2016 rok


Niemcza, dnia 09 grudnia 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-001139/16

 

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) informuję, że dnia 01 grudnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię znak WOOŚ.4240.590.2016.EJ.13, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza. Z treścią opinii można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza, w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia oraz na stronie internetowej pod adresem
http://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/14506600?version=1.0.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 29 listopada 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-001104/16

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyda opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza, w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 09 listopada 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-001050/16

 

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyda opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza, w terminie do dnia 21 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 02 listopada 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-001026/16

 

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyda opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza, w terminie do dnia 4 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 19 października 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000953/16

 

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyda opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza, w terminie do dnia 21 października 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 28 września 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000892/16


OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyda opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 100, 107, 108, 111/3, 111/4, 111/7, 111/8, 112/2, 112/5, 113, 114 oraz 115 obręb Gumin, Gmina Niemcza, w terminie do dnia 07 października 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016

Numer pisma: RNG.KW-000391/16

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16),

 

zawiadamiam

 

że został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przez wnioskodawcę przedsięwzięcia firmę Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58 230 Niemcza.

Z raportem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pok. Nr 5 w godzinach od 830 do 1530, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i każdy ma prawo składania uwag i wniosków zgodnie z art. 29 w/w ustawy. Wobec powyższego zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza ( pokój nr 5), w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Mając powyższe na uwadze, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16).

Jednocześnie informuję, że dnia 19 kwietnia 2016 r., organ prowadzący postępowanie wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie z wnioskiem o uzgodnienie i opinię dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nie zależnych od organu. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy (bip.um.niemcza.pl), wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 30 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016
Numer pisma: RNG.KW-000308/16

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działce nr ewidencyjny 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza, z wniosku: Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza, wydane zostało postanowienie znak RNG.KW-000299/16 z dnia 25 marca 2016 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 .
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia 30 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 23 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2016
Numer pisma: RNG.KW-000296/16


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2016 r. wydał decyzję znak RNG.KW‑000294/16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 23 marca 2016 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 22 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000005.2016
Numer pisma: RNG.KW-000291/16

 

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2016 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000284/16 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy”.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 22 marca 2016 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 10 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2016
Numer pisma: RNG.KW-000241/16

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.03.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydał postanowienie znak RNG.KW-000239/16, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącego oddziaływać na środowisko pn.:
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin
do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”

    Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem Nr 17/16 z dnia 12 lutego 2016 r. znak ZNS-624-04/MP/16 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 25 lutego 2016 r. znak WOOŚ.4240.93.2016.AK.3 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

    Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 .

    Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza dnia 02 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2016

Numer pisma: RNG.KW-000217/16

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 marca 2016 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000216/16 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy”.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 02 marca 2016 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 19 stycznia 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016

Numer pisma: RNG.KW-000044/16

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z 2016.01.07) oraz art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z 2013.10.24), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58 230 Niemcza.

  Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z 2013.10.24), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i każdy ma prawo składania uwag i wniosków zgodnie z art. 29 w/w ustawy. Wobec powyższego zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza ( pokój nr 5), w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pok. Nr 5 w godzinach od 830 do 1530.

  Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

  Jednocześnie informuję, iż na podstawie z art. 77 w/w ustawy oraz z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

  Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nie zależnych od organu. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy (bip.um.niemcza.pl), wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  20‑01‑2016 08:03:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  20‑01‑2016 08:03:32
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2016 12:44:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie