2018 rok


Niemcza, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2018
Numer pisma: RNG.KW-000403/18


DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1405) oraz art 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02‑677 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej DZR3102 wraz z przyłączem elektrycznym na działce nr 47/2, obręb Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski”

umarza

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej DZR3102 wraz z przyłączem elektrycznym na działce nr 47/2, obręb Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski” -jako bezprzedmiotowe.


Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 2 marca 2018 r. (uzupełnionym 10.04.2018 r.) Firma P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej DZR3102 wraz z przyłączem elektrycznym na działce nr 47/2, obręb Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski”. Przedmiotowa decyzja jest  konieczna Inwestorowi aby uzyskać pozwolenie na budowę. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 11.04.2018 r. znak: RNG.KW-000359/18 powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłane Stronom postępowania. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j.Dz.U z 2017 poz. 1405).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18). Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1405), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000361/18 oraz RNG.KW-000362/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4240.190.2018.AMK z dnia 25 kwietnia 2018 r. poinformował iż w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18).
    Jak wynika z przedłożonego wniosku oraz załączonej do niego „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” i „Kwalifikacji Przedsięwzięcia”, planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki nr 47/2, obręb Nowa Wieś Niemczańska w miejscowości Przerzeczyn-Zdrój. Miejsce inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży kratowej typu BOT-E2/60, modułów radiowych dla anten sektorowych – szt. 6, anten sektorowych Typ AS25_2 – szt. 3 i anten radiolinii – szt. 10.

    Na wieży telekomunikacyjnej zostaną zainstalowanie następujące anteny sektorowe:
1. Antena sektorowa typ AS25_2 ukierunkowana na azymut 0 st. , usytuowana na wysokości 58,0 m n.p.t., o maksymalnej równoważnej mocy promieniowania izotropowo 1983,0 W.
2. Antena sektorowa typ AS25_2 ukierunkowana na azymut 120 st. , usytuowana na wysokości 58,0 m n.p.t., o maksymalnej równoważnej mocy promieniowania izotropowo 1983,0 W.
3. Antena sektorowa typ AS25_2 ukierunkowana na azymut 240 st. , usytuowana na wysokości 58,0 m n.p.t., o maksymalnej równoważnej mocy promieniowania izotropowo 1983,0 W.

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) w § 3 ust. 1 pkt. 8 kwalifikuje instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:
 a)  15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
 b)  100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
 c)  500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
 d)  1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
 e)  2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
 f)  5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
 g)  10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny  - przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

    Jak wynika z powyższego, stacja bazowa wyposażona będzie w anteny o równoważnej mocy promieniowania izotropowo nie mniej niż 1000 W, a więc kwalifikowałaby się jako przedsięwzięcie w momencie, gdy miejsca dostępne dla ludności zlokalizowane byłyby w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania anten.
    Z przedstawionych przez inwestora materiałów wynika, iż miejsca dostępne dla ludności nie występują w odległości do 70 m od środka elektrycznego anteny w żadnym z trzech azymutów (0 st., 120 st.  ,240 st.), na których będą działały anteny.

    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne i obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 2,29 km. Najbliższy obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” zlokalizowany jest w odległości ok. 2,37 km.
    W związku z powyższym, mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację, a także zakres planowanych prac, których zasięg oddziaływania będzie ograniczony do najbliższego otoczenia, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny oddziaływania na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowana do realizacji inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

Niemcza, 21 luty 2018 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2018
Numer pisma: RNG.KW-000188/18

 


DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie”
 

umarza się

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie” - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 22.01.2018 r. (data wpływu 29.01.2018 r.) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jarosława Bereźnickiego, wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 02 lutego 2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z  2016 r. poz. 71).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000132/18 oraz RNG.KW-000134/18 z dnia 02 lutego 2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 16 lutego 2018 r. znak WOOŚ.4220.55.2018.AK.1), stwierdził, iż z karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) oraz odesłał złożony wniosek celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwalifikację inwestycji. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. Do § 3 ust. 2 pkt 52 ww. rozporządzenia zalicza się zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Z przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza o powierzchni 54,14 ha. Działka nr 498 podzielona jest na części. Jedna część działki jest ogrodzona, gdzie zlokalizowana jest cała infrastruktura gospodarstwa. Druga część to pola uprawne, łąki i pastwiska. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano rozbudowę istniejącego silosowego magazynu zbożowego o cztery silosy stalowe z lejem zsypowym o pojemności około 808 m3  wraz z infrastrukturą przesyłową w tym: dół technologiczny, podnośniki kubełkowe, przenośniki (redlery), zbiornik ekspedycyjny o pojemności 38 m3  oraz połączeniami technologicznymi z istniejącym magazynem. Silosy zostały zaplanowane na terenie istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem bydła oraz produkcją roślinną, na którym zlokalizowane są obecnie 24 silosy. Pierwotna kwalifikacja przedsięwzięcia, przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza została przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w KIP. Na etapie wydawania opinii przez Organy Opiniujące, Inwestor złożył dodatkowe wyjaśnienia, z których wynika, że całkowita powierzchnia zajęta pod istniejący magazyn zbożowy wraz z punktami przyjęcia wynosi około 0,21 ha. Projektowane silosy wraz z fundamentami zajmą powierzchnię około 0,0462 ha, co stanowi wartość mniejszą od wymaganego obowiązującą regulacją prawną progu 1 ha, również po zsumowaniu z istniejącą powierzchnią zabudowy magazynu zbożowego daje wartość poniżej 1 ha.

    Po ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz analizie kary informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc po uwagę charakter przedsięwzięcia, jego wielkość oraz zakres planowanych prac stwierdzono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), zatem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie” w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) jest bezprzedmiotowe.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz mając na względzie stanowisko organów opiniujących, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  22‑02‑2018 13:30:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  22‑02‑2018 13:30:02
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2018 10:59:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie