2020 rok


Niemcza, dnia 10.06.2020 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000002.2020

Numer pisma: RNG.KW-000458/20

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 695), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284), zawiadamiam strony, iż na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ul. Garbarska 2, 58‑200 Dzierżoniów z dnia 12 maja 2020 r. (uzupełnienie wniosku 20.05.20 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3028D w miejscowości Ligota Mała”.

 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informacja na temat wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Niemcza.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
W związku z czym informuję, że dnia 10.06.2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu z prośbą o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza, w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Informacja wytworzona przez:
Bożena Frass , w dniu:  15‑06‑2020 09:50:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Frass
email: bfrass@um.niemcza.pl
, w dniu:  15‑06‑2020 09:50:38
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2020 10:14:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie