2015 rok


Niemcza, dnia 05 stycznia 2015 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2014
Numer pisma: RNG.KW-000005/15

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Firmy MW Greentech Sp. z o.o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 24, 51-160 Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW"

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 20.10.2014 r.) MW Greentech Sp. z o.o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 24, 51-160 Wrocław reprezentowana przez Prokurenta Panią Sylwię Spychała wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 23 października 2014 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001154/14 i RNG.KW-001156/14 z dnia 23 października 2014 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem Nr 123/14 z dnia 07 listopada 2014 r. (data wpływu 13.11.2014 r.) znak ZNS-624-22/MP/14 wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 16 grudnia 2014 r (data wpływu 22.12.2014 r.) znak WOOŚ.4240.609.2014.MP.EJ.3 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW, na działkach o nr ew. 14, 15/2 oraz 16/2 obręb Jasień, w gminie Niemcza o łącznej powierzchni ok. 3 ha. Obszar przeznaczony pod inwestycję stanowią tereny wykorzystywane rolniczo. Powierzchnia zabudowy planowanych ogniw fotowoltaicznych wyniesie 2,5 ha, dojazd odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej. Przedmiotowe zamierzenie graniczy z wytwórnią mas bitumicznych, z drogami oraz terenami PKP. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 300 m. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej w postaci: paneli fotowoltaicznych, inwerterów, linii kablowych, przetwornic, kontenerowej stacji transformatorowej, układów pomiarowych oraz pozostałych elementów wchodzących w skład instalacji farmy fotowoltaicznej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Jak wynika z załączonej dokumentacji planuje się przyłączenie przedmiotowej elektrowni do linii średniego napięcia 20 kV.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzętu budowlanego powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych, wbijanych w grunt, co nie pociąga za sobą konieczności wykonania fundamentów. Ponadto jak wynika z przedłożonej dokumentacji prace prowadzone będą w porze dnia. W celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego oraz środków transportu wykorzystywany będzie w pełni sprawny sprzęt. Na terenie inwestycji będą znajdować się specjalne kontenery sanitarne. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, selektywnie gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu kontenerach, pojemnikach a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowane. Powstałe masy ziemne zostaną wykorzystane do zasypania wykopów, ewentualny nadmiar zostanie zagospodarowany w obrębie inwestycji.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego. Transformator jak wynika z przedłożonej dokumentacji umieszczony zostanie wewnątrz kontenera, co stanowić będzie dodatkową izolację akustyczną, będzie to transformator suchy, w przypadku zastosowania transformatora olejowego dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem pod stanowiskiem transformatora znajdować się będzie misa olejowa przechwytująca wyciekający olej. W razie konieczności panele fotowoltaiczne będą myte przy użyciu jedynie wody. Odpady powstające podczas prac konserwacyjnych związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Części Terenu Miasta Niemcza - Część Obrębu Jasień uchwalonego Uchwałą Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. projektowana inwestycja położona jest na terenach oznaczonych symbolem: AG, dla którego ustala się przeznaczenie - tereny aktywności gospodarczej (zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej). Z postanowienia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia w/w planu zagospodarowania przestrzennego nie wynika zakaz budowy farmy fotowoltaicznej. Wobec tego budowa farmy fotowoltaicznej na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XII/71/07 Rady Miejskiej W Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Części Terenu Miasta Niemcza - Część Obrębu Jasień jest dopuszczalna.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedliski przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 800 m.
Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej na panelach fotowoltaicznych, lokalizację przedsięwzięcia na gruntach rolnych (RIII, RIV, PsVI) oraz brak wycinki drzew i krzewów, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
Inwestycja z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.
Przed wydaniem powyższego postanowienia, uwzględniono również postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, wyrażającego opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na wielkość inwestycji i jej specyficzny charakter. Inwestor w sposób wyczerpujący, w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wyjaśnił, że instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zużycia wody i nie generuje ścieków, z wyjątkiem wód opadowych deszczowych, spływających powierzchniowo z paneli do gruntu. Według producentów i firm zajmujących się budową farm fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak okaże się, iż zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego służyła czysta woda pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Taką wodę należy traktować jako opadową. Woda do mycia paneli fotowoltaicznej zostanie doprowadzona na teren inwestycji w specjalnych do tego przeznaczonych beczkowozach. W świetle powyższego można uznać instalację fotowoltaiczną za przedsięwzięcie przyjazne środowisku, nie powodującą jego pogorszenia.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  09‑01‑2015 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  09‑01‑2015 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2015 11:17:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie