Polityka prywatności


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - OPS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza, kontakt telefoniczny: 74 83 76 441, poczta e-mail: ops@ops.niemcza.pl
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail:  iod2@synergiaconsulting.pl  lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności; ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2022r. poz.1 ze zm.); ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny; ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy; ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne; ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (RWA).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów oraz kontaktów z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.                                                                                          
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  02‑06‑2023 08:01:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  02‑06‑2023 08:01:32
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2023 08:02:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie