2016 rok


Niemcza, dnia 25 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016
Numer pisma: RNG.KW-000299/16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2016 r. (data wpływu: 08.01.2016 r.) Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Chudyka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewidencyjny 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

postanawia

I. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewidencyjny 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza;
II. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 07.01.2016 r. (data wpływu 08.01.2016 r.) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza , wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z wnioskiem inwestora zostało zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemczy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18). Pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. znak  RNG.KW-000045/16 Burmistrz Miasta i Gminy Niemczy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 10.02.2016 r. znak WOOŚ.4242.9.2016.KZ.1 wyraził opinię iż w jego ocenie przedsięwzięcie powinno być zakwalifikowane do przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) i odesłał przesłaną dokumentację celem przeprowadzenia ponownej kwalifikacji przedsięwzięcia. Przeprowadzając ponowną kwalifikację, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, przychylił się do opinii RDOŚ we Wrocławiu i zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 wyżej wymienionego rozporządzenia.
    Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 26.02.2016 r. znak: RNG.KW-000182/16 powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków.
    Zgodnie z przepisem art. 63 w związku z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii.
    Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.) tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak RNG.KW-000183/16 z dnia 26.02.2016 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie (pismo znak RNG.KW-000184/16 z dnia 26.02.2016 r.) o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swojej opinii zawartej w piśmie nr WOOŚ.4240.185.2016.MSK.1 z dnia 15.03.2016 r. (data wpływu: 18.03.2016 r.) stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na ternie działki nr 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa obory o obsadzie 84 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa rolno-hodowlanego, którego obsada po zrealizowaniu inwestycji zwiększy się z 874,4 DJP do 958,4 DJP.
    Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych pochodzących m.in. z układów wydechowych silników spalinowych stosowanych maszyn i urządzeń. Etap ten wiązać się będzie z powstawaniem odpadów i ścieków oraz emisją hałasu pochodzącego głównie od pracującego sprzętu budowlanego. Istnieje także niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego np. w wyniku awaryjnych wycieków z wykorzystywanego sprzętu i środków transportu.
    Na etapie eksploatacji zamierzenia inwestycyjnego do powietrza atmosferycznego emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, których źródłem będzie obiekt inwentarski, w którym przebywać będą zwierzęta (emisja głównie amoniaku, siarkowodoru, pyłów, metanu, podtlenku azotu) oraz ruch pojazdów poruszających się po terenie inwestycji (emisja głównie ditlenku azotu, tlenku węgla, ditlenku siarki, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych). Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia zasadnym jest na etapie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzenie i dokonanie oceny zapachowego oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na tle np. polskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (projekt Ministerstwa Środowiska), innych standardów obowiązujących w innych krajach lub innych norm pozaprawnych w celu późniejszego przeanalizowania otrzymanych wielkości stężeń substancji złowonnych pod kątem przekroczenia wartości progowych wyczuwalności związku chemicznego. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko winien zawierać szczegółową i pełna analizę rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu atmosferycznym. Przygotowując raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko należy zwrócić uwagę na potrzebę przedstawienia szczegółowych informacji na temat sposobu wyliczenia poszczególnych wielkości emisji substancji (m.in. amoniaku, siarkowodoru, pyłu PM10 i PM 2,5) uwalnianych do powietrza atmosferycznego z obiektu inwentarskiego – wysokości wskaźników emisji substancji winny być dostosowane do rodzaju zwierząt, sposobu chowu i utrzymania zwierząt. Dodatkowo powołując się na dane (liczbowe) należy w każdym przypadku podać jego źródło. Przyjmując do symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskaźniki emisji poszczególnych substancji wyjaśnić należy na jakiej podstawie zostały one dobrane lub w jaki sposób zostały one oszacowane.
    Z informacji zawartych w dokumentacji sprawy wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest około 330 m od planowanego miejsca realizacji inwestycji. Na kształtowanie klimatu akustycznego w rejonie planowanego gospodarstwa będzie miał głównie wpływ ruch pojazdów m.in.: dostarczających paszę, odbierających odpady, padłe zwierzęta, procesy związane z utrzymaniem czystości w obiekcie, ścieleniem słomy, zadawania paszy, czy usuwaniem obornika z obiektu inwentarskiego. W raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko należy wskazać, jakie źródła hałasu będą funkcjonowały na terenie rozbudowanego gospodarstwa (przedstawić źródła danych, które posłużyły do wyznaczenia równoważnych poziomów mocy akustycznych od wszystkich źródeł hałasu) oraz dokonać klasyfikacji terenów z nim sąsiadujących pod kątem dopuszczalnych poziomów hałasu. Wykonując analizę oddziaływania przedmiotowego zakładu na klimat akustyczny panujący w jego rejonie należy uwzględnić również źródła hałasu w postaci pojazdów (przedstawić sposób wyznaczenia hałasu od poruszających się pojazdów). Należy także przedstawić wszystkie dane wejściowe wprowadzone do programu, które posłużyły do wyznaczenia obszaru zasięgu hałasu emitowanego w związku z funkcjonowaniem przedmiotowego gospodarstwa.
    Obiekty inwentarskie, w przypadku niewłaściwego zaprojektowania, czy wykonania lub niewłaściwego magazynowania obornika, czy nawozów płynnych, mogą być potencjalnym miejscem emisji do środowiska gruntowo-wodnego nawozów, co skutkować może zanieczyszczeniem środowiska wodnego, czy przenawożeniem gleby. Funkcjonowanie gospodarstwa generować będzie obornik, który będzie wymagał właściwego zagospodarowania – nawożenia zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej w celu niedopuszczenia do nieprzewożenia gleby. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy w sposób szczegółowy opisać sposób i miejsce magazynowania obornika, sposób zabezpieczenia gruntu w miejscu jego magazynowania w celu niedopuszczenia do przesiąkania składników zawartych w nawozach do gleby i do środowiska wodnego. Ponadto na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady. Wystąpi także konieczność odprowadzenia wód opadowych. W raporcie należy w sposób szczegółowy opisać sposób zorganizowania gospodarki wodno-ściekowej oraz planowany sposób postępowania z odpadami. W raporcie należy także wskazać planowane rozwiązania i działania mające na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem oraz zagwarantowanie bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami.
    Z uwagi na znaczną odległość od granic państwa transgraniczne oddziaływanie nie występuje.
    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015, poz. 1651, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 500 m.
    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto raport powinien odnosić się do zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Winien on zawierać analizę wpływu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na cele środowiskowe określone w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien ponadto zawierać szczegółową charakterystykę i opis racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z przedstawieniem ich wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Raport winien także zawierać opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane, wraz z uzasadnieniem wariantu oraz wskazaniem jego oddziaływania na krajobraz.
    Ponadto ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia winna zostać przeprowadzona dla najbardziej niekorzystnych dla środowiska parametrów pracy (łączne funkcjonowanie wszystkich źródeł emisji, których jednoczesna praca jest możliwa pod względem technicznym, maksymalne parametry pracy, maksymalny bilans ruchu pojazdów – uwzględnienie najbardziej niekorzystnych warunków).
    Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na weryfikację skuteczności rozwiązań projektowych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie wpływu zamierzenia inwestycyjnego na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, jak również nałożenie warunków koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji, eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    Rodzaj planowanej inwestycji może rodzić konflikty społeczne, wobec powyższego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi społeczeństwu wzięcie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwi zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawierającym m.in.: szczegółowy opis inwestycji, analizę parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych oraz wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne, gospodarkę odpadami oraz na zdrowie i życie ludzi.
    W związku z powyższym, po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę charakter i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tut. organ stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko poprzez sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, którego zakres powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
    Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 09 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2016
Numer pisma: RNG.KW-000239/16

 

POSTANOWIENIE

 

    Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Martę Fortunę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”

Uzasadnienie :
    Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2016 r. Gmina Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Martę Fortunę wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych w formie elektronicznej. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 27 stycznia 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
    Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000085/16 i RNG.KW-000086/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem Nr 17/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 17.02.2016 r.) znak ZNS-624-04/MP/16 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 11 lutego 2016 r.  znak WOOŚ.4240.93.2016.AK wezwał Pełnomocnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Materiał dowodowy został uzupełniony 22 lutego 2016 r. i RDOŚ we Wrocławiu dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 01.03.2016 r.) znak WOOŚ.4240.93.2016.AK.3 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

    Przedmiotem inwestycji jest budowa:
przepompowni ścieków sanitarnych (dz. nr  113 obręb 0003 Kietlin, Qśrd=25 m3/d);
rurociągu tłocznego tranzytowego o średnicy Ø110-125 PE o długości ok. 3,0 km wraz z armaturą (zasuwy, studnie czyszczakowe);

    Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr ewidencyjny: 1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 27, 33/6 w obrębie 0001 Stare Miasto; 66, 70/3, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 135 w obrębie 0003 Kietlin; 1, 2, 3, 4, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30/1, 30/2, 30/3, 148/1 w obrębie 0004 Jasień.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę nowej przepompowni ścieków w miejscowości Kietlin (na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz budowę rurociągu tłocznego o średnicy Ø110-125 PE i długości ok 3,0 km (od działki nr 113 w miejscowości Kietlin - teren oczyszczalni ścieków, do włączenia w istniejącą kanalizację sanitarną - w działce nr nr 8/1 w miejscowości Niemcza). Planowana inwestycja ma charakter liniowy, zlokalizowana jest głównie w pasach dróg i poboczy oraz działkach prywatnych.
    Z projektowanej kanalizacji na korzystać: 220 mieszkańców, hotel „Pałac Kietlin”(około 30 miejsc noclegowych), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Powstające ścieki będą odprowadzane projektowanym kanałem sanitarnym do oczyszczalni ścieków w Niemczy.
    Sieć kanalizacji zostanie wykonana z tworzyw sztucznych – PEHD. Rury ułożone zostaną w  wykopach wąsko lub szerokoprzestrzennych, na głębokości ok. 1,5 – 2,5 m z odpowiednimi spadkami, studniami czyszczakowymi i zaworami odpowietrzającymi, umożliwiającymi bezawaryjną pracę układu i ewentualną jego rewizję.
    Projektowana przepompownia ścieków będzie obiektem podziemnym i zostanie wykonana jako komora żelbetowa lub z polimerobetonu o średnicy do 2 m i głębokości do 4 m p.p.t., wystająca nad teren do 0,5 m, przykryta płytą pokrywową z otworami montażowymi dla pomp oraz włazowymi dla obsługi, wyposażona m.in. w: dwie pompy zanurzeniowe (podstawowa i rezerwowa); układ rurociągów, kształtek i armatury odcinającej (zasuwy i zawory zwrotne); układ sterowania (załączania i wyłączania pomp oraz monitoringu).
    Planowana przepompownia ścieków zostanie wykonana na wydzielonej części terenu (ok. 200 m2 ) istniejącej oczyszczalni ścieków w Kietlinie, który zostanie wygrodzony. Pozostały teren oczyszczalni (ok. 3500 m2 ) będzie wyłączony z eksploatacji. Przewiduje się docelową likwidację znajdujących się na nim obiektów żelbetowych i ogrodzenia.
    W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wycinkę drzew mających ok. 20-25 lat, tj.:4sztuk świerków, 1 sztuki modrzewia. Drzewa te rosną na kanale doprowadzającym ścieku do oczyszczalni w Kietlinie i projektowanej przepompowni w związku z tym bezpośrednio kolidują z planowaną inwestycją. Przewidziane do wycinki drzewa stanowią znikomą ilość w stosunku do ilości drzew występujących na ternie oczyszczalni ścieków w Kietlinie i w jej pobliżu.
    W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Stan zwiększonej emisji spalin i pyłów emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i środków transportu, a także emisja sypkich materiałów pylistych będzie stanem przejściowym, który ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Emisja hałasu występować będzie jedynie w związku z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu i będzie miała charakter krótkotrwały.
    Roboty ziemne będą prowadzone głównie w wykopach otwartych, umocnionych. W przypadku przejścia poprzecznego pod drogą krajową nr 8 oraz przy przekroczeniu torów kolejowych prace będą prowadzone metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem). Zastosowane zostaną wtedy komory montażowe, umocnione szczelnymi ściankami.
    Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Realizacja prac odbywać się będzie z zastosowaniem tradycyjnych technologii, przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego, sprawnych technicznie środków transportu i urządzeń z atestami. Przewidywane ilości wody, energii i innych materiałów będą typowe dla budowy podobnych inwestycji.
    Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oraz odbierane regularnie przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
    Prowadzone roboty budowlane wpłyną okresowo na naruszenie szaty roślinnej w bezpośrednim sąsiedztwie prac. Wpływ ten będzie miała charakter krótkofalowy i ustanie po zakończeniu inwestycji. W pasie wykonywania robót teren zostanie doprowadzony do stanu istniejącego, a w miejscach naruszenia terenów zielonych zostanie zasiana trawa.
    Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego czy też ponadnormatywnych emisji hałasu. Jak wynika z dokumentacji w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni poziom hałasu generowanego przez pracę pomp (moc do 5 kW) nie powinien przekraczać 40 dB. W sytuacji zaniku prądu do zasilania przepompowni będzie uruchamiany agregat prądotwórczy, którego praca będzie miała charakter awaryjny i krótkotrwały.
    Eksploatacja inwestycji będzie związana z powstawaniem takich odpadów jak: odpady ze studzienek kanalizacyjnych (zgromadzone osady) – do 5 m2 na rok, odpady komunalne – do 1 m2 na rok. Odpady będą wywożone na składowisko odpadów.
    Z uwagi na przyjętą technologię odbioru i transportu ścieków oraz zastosowane szczegółowe rozwiązania techniczne zostanie zapewnione sprawne i zgodne z przepisami działanie inwestycji. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano do zastosowania nowoczesne urządzenia i odpowiednie materiały, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu, a zatem przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. Przy założeniu wymaganej szczelności sieci obiektów oddziaływanie na jakość wód podziemnych nie wystąpi.
    W toku postępowania przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne i ustalono, że inwestycja zlokalizowana zostanie w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Ślęza od źródła do Księginki o kodzie PLRW600061336192, która stanowi część scalonej części wód SO0801, w regionie wodnym Środkowej Odry (6000). Zgodnie z zapisami opublikowanego 27 maja 2011 r. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.Nr 40, poz. 451) (PGWDO), JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód. Biorąc pod uwagę przedstawiony w przedłożonej dokumentacji sposób prowadzenia prac budowlanych, rodzaj technologii oraz zastosowane rozwiązania, należy uznać, iż planowana inwestycja nie powinna wpłynąć na stan ekologiczny i stan chemiczny wskazanej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia wyznaczonych dla części wód celów środowiskowych.
    Ustalono także, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6310113, region wodny Środkowej Odry (6000). Inwestycja nie pogorszy istniejącego stanu ilościowego i jakościowego JCWPd, a zatem nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych.
    Jednocześnie analizując możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcie w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 500 m.
    Mając na uwadze powyższe, a także oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz fakt, że: inwestycja realizowana będzie głównie w pasach dróg i ich poboczy; wycinka drzew kolidujących z inwestycją prowadzona będzie poza okresem lęgowym, tj. w terminie od grudnia do lutego; znajdująca się w pobliżu planowanych robót roślinność wysoka, nie przewidziana jest do wycinki i zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi; teren budowy przepompowni i wykopów liniowych zostanie zabezpieczony płotkami ochronnymi, przed zasypaniem wykopów będą one kontrolowane pod kątem obecności w nich zwierząt, zwłaszcza płazów, a stwierdzone w wykopach zwierzęta będą odławiane – przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. elementy środowiska przyrodniczego oraz ww. obszary Natura 2000.
    Inwestycja z uwagi na lokalny charakter, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.
    Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w tym na środowisko przyrodnicze.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
    Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑03‑2016 09:11:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑03‑2016 09:11:33
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2016 13:11:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie