Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych


Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zmianami) obowiązkiem gminy jest:

- jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

- zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna bądź ucznia na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Dowóz indywidualny

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, lub opiekunem prawnym a Burmistrzem Miasta i Gminy Niemcza.

Szczegółowy zakres określa zarządzenie nr 14/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych oraz uchwała nr LVI/338/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami.

Uchwały

17‑02‑2023 11:45:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie

06‑02‑2015 13:04:00

Zarządzenie Nr 14/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza 02 lutego 2023 roku

w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka

06‑02‑2015 13:11:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑02‑2015 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑02‑2015 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2024 11:26:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie