2015 rok


Niemcza, dnia 29 października 2015 r.


Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000004.2015
Numer pisma: RNG.KW-000918/15


DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02‑337 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Remont gazociągu w/c DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów wraz z demontażem ZZU Niemcza przy PP Niemcza”

umarza się

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu w/c DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów wraz z demontażem ZZU Niemcza przy PP Niemcza” - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18.08.2015 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02‑337 Warszawa, reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Kosmalską wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont gazociągu w/c DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów wraz z demontażem ZZU Niemcza przy PP Niemcza”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 09 września 2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000857/15 oraz RNG.KW-000858/15 z dnia 09 września 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 16 września 2015 r. znak WOOŚ.4240.546.2015.ŁCK.1), poinformował iż wątpliwości organu wzbudziła kwalifikacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach tego zadania do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Z karty informacyjnej wynika, iż przedmiotem oceny jest remont gazociągu, a zatem nie jest to realizacja planowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 ww rozporządzenia ani też jego rozbudowa, przebudowa czy też montaż.

    Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 213/3 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza.
    W ramach planowanej inwestycji projektuje się wykonanie remontu gazociągu polegającego na odkopaniu i wycięciu ZZU Niemcza wraz z armaturą, demontażu ogrodzenia wraz z fundamentem i płytami wyłożonymi na terenie ZZU oraz wstawieniu w miejsce usuniętego odcinka gazociągu wstawki rurowej DN 300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 12 mb. Remont nie zakłada zmiany parametrów technicznych pracy gazociągu, nie zmienia również jego długości ani średnicy. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane tak, aby nie naruszyć zasobów przyrodniczych oraz ograniczyć do minimum ewentualne szkody na terenach przyległych. W celu realizacji robót budowlanych nie planuje się wycinki drzew.
W trakcie remontu gazociągu powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych takich jak: roboty spawalnicze, wykończeniowe. Wszystkie odpady budowlane będą w miarę możliwości segregowane i gromadzone w wydzielonej części placu budowy w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, oraz wywożone w sposób zorganizowany na składowisko odpadów.
W fazie realizacji możliwa będzie zwiększona emisja czynników takich jak np.: hałasu, wibracji, wynikająca z technologii prowadzonych robót. Wzmożony hałas w trakcie robót wynika z pracy maszyn, urządzeń i samochodów. Powodowany przez nie hałas będzie ograniczany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie atesty maszyn i urządzeń. W/w oddziaływania będą miały charakter chwilowy, wzmożony hałas występował będzie tylko w porze dziennej, będzie całkowicie odwracalny oraz nie spowodują trwałych ujemnych skutków w środowisku. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac. Faza realizacji wiąże się też z emisją pewnych ilości spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz z pyleniem z dróg i powierzchni terenu objętych robotami ziemnymi. W trakcie realizacji w/w emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter przejściowy i lokalny i będzie zmieniała się w zależności od miejsca i fazy realizacji robót. Emisja w/w czynników zniknie wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu pierwotnego i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
Lokalizacja inwestycji nie znajduje się w zasięgu oddziaływania na obszary objęte prawną ochroną przyrody, a także na obszary Natura 2000. Teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest objęty ochroną na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880). Planowana inwestycja nie narusza stref ochronnych ujęć wód oraz terenów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000.

    Przed wydaniem powyższej decyzji, po ponownym przeanalizowaniu złożonego wniosku, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego wielkość oraz zakres planowanych prac stwierdzono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz 1397 ze zm.), zatem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu w/c DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów wraz z demontażem ZZU Niemcza przy PP Niemcza” w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) jest bezprzedmiotowe.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie opinię organów uzgadniających, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 21 września 2015 r.


Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2015
Numer pisma: RNG.KW-000899/15


DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa zespołu zaporowo upustowego Niemcza na gazociągu DN300 6,3 MPa Ołtaszyn – Kudowa Jeleniów”

umarza się

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zespołu zaporowo upustowego Niemcza na gazociągu DN300 6,3 MPa Ołtaszyn – Kudowa Jeleniów ” - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 21.07.2015 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław  reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Barbarę Petters wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa zespołu zaporowo upustowego Niemcza na gazociągu DN300 6,3 MPa Ołtaszyn – Kudowa Jeleniów”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 23 lipca 2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000691/15 oraz RNG.KW-000693/15 z dnia 23 lipca 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 12 sierpnia 2015 r. znak WOOŚ.4240.446.2015.MSK.1), stwierdził, iż z karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do przedsięwzięć z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ) oraz odesłał złożony wniosek celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwalifikację inwestycji.
    Po ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz analizie kary informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie powinno być zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), w którym ujęte są instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 21 ww. rozporządzenia oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków, przy czym zgodnie z ww. rozporządzeniem tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W zawiązku z powyższym pismem znak RNG.KW-000836/15 z dnia 03.09.2015 r. Burmistrz ponownie wystąpił do RDOŚ we Wrocławiu o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    W odpowiedzi (pismo znak WOOŚ.4240.528.2015.AW.1 z dnia 10.09.2015 r.) RDOŚ we Wrocławiu odniósł się do przedłożonej dokumentacji a w szczególności Karty informacyjnej przedsięwzięcia w której wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 407 obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza o powierzchni 2,807 ha i polegać będzie na przebudowie zespołu zaporowo – upustowego. W tym celu należy wyciąć trójnik DN300/DN100 oraz istniejący zespół zaporowo upustowy DN100 i w miejsce zlikwidowanych elementów należy zabudować kątowy zespół zaporowo – upustowy. Projektowany zespół zaporowo – upustowy składać się będzie z zaworu kulowego DN300 PN63, dwóch zaworów kulowych obejściowych DN100 PN63, trzech zaworów kulowych upustowych DN50 PN63 i trzech zasuw klinowych upustowych DN50 PN63. Na każdym odgałęzieniu będzie zabudowany punkt pomiaru ciśnienia. W granicach ogrodzenia znajdować się będzie kolumna upustowa służąca do odgazowywania gazociągów. Projekt zakłada również wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej i zjazdu z drogi gminnej. Zespół zaporowo – upustowy zostanie zabudowany pod ziemią na głębokości ok. 1,2m. elementami które będą wystawać ponad powierzchnię terenu będą: pokrętła armatury, kolumna upustowa i rury z zabudowanymi punktami pomiaru ciśnienia.
Projektowany zespół zaporowo - upustowy nie jest źródłem uciążliwości dla otoczenia, a zabudowane obiekty nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. Realizacja zadania będzie jedynie źródłem przejściowych uciążliwości w trakcie budowy. Po wykonaniu prac budowlano-montażowych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody planowana inwestycja znajduje się na terenie nieobjętym programem NATURA 2000. Na terenie objętym wnioskiem nie występują obszary siedliskowe ani obszary ptasie.
RDOŚ we Wrocławiu zaznaczył, że w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), mowa jest o instalacji do przesyłu gazu (czyli gazociągu) oraz towarzyszącym im tłoczniom lub stacjom redukcyjnym przy czym tłocznie i stacje redukcyjne montowane czy przebudowywane na istniejących instalacjach przesyłowych zostały wyłączone. W opinii RDOŚ we Wrocławiu z treści Kary informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do wyżej wymienionego punktu tego rozporządzenia.

    Przed wydaniem powyższej decyzji, po ponownym przeanalizowaniu złożonego wniosku, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego wielkość oraz zakres planowanych prac stwierdzono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.), zatem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zespołu zaporowo upustowego Niemcza na gazociągu DN300 6,3 MPa Ołtaszyn – Kudowa Jeleniów” w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) jest bezprzedmiotowe.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie opinię organów uzgadniających, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

Niemcza, dnia 21 września 2015 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2015
Numer pisma: RNG.KW-000897/15


DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Likwidacja stacji gazowej pomiarowej Niemcza”

umarza się

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja stacji gazowej pomiarowej Niemcza” - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16.07.2015 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław  reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Likwidacja stacji gazowej pomiarowej Niemcza”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 23 lipca 2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000686/15 oraz RNG.KW-000687/15 z dnia 23 lipca 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie wydał postanowienie Nr 76/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 12 sierpnia 2015 r. znak WOOŚ.4240.445.2015.MSK.1), stwierdził, iż z karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do przedsięwzięć z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ) oraz odesłał złożony wniosek celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwalifikację inwestycji.
    Po ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz analizie kary informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie powinno być zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), w którym ujęte są instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 21 ww. rozporządzenia oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków, przy czym zgodnie z ww. rozporządzeniem tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W zawiązku z powyższym pismem znak RNG.KW-000837/15 z dnia 03.09.2015 r. Burmistrz ponownie wystąpił do RDOŚ we Wrocławiu o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    W odpowiedzi (pismo znak WOOŚ.4240.529.2015.AW.1 z dnia 10.09.2015 r.) RDOŚ we Wrocławiu odniósł się do przedłożonej dokumentacji a w szczególności Karty informacyjnej przedsięwzięcia w której wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 213/4 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza o powierzchni 0,1223 ha. Przedsięwzięcie  stanowić będzie cykl czynności budowlanych mających na celu likwidację istniejącej stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia. Przedmiotowe prace obejmują demontaż odwadniacza wraz z zaworami odcinającymi, zespołu filtrów, orurowania wyjściowego i wyjściowego S.P. wraz z armaturą, monobloków, punktu pomiaru napięcia ochrony katodowej, obudów kontenerowych układów: pomiarowego, AKP i nawanialni wraz z fundamentami. Prace obejmą także demontaż przyłącza energetycznego, urządzeń rozdzielczych prądu nn w obudowie kontenerowej AKP oraz nawanialni, masztu antenowego wraz z fundamentem, aparatury kontrolno-pomiarowej, zasilacza UPS, modemów GPS, układu pomiarowego wraz z zaworami odcinającymi, instalacji nawanialni na kierunek Kotlina Kłodzka oraz likwidację elementów utwardzenia terenu (kostki brukowe, drogi wewnętrzne i place, fundamenty) i istniejącego ogrodzenia stacji. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się niszczenia i wycinki szaty roślinnej a dotychczasowe użytkowanie przedmiotowych terenów nie ulegnie zmianie. Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego.
Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie spowoduje przekroczenia standardów ochrony środowiska i nie spowoduje uciążliwości poza granicami terenu, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny.
W trakcie trwania prac budowlano – demontażowych wystąpi okresowe krótkotrwałe zanieczyszczenie atmosfery, związane głównie z pracą sprzętu i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji spowoduje powstawanie odpadów w postaci ziemi z wykopów (oprócz wykorzystanej wtórnie do zasypania wykopów i rozplantowania) oraz złomu i niewielkich ilości gruzu (rozbierane fundamenty, obudowy kontenerowe, krawężniki betonowe i kostka betonowa). Zdemontowane elementy rurociągów oraz obudów metalowych zostaną przetransportowane do miejsca uzgodnionego z Inwestorem i wykorzystane lub zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy klimatu akustycznego, w trakcie budowy prace będą wykonywane w porze dziennej, między godziną 7 a 18. Źródłem hałasu w fazie budowy będą maszyny i urządzenia służące do prac ziemnych i montażowych, jak również środki transportu. Uciążliwości te po zakończeniu budowy całkowicie ustąpią.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się formy ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.).
RDOŚ we Wrocławiu zaznaczył, że w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), mowa jest o instalacji do przesyłu gazu (czyli gazociągu) oraz towarzyszącym im tłoczniom lub stacjom redukcyjnym przy czym tłocznie i stacje redukcyjne montowane czy przebudowywane na istniejących instalacjach przesyłowych zostały wyłączone. W opinii RDOŚ we Wrocławiu z treści Kary informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do wyżej wymienionego punktu tego rozporządzenia.

    Przed wydaniem powyższej decyzji, uwzględniono również postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, wyrażającego opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Przy ponownym przeanalizowaniu złożonego wniosku, biorąc po uwagę charakter przedsięwzięcia, jego wielkość oraz zakres planowanych prac stwierdzono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.), zatem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja stacji gazowej pomiarowej Niemcza” w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) jest bezprzedmiotowe.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie opinię organów uzgadniających, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 
 
Niemcza, dnia 08 maja 2015 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2015
Numer pisma: RNG.KW-000453/15
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Ośrodka Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58 ‑230 Niemcza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa hali udojowej wraz z przepędem w gospodarstwie Gilów dz. nr 304/53""
umarza

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali udojowej wraz z przepędem w gospodarstwie Gilów dz. nr 304/53" - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
W dniu 25 marca 2015 r. Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58 ‑230 Niemcza, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa hali udojowej wraz z przepędem w gospodarstwie Gilów dz. nr 304/53". Po dokładnym przeanalizowaniu złożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem znak RNG.KW‑000314/15 z dnia 30 marca 2015 r. wezwał OHZ "Przerzeczyn Zdrój" do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie zostało złożone w tut. urzędzie 07 kwietnia 2015 r.. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 13 kwietnia 2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gilów oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.).
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000371/15 oraz RNG.KW-000372/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie wydał postanowienie Nr 45/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w którym wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2015 r. znak WOOŚ.4240.233.2015.KZ umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia, informując iż w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) i w związku z powyższym nie ma podstaw prawnych do wydania żądanej opinii.


Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 304/53 obręb Gilów, Gmina Niemcza. Powierzchnia ww. działki wynosi 3,4022 ha.
Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedsięwzięcie obejmuje :
1. Rozbudowę istniejącej obory o halę udojową wraz z poczekalnią na rusztach.
2. Zmianę systemu utrzymania zwierząt z systemu uwięziowego na system wolnostanowiskowy.
Inwestycja polegać będzie na rozbudowie budynku obory o halę udojową wraz z poczekalnią. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego gospodarstwa bez potrzeby budowania nowej infrastruktury w tym terenów utwardzonych. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po zakończeniu inwestycji ilość zwierząt w rozbudowanej oborze nie ulegnie zmianie i wyniesie do 90 szt. (90 DJP). Należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z charakterem istniejącego zagospodarowania terenu, a jego lokalizacja znajduje się w strefie zabudowy inwentarsko-gospodarczej wsi Gilów.
Przyjęty do realizacji wariant przedsięwzięcia jest optymalny dla planowanej działalności i uwzględnia m.in. zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz normy wynikające z obowiązujących aktów prawnych.

Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska w czasie prowadzonych prac budowlanych oraz funkcjonowania obiektu i urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych obowiązywać będzie ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza atmosferycznego oraz uciążliwościami powodowanymi przez hałas. W gospodarstwie nie będą stosowane substancje niebezpieczne. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zaopatrzenia w energię cieplną dla celów grzewczych i technologicznych.
Projektowane przedsięwzięcie spowoduje zmniejszenie ilości wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń do gleb, gruntu, wód i powietrza atmosferycznego w stosunku do obecnego poziomu.
Użyty na budowie sprzęt mechaniczny będzie pracować w granicach własnej działki inwestora, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania prac budowlanych na sąsiednie tereny.
W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady budowlane (gruz budowlany, złom stalowy, opakowania po impregnatach itp.), Odpadki stałe gromadzone będą w pojemnikach w foliowych workach i wywożone przez zakład gospodarki komunalnej na wysypisko śmieci.
Rozbudowywany budynek usytuowany w ramach funkcjonującego gospodarstwa rolnego nie będzie uciążliwy dla najbliższego otoczenia w zakresie emisji hałasu do środowiska i nie spowodują odczuwalnego pogorszenia lokalnych warunków akustycznych zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Na podstawie analizy porównawczej z podobnymi obiektami inwentarskimi można stwierdzić, że poza granicami siedliska nie wystąpią wartości równoważnego poziomu dźwięku wyższe od 38 - 42 dB, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. W związku z powyższym oddziaływanie analizowanych obiektów na tereny sąsiedniej zabudowy mieszkalnej praktycznie nie będzie występować. Poziom natężenia hałasu w odległości występowania najbliższej zabudowy mieszkalnej nie będzie odróżniany od panującego obecnie na tym terenie tła akustycznego.
Rozbudowa nie będzie miała wpływu na zmiany w środowisku w odniesieniu do krajobrazu i zasobów przyrody, gleb, lokalnych zasobów surowcowych, flory i fauny oraz klimatu akustycznego.
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia rodzaj, wielkość i zasięg emisji zanieczyszczeń do powietrza nie ulegnie zmianie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie oraz obszarem Natura 2000. Brak jest transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem powyższej decyzji, uwzględniono również postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, wyrażającego opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przy ponownym przeanalizowaniu złożonego wniosku, biorąc po uwagę charakter przedsięwzięcia, jego wielkość oraz zakres planowanych prac stwierdzono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.), zatem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali udojowej wraz z przepędem w gospodarstwie Gilów dz. nr 304/53" w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) jest bezprzedmiotowe.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie opinię organów uzgadniających, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
 
Niemcza, dnia 05 lutego 2015 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2014
Numer pisma: RNG.KW-000135/15
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Firmy MW Greentech Sp. z o.o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 24, 51‑160 Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW",
STWIERDZAM
że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia


1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW" planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 15/2 oraz 16/2 obręb Jasień, w gminie Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
1) Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 j.t.). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
2) Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3) Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.
4) Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy.


Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 20.10.2014 r.) MW Greentech Sp. z o.o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 24, 51-160 Wrocław reprezentowana przez Prokurenta Panią Sylwię Spychała wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 23 października 2014 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001154/14 i RNG.KW-001156/14 z dnia 23 października 2014 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem Nr 123/14 z dnia 07 listopada 2014 r. (data wpływu 13.11.2014 r.) znak ZNS-624-22/MP/14 wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 16 grudnia 2014 r (data wpływu 22.12.2014 r.) znak WOOŚ.4240.609.2014.MP.EJ.3 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW, na działkach o nr ew. 14, 15/2 oraz 16/2 obręb Jasień, w gminie Niemcza o łącznej powierzchni ok. 3 ha. Obszar przeznaczony pod inwestycję stanowią tereny wykorzystywane rolniczo. Powierzchnia zabudowy planowanych ogniw fotowoltaicznych wyniesie 2,5 ha, dojazd odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej. Przedmiotowe zamierzenie graniczy z wytwórnią mas bitumicznych, z drogami oraz terenami PKP. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 300 m. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej w postaci: paneli fotowoltaicznych, inwerterów, linii kablowych, przetwornic, kontenerowej stacji transformatorowej, układów pomiarowych oraz pozostałych elementów wchodzących w skład instalacji farmy fotowoltaicznej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Jak wynika z załączonej dokumentacji planuje się przyłączenie przedmiotowej elektrowni do linii średniego napięcia 20 kV.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzętu budowlanego powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych, wbijanych w grunt, co nie pociąga za sobą konieczności wykonania fundamentów. Ponadto jak wynika z przedłożonej dokumentacji prace prowadzone będą w porze dnia. W celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego oraz środków transportu wykorzystywany będzie w pełni sprawny sprzęt. Na terenie inwestycji będą znajdować się specjalne kontenery sanitarne. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, selektywnie gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu kontenerach, pojemnikach a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowane. Powstałe masy ziemne zostaną wykorzystane do zasypania wykopów, ewentualny nadmiar zostanie zagospodarowany w obrębie inwestycji.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego. Transformator jak wynika z przedłożonej dokumentacji umieszczony zostanie wewnątrz kontenera, co stanowić będzie dodatkową izolację akustyczną, będzie to transformator suchy, w przypadku zastosowania transformatora olejowego dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem pod stanowiskiem transformatora znajdować się będzie misa olejowa przechwytująca wyciekający olej. W razie konieczności panele fotowoltaiczne będą myte przy użyciu jedynie wody. Odpady powstające podczas prac konserwacyjnych związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Części Terenu Miasta Niemcza - Część Obrębu Jasień uchwalonego Uchwałą Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. projektowana inwestycja położona jest na terenach oznaczonych symbolem: AG, dla którego ustala się przeznaczenie - tereny aktywności gospodarczej (zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej). Z postanowienia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia w/w planu zagospodarowania przestrzennego nie wynika zakaz budowy farmy fotowoltaicznej. Wobec tego budowa farmy fotowoltaicznej na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XII/71/07 Rady Miejskiej W Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Części Terenu Miasta Niemcza - Część Obrębu Jasień jest dopuszczalna.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedliski przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 800 m.
Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej na panelach fotowoltaicznych, lokalizację przedsięwzięcia na gruntach rolnych (RIII, RIV, PsVI) oraz brak wycinki drzew i krzewów, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
Inwestycja z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.
Przed wydaniem powyższego postanowienia, uwzględniono również postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, wyrażającego opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na wielkość inwestycji i jej specyficzny charakter. Inwestor w sposób wyczerpujący, w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wyjaśnił, że instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zużycia wody i nie generuje ścieków, z wyjątkiem wód opadowych deszczowych, spływających powierzchniowo z paneli do gruntu. Według producentów i firm zajmujących się budową farm fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak okaże się, iż zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego służyła czysta woda pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Taką wodę należy traktować jako opadową. Woda do mycia paneli fotowoltaicznej zostanie doprowadzona na teren inwestycji w specjalnych do tego przeznaczonych beczkowozach. W świetle powyższego można uznać instalację fotowoltaiczną za przedsięwzięcie przyjazne środowisku, nie powodującą jego pogorszenia.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opinią organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak RNG.KW-000005/15 z dnia 05 stycznia 2015 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW" realizowanego na działkach o nr ew. 14, 15/2 oraz 16/2 obręb Jasień, w gminie Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  05‑02‑2015 13:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  05‑02‑2015 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2015 08:32:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie