Wyprawka szkolna


Pomoc jest udzielana uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy III szkoły podstawowej. Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wartość pomocy  nie może przekroczyć kwoty 175 zł

 

Pomoc nie przysługuje uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203).

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek należy złożyć do 10 października 2018 r.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców/rodzica ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwę i adres szkoły,
  • klasę, do której uczeń uczęszcza,
  • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  • kwotę i datę zakupu,
  • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

W przypadku szkół prowadzonych przez gminę to dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo  osoby fizyczne koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

 

Wniosek

09‑07‑2015 10:33:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  09‑07‑2015 10:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  09‑07‑2015 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2018 13:27:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie