Konsultacyjnego Inżynierii Lądowej „SIGMA” z/s w Dzierżoniowie wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 25 listopada 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
        Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001096/16 i RNG.KW-001097 z dnia 25 listopada 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    W trakcie prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami: z dnia 12 grudnia 2016 r. znak WOOŚ.4240.987.2016.BZ.1 oraz z dnia 4 stycznia 2016 r. znak WOOŚ.42040.987.2016.BZ.2 wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Po uzupełnieniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 02.02.2017 r.) znak WOOŚ.4240.987.2016.BZ.4 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

    Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice (od posesji położonej przy ul. Strzelińskiej nr 10 w Niemczy do zjazdu na teren Arboretum w Wojsławicach), o długości ok. 1,245 km. Planowane roboty drogowe zlokalizowane będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3021D, na działkach nr: 1/1, 1/2, 23,25, 26/1, 26/5, 29/1, 28, 31/23 obręb Wojsławice. Minimalna szerokość ścieżki na wynosić 3,50 m (1,50 m przeznaczone dla pieszych i 2,0 m przeznaczone dla rowerzystów). Wzdłuż jezdni, na odcinku projektowanej ścieżki będzie ustawiony krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm. Bezpośrednio przy jezdni zamontowane zostaną stalowe balustrady. Inwestor przewiduje również montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci).
    Podstawowe parametry planowanej ścieżki pieszo-rowerowej to długość 1,245 km i jej szerokość 3,5-4,2 m. Konstrukcja ścieżki: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego – gr. min. 15 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem – gr. 15 cm, warstwa odsączająca – gr. 10 cm. Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni ścieżki będzie odbywać się poprzez wpusty deszczowe do przykrytego rowu przydrożnego. Zaprojektowano przykrycie istniejących rowów przydrożnych na całej długości ścieżki. Inwestor przewiduje wykonanie jednego przepustu pod jezdnią z koniecznością odtworzenia nawierzchni w  miejscu jego wykonania.
    Na odcinku drogi powiatowej nr 3021D zostanie przebudowana nawierzchnia na wszystkich istniejących zjazdach oraz w rejonie dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (wykonanie potrzebnych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z betonu asfaltowego celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg bocznych i zjazdów do niwelety ścieżki pieszo-rowerowej). Przebudowa skrzyżowań i zjazdów zostanie wykonana również w zakresie umożliwiającym zapewnienie przepływ wód. Zaplanowano również wykonanie: poszerzenia istniejącego chodnika na moście, oznakowania pionowego i poziomego, doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych oraz dostosowanie istniejących słupów oświetleniowych do przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej (wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED).
    Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością usunięcia ok. 38 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3021D.
    Wyżej opisane prace drogowe będą prowadzone przy częściowym wyłączeniu jezdni z ruchu dla pojazdów (z umożliwieniem dojazdu i dojścia do posesji dla mieszkańców) zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
    Biorąc pod uwagę wielkość i charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz, że uciążliwości z nimi związane będą okresowe, krótkotrwałe i ustąpią z chwilą zakończeni robót, można stwierdzić, że etap realizacji planowane inwestycji nie będzie wywierać znaczącego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza, klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji, stan wód powierzchniowych i podziemnych, ani na środowisko przyrodnicze. Może wystąpić niewielka emisja substancji do powietrza na etapie prac budowlanych. Źródłem emisji sustancji do powietrza będą procesy związane z emisją pyłów podczas prowadzenia robót ziemnych, procesem spalanie paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jak wynika z zapisów Kip, prace budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych. Zadeklarowany w Kip sposób gospodarowania odpadami, magazynowania odpadów (organizacja robót w sposób minimalizujący ilość powstających odpadów budowlanych, poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi, segregacja i składowanie odpadów w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w pojemnikach oraz regularnie odbieranie odpadów przez uprawnione podmioty) przyczyni się do minimalizacji ilość odpadów trafiających do unieszkodliwiania między innymi poprzez składowanie.
    Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wykonywania prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
    Po zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu umożliwiającego jego wykorzystanie zgodnie z założonymi celami.
    Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie znaczącym źródłem hałasu. Nie przewiduje się wzrostu obecnego, niewielkiego natężenia ruchu (ok. 676 pojazdów/dobę z tego 600 szt. to samochody osobowe, a 76 szt. pojazdy ciężarowe i ciągniki). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 17 m.
    Nie przewiduje się istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.
    Nie będą powstawały znaczące ilości odpadów, jak również nie przewiduje się przekroczenia wartości normatywnych zawiesin oraz substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach.
    Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie stanowi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
    Zrealizowane przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie komfortu jazdy uczestników ruchu (oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów), nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na analizowanym odcinku drogi powiatowej nr 3021D.
    Uwzględniając niewielkie natężenie ruchu pojazdów, należy stwierdzić, iż w przypadku planowanego przedsięwzięcia nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.
    Z uwagi na rodzaj i skale przedsięwzięcia należy również stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić przedsięwzięcia mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.   z 2016 r., poz. 1967). Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych jcwpd nr PLGW60001913369 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry, o statusie – silnie zmieniona część wód, złym stanie i niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych.
    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i obszary górskie.
    Przedmiotowa inwestycja częściowo (w obrębie działki nr 31/23 obręb Wojsławice) zlokalizowana będzie w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 i obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”, a także przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Jak wynika z Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych, w obrębie działki o nr geodezyjnym 66/131 obręb Wojsławice, stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1713) – 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), stanowiącego przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.
    Uwzględniając aspekt formalny związany z częściową lokalizacją inwestycji w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” w obrębie którego obowiązują zapisy rozporządzenia nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2008 r., nr 317, poz. 3928) zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.
    Biorąc pod uwagę powyższe, charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, a także uwzględniając fakt, iż:
wycinka zostanie ograniczona do 38 sztuk drzew rodzaju: dąb, wierzba, klon, lipa, olcha, kasztanowiec, robinia biała,
wycinka prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków,
za wycinkę zostaną wprowadzone nasadzenia kompensujące w ilości co najmniej 50 sztuk drzew,
zieleń nie przeznaczona do wycinki zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
realizacje inwestycji nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew wchodzących w skład alei lipowej,
ścieżka przebiegać będzie po przeciwnej stronie terenów leśnych (w tym poza płatem siedliska 9170),
inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
    Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

    Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w tym na środowisko przyrodnicze.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) oraz mając na względzie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
    Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 12 stycznia 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000033/17

 

POSTANOWIENIE

 

    Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 , art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „BAZALT” S.A. w Wilkowie, skr. poczt. 34, 59-500 Złotoryja, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie

Uzasadnienie :
    Wnioskiem z dnia 9 czerwca 2016 r. Przedsiębiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „BAZALT” S.A. w Wilkowie, skr. poczt. 34, 59-500 Złotoryja wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagana jest przed uzyskaniem zmiany koncesji w zakresie zwiększenia wielkości eksploatacji do 1 500 000 Mg rocznie oraz pogłębienia eksploatacji (w granicach udokumentowanego złoża) do poziomu + 180 m n.p.m. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 24 czerwca 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie …” zastosowano przepis art. 49 KPA w myśl, którego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia. Dnia 2 sierpnia 2016 r. zostało złożone w tut. Urzędzie pismo przez jedną ze stron postępowania dotyczące planowanego przedsięwzięcia, wyjaśnienia kwestii w nim poruszanych znajdują się w dalszej części uzasadnienia.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
    Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem RNG.KW-000626/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.2 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o rozważenie kwestii zgodności planowanego do realizacji przedsięwzięcia z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.nr 167, poz 1339 z 2007 r. Nr 133, poz 921 oraz z 2009 nr 62, poz 504) z uwagi na fakt że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Strefie ochrony uzdrowiskowej „C”. W ocenie organu obowiązująca ustawa z dnia 04 marca 2011 o zmianie ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2011.73.390) w art. 11 ogranicza stosowanie art. 38 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.nr 167, poz 1339 z 2007 r. Nr 133, poz 921 oraz z 2009 nr 62, poz 504) do miedzy innymi do zakładów przemysłowych, budynków, obiektów, autostrad i dróg ekspresowych, parkingów, stacji, zapór oraz urządzeń, które istniały przed dniem wejścia w życie ustawy z 04 marca 2011 roku i w świetle powyższego podtrzymuje wniosek o wyrażenie opinii.
    W trakcie prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami: z dnia 16 września 2016 r.  znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.4, z dnia 26 października 2016 r. znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.8 oraz z dnia 16 listopada 2016 r. znak WOOŚ.42040.590.2016.EJ.10 wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Materiał dowodowy został uzupełniony: 12.10.2016 r., 15.11.2016 r. oraz 01.12.2016 r.
    Dnia 01 grudnia 2016 r. (data wpływu 05.12.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.12 iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opinia został podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
    Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

    Przedmiotem przedsięwzięcia jest kontynuacja eksploatacji złoża sjenitu „Kośmin” w Gminie Niemcza, inwestycja polegać będzie na zwiększeniu wielkości wydobycia z 1 000 000 Mg do 1 500 000 Mg na rok oraz pogłębieniu eksploatacji od poziomu +235 m n.p.m. do poziomu +180 m n.p.m. bez zmiany granic poziomych (docelowa głębokość wyrobiska wyniesie ok. 120 m). Eksploatacja w całości będzie zawierać się w granicach poziomych istniejącego obszaru górniczego „Kośmin”. Istniejące wyrobisko odkrywkowe funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Ustalone zasoby bilansowe złoża wynoszą ok. 54,3 mln Mg.
    Powierzchnia obszaru górniczego „Kośmin” wynosi ok. 20,5 ha, natomiast powierzchnia terenu górniczego wynosi ok. 181,69 ha. W wyniku realizacji przedsięwzięcia granice oraz powierzchnie ww. obszaru i terenu górniczego nie ulegną zmianie.
    Zgodnie z podanymi w przedłożonej dokumentacji informacjami w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie prowadzonej eksploatacji: system eksploatacji, sposób przeróbki surowca (kruszenie i sortowanie) w stacjonarnym zakładzie przeróbczym, rodzaj i ilość maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji, organizacja pracy – praca w systemie trzyzmianowym pięć dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) oraz wielkość zatrudnienia. Natomiast zwiększy się wielkość wydobycia oraz głębokość eksploatacji. Przy zasobach bilansowych określonych na poziomie ok. 54,3 mln Mg i zakładanej wielkości wydobycia przewidywany czas eksploatacji wyniesie ok. 40 lat.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w porze nocy tj. od godziny 22 do godziny 6 nie są i nie będą prowadzone roboty wiertnicze związane z przygotowaniem do robót strzałowych oraz roboty strzałowe, również w ww. porze nie jest i nie będzie prowadzony transport zewnętrzny.
    Przedmiotowe złoże zlokalizowane jest na terenie Gminy Niemcza, w obrębie Gumin. Teren kopalni jest całkowicie przekształcony dotychczasową działalnością. W granicach inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przede wszystkim czynne wyrobisko odkrywkowe, w którym na bieżąco są prowadzone roboty wydobywcze, wraz z drogami dojazdowymi, zwałowiska wewnętrzne i zewnętrzne, obiekty infrastruktury powierzchniowej zakładu górniczego, w tym zakład przeróbczy. Sąsiedztwo złoża stanowią głównie tereny wykorzystywane rolniczo. Złoże eksploatowane jest sposobem odkrywkowym, wielokierunkowo, systemem ścianowym, wielopiętrowo, przy użyciu materiałów wybuchowych. Urabiana kopalina transportowana jest samochodami technologicznymi i trafia do stacjonarnego zakładu przeróbczego, usytuowanego poza wyrobiskiem eksploatacyjnym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 760 m (zabudowania wsi Kośmin) od przedmiotowej inwestycji.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji obszar złoża pozbawiony jest cieków i zbiorników powierzchniowych, najbliższy bezimienny ciek wodny oddalony jest ok. 130 m, ponadto omawiane złoże „Kośmin” jest złożem suchym, w trakcie prowadzonej eksploatacji oraz przy prowadzeniu  robót rozpoznawczych i wiertniczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych i podziemnych. Zwierciadło wód znajduje się poniżej dolnej granicy eksploatacji, zatem jego dalsza eksploatacja nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na stosunki hydrologiczne rejonu inwestycji. Dopływ wód do wyrobiska górniczego pochodzi z opadów atmosferycznych. W głębszych partiach prowadzonej eksploatacji możliwa jest konieczność pompowania wód atmosferycznych poza wyrobisko eksploatacyjne. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wyrobiska do rowu melioracyjnego R-H13. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych.
Z racji pełnego udostępnienia fragmentu złoża, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie wymagane jest prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych, takich jak zdejmowanie nakładu, wykonywanie dróg technologicznych czy też budowy infrastruktury techniczno-socjalnej.
    Do obsługi kopalni „Kośmin” w zakresie transportu wykorzystywany jest transport kołowy i kolejowy (kopalnia użytkuje bocznicę kolejową). W chwili obecnej produkty kopalni w 46% dostarczane są na bocznicę kolejową a pozostałe 54% dostarczane jest transportem kołowym. Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te proporcję. Transport zewnętrzny kopaliny odbywać się będzie siecią dróg publicznych (w tym dowóz do bocznicy kolejowej). Odległość kopalni od ww. bocznicy wynosi ok. 3,0 km. Maksymalne natężenie transportu wyniesie 15 samochodów na godzinę (30 przejazdów tam i z powrotem). Transport kopaliny odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia w godzinach 600-2200.
    Złoże urabiane jest i będzie nadal głównie za pomocą materiałów wybuchowych. Aktualnie roboty strzałowe prowadzone są w oparciu o zatwierdzony Plan Ruchu Zakładu Górniczego oraz zgodnie z metrykami i dokumentacjami strzałowymi. Zgodnie z dokumentacją zasięg rozrzutu odłamków skalnych liczony od granicy eksploatacji nie przekroczy 300 m. Obecnie roboty strzałowe prowadzone są 3-4 razy w miesiącu oznacza to, że w ciągu roku wykonuje się od 36 do 48 odstrzałów. Dla planowanego zwiększenia wydobycia konieczne będzie wykonanie ok. 60 odstrzałów w ciągu roku, oznacza to, że miesięcznie planuje się wykonanie średnio 5 odstrzałów. Zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego roboty strzałowe prowadzone są w określonych porach dnia – w godzinach:  800-1100 , 1200-1430 oraz  1630-1800 . Godziny, w których prowadzone będą roboty strzałowe nie zmienią się.
    Wydobyty surowiec przerabia się zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu Zakładu Górniczego mechanicznie w stacjonarnym zakładzie przeróbczym. Przeróbka polega na kruszeniu surowca w kruszarce wstępnego kruszenia, a następnie przy pomocy kruszarek wtórnych oraz przesiewaczy prowadzona jest klasyfikacja celem uzyskania żądanej frakcji.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji realizacja planowanego przedsięwzięcia – zwiększenie wielkości wydobycia oraz pogłębienie eksploatacji – nie wpłynie na zmianę ilości wykorzystywanych aktualnie maszyn i urządzeń (ich normalne wydajności pozwalają zrealizować wielkość wydobycia na przewidywanym poziomie).
    Kopalnia do celów socjalno-bytowych korzysta z wody dostarczanej beczkowozami do własnych zbiorników betonowych. Kopalnia posiada własną wewnętrzną sieć do rozprowadzania wody socjalno-bytowej. Wielkość zużycia wody na cele socjalno-bytowe nie zwiększy się w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Do celów technologicznych kopalnia nie używa innej wody poza tą gromadzącą się w wyrobisku. Wody kopalniane wykorzystywane są i będą do zraszania urobku, zlewania dróg transportu wewnętrznego oraz hałd produktów w celu ograniczenia pylenia. Ponadto w kopalni dokonano nasadzeń pasów zieleni izolacyjnej.
    Zakład górniczy jest zasilany w energię elektryczną liniami kablowymi ze stacji transformatorowej, przedsięwzięcie nie zmienia sposobu dostarczania energii elektrycznej.
    Przedmiotowa kontynuacja eksploatacji będzie źródłem hałasu, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Zanieczyszczenia te będą emitowane głównie podczas eksploatacji złoża, prac strzałowych, transportu oraz prac w zakładzie przeróbczym. Ponadto występować będą zjawiska związane z wykonywaniem prac strzałowych tj. drgania oraz rozrzut odłamków skalnych. Jak wskazano w przedłożonej dokumentacji strefa rozrzutu odłamków skalnych zamyka się w granicach obszaru górniczego i nie obejmuje terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją Inwestor w celu zapobiegania i ograniczania pylenia wykorzystuje urządzenia odpylające (odpylnie), zrasza drogi zakładowe oraz place manewrowe (w suche, wietrzne dni), ograniczy prędkości środków transportu do 30 km/h. Warto także zauważyć, iż w wyniku planowanej działalności górniczej wyrobisko będzie pogłębione, w związku z powyższym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu jak i hałasu powstającego w wyrobisku będzie znacznie zmniejszone ze względu na ekranujące działanie coraz wyższych skarp wyrobiska. Mając na uwadze przedstawione w dokumentacji rozwiązania ograniczające ww. oddziaływania oraz odległość do zabudowy mieszkaniowej, można stwierdzić, iż oddziaływania te nie będą stanowiły znaczącej uciążliwości.
    W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami będą wykorzystywane sprawne technicznie urządzenia i maszyny. Naprawy i remonty maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji złoża są prowadzone poza jego obrębem (Inwestor prowadzi ww. prace w pomieszczeniu własnej bazy sprzętowo-remontowej zlokalizowanej poza obszarem złoża). Tankowanie odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych. Paliwo dostarczane jest na teren kopalni samochodami cysternami paliwowymi zaopatrującymi stację paliw będącą własnością Inwestora i przeznaczoną do obsługi wyłącznie maszyn i urządzeń pracujących na kopalni. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji czynności związane z tankowaniem odbywają się w sposób hermetyczny.
    Miejsca postojowe dla części wykorzystywanych maszyn stanowią stanowiska zlokalizowane na podłożu skalnym (o dużej zwięzłości) wykluczającym migrację ewentualnych zanieczyszczeń substancji ropopochodnych do środowiska, dla części sprzętu miejsca postojowe zlokalizowane są na obszarze zaplecza usytuowanego poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, wyrównanym i uszczelnionym. Dodatkowo teren kopalni wyposażony jest w sorbenty. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją kopalnia „Kośmin” posiada zakładową oczyszczalnię ścieków sanitarnych.
    Wszystkie wytwarzane odpady będą magazynowane w sposób selektywny, gromadzone tymczasowo w specjalnym magazynie, który stanowi zamykany budynek o utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu. Odpady związane z eksploatacją przedmiotowej inwestycji są i będą przekazywane uprawniony podmiotom.
    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 0,5 km.
    Jak wynika z przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia w sąsiedztwie przedmiotowej kopalni stwierdzono siedliska przyrodnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 r., poz. 1713) tj. 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) i 91I0 ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petaeae), jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew oraz uwzględniając lokalizację na terenie funkcjonującej kopalni, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze w tym na ww. siedliska przyrodnicze.
    Po wyeksploatowaniu złoża powstanie wyrobisko stokowo-wgłębne o docelowej głębokości ok. 120 m i powierzchni ok. 16 ha.
    Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
    Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w tym na środowisko przyrodnicze.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) oraz mając na względzie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
    Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
178KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  16‑01‑2017 10:53:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  16‑01‑2017 10:53:58
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2017 12:23:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie