PRZETARGI


                                                           Niemcza, dnia 29.08.2018r.

                                        BURMISTRZ MIASTA i GMINY NIEMCZA

                                      OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w Gminie Niemcza , obręb Gilów w granicach działki nr 359 o powierzchni 2,9000 ha., Nr KW SW1D/00016094/2.

Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza Uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niemcza” działka położona jest w części na terenie przewidzianym dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej niskiej intensywności oznaczonym symbolem M1, w części na terenie przeznaczonym jako las oznaczonym symbolem ZL, w części na terenie przewidzianym jako użytki rolne oznaczonym symbolem R. Ponadto działka położona jest w części w granicach obszaru chronionego – Wzgórza Niemczańskie i na części działki znajdują się udokumentowane stanowiska archeologiczne.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r.poz.2052 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej ustawy(między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Cena wywoławcza wynosi : 91.139,00zł zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia 02 października 2018 rok o godz.10.00.

Wadium w kwocie 10 000zł(dziesięć tysięcy zł.) płatne w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do godziny 12.00 do dnia 26 września 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 26 września 2018 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

Gmina Niemcza nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

 

Niemcza, dnia  24 września 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4  położonego w Niemczy, ul Gumińska nr 1, usytuowanego na pierwszym piętrze  budynku, składającego się z jednego pokoju, kuchni i sanitariatu o powierzchni użytkowej 37,80 m2  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w granicach działki nr 172 o pow. 0,0768 ha, Obręb Stare Miasto,  KW nr SW1D/00014705/5.

W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Niemcza i wolna jest od obciążeń.  

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  26.991,00 zł

w tym  grunt: 8.847,00  zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 9 00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy,  pokój  nr  6,  I  piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.700,00 zł  w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do  godz. 12-tej, w terminie do dnia 19 października 2018 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 19 października 2018 r.

Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 45 9533 1056 2006 0000 4646 0001 najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty  przygotowania dokumentacji do  sprzedaży  oraz  opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega  się  prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 5,  tel. 74/ 8376-994

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2018 13:51:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie