2013 rok


Niemcza, dnia 15 października 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2013
Numer pisma: RNG.KW-001125/13
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o., Bartnica 70, 57‑451 Świerki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik"

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 04 września 2013 r. Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o., Bartnica 70, 57‑451 Świerki , reprezentowane przez Prezesa Zarządu Romana Brunowskiego, wystąpiły do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 16 września 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001039/13 i RNG.KW-001040/13 z dnia 16 września 2013 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 04 października 2013 r (data wpływu 09.10.2013 r.) znak WOOŚ.4240.746.2013.MC wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowa przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów) oraz fundamentu pod zbiornik. Inwestycję planuje się zrealizować na części działki nr 17 obręb Jasień, Gmina Niemcza, natomiast zadaszenie boksów planuje się wykonać na części działek nr 17 i nr 19 obręb Jasień, Gmina Niemcza. Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest terenem zurbanizowanym oraz przekształconym funkcjonalnie na teren przemysłowy i w chwili obecnej stanowi go niezabudowana część utwardzonego placu przylegająca do istniejącej wytwórni mas bitumicznych. Obszar bezpośrednio przylegający do obu działek jest w przeważającej części terenem rolniczym. Od strony wschodniej przebiega linia kolejowa oraz droga krajowa nr 8. Najbliższe zabudowania znajdują się na kierunku południowym w odległości ok. 350 m.
Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:
ustawieniu na fundamencie betonowym dodatkowego przenośnika taśmowego o długości do 35 m do załadunku mieszalnika otaczarki surowcami do produkcji mas bitumicznych, który będzie stanowił integralną jej część,
ustawieniu na fundamencie betonowym dwóch stalowych zbiorników dozowania, tzw. "dozatorów" o pojemności ok. 8-10 m3 do dozowania surowców na przenośnik taśmowy,
wykonaniu zadaszenia nad istniejącymi boksami na kruszywa o docelowej powierzchni około 500 m2 ,
wykonaniu fundamentu pod zbiornik magazynowy pyłu węglowego o pojemności 125 m3 .
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zwiększenie wydajności istniejącej instalacji do produkcji mieszanek mineralno - bitumicznych, jak również nie spowoduje jej zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Przedsięwzięcie będzie miało na celu rozszerzenie asortymentu materiałów wykorzystywanych do bieżącej produkcji. Przewidywana ilość produktu do produkcji mas bitumicznych kierowana nowym przenośnikiem wynosić będzie ok. 15% całkowitej wielkości produkcji wytwórni, wynoszącej 120 000 Mg w ciągu roku. Budowa dwóch dodatkowych dozatorów będzie miała na celu zwiększenie możliwości asortymentowych ładowanych produktów do mieszalnika otaczarki i wpłynie na poprawę elastyczności procesu produkcji mieszanek w przypadku konieczności szybkiej zmiany zadanej receptury produktu końcowego. Wybudowanie planowanego przenośnika taśmowego i dwóch dozatorów zmniejszy długość przejazdów ładowarki dowożącej z placu składowego kruszywa do wytwórni.
Zadaszenie wykonane zostanie nad istniejącymi boksami na kruszywo. Jako ściany wykorzystane zostaną istniejące ściany oporowe. Zadaszenie zabezpieczać będzie drobne frakcje materiałów do produkcji przed opadami atmosferycznymi.
Montaż zbiornika pyłu węglowego na planowanym fundamencie umożliwi alternatywne opalanie wytwórni mas bitumicznych pyłem węgla brunatnego.
W fazie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko związane będzie z wykonywaniem prac budowlanych i montażowych. Etap ten wiązać się będzie z emisją hałasu, emisją do powietrza oraz wytwarzaniem odpadów. Biorąc pod uwagę skalę i tymczasowy charakter tych prac, uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac montażowych, nie powodując trwałych zmian w środowisku.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowany do zabudowy zbiornik magazynowy pyłu węgla brunatnego będzie nowym źródłem emisji pyłu do powietrza zlokalizowanym na terenie istniejącej wytwórni. Zbiornik wyposażony zostanie w filtr tkaninowy o powierzchni filtracji ok. 30 m2 i koncentracji pyłu na wylocie poniżej 20 mg/m3 . Realizacji planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zwiększenie emisji związanej z energetycznym spalaniem paliw, ponieważ do napędu przenośnika taśmowego przewiduje się wykorzystanie silnika elektrycznego o mocy 11,0 kW, a napędy podajników dozatorów wyposażone będą w silniki elektryczne o mocy ok. 1,5 kW. Zastosowanie powyższego rozwiązania będzie się wiązać z niewielkim wzrostem zużycia energii elektrycznej o ok. 3% w stosunku do wielkości zużycia energii przez istniejącą instalację. Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia, będzie się wiązać z potencjalnym, akustycznym oddziaływaniem na środowisko, powodowanym głównie przez napęd przenośnika taśmowego oraz napędy podajników dozatorów. Nie zwiększy się ilość poruszających się po terenie wytwórni samochodów ciężarowych oraz maszyn roboczych, tak więc emisja hałasu powodowanego transportem ciężarowym i technologicznym poruszającym się po terenie istniejącej instalacji do produkcji mieszanek bitumicznych nie ulegnie zmianie i będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. Najbliższe budynki mieszkalne stanowiące obszar chroniony akustycznie znajdują się w odległości ok. 350 m od planowanej inwestycji.
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji na terenie przekształconym funkcjonalnie na teren przemysłowy oraz fakt, iż nowe źródła hałasu nie będą głównymi źródłami powodującymi emisję hałasu, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliżej położonych terenach chronionych akustycznie. Ponadto instalacja pracować będzie wyłącznie w porze dziennej.
Teren planowanego przedsięwzięcia jest terenem utwardzonym, z którego wody opadowe, tak jaki i obecnie, będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej istniejącej wytwórni mas bitumicznych, a następnie podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, wody i paliw.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne. Obszary leśne i górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar chroniony - Obszar Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Strzelińsko - Niemczańskie" oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajdują się w odległości ok. 0,6 km.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, charakter i rodzaj inwestycji oraz jej lokalizację w obszarze zurbanizowanym, nie powinna ona oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.
Inwestycja, z uwagi na skalę oraz położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 26 września 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2013
Numer pisma: RNG.KW-001070/13
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 i 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój"

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 20.08.2013 r.) PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław wystąpiło do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 27 sierpnia 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 70 i pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000967/13 i RNG.KW-000968/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 16 września 2013 r (data wpływu 18.09.2013 r.) znak WOOŚ.4240.689.2013.AN.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działce nr 346/23 obręb Przerzeczyn Zdrój. Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na rozpoczęciu eksploatacji istniejącego otworu studziennego nr X w Przerzeczynie Zdroju. Obszar, na którym znajduje się studnia X pełni rolę parku zdrojowego. Wykorzystanie wód wypływających samoczynnie z otworu nie wpłynie na sposób wykorzystywania terenu. Nie będzie miało ono również wpływu na szatę roślinną. Nie przewiduje się prowadzenia wycinek drzew ani krzewów. Pobór wód podziemnych będzie odbywał się z samoczynnego wypływu. W trakcie pomiarów wydajności stwierdzono samowypływ o wydajności oscylującej od 7,0 m3 do 10,0 m3 . W celu wykorzystania wód wypływających z otworu zostanie do niego przyłączony rurociąg bez konieczności wymuszania przepływu, tj. użycia pomp.
Udostępnienie wód ze studni X będzie polegać w pierwszym etapie na budowie pijalni wód leczniczych i zwykłych na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój. Szacuje się, że ilość wykorzystywanej wody w ten sposób nie będzie duża, prawdopodobnie nie przekroczy 5 m3/d. W projektowanej pijalni oprócz wód zwykłych ze studni X będą również udostępnione wody ze źródeł leczniczych (II, VIII oraz IX). Wody ze źródeł leczniczych są eksploatowane na podstawie obowiązującej koncesji. W drugim etapie inwestycyjnym planuje się utworzenie niewielkiej rozlewni wód w oparciu o wody ze studni X. Łączny pobór wód podziemnych ze studni X na potrzeby pijalni oraz rozlewni nie będzie mógł przekroczyć wielkości samowypływu tj. 7-10 m3/h.
Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie prac ziemnych. Jednak niewielki zakres robót potrzebnych do wykonania zaprojektowanego ujęcia wód podziemnych ze studni X oraz ewentualnie rozlewni pozwala sądzić, iż uciążliwości jakie wystąpią podczas tych prac będą krótkotrwałe, o zasięgu lokalnym, małoznaczące i ustąpią z chwilą zakończenia robót.
Na etapie realizacji emisja hałasu związana będzie z wykorzystaniem niewielkiego sprzętu budowlanego do głębienia wykopu oraz zagęszczarek do jego zsypania. Emisja hałasu wyniesie kilka godzin w okresie 2-3 dni.
W przypadku wykorzystywania do prac instalatorskich urządzeń mechanicznych (mikrokoparki, zagęszczarki) napędzanych silnikami spalinowymi nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Będzie ona porównywalna z emisja z silnika jednego samochodu osobowego.
Odpady jakie powstaną na etapie realizacji to głównie niewykorzystane rury PCV. Będą one gromadzone w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym podmiotom.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się uciążliwości związanych z emisją hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją odpadów.
Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Przerzeczyn-Zdrój uchwalonego Uchwałą NR XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 października 2012 r. (Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z dnia 07 stycznia 2013 poz. 74), projektowana inwestycja położona jest na terenach oznaczonych symbolem ZP 2.01, które przeznaczone są na parki i zieleń związaną z uzdrowiskiem (przeznaczenie podstawowe). Jednak dopuszcza się tam lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze wypoczynku i turystyki.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych należy stwierdzić, iż w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest wprawdzie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wodnego - rzeka Ślęza oraz w kompleksie zadrzewień (park), nie będzie jednak miało negatywnego wpływy na te elementy środowiska przyrodniczego.
Inwestycja z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 14 marca 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2013
Numer pisma: RNG.KW-000292/13
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Dariusza Krakus o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad".

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 05 lutego 2013 r. (data wpływu 06.02.2013 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Dariusza Krakus wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 15 lutego 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000191/13 i RNG.KW-000192/13 z dnia 15 lutego 2013 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad".
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 04 marca 2013 r (data wpływu 07.03.2013 r.) znak WOOŚ.4240.126.2013.BZ wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 21 lutego 2013 r (data wpływu 25.02.2013 r.) znak ZNS-624-03/NJK/13 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 407, 411, 412, 413, 414, 251/4 w obrębie Stare Miasto oraz na działce nr 6 obręb Wojsławice. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Kary informacyjnej planowane przedsięwzięcie ma charakter liniowy, polegać będzie na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu wraz z odwadniaczem, nowym rurociągiem DN300 o ciśnieniu nominalnym 6.3 MPa poprowadzonym po nowej trasie. Zmianie ulegnie lokalizacja gazociągu oraz głębokość jego posadowienia pod torami kolejowymi i zbiornikiem wodnym. Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia projektowana budowa gazociągu DN300 PN6,3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza przeprowadzona będzie bezwykopowo, w technologii poziomego przewiertu kierunkowego (HDD), poprzez zaprojektowanie i wykonanie nowego odcinka gazociągu przebiegającego pod nieczynnymi torami kolejowymi oraz zbiornikiem wodnym. Rurociąg przygotowany zostanie w całości przed przeciągnięciem pod torami i zbiornikiem wodnym. W pierwszej kolejności wciągnięta zostanie rura DN500, a następnie przy pomocy specjalnych płóz centrujących w rurze DN500 wciągnięta zostanie rura DN300. Technologia ta wymagać będzie użycia płuczki wiertniczej, pełniącej m.in. funkcję transportu urobku (ziemi) z wykopu na powierzchnię, stabilizacji otworu, obniżenia sił tarcia pomiędzy przewodem wiertniczym, rurociągiem a ścianami otworu. Inwestor zamierza zastosować płuczkę w postaci wodnego roztworu bentonitu bez dodatków nieorganicznych i organicznych środków chemicznych. W celu ograniczenia zużycia wody oraz samego bentonitu płuczka wraz z urobkiem będzie przepuszczana przez maszynę do odzysku płuczki (filtry oddzielające urobek od płuczki). Odzyskana płuczka zastanie ponownie wykorzystana. Projektowana długość rurociągu przeznaczona do wciągnięcia wynosi ok. 270,00 m. Po przeprowadzeniu prac związanych z przeciągnięciem rurociągu pod torami oraz zbiornikiem wodnym, nowy odcinek gazociągu zostanie włączony w istniejący rurociąg. W ramach planowanej inwestycji Inwestor zaplanował również wycięcie zużytego odwadniacza na gazociągu wysokiego ciśnienia DN300, PN 6,3 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza i zastąpienie go nowym odcinkiem rurociągu. Wymagać to będzie wybudowania ok. 300 m nowego gazociągu służącego do wpięcia nowego odcinka do istniejącego gazociągu. Na czas realizacji przebudowy przypływy gazu w gazociągu zostanie tymczasowo wstrzymany. Strefa ochronna (kontrolowana) dla planowanego gazociągu wynosi 6 m - po 3 m od osi gazociągu - zlokalizowana będzie w obrębie strefy ochronnej istniejącego gazociągu.
Jak wynika z zapisów Karty informacyjnej w okresie realizacji gazociągu i rozwózki rur wykorzystane zostaną tymczasowe drogi dojazdowe oraz istniejący układ komunikacyjny. Ciężki sprzęt budowlany poruszał się będzie wyłącznie w wyznaczonym pasie montażowym, składowane na nim będą również wykorzystywane urządzenia i materiały. Prowadzenie robót budowlanych będzie odbywało się sukcesywnie według przyjętego frontu robót. Do budowy planowanego gazociągu wykorzystane zostaną rury stalowe bez szwu, fabrycznie izolowane, łączone poprzez spawanie, o średnicy nominalnej DN500 (DZ=508,0 mm) jako rura osłonowa oraz rury stalowe o średnicy nominalnej DN300 (DZ323,9 mm) jako rura przewodowa, w której płynąć będzie gaz. Zgodnie z deklaracją Inwestora zaprojektowany gazociąg będzie całkowicie szczelny, materiały do jego budowy będą posiadały wymagane certyfikaty i są obojętne dla środowiska przyrodniczego oraz gruntowo - wodnego. Gazociąg chroniony będzie przez system ochrony przeciwkorozyjnej (ochrona bierna i ochrona czynna - katodowa) zapewniający metalowym częściom gazociągu ochronę przed korozją, stanowiącej element podwyższający trwałość gazociągu.
Po zakończeniu robót teren (w tym tymczasowe drogi dojazdowe) zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu pierwotnego i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a wszystkie uszkodzone i naruszone elementy zagospodarowania terenu odtworzone i odbudowane w uzgodnieniu z ich właścicielami / zarządcami.
Przed oddaniem do użytkowania gazociąg przesyłowy poddany zostanie próbie szczelności i wytrzymałości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Trasa gazociągu będzie trwale oznakowana (również skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną, przeszkodami terenowymi) słupkami znacznikowymi.
Biorąc pod uwagę zakres prac, największy wpływ na środowisko wystąpi w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Należy się spodziewać emisji substancji do powietrza związanej z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych na etapie prac budowlanych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Nieznaczne ilości gazów i pyłów powstaną także przy zgrzewaniu i spawaniu poszczególnych odcinków rur. Ze względu na nieduże rozmiary prac ziemnych i budowlanych oraz niewielką koncentrację sprzętu budowlanego na prowadzonym odcinku robót intensywność emisji nie przekroczy poziomów charakterystycznych dla typowych placów budowy, będzie miała charakter lokalny i chwilowy. Omawiane prace nie spowodują trwałego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji. Budowa gazociągu nie będzie miała wpływu na lokalne warunki klimatyczne.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne), nie będzie występować emisja hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i związane głównie z pracą sprzętu i transportem w okresie realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę to, iż roboty budowlane prowadzone będą na terenach niezabudowanych (najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 500 m) i tylko w porze dziennej, hałas ten nie będzie uciążliwy i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych.
Odpady będą powstawać jedynie na etapie realizacji planowanej inwestycji - głównie z prowadzenia prac budowlano - montażowych oraz przemieszczania mas ziemnych. Jak wynika z zapisów Karty informacyjnej wszystkie odpady wytwarzane na tym etapie (głównie budowlane związane z robotami budowlanymi) zostaną zagospodarowane zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Prawidłowa, bezawaryjna eksploatacja gazociągu nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów. Odpady związane z niezbędnymi naprawami eksploatacyjnymi i przeglądami konserwacyjnymi wytwarzać będą uprawnione firmy jako wykonawcy usługi.
Teren inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczony przed skutkami sytuacji awaryjnych oraz negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne. W przypadku wycieków olejów oraz innych substancji ze środków transportowych i maszyn zostaną natychmiast neutralizowane. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami, które systematycznie będą opróżniane i wywożone do oczyszczalni ścieków. Ilość powstających ścieków będzie równa ilości wykorzystywanej wody, tj. ok. 0,5 m3/dobę. Na etapie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały żadnego rodzaju ścieki.
Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z zużyciem wody na cele technologiczne. Zużycie wody na etapie budowy inwestycji będzie się ograniczało jedynie do ilości niezbędnej do wykonywania prac budowlanych oraz do przeprowadzenia próby szczelności. Woda na potrzeby przeprowadzenia prób będzie dowożona beczkowozami w ilości ok. 25 m3/dobę, po próbie ciśnieniowej zostanie beczkowozami przewieziona do najbliższej oczyszczalni ścieków. Mając na uwadze głębokość posadowienia gazociągu, jego długość oraz przewidywane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, jakość wód powierzchniowych i podziemnych nie powinna ulec zmianie.
Stwierdzono również, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
Biorąc pod uwagę opisane w Karcie informacyjnej zastosowane technologie i rodzaje użytych materiałów nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii w fazie realizacji przedsięwzięcia, a ze względu na jego charakter nie przewiduje się również wystąpienia poważnej awarii w fazie eksploatacji.
Przeanalizowano również możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych i stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony - Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie znajduje się w odległości ok. 0,8 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 1,2 km.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.


Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  18‑03‑2013 10:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  18‑03‑2013 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2013 14:38:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie