2017 rok


Niemcza, dnia 28 września 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016
Numer pisma: RNG.KW-000901/17

 


DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko

ustalam
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewidencyjny 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza i jednocześnie określam:


1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 498, obręb Gilów, Gmina Niemcza, dla której brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano rozbudowę istniejącego gospodarstwa. Obecnie na terenie gospodarstwa prowadzony jest chów i hodowla krów mlecznych, krów zasuszonych, jałówek, cieląt i byczków opasowych w łącznej ilości 1003 sztuk (874,4 DJP). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowę obory dla buhajów w liczbie 60 sztuk (84 DJP). W wyniku realizacji inwestycji obsada na terenie gospodarstwa wzrośnie więc do 1063 sztuk (958,4 DJP). Na terenie gospodarstwa poza obiektami służącymi dla potrzeb inwentarza hodowlanego znajdują się m.in. zbiornik na gnojówkę, płyta obornikowa, silosy na kiszonkę, silosy zbożowe, magazyny, infrastruktura techniczna, suszarnia zbożowa, itp. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wykonanie na terenie gospodarstwa nowej drogi żwirowej. Zwierzęta w projektowanej oborze będą przebywały w systemie na głębokiej ściółce. Wewnątrz obiektu będzie znajdował się stół paszowy.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym lub na terenie zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
2. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
3. Zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
4. Naprawy i tankowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przeznaczonym pod inwestycję w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach (np. w warsztatach mechanicznych, stacjach paliw itp.).
5. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
6. Prace prowadzić w porze dziennej (między godziną 600 a 2200).
7. Materiały sypkie magazynować w sposób i w miejscach osłoniętych przed wiatrem (np. zasieki, boksy, wiaty, plandeki, przykrycie z blachy falistej bądź z tworzyw sztucznych) lub w opakowaniach fabrycznych.
8. W okresach bezdeszczowej i wietrznej pogody zwilżać powierzchnie szczególnie narażone na pylenie.
9. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować.
II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. W projektowanej oborze utrzymywać obsadę zgodnie z zaplanowaną ilością do 60 sztuk buhajów (84 DJP).
2. W projektowanym obiekcie inwentarskim zwierzęta utrzymywać w systemie na głębokiej ściółce.
3. Pojazdy odbierające obornik (w przypadku gdy będą one wyjeżdżać z obornikiem na drogi publiczne) zabezpieczać każdorazowo przed emisją substancji złowonnych poprzez okrywanie przyczep/naczep np. szczelnymi, nieprzepuszczalnymi plandekami.
4. Ruch pojazdów po terenie gospodarstwa ograniczyć do pory dziennej (między godziną 600 a 2200).
5. Unikać jednoczesnego poruszania się po terenie gospodarstwa kilku pojazdów w jednym czasie.
6. Wodę na potrzeby projektowanego obiektu pobierać z sieci wodociągowej.
7. Dbać by na tereny biologicznie czynne nie przedostały się zanieczyszczenia w postaci np. obornika, czy substancji ropopochodnych. Na terenie gospodarstwa powinny znajdować się sorbenty w gwarantowanej ilości zebrania wycieku np. substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku produktów ropopochodnych do gruntu, należy niezwłocznie zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do utylizacji.
8. Obornik wytworzony w projektowanej oborze na terenie gospodarstwa magazynować wyłącznie wewnątrz obiektu inwentarskiego.
9. Wytworzony obornik wykorzystywać rolniczo na gruntach rolnych będących w posiadaniu inwestora.
10. Zwierzęta padłe magazynować w specjalnym pomieszczeniu gospodarczym o szczelnym podłożu lub kontenerze i w ciągu 24 godzin przekazać odbiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenia.
3. W dokumentacji wymaganej do wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
I. Projektowaną oborę wentylować w sposób grawitacyjny.
II. Podłoże w projektowanym obiekcie inwentarskim wykonać jako szczelne, twarde, równe, stabilne oraz uniemożliwiające przenikanie do grunt substancji pochodzących z utrzymywania w nich zwierząt.
4. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod warunkiem, iż zmianie nie ulegnę założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby zmienić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 07.01.2016 r. (data wpływu 08.01.2016 r.) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza , wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z wnioskiem inwestora zostało zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemczy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. znak  RNG.KW-000045/16 Burmistrz Miasta i Gminy Niemczy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 10.02.2016 r. znak WOOŚ.4242.9.2016.KZ.1 wyraził opinię iż w jego ocenie przedsięwzięcie powinno być zakwalifikowane do przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) i odesłał przesłaną dokumentację celem przeprowadzenia ponownej kwalifikacji przedsięwzięcia. Przeprowadzając ponowną kwalifikację, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, przychylił się do opinii RDOŚ we Wrocławiu i zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 wyżej wymienionego rozporządzenia.
    Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 26.02.2016 r. znak: RNG.KW-000182/16 powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków.
    Zgodnie z przepisem art. 63 w związku z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii.
    Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak RNG.KW-000183/16 z dnia 26.02.2016 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie (pismo znak RNG.KW-000184/16 z dnia 26.02.2016 r.) o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swojej opinii zawartej w piśmie nr WOOŚ.4240.185.2016.MSK.1 z dnia 15.03.2016 r. (data wpływu: 18.03.2016 r.) stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    W związku z powyższym, po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę charakter i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tut. Organ dnia 25 marca 2016 r. wydał postanowienie znak RNG.KW-000299/16 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu oddziaływania planowanego do realizacji   przedsięwzięcia na środowisko. Raport został złożony przez Inwestora w tut. Urzędzie.
    Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) jeżeli przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Środowiska oraz zasięga opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000394/16 i RNG.KW-000395/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. wystąpił o wydanie przedmiotowego uzgodnienia i opinii.

Zapewniony został również udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu poprzez wydanie Obwieszczenia (RNG.KW-000391/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r.) zawiadamiającego o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie  wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek.

    W toku prowadzonego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami znak: WOOŚ.4242.37.2016.MSK.1 z dnia 23.05.2016 r., WOOŚ.4242.37.2016.MSK.5 z dnia 22.08.2016 r., WOOŚ.4242.37.2016.MSK.12 z dnia 03.03.2017 r. wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnienia w zakresie zawartym w ww. piśmie. Uzupełnienia zostały przedłożone w tut. Urzędzie w dniach 04 lipca 2016 r. i 13 kwietnia 2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak WOOŚ.4242.37.2016.MSK.19 uzgodnił realizacje przedsięwzięcia. Treść tego uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji - punkty 2, 3 i 4.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

    Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, zawiadomieniem znak RNG.KW-000852/17 z dnia 11 września 2017 r. poinformował, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak WOOŚ.4242.37.2016.MSK.19 z dnia 31.08.2017 r. uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia oraz że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, z którym można się zapoznać się w tut. Urzędzie. Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Planowane przedsięwzięcie związane będzie z oddziaływaniem na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.
    Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia związane będzie głównie z prowadzonymi pracami, pracą wykorzystywanego sprzętu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Ze względu na charakter prac możliwy jest zwłaszcza wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem, jednakże zmiany te nie powinny być znaczące i nie powinny w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni terenu paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. Prowadzone prace będą także związane z emisją hałasu. Odpady wytworzone na etapie budowy, w tym odpady klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., 1923) jako odpady o kodach: 13 01 10,13 02 05,15 01 10,15 02 02, 17 01 01 i 20 03 01, które nie będą mogły zostać wykorzystane na terenie własnym (dotyczy odpadów o kodzie 17 01 01) będą przekazywane uprawnionym podmiotom.
Biorąc pod uwagę charakter i skalę prac na etapie budowy oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że przy prowadzeniu robót z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, realizacja planowanej inwestycji nie powinna wywierać znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza oraz klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji. Jednakże w celu właściwego zabezpieczenia środowiska na tym etapie nałożono warunki zawarte w punkcie 2.I niniejszej decyzji.
    Warunki 2.I.1–2.I.4 nałożono w celu ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z przedostaniem się substancji, głównie związków ropopochodnych, do środowiska gruntowo-wodnego. Warunek 2.I.5 pozwoli na ograniczenie stopnia skażenia środowiska gruntowego podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekiem substancji. Warunki 2.I.1–2.I.5 mają więc na celu wykluczenie możliwości przedostawania się zanieczyszczeń do gleby oraz środowiska wodnego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania tej fazy inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. Warunek określony w punkcie 2.I.6 nałożono w celu ograniczenia usciążliwości podczas realizacji inwestycji związanej z emisją hałasu. Warunki 2.I.7-2.I.8 nałożono, aby ograniczyć pylenie. Warunek 2.I.9 pozwoli na przywrócenie porządku na terenie gospodarstwa do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z: emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, ingerencją w środowisko gruntowo-wodne oraz wytwarzaniem odpadów.
    Na etapie funkcjonowania rozbudowanego gospodarstwa w związku z obsługą komunikacyjną wystąpi emisja niezorganizowana do powietrza, związana ze spalaniem paliwa w silnikach spalinowych pojazdów. Projektowany obiekt inwentarski nie będzie ogrzewany. Chów i hodowla bydła związana jest z emisją zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego m.in.: amoniaku, metanu siarkowodoru, tlenków azotu oraz pyłowych, powstających w wyniku procesów fizjologicznych zwierząt i ich utrzymaniem. Wentylowanie obory w sposób grawitacyjny, utrzymywanie higieny w obiekcie, dbanie o dobrostan zwierząt powinno przyczynić się do zmniejszenia wpływu planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego. Ponadto na terenie rozbudowanego gospodarstwa emisja do powietrza atmosferycznego (amoniaku i siarkowodoru) będzie towarzyszyła procesowi magazynowania odchodów zwierzęcych. Załadunek paszy do silosów magazynowych wiązał się będzie z emisją pyłów, jednakże biorąc pod uwagę wielkość emisji jaka będzie towarzyszyła załadunkowi paszy oraz fakt, że proces będzie rozłożony w czasie nie powinien on w sposób istotny wpłynąć na stan jakości powietrza. Wyniki zawartej w dokumentacji sprawy analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych, w związku z powyższym realizacja inwestycji nie powinna wiązać się z ponadnormatywnym oddziaływaniem na stan jakości powietrza.
    Z uwagi na fakt, że wielkości obsady zwierząt oraz sposób ich utrzymania przekłada się na wielkości i rodzaj oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, w tym na wielkość emisji substancji uwalnianych do powietrza atmosferycznego, w celu utrzymywania obsady na zakładanym poziomie liczby sztuk nałożono warunek 2.II.1 natomiast warunek 2.II.2 ma na celu zapewnienie zakładanego w dokumentacji sprawy sposobu utrzymania zwierząt. W celu zapewnienia ograniczenia odczuwania przez okolicznych mieszkańców nieprzyjemnych zapachów podczas okresów wywożenia obornika nałożono warunek 2.II.3.
Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oddzielone od północnej granicy działki inwestycyjnej drogą powiatową. Z informacji zawartych w dokumentach sprawy wynika, że budynki mieszkalne oddalone są o około 330 m od miejsca w którym zlokalizowana zostanie projektowana obora. Emisja hałasu na terenie gospodarstwa związana jest z bytowaniem zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich (obora i cztery jałowniki), pracą wentylatorów silosów zbożowych oraz pracą suszarni zboża, która funkcjonuje w okresie żniw. Emisja hałasu towarzyszy także ruchowi pojazdów poruszających się po jego terenie oraz pracy ładowarki.
    Projektowana obora, tak jak istniejące na terenie gospodarstwa obiekty inwentarskie będzie wentylowana w sposób grawitacyjny, w związku z powyższym nie będzie wyposażona w urządzenia wentylacyjne emitujące hałas. W dokumentacji sprawy przeprowadzono analizę oddziaływania na klimat akustyczny rozbudowanego gospodarstwa, której wyniki wskazują, że jego funkcjonowanie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm. W celu ograniczenia emisji hałasu związanej z ruchem pojazdów nałożono warunki 2.II.4-2.II.5. Warunek 3.I nałożono w celu zapewnienia zakładanego w dokumentacji sprawy sposobu wentylowania projektowanego obiektów inwentarskiego.
    Woda na potrzeby pojenia zwierząt w projektowanej oborze będzie pobierana z sieci wodociągowej. Z informacji zawartych w dokumentacji sprawy wynika, że czyszczenie planowanej obory nie będzie związane z wytwarzaniem ścieków (czyszczenie metodą  „na sucho”) i okresowo dezynfekowana. W związku z realizacją inwestycji inwestor nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia na terenie gospodarstwa, w związku z powyższym nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe oraz wzrostu ilości i zmiany sposobu postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi. Na terenie gospodarstwa wody opadowe i roztopowe z dachu istniejącej obory odprowadzone są do zbiornika przeciwpożarowego, a z pozostałej części do istniejącej kanalizacji deszczowej, a następnie na tereny zielone, znajdujące się w posiadaniu inwestora. Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanej obory będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu utwardzonego zlokalizowanego przy płycie obornikowej odprowadzane są do zbiornika na odcieki. Na terenie gospodarstwa kiszonki wykorzystywane do karmienia zwierząt magazynowane są w trzech istniejących silosach na kiszonki, wyposażone w studzienki zbiorcze, do których odprowadzane są soki kiszonkowe. Kiszonka, niezwłocznie po zakończeniu formowania pryzmy jest szczelnie okrywana. Na terenie gospodarstwa znajdują się także silosy do magazynowania paszy. Istotne znaczenie w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne stanowić będzie gospodarka odchodami zwierzęcymi. W projektowanej oborze bydło utrzymywane będzie w systemie na głębokiej ściółce, w związku z powyższym wytwarzany będzie obornik, który planuje się magazynować wewnątrz obiektu inwentarskiego, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach rolnych inwestora, w okresach gdy możliwe jest jego rolnicze wykorzystanie.
    Warunek 2.II.6 nałożono w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę na potrzeby rozbudowanego gospodarstwa. Warunek 2.II.7 ma na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego poprzez utrzymywanie terenu gospodarstwa w czystości, jak również zabezpieczenie gleby na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych z rozlaniem substancji. Szczelne, nieprzepuszczalne podłoże w planowanym obiekcie, a także magazynowanie wytworzonego obornika wewnątrz obiektu inwentarskiego, powinno ochronić środowisko gruntowo-wodne na terenie inwestycji przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń. W celu zapewnienia powyższych rozwiązań nałożono warunki 2.II.8-2.II.9 oraz 3.II.
    Na terenie gospodarstwa padłe sztuki będą magazynowane w specjalnym pomieszczeniu gospodarczym lub kontenerze, a następnie niezwłocznie odbierane przez specjalistyczne firmy. W celu zapewnienia właściwego postępowania ze sztukami padłymi nałożono warunek 2.II.10. Z uwagi na fakt, że w związku z planowaną rozbudową gospodarstwa o nową oborę przeznaczoną do chowu buhajów, nie ulegnie zmianie profil jego działalności, a dodatkowo nie przewiduje się zwiększenia jego obsługi, realizacja inwestycji nie powinna przyczynić się do znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Wytworzone odpady będą magazynowane w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom.
    Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, w rejonie wodnym środkowej Odry, w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) – Ślęza do źródła do Księginki, o kodzie PLRW600061336192, której przyznano status silnie zmienionej części wód, o stanie wód ocenionym jako zły. Ponadto według oceny ryzyka wody te określono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja położona jest względem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000108, dla którego ocena stanu ilościowego i stanu chemicznego określona została jako dobra. Ponadto wyżej wymieniona część wód jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na przewidzianą do zastosowania technologię oraz rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie powinno przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1967).
    Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Wzgórza Niemczańskie PHL020082 znajduje się w odległości ok. 450 m). Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.
    Biorąc pod uwagę powyższe oraz w szczególności fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, nie powinna ona znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
    Planowany obiekt inwentarski zostanie zlokalizowany na terenie istniejącego gospodarstwa, na terenie którego znajdują się istniejące obiekty inwentarskie, w których prowadzony jest chów i hodowla bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym w przedłożonej dokumentacji przeanalizowano skumulowanie oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia wraz z oddziaływaniem istniejących obiektów. Ponadto z informacji zawartych w dokumentacji sprawy wynika, że w bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji brak jest innych obiektów utrzymania bydła i innych zwierząt hodowlanych. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się wystąpienia możliwości istotnego kumulowania się oddziaływań rozbudowanego gospodarstwa z oddziaływaniem innych przedsięwzięć.
    Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i skalę ewentualnego oddziaływania nie powinno w sposób istotny wpłynąć na klimat i zmiany klimatu.
    Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącego i funkcjonującego gospodarstwa, w okolicy którego znajdują się m.in. pola uprawne, droga, zabudowa mieszkaniowa, w związku z powyższym realizacja inwestycji nie powinna spowodować istotnych zmian w krajobrazie.
    Z informacji zawartej w przedłożonej dokumentacji wynika, że w obrębie i rejonie działki inwestycyjnej nie znajdują się obiekty zabytkowe.
    Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

    W oparciu o przedstawione materiały uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna spowodować zanieczyszczenia powietrza, zaburzenia stosunków wodnych oraz wywierać znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze pod warunkiem spełnienia uwag zawartych w sentencji niniejszej decyzji oraz prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacji przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinna stanowić zagrożenia dla ludzi, oraz nie powinna być źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko.

    W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Pouczenie
    Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr RNG.KW-000901/17 z dnia 28.09.2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
(sporządzona na podstawie załączonej do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach informacji o planowanych przedsięwzięciu)


    Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na ternie działki nr 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza. W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa obory o obsadzie 84 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa rolno-hodowlanego, którego obsada po zrealizowaniu inwestycji zwiększy się z 874,4 DJP do 958,4 DJP.

    Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia związane będzie głównie z prowadzonymi pracami, pracą wykorzystywanego sprzętu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Ze względu na charakter prac możliwy jest zwłaszcza wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem, jednakże zmiany te nie powinny być znaczące i nie powinny w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.  Prowadzone prace będą także związane z emisją hałasu. Odpady wytworzone na etapie budowy,  będą przekazywane uprawnionym podmiotom.
Biorąc pod uwagę charakter i skalę prac na etapie budowy oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że przy prowadzeniu robót z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, realizacja planowanej inwestycji nie powinna wywierać znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza oraz klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji.

    Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z: emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, ingerencją w środowisko gruntowo-wodne oraz wytwarzaniem odpadów.
    Na etapie funkcjonowania rozbudowanego gospodarstwa w związku z obsługą komunikacyjną wystąpi emisja niezorganizowana do powietrza, związana ze spalaniem paliwa w silnikach spalinowych pojazdów. Projektowany obiekt inwentarski nie będzie ogrzewany. Chów i hodowla bydła związana jest z emisją zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego m.in.: amoniaku, metanu siarkowodoru, tlenków azotu oraz pyłowych, powstających w wyniku procesów fizjologicznych zwierząt i ich utrzymaniem. Wentylowanie obory w sposób grawitacyjny, utrzymywanie higieny w obiekcie, dbanie o dobrostan zwierząt powinno przyczynić się do zmniejszenia wpływu planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego. Ponadto na terenie rozbudowanego gospodarstwa emisja do powietrza atmosferycznego (amoniaku i siarkowodoru) będzie towarzyszyła procesowi magazynowania odchodów zwierzęcych. Załadunek paszy do silosów magazynowych wiązał się będzie z emisją pyłów, jednakże biorąc pod uwagę wielkość emisji jaka będzie towarzyszyła załadunkowi paszy oraz fakt, że proces będzie rozłożony w czasie nie powinien on w sposób istotny wpłynąć na stan jakości powietrza. Wyniki zawartej w dokumentacji sprawy analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych, w związku z powyższym realizacja inwestycji nie powinna wiązać się z ponadnormatywnym oddziaływaniem na stan jakości powietrza.

    Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oddzielone od północnej granicy działki inwestycyjnej drogą powiatową. Emisja hałasu na terenie gospodarstwa związana jest z bytowaniem zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich (obora i cztery jałowniki), pracą wentylatorów silosów zbożowych oraz pracą suszarni zboża, która funkcjonuje w okresie żniw. Emisja hałasu towarzyszy także ruchowi pojazdów poruszających się po jego terenie oraz pracy ładowarki. Projektowana obora, tak jak istniejące na terenie gospodarstwa obiekty inwentarskie będzie wentylowana w sposób grawitacyjny, w związku z powyższym nie będzie wyposażona w urządzenia wentylacyjne emitujące hałas.

    Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanej obory będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu utwardzonego zlokalizowanego przy płycie obornikowej odprowadzane są do zbiornika na odcieki. Na terenie gospodarstwa kiszonki wykorzystywane do karmienia zwierząt magazynowane są w trzech istniejących silosach na kiszonki, wyposażone w studzienki zbiorcze, do których odprowadzane są soki kiszonkowe. Kiszonka, niezwłocznie po zakończeniu formowania pryzmy jest szczelnie okrywana. Na terenie gospodarstwa znajdują się także silosy do magazynowania paszy. Istotne znaczenie w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne stanowić będzie gospodarka odchodami zwierzęcymi. W projektowanej oborze bydło utrzymywane będzie w systemie na głębokiej ściółce, w związku z powyższym wytwarzany będzie obornik, który planuje się magazynować wewnątrz obiektu inwentarskiego, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach rolnych inwestora, w okresach gdy możliwe jest jego rolnicze wykorzystanie.

    Z uwagi na fakt, że w związku z planowaną rozbudową gospodarstwa o nową oborę przeznaczoną do chowu buhajów, nie ulegnie zmianie profil jego działalności, a dodatkowo nie przewiduje się zwiększenia jego obsługi, realizacja inwestycji nie powinna przyczynić się do znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Wytworzone odpady będą magazynowane w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

    Z uwagi na znaczną odległość od granic państwa transgraniczne oddziaływanie nie występuje.

    Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew oraz uwzględniając lokalizację, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

 

 

Niemcza, dnia 22 luty 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000179/17

 


DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „BAZALT” S.A. w Wilkowie, skr. poczt. 34, 59-500 Złotoryja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie

STWIERDZAM

że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Zwiększenie wielkości wydobycia oraz wgłębne powiększenie eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Planowane przedsięwzięcie nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne.
    Ustala się następujące warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1. Maksymalna wielkość wydobycia wynosić będzie 1 500 000,00 Mg kruszywa na rok.
2. Rzędna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie może zostać poprowadzona poniżej poziomu + 180 m.n.p.m..
3. Należy stosować sprzęt i urządzenia gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.
4. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza związanej z prowadzonymi pracami górniczymi należy:
- dokonywać okresowych przeglądów technicznych spycharek i koparek,
 - paliwa wykorzystywane na potrzeby koparek, spycharek i pojazdów transportujących winny spełniać normy, w tym w szczególności w zakresie zawartości siarki.
5. Należy dobierać typ oraz rodzaj maszyn i sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć zasięg negatywnego oddziaływania w zakresie drgań i wibracji.
6. W celu zabezpieczenia dróg publicznych przed wynoszeniem zanieczyszczeń (błota, pyłu) na kołach pojazdów transportujących kopalinę, jeżeli występuje taka konieczność oczyszczać koła pojazdów opuszczających kopalnię.
7. Maksymalne natężenie transportu ograniczyć do 15 samochodów na godziną (30 przejazdów tam i z powrotem).
8. Roboty wiertnicze związane z przygotowaniem robót strzałowych, roboty strzałowe oraz transport zewnętrzny nie może być prowadzony w porze nocy (2200-600).
9. Odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz regularnie wywozić. Odpady niebezpieczne jakie mogą powstać należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż obojętne celem wywozu przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich zagospodarowaniem.
10. Tankowanie wszystkich pojazdów i maszyn pracujących na terenie złoża należy prowadzić wyłącznie na utwardzonym stanowisku.
11. Rekultywację wyeksploatowanego złoża należy prowadzić zgodnie z decyzjami nakładającymi obowiązek rekultywacji Starosty Dzierżoniowskiego.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4
Koncesja na wydobywanie kopaliny musi uwzględniać ustalenia wymienione w punkcie 2 niniejszej decyzji.


Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 9 czerwca 2016 r. Przedsiębiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „BAZALT” S.A. w Wilkowie, skr. poczt. 34, 59-500 Złotoryja wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagana jest przed uzyskaniem zmiany koncesji w zakresie zwiększenia wielkości wydobycia z 1 000 000 Mg do 1 500 000 Mg rocznie oraz pogłębienia eksploatacji (w granicach udokumentowanego złoża) do poziomu + 180 m n.p.m. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 24 czerwca 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie …” zastosowano przepis art. 49 KPA w myśl, którego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia. Dnia 2 sierpnia 2016 r. zostało złożone w tut. Urzędzie pismo przez jedną ze stron postępowania dotyczące planowanego przedsięwzięcia, wyjaśnienia kwestii w nim poruszanych znajdują się w dalszej części uzasadnienia.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
    Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem RNG.KW-000626/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.2 zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o rozważenie kwestii zgodności planowanego do realizacji przedsięwzięcia z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.nr 167, poz 1339 z 2007 r. Nr 133, poz 921 oraz z 2009 nr 62, poz 504) z uwagi na fakt że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Strefie ochrony uzdrowiskowej „C”. W ocenie organu obowiązująca ustawa z dnia 04 marca 2011 o zmianie ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2011.73.390) w art. 11 ogranicza stosowanie art. 38 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.nr 167, poz 1339 z 2007 r. Nr 133, poz 921 oraz z 2009 nr 62, poz 504) do miedzy innymi do zakładów przemysłowych, budynków, obiektów, autostrad i dróg ekspresowych, parkingów, stacji, zapór oraz urządzeń, które istniały przed dniem wejścia w życie ustawy z 04 marca 2011 roku i w świetle powyższego podtrzymuje wniosek o wyrażenie opinii.
    W trakcie prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami: z dnia 16 września 2016 r.  znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.4, z dnia 26 października 2016 r. znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.8 oraz z dnia 16 listopada 2016 r. znak WOOŚ.42040.590.2016.EJ.10 wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Materiał dowodowy został uzupełniony: 12.10.2016 r., 15.11.2016 r. oraz 01.12.2016 r.
    Dnia 01 grudnia 2016 r. (data wpływu 05.12.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.12 iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opinia został podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
    Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

    Przedmiotem przedsięwzięcia jest kontynuacja eksploatacji złoża sjenitu „Kośmin” w Gminie Niemcza, inwestycja polegać będzie na zwiększeniu wielkości wydobycia z 1 000 000 Mg do 1 500 000 Mg na rok oraz pogłębieniu eksploatacji od poziomu +235 m n.p.m. do poziomu +180 m n.p.m. bez zmiany granic poziomych (docelowa głębokość wyrobiska wyniesie ok. 120 m). Eksploatacja w całości będzie zawierać się w granicach poziomych istniejącego obszaru górniczego „Kośmin”. Istniejące wyrobisko odkrywkowe funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Ustalone zasoby bilansowe złoża wynoszą ok. 54,3 mln Mg.
    Powierzchnia obszaru górniczego „Kośmin” wynosi ok. 20,5 ha, natomiast powierzchnia terenu górniczego wynosi ok. 181,69 ha. W wyniku realizacji przedsięwzięcia granice oraz powierzchnie ww. obszaru i terenu górniczego nie ulegną zmianie.
    Zgodnie z podanymi w przedłożonej dokumentacji informacjami w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie prowadzonej eksploatacji: system eksploatacji, sposób przeróbki surowca (kruszenie i sortowanie) w stacjonarnym zakładzie przeróbczym, rodzaj i ilość maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji, organizacja pracy – praca w systemie trzyzmianowym pięć dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) oraz wielkość zatrudnienia. Natomiast zwiększy się wielkość wydobycia oraz głębokość eksploatacji. Przy zasobach bilansowych określonych na poziomie ok. 54,3 mln Mg i zakładanej wielkości wydobycia przewidywany czas eksploatacji wyniesie ok. 40 lat.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w porze nocy tj. od godziny 22 do godziny 6 nie są i nie będą prowadzone roboty wiertnicze związane z przygotowaniem do robót strzałowych oraz roboty strzałowe, również w ww. porze nie jest i nie będzie prowadzony transport zewnętrzny.
    Przedmiotowe złoże zlokalizowane jest na terenie Gminy Niemcza, w obrębie Gumin. Teren kopalni jest całkowicie przekształcony dotychczasową działalnością. W granicach inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przede wszystkim czynne wyrobisko odkrywkowe, w którym na bieżąco są prowadzone roboty wydobywcze, wraz z drogami dojazdowymi, zwałowiska wewnętrzne i zewnętrzne, obiekty infrastruktury powierzchniowej zakładu górniczego, w tym zakład przeróbczy. Sąsiedztwo złoża stanowią głównie tereny wykorzystywane rolniczo. Złoże eksploatowane jest sposobem odkrywkowym, wielokierunkowo, systemem ścianowym, wielopiętrowo, przy użyciu materiałów wybuchowych. Urabiana kopalina transportowana jest samochodami technologicznymi i trafia do stacjonarnego zakładu przeróbczego, usytuowanego poza wyrobiskiem eksploatacyjnym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 760 m (zabudowania wsi Kośmin) od przedmiotowej inwestycji.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji obszar złoża pozbawiony jest cieków i zbiorników powierzchniowych, najbliższy bezimienny ciek wodny oddalony jest ok. 130 m, ponadto omawiane złoże „Kośmin” jest złożem suchym, w trakcie prowadzonej eksploatacji oraz przy prowadzeniu  robót rozpoznawczych i wiertniczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych i podziemnych. Zwierciadło wód znajduje się poniżej dolnej granicy eksploatacji, zatem jego dalsza eksploatacja nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na stosunki hydrologiczne rejonu inwestycji. Dopływ wód do wyrobiska górniczego pochodzi z opadów atmosferycznych. W głębszych partiach prowadzonej eksploatacji możliwa jest konieczność pompowania wód atmosferycznych poza wyrobisko eksploatacyjne. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wyrobiska do rowu melioracyjnego R-H13. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych.
Z racji pełnego udostępnienia fragmentu złoża, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie wymagane jest prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych, takich jak zdejmowanie nakładu, wykonywanie dróg technologicznych czy też budowy infrastruktury techniczno-socjalnej.
    Do obsługi kopalni „Kośmin” w zakresie transportu wykorzystywany jest transport kołowy i kolejowy (kopalnia użytkuje bocznicę kolejową). W chwili obecnej produkty kopalni w 46% dostarczane są na bocznicę kolejową a pozostałe 54% dostarczane jest transportem kołowym. Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te proporcję. Transport zewnętrzny kopaliny odbywać się będzie siecią dróg publicznych (w tym dowóz do bocznicy kolejowej). Odległość kopalni od ww. bocznicy wynosi ok. 3,0 km. Maksymalne natężenie transportu wyniesie 15 samochodów na godzinę (30 przejazdów tam i z powrotem). Transport kopaliny odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia w godzinach 600-2200.
    Złoże urabiane jest i będzie nadal głównie za pomocą materiałów wybuchowych. Aktualnie roboty strzałowe prowadzone są w oparciu o zatwierdzony Plan Ruchu Zakładu Górniczego oraz zgodnie z metrykami i dokumentacjami strzałowymi. Zgodnie z dokumentacją zasięg rozrzutu odłamków skalnych liczony od granicy eksploatacji nie przekroczy 300 m. Obecnie roboty strzałowe prowadzone są 3-4 razy w miesiącu oznacza to, że w ciągu roku wykonuje się od 36 do 48 odstrzałów. Dla planowanego zwiększenia wydobycia konieczne będzie wykonanie ok. 60 odstrzałów w ciągu roku, oznacza to, że miesięcznie planuje się wykonanie średnio 5 odstrzałów. Zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego roboty strzałowe prowadzone są w określonych porach dnia – w godzinach:  800-1100 , 1200-1430 oraz  1630-1800 . Godziny, w których prowadzone będą roboty strzałowe nie zmienią się.
    Wydobyty surowiec przerabia się zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu Zakładu Górniczego mechanicznie w stacjonarnym zakładzie przeróbczym. Przeróbka polega na kruszeniu surowca w kruszarce wstępnego kruszenia, a następnie przy pomocy kruszarek wtórnych oraz przesiewaczy prowadzona jest klasyfikacja celem uzyskania żądanej frakcji.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji realizacja planowanego przedsięwzięcia – zwiększenie wielkości wydobycia oraz pogłębienie eksploatacji – nie wpłynie na zmianę ilości wykorzystywanych aktualnie maszyn i urządzeń (ich normalne wydajności pozwalają zrealizować wielkość wydobycia na przewidywanym poziomie).
    Kopalnia do celów socjalno-bytowych korzysta z wody dostarczanej beczkowozami do własnych zbiorników betonowych. Kopalnia posiada własną wewnętrzną sieć do rozprowadzania wody socjalno-bytowej. Wielkość zużycia wody na cele socjalno-bytowe nie zwiększy się w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Do celów technologicznych kopalnia nie używa innej wody poza tą gromadzącą się w wyrobisku. Wody kopalniane wykorzystywane są i będą do zraszania urobku, zlewania dróg transportu wewnętrznego oraz hałd produktów w celu ograniczenia pylenia. Ponadto w kopalni dokonano nasadzeń pasów zieleni izolacyjnej.
    Zakład górniczy jest zasilany w energię elektryczną liniami kablowymi ze stacji transformatorowej, przedsięwzięcie nie zmienia sposobu dostarczania energii elektrycznej.
    Przedmiotowa kontynuacja eksploatacji będzie źródłem hałasu, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Zanieczyszczenia te będą emitowane głównie podczas eksploatacji złoża, prac strzałowych, transportu oraz prac w zakładzie przeróbczym. Ponadto występować będą zjawiska związane z wykonywaniem prac strzałowych tj. drgania oraz rozrzut odłamków skalnych. Jak wskazano w przedłożonej dokumentacji strefa rozrzutu odłamków skalnych zamyka się w granicach obszaru górniczego i nie obejmuje terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją Inwestor w celu zapobiegania i ograniczania pylenia wykorzystuje urządzenia odpylające (odpylnie), zrasza drogi zakładowe oraz place manewrowe (w suche, wietrzne dni), ograniczy prędkości środków transportu do 30 km/h. Warto także zauważyć, iż w wyniku planowanej działalności górniczej wyrobisko będzie pogłębione, w związku z powyższym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu jak i hałasu powstającego w wyrobisku będzie znacznie zmniejszone ze względu na ekranujące działanie coraz wyższych skarp wyrobiska. Mając na uwadze przedstawione w dokumentacji rozwiązania ograniczające ww. oddziaływania oraz odległość do zabudowy mieszkaniowej, można stwierdzić, iż oddziaływania te nie będą stanowiły znaczącej uciążliwości.
    W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami będą wykorzystywane sprawne technicznie urządzenia i maszyny. Naprawy i remonty maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji złoża są prowadzone poza jego obrębem (Inwestor prowadzi ww. prace w pomieszczeniu własnej bazy sprzętowo-remontowej zlokalizowanej poza obszarem złoża). Tankowanie odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych. Paliwo dostarczane jest na teren kopalni samochodami cysternami paliwowymi zaopatrującymi stację paliw będącą własnością Inwestora i przeznaczoną do obsługi wyłącznie maszyn i urządzeń pracujących na kopalni. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji czynności związane z tankowaniem odbywają się w sposób hermetyczny.
    Miejsca postojowe dla części wykorzystywanych maszyn stanowią stanowiska zlokalizowane na podłożu skalnym (o dużej zwięzłości) wykluczającym migrację ewentualnych zanieczyszczeń substancji ropopochodnych do środowiska, dla części sprzętu miejsca postojowe zlokalizowane są na obszarze zaplecza usytuowanego poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, wyrównanym i uszczelnionym. Dodatkowo teren kopalni wyposażony jest w sorbenty. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją kopalnia „Kośmin” posiada zakładową oczyszczalnię ścieków sanitarnych.
    Wszystkie wytwarzane odpady będą magazynowane w sposób selektywny, gromadzone tymczasowo w specjalnym magazynie, który stanowi zamykany budynek o utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu. Odpady związane z eksploatacją przedmiotowej inwestycji są i będą przekazywane uprawniony podmiotom.
    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 0,5 km.
    Jak wynika z przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia w sąsiedztwie przedmiotowej kopalni stwierdzono siedliska przyrodnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 r., poz. 1713) tj. 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) i 91I0 ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petaeae), jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew oraz uwzględniając lokalizację na terenie funkcjonującej kopalni, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze w tym na ww. siedliska przyrodnicze.
    Po wyeksploatowaniu złoża powstanie wyrobisko stokowo-wgłębne o docelowej głębokości ok. 120 m i powierzchni ok. 16 ha.
    Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
    Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w tym na środowisko przyrodnicze.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) oraz mając na względzie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

    W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000033/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. orzekł, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
    W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie
    Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr RNG.KW-000179/17 z dnia 22.02.2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
(sporządzona na podstawie załączonej do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach informacji o planowanych przedsięwzięciu)


    Przedmiotem przedsięwzięcia jest kontynuacja eksploatacji złoża sjenitu „Kośmin” w Gminie Niemcza, inwestycja polegać będzie na zwiększeniu wielkości wydobycia z 1 000 000 Mg do 1 500 000 Mg na rok oraz pogłębieniu eksploatacji od poziomu +235 m n.p.m. do poziomu +180 m n.p.m. bez zmiany granic poziomych (docelowa głębokość wyrobiska wyniesie ok. 120 m). Eksploatacja w całości będzie zawierać się w granicach poziomych istniejącego obszaru górniczego „Kośmin”. Istniejące wyrobisko odkrywkowe funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. W wyniku realizacji przedsięwzięcia granice oraz powierzchnie ww. obszaru i terenu górniczego nie ulegną zmianie.
    Zgodnie z podanymi w przedłożonej dokumentacji informacjami w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie prowadzonej eksploatacji: system eksploatacji, sposób przeróbki surowca (kruszenie i sortowanie) w stacjonarnym zakładzie przeróbczym, rodzaj i ilość maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji, organizacja pracy – praca w systemie trzyzmianowym pięć dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) oraz wielkość zatrudnienia. Natomiast zwiększy się wielkość wydobycia oraz głębokość eksploatacji.
    Teren kopalni jest całkowicie przekształcony dotychczasową działalnością. W granicach inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przede wszystkim czynne wyrobisko odkrywkowe, w którym na bieżąco są prowadzone roboty wydobywcze, wraz z drogami dojazdowymi, zwałowiska wewnętrzne i zewnętrzne, obiekty infrastruktury powierzchniowej zakładu górniczego, w tym zakład przeróbczy. Sąsiedztwo złoża stanowią głównie tereny wykorzystywane rolniczo. Złoże eksploatowane jest sposobem odkrywkowym, wielokierunkowo, systemem ścianowym, wielopiętrowo, przy użyciu materiałów wybuchowych. Urabiana kopalina transportowana jest samochodami technologicznymi i trafia do stacjonarnego zakładu przeróbczego, usytuowanego poza wyrobiskiem eksploatacyjnym.
Z racji pełnego udostępnienia fragmentu złoża, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie wymagane jest prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych, takich jak zdejmowanie nakładu, wykonywanie dróg technologicznych czy też budowy infrastruktury techniczno-socjalnej.
    Do obsługi kopalni „Kośmin” w zakresie transportu wykorzystywany jest transport kołowy i kolejowy (kopalnia użytkuje bocznicę kolejową). W chwili obecnej produkty kopalni w 46% dostarczane są na bocznicę kolejową a pozostałe 54% dostarczane jest transportem kołowym. Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te proporcję. Transport zewnętrzny kopaliny odbywać się będzie siecią dróg publicznych (w tym dowóz do bocznicy kolejowej). Odległość kopalni od ww. bocznicy wynosi ok. 3,0 km. Maksymalne natężenie transportu wyniesie 15 samochodów na godzinę (30 przejazdów tam i z powrotem). Transport kopaliny odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia w godzinach 600-2200.
    Złoże urabiane jest i będzie nadal głównie za pomocą materiałów wybuchowych. Aktualnie roboty strzałowe prowadzone są w oparciu o zatwierdzony Plan Ruchu Zakładu Górniczego oraz zgodnie z metrykami i dokumentacjami strzałowymi. Obecnie roboty strzałowe prowadzone są 3-4 razy w miesiącu oznacza to, że w ciągu roku wykonuje się od 36 do 48 odstrzałów. Dla planowanego zwiększenia wydobycia konieczne będzie wykonanie ok. 60 odstrzałów w ciągu roku, oznacza to, że miesięcznie planuje się wykonanie średnio 5 odstrzałów.
    Wydobyty surowiec przerabia się zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu Zakładu Górniczego mechanicznie w stacjonarnym zakładzie przeróbczym. Przeróbka polega na kruszeniu surowca w kruszarce wstępnego kruszenia, a następnie przy pomocy kruszarek wtórnych oraz przesiewaczy prowadzona jest klasyfikacja celem uzyskania żądanej frakcji.
    Jak wynika z przedłożonej dokumentacji realizacja planowanego przedsięwzięcia – zwiększenie wielkości wydobycia oraz pogłębienie eksploatacji – nie wpłynie na zmianę ilości wykorzystywanych aktualnie maszyn i urządzeń (ich normalne wydajności pozwalają zrealizować wielkość wydobycia na przewidywanym poziomie).

    Przedmiotowa kontynuacja eksploatacji będzie źródłem hałasu, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Zanieczyszczenia te będą emitowane głównie podczas eksploatacji złoża, prac strzałowych, transportu oraz prac w zakładzie przeróbczym. Ponadto występować będą zjawiska związane z wykonywaniem prac strzałowych tj. drgania oraz rozrzut odłamków skalnych. Jak wskazano w przedłożonej dokumentacji strefa rozrzutu odłamków skalnych zamyka się w granicach obszaru górniczego i nie obejmuje terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją Inwestor w celu zapobiegania i ograniczania pylenia wykorzystuje urządzenia odpylające (odpylnie), zrasza drogi zakładowe oraz place manewrowe (w suche, wietrzne dni), ograniczy prędkości środków transportu do 30 km/h. W wyniku planowanej działalności górniczej wyrobisko będzie pogłębione, w związku z powyższym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu jak i hałasu powstającego w wyrobisku będzie znacznie zmniejszone ze względu na ekranujące działanie coraz wyższych skarp wyrobiska.
    W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami będą wykorzystywane sprawne technicznie urządzenia i maszyny. Naprawy i remonty maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji złoża są prowadzone poza jego obrębem (Inwestor prowadzi ww. prace w pomieszczeniu własnej bazy sprzętowo-remontowej zlokalizowanej poza obszarem złoża). Tankowanie odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych. Paliwo dostarczane jest na teren kopalni samochodami cysternami paliwowymi zaopatrującymi stację paliw będącą własnością Inwestora i przeznaczoną do obsługi wyłącznie maszyn i urządzeń pracujących na kopalni. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji czynności związane z tankowaniem odbywają się w sposób hermetyczny.
    Miejsca postojowe dla części wykorzystywanych maszyn stanowią stanowiska zlokalizowane na podłożu skalnym (o dużej zwięzłości) wykluczającym migrację ewentualnych zanieczyszczeń substancji ropopochodnych do środowiska, dla części sprzętu miejsca postojowe zlokalizowane są na obszarze zaplecza usytuowanego poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, wyrównanym i uszczelnionym.
    Wszystkie wytwarzane odpady będą magazynowane w sposób selektywny, gromadzone tymczasowo w specjalnym magazynie, który stanowi zamykany budynek o utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu. Odpady związane z eksploatacją przedmiotowej inwestycji są i będą przekazywane uprawniony podmiotom.
    Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew oraz uwzględniając lokalizację na terenie funkcjonującej kopalni, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

 

Niemcza, dnia 20 luty 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000008.2016
Numer pisma: RNG.KW-000172/17

 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Garbarska 2, 58‑200 Dzierżoniów reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Zadrożnego działającego w imieniu Biura Projektowo-Konsultacyjnego Inżynierii Lądowej „SIGMA” z/s w Dzierżoniowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”.

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice” realizowanego na działkach nr ewidencyjny 1/1, 1/2, 23, 25, 26/1, 26/5, 28, 29/1, 31/23 w obrębie Wojsławice, Gmina Niemcza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”, realizowanego na działkach nr ewidencyjny 1/1, 1/2, 23, 25, 26/1, 26/5, 28, 29/1, 31/23 w obrębie Wojsławice, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
Gospodarka wodno ściekowa -  ścieki z fazy budowy mogą być wprowadzone do wód lub do gruntu ale tylko wówczas gdy nie wywołają takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełniały wymagania jakości wód. W trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego. Zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlanego, takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawanie odpadów niebezpiecznych. W przypadku prac ziemnych w wyniku, których nastąpi uszkodzenie sieci melioracyjnej należy niezwłocznie przeprowadzić prace naprawcze, powodujące przywrócenie jej do stanu pierwotnego.
Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.
Zieleń - trasa inwestycji winna być zaprojektowana w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze. Obowiązuje ochrona zieleni wysokiej i krzewów. Należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie pni drzew rosnących w bezpośredniej bliskości  W przypadku konieczności ich wycinki należy wcześniej uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie oraz wyrównać straty w środowisku poprzez nowe nasadzenia.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19.
Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalizację uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 23 listopada 2016 r. Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Garbarska 2, 58‑200 Dzierżoniów reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Zadrożnego działającego w imieniu Biura Projektowo-Konsultacyjnego Inżynierii Lądowej „SIGMA” z/s w Dzierżoniowie wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 25 listopada 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
    Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001096/16 i RNG.KW-001097 z dnia 25 listopada 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    W trakcie prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami: z dnia 12 grudnia 2016 r. znak WOOŚ.4240.987.2016.BZ.1 oraz z dnia 4 stycznia 2016 r. znak WOOŚ.42040.987.2016.BZ.2 wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Po uzupełnieniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 02.02.2017 r.) znak WOOŚ.4240.987.2016.BZ.4 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

    Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice (od posesji położonej przy ul. Strzelińskiej nr 10 w Niemczy do zjazdu na teren Arboretum w Wojsławicach), o długości ok. 1,245 km. Planowane roboty drogowe zlokalizowane będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3021D, na działkach nr: 1/1, 1/2, 23,25, 26/1, 26/5, 29/1, 28, 31/23 obręb Wojsławice. Minimalna szerokość ścieżki na wynosić 3,50 m (1,50 m przeznaczone dla pieszych i 2,0 m przeznaczone dla rowerzystów). Wzdłuż jezdni, na odcinku projektowanej ścieżki będzie ustawiony krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm. Bezpośrednio przy jezdni zamontowane zostaną stalowe balustrady. Inwestor przewiduje również montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci).

    Z uwagi na rodzaj i skale przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić przedsięwzięcia mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.   z 2016 r., poz. 1967). Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych jcwpd nr PLGW60001913369 Ślęza od Małej Ślęzy do Odry, o statusie – silnie zmieniona część wód, złym stanie i niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych.
    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i obszary górskie.
    Przedmiotowa inwestycja częściowo (w obrębie działki nr 31/23 obręb Wojsławice) zlokalizowana będzie w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 i obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”, a także przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Jak wynika z Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych, w obrębie działki o nr geodezyjnym 66/131 obręb Wojsławice, stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1713) – 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), stanowiącego przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.
    Uwzględniając aspekt formalny związany z częściową lokalizacją inwestycji w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” w obrębie którego obowiązują zapisy rozporządzenia nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2008 r., nr 317, poz. 3928) zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.
    Biorąc pod uwagę powyższe, charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, a także uwzględniając fakt, iż:
1. wycinka zostanie ograniczona do 38 sztuk drzew rodzaju: dąb, wierzba, klon, lipa, olcha, kasztanowiec, robinia biała,
2. wycinka prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków,
3. za wycinkę zostaną wprowadzone nasadzenia kompensujące w ilości co najmniej 50 sztuk drzew,
4. zieleń nie przeznaczona do wycinki zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
5. realizacje inwestycji nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew wchodzących w skład alei lipowej,
6. ścieżka przebiegać będzie po przeciwnej stronie terenów leśnych (w tym poza płatem siedliska 9170),
inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
    Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także charakter, zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w tym na środowisko przyrodnicze.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16) oraz mając na względzie opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

    W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000124/17 z dnia 03 lutego 2017 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie
    Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr RNG.KW-000172/17 z dnia 20.02.2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
(sporządzona na podstawie załączonej do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach informacji o planowanych przedsięwzięciu)


    Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3021D na odcinku Niemcza-Wojsławice (od posesji położonej przy ul. Strzelińskiej nr 10 w Niemczy do zjazdu na teren Arboretum w Wojsławicach), o długości ok. 1,245 km. Planowane roboty drogowe zlokalizowane będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3021D, na działkach nr: 1/1, 1/2, 23,25, 26/1, 26/5, 29/1, 28, 31/23 obręb Wojsławice. Minimalna szerokość ścieżki na wynosić 3,50 m (1,50 m przeznaczone dla pieszych i 2,0 m przeznaczone dla rowerzystów). Wzdłuż jezdni, na odcinku projektowanej ścieżki będzie ustawiony krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm. Bezpośrednio przy jezdni zamontowane zostaną stalowe balustrady. Inwestor przewiduje również montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci).
    Podstawowe parametry planowanej ścieżki pieszo-rowerowej to długość 1,245 km i jej szerokość 3,5-4,2 m. Konstrukcja ścieżki: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego – gr. min. 15 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem – gr. 15 cm, warstwa odsączająca – gr. 10 cm. Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni ścieżki będzie odbywać się poprzez wpusty deszczowe do przykrytego rowu przydrożnego. Zaprojektowano przykrycie istniejących rowów przydrożnych na całej długości ścieżki. Inwestor przewiduje wykonanie jednego przepustu pod jezdnią z koniecznością odtworzenia nawierzchni w  miejscu jego wykonania.
    Na odcinku drogi powiatowej nr 3021D zostanie przebudowana nawierzchnia na wszystkich istniejących zjazdach oraz w rejonie dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (wykonanie potrzebnych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z betonu asfaltowego celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg bocznych i zjazdów do niwelety ścieżki pieszo-rowerowej). Przebudowa skrzyżowań i zjazdów zostanie wykonana również w zakresie umożliwiającym zapewnienie przepływu wód. Zaplanowano również wykonanie: poszerzenia istniejącego chodnika na moście, oznakowania pionowego i poziomego, doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych oraz dostosowanie istniejących słupów oświetleniowych do przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej (wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED).
    Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością usunięcia ok. 38 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3021D.
    Wyżej opisane prace drogowe będą prowadzone przy częściowym wyłączeniu jezdni z ruchu dla pojazdów (z umożliwieniem dojazdu i dojścia do posesji dla mieszkańców) zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
    Biorąc pod uwagę wielkość i charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz, że uciążliwości z nimi związane będą okresowe, krótkotrwałe i ustąpią z chwilą zakończeni robót, można stwierdzić, że etap realizacji planowane inwestycji nie będzie wywierać znaczącego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza, klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji, stan wód powierzchniowych i podziemnych, ani na środowisko przyrodnicze. Może wystąpić niewielka emisja substancji do powietrza na etapie prac budowlanych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy związane z emisją pyłów podczas prowadzenia robót ziemnych, procesem spalanie paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jak wynika z zapisów Kip, prace budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych. Zadeklarowany w Kip sposób gospodarowania odpadami, magazynowania odpadów (organizacja robót w sposób minimalizujący ilość powstających odpadów budowlanych, poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi, segregacja i składowanie odpadów w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w pojemnikach oraz regularnie odbieranie odpadów przez uprawnione podmioty) przyczyni się do minimalizacji ilość odpadów trafiających do unieszkodliwiania między innymi poprzez składowanie.
    Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wykonywania prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Po zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu umożliwiającego jego wykorzystanie zgodnie z założonymi celami.
Nie przewiduje się istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Nie będą powstawały znaczące ilości odpadów, jak również nie przewiduje się przekroczenia wartości normatywnych zawiesin oraz substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach.
    Zrealizowane przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie komfortu jazdy uczestników ruchu (oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów), nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na analizowanym odcinku drogi powiatowej nr 3021D.
    Uwzględniając niewielkie natężenie ruchu pojazdów, należy stwierdzić, iż w przypadku planowanego przedsięwzięcia nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.
    Z uwagi na rodzaj i skale przedsięwzięcia należy również stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  21‑02‑2017 11:51:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  21‑02‑2017 11:51:23
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2017 14:41:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie