Wyprawka szkolna


Z dniem  26 czerwca  2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 poz. 1227) oraz uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz.210 z późn. zm.).

W latach 2020-2022:

– pomoc będzie udzielana uczniom, uczęszczającym w danym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum.
 

WAŻNE

1. Pomoc, o której mowa w rozporządzeniu, jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym.

3. Wniosek o przyznanie pomocy, uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.

09‑07‑2015 10:30:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 65/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 20 lipca 2016 r.

09‑07‑2015 10:32:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  09‑07‑2015 10:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  09‑07‑2015 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2021 13:44:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie