2013 rok


Niemcza dnia 12 listopada 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2013
Numer pisma: RNG.KW-001240/13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2013 r. wydał decyzję znak RNG.KW-001239/13 o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 12 listopada 2013 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 21 października 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2013
Numer pisma: RNG.KW-001153/13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2013 r. wydał decyzję znak RNG.KW-001150/13 o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 21 października 2013 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 08 kwietnia 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2013
Numer pisma: RNG.KW-000396/13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 kwietnia 2013 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000394/13 o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 08 kwietnia 2013 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 03 kwietnia 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000012.2012
Numer pisma: RNG.KW-000366/13
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 kwietnia 2013 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000364/13 o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Ferma kur niosek o obsadzie około 200 tys. sztuk (w przeliczeniu 800 DJP), zlokalizowana na terenie działki nr 18 obręb Jasień, gm. Niemcza - miasto, powiat dzierżoniowski".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 03 kwietnia 2013 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy; ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, 10 styczeń 2013 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000011.2012
Numer pisma: RNG.KW-000069/13

OBWIESZCZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2013 roku, na wniosek PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa szpitala uzdrowiskowego z funkcją hotelową, apteką, zakładem przyrodoleczniczym, przychodnią specjalistyczną uzdrowiskową zdrowia oraz niezbędnym zapleczem gastronomicznym składającego się z dwóch budynków o nazwie PLATAN 1 i PLATAN 2". Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 8:30 do 15:30.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2013 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2013 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2013 09:53:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie