2017 rok


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r.

Link do strony: bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/17122813?version=1.0

 

OBWIESZCZENIE nr 28/XI/IGP-2017 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 15 listopada 2017 roku.

Link do strony: bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/17060478?version=1.0

 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r.

Link do strony: bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/16589494?version=1.0

 

Niemcza, dnia 28 września 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016
Numer pisma: RNG.KW-000902/17

 

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2017 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000901/17 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewidencyjny 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 28 września 2017 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i Urzędu Miasta Piława Górna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

OBWIESZCZENIE nr 7/III/IGP-2017 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 1 marca 2017 roku.

Link do strony: http://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/14988440?version=1.0

 

Niemcza, dnia 22 lutego 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000182/17

 

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2017 r. wydał decyzję znak RNG.KW‑000179/17 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 23 luty 2017 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i Urzędu Miasta Piława Górna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 20 lutego 2017 r.


Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000008.2016
Numer pisma: RNG.KW-000174/17

 

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2017 r. wydał decyzję znak RNG.KW‑000172/17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 21 lutego 2017 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 06 lutego 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000008.2016
Numer pisma: RNG.KW-000130/17


OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) zawiadamia się, że w dniu 03.02.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydał postanowienie znak RNG.KW-000124/17, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

    Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 27 stycznia 2017 r. znak WOOŚ.4240.987.2016.BZ.4 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16), traktuje się jako brak zastrzeżeń.

    Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 8.30 do 15.30 .

    Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 12 stycznia 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000040/17


OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) zawiadamia się, że w dniu 12.01.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydał postanowienie znak RNG.KW-000033/17, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

    Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 01 grudnia 2016 r. znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.12 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

    Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 8.30 do 15.30 .

    Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r.

29‑11‑2017 14:26:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE nr 28/XI/IGP-2017 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 15 listopada 2017 roku.

21‑11‑2017 10:44:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
861KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE nr 7/III/IGP-2017 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 1 marca 2017 roku.

15‑03‑2017 08:31:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  16‑01‑2017 10:47:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  16‑01‑2017 10:47:57
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2017 14:30:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie