OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi utrzymania terenów zielonych należących do Gminy Niemcza położonych w Niemczy przy ul. Sienkiewicza 1

19‑03‑2019 09:37:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
858KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
327KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług prawnych w Gminie Niemcza

14‑12‑2018 09:25:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy

14‑12‑2018 09:24:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gminie Niemcza

21‑08‑2018 14:29:25

Zgodnie z treścią §7 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Gminie Niemcza na rok 2019, po posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego z dnia 20.08.2018 r. ogłasza się listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie i zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, oraz listę projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem weryfikacji negatywnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

06‑04‑2018 12:35:07

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Miasta i Gminy Niemcza

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku  przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza w terminie do 25 marca 2018 r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

20‑02‑2018 13:20:02

INFORMACJA

Aktualizacja informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Aktualizacja informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.

Aktualizacja informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.


Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 55 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Norberciak
email: jnorberciak@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2019 14:13:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie