PRZETARGI


OGŁOSZENIE

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza I  przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż  nieruchomości rolnej

 

I

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka numer 66 o pow. 1.0000ha Obręb Gilów, Gmina Niemcza dla której prowadzona jest przez  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie księga wieczysta Nr SW1D/00016094/2. Nieruchomość nie ma żadnych zobowiązań i ograniczeń.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r.  działka numer 66 położona jest na terenie użytków rolnych lub leśnych oznaczonym symbolem R/L.

 

II

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego do rolników   posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Niemcza: Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r. poz.2052 ze zm.), które spełniają warunki określone w art.6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych Gminy Niemcza: zgodnie z definicją, o której mowa w art.2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem, stanowi nieruchomość rolną , a w myśl art.2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

 

III

Miejsce, termin i warunki przetargu

Przetarg  na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy pokój nr 6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.679,00zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł.).

Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

Spełniają warunki określone w art.6 ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu

ustroju rolnego(Dz. U. 2016,poz.2052 ze zm.) i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż  nieruchomości rolnej działki numer 66 obręb Gilów” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10 w terminie do 27 lipca  2017r. do godz.14.00 uczestnictwo w przetargu  ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy w tym:

 • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez Burmistrza- jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy Niemcza;
 • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Burmistrza;
 • kserokopia dyplomu(studia, także podyplomowe) lub świadectwa( ukończenia szkołyśredniej,zasadniczej,zawodowej,gimnazjum,podstawowej),przedstawiającej jednocześnie oryginał do wglądu
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682
 • oświadczenie rolnika , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.
 • w terminie do dnia 25 lipca 2017r. wpłaciły wadium w kwocie 2.000,00.zł.(słownie: dwa tysiące złotych) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 25 lipca 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  26 lipca 2017 roku.

 

Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista rolników spełniających i nie spełniających warunków do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 28 lipca 2017 r. od godz. 12.00 w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

          Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu jest umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na stronie internetowej Urzędu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej  ,  pokój nr 5, tel. 91 74 8376 994.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza I  przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż  nieruchomości rolnej

 

I

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka numer 67 o pow. 1.2100ha Obręb Gilów, Gmina Niemcza dla której prowadzona jest przez  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie księga wieczysta Nr SW1D/00016094/2. Nieruchomość nie ma żadnych zobowiązań i ograniczeń.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r.  działka numer 67 położona jest na terenie sportu i rekreacji oznaczonym symbolem US..

 

II

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego do rolników   posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Niemcza: Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r. poz.2052 ze zm.), które spełniają warunki określone w art.6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych Gminy Niemcza: zgodnie z definicją, o której mowa w art.2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem, stanowi nieruchomość rolną , a w myśl art.2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

 

III

Miejsce, termin i warunki przetargu

Przetarg  na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy pokój nr 6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.796,00zł(słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł.).

Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

Spełniają warunki określone w art.6 ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu

ustroju rolnego(Dz. U. 2016,poz.2052 ze zm.) i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż  nieruchomości rolnej działki numer 67 obręb Gilów” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10 w terminie do 27 lipca  2017r. do godz.14.00 uczestnictwo w przetargu  ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy w tym:

 • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez Burmistrza- jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy Niemcza;
 • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Burmistrza;
 • kserokopia dyplomu(studia, także podyplomowe) lub świadectwa( ukończenia szkołyśredniej,zasadniczej,zawodowej,gimnazjum,podstawowej),przedstawiającej jednocześnie oryginał do wglądu
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682
 • oświadczenie rolnika , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.
 • w terminie do dnia 25 lipca 2017r. wpłaciły wadium w kwocie 3.000,00.zł.(słownie: trzy tysiące złotych) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 25 lipca 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  26 lipca 2017 roku.

 

Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista rolników spełniających i nie spełniających warunków do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 28 lipca 2017 r. od godz. 12.00 w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał, zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

           Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu jest umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na stronie internetowej Urzędu w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej  ,  pokój nr 5, tel. 91 74 8376 994.

 

Niemcza, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym budynkiem gospodarczym,  położonej w Przerzeczynie - Zdroju, ul. Okrężna nr 3, w granicach działki nr 231/5 o pow. 0.0346 ha, Obręb Przerzeczyn – Zdrój, KW SW1D/00039123/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.919,- zł.

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.800,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 14 sierpnia 2017r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

Niemcza, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z parterowym budynkiem gospodarczym,  położonej w Niemczy, ul. Ratuszowa nr 1, w granicach działki nr 224/17 o pow. 0.0182 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.542,- zł.

w tym wartość gruntu :  7.649,- zł

 

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.100,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 14 sierpnia 2017r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

Niemcza, dnia 26 lipca 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, położonej w Niemczy,             ul. Azaliowa, w granicach działki nr 463/7 o pow. 1060 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.350,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.500,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku, lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

             BURMISTRZ MIASTA i GMINY NIEMCZA

   OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod montaż automatu do sprzedaży wkładów do zniczy.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powierzchni pod montaż automatu do sprzedaży wkładów do zniczy w granicach działki nr 192 w Niemczy położonej przy cmentarzu. Miejsce montażu zostanie wskazane przez Wydzierżawiającego.

Cena wywoławcza  czynszu miesięcznego wynosi:

 • 20,00 zł. netto - za 1m² powierzchni 
 • 20,00zł.  netto  – za sztukę(dot. wielkości automatu, która nie przekroczyła 1m²   

                                            powierzchni).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2017r o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do godziny 12.00 do dnia 08 września 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 08 września 2017 roku.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres dwóch lat . Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny do 30 dnia każdego miesiąca dzierżawy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Granice dzierżawionej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę. Koszt montażu oraz demontażu automatu ponosi Dzierżawca. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego ustalonego w wyniku przetargu na rzecz wygrywającego przetarg. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy. Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz płacenia należnego podatku. Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,ul. Rynek 10 ( pokój nr 5 ) lub tel. ( 074) 837-69-94.

 

        Niemcza, dnia 05.09.2017r.

                                     

                                                                                                                                                                                                                                            

                                     BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

                                                                  OGŁASZA

Pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej, obręb Ligota Mała, Gmina Niemcza

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość leśna położona w obrębie Ligota Mała ,Gmina Niemcza w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 84 o pow. 0,7521 ha(LsIII). Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. W Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW  SW1D/00015131/7.Ksiega nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania i nie  była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z póż. zm.

Cena wywoławcza wynosi : 93 812,00 zł

Na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r.(tj. Dz. U. z 2016r. poz.710 z póź. zm.) sprzedaż nieruchomości leśnej zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium wynosi :  10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium okazanie dowodu wpłaty wadium oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości, w przypadku osób fizycznych-dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  10  października 2017 rok o godz.9.00.

Ustalone wadium należy wpłacić w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 04 października 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  04 października 2017 roku.

Na podstawie art.37a ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o lasach(Dz. U z 2016r.,poz.586) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe do działki nr 84 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las, z mocy ustawy przysługiwać będzie prawo pierwokupu tych gruntów. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.  Nieruchomość sprzedaje się  na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości na gruncie może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy granicami ewidencyjnymi a granicami ustalonymi na podstawie prac geodezyjnych zleconych przez nabywcę nieruchomości. W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłatę sądową ponosi strona nabywająca. Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających  na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa. Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

                                                                                                       Niemcza, dnia 11.09.2017r.

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                   BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA    OGŁASZA

 

Pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa  rolna niezabudowana   położona  w  Gminie  Niemcza , obręb Gilów  w granicach działki nr  359 o powierzchni 2,9000 ha., Nr KW SW1D/00016094/2.

Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Brak aktualnego  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza Uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niemcza” działka położona jest w części na terenie przewidzianym dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej  niskiej intensywności oznaczonym symbolem M1, w części na terenie przeznaczonym jako las oznaczonym symbolem ZL, w części na terenie przewidzianym jako użytki rolne oznaczonym symbolem R. Ponadto działka położona jest w części  w granicach obszaru chronionego – Wzgórza Niemczańskie i na części działki znajdują się udokumentowane stanowiska archeologiczne.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r.poz.2052 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład  wspólności majątkowej małżeńskiej  wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej ustawy(między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres  co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

 

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Agencji Nieruchomości Rolnych  przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

Cena wywoławcza wynosi :  99 006zł zł

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  16 października  2017 rok o godz.10.00.

Wadium w  kwocie 10 000zł(dziesięć tysięcy zł.) płatne w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 10 października 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia 10 października 2017 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

Gmina Niemcza nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10   ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pliki do pobrania
11‑08‑2017 13:41:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2017 09:10:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie