Obwieszczenia i komunikaty


Obwieszczenie - wybory do Izb Rolniczych

16‑08‑2023 11:38:24

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok

OBWIESZCZENIE

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Niemczy podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

 1. Przewodniczący Komisji Mandziej Adam
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Oporski Mieczysław
 3. Sekretarz Komisji Szachniewicz Stanisław
 4. Członek Komisji Drabik Krzysztof
 5. Członek Komisji Bąbka Wojciech

Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:

 1. w dniu 31.08.2023 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
 2. w dniu 01.09.2023 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
 3. w dniu 04.09.2023 r. w godzinach od 14:30 do 15:30, po tej godzinie kontakt pod nr telefonu 693-820-333.

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie w siedzibie urzędu miasta/gminy od dnia 25.08.2023 r. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023 r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu – zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów – odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023 r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023 r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji

/-/ Adam Mandziej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

III nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

11‑08‑2023 13:21:48

Ogłoszenie o III naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza w roku 2023.

 

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza III nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

 1. Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę na urządzenie grzewcze proekologiczne. Do urządzeń proekologicznych zalicza się:

 • Kotły gazowe wraz z towarzyszącą instalacją;
 • Kotły na lekki olej opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką;
 • Kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • Pompy ciepła;
 • Włączenie do sieci cieplnych.

 

 1. Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkami otrzymania dofinansowania są:

 1. Prawidłowe i kompletne złożenie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
 3. Pozytywna weryfikacja wniosku przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję.

 

 1. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:

 • Dla domu jednorodzinnego – 2000 zł;
 • Dla lokalu mieszkalnego – 1500 zł;
 • W przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – 1000 zł;
 • W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 10 sierpnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • Zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na zmianę źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty.

 

 1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:

Razem z wnioskiem wnioskodawca, przekłada następujące dokumenty:

 1. kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty kwalifikowalne;
 2. potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo - potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty z adnotacją „zapłacono gotówką”,
 3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli było wymagane do wykonania prac),
 4. w przypadku ogrzewania gazowego - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji, sporządzony przez instalatora z wymaganymi prawem uprawnieniami,
 5. w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę - opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,
 6. w przypadku ogrzewania na gaz - umowy sprzedaży gazu do celów grzewczych,
 7. w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej - umowa sprzedaży energii cieplnej,
 8. w przypadku ogrzewania elektrycznego - umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 9. w przypadku ogrzewania elektrycznego wspomaganego fotowoltaiką - potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego przez operatora sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenie instalacji do sieci (tzw. zaświadczenie OSD),
 10. w przypadku pompy ciepła - protokół odbioru, potwierdzający pierwsze uruchomienie urządzenia oraz karta gwarancyjna.

 

Informacji w sprawie dofinansowania udziela:

 1. Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl;
 2. Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

31‑07‑2023 12:44:47

Niemcza, 31.07.2023 r.

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.2022.1343) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy.

1.       Nazwa i adres organizatora przewozów.

Gmina Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza, NIP: 8820014146

2.       Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transport w trybie art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3.       Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

3.1     Rodzaj transportu.

Transport drogowy- komunikacja autobusowa.

3.2     Sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.

Sieć komunikacyjna organizowana przez Gminę Niemcza.

4.       Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

05 sierpnia 2024 r.

5.       Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

05 sierpnia 2024 – 31 sierpnia 2027

6.       Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

7.       Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1)      Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niemcza,

2)      Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy,

3)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

4)      Strona internetowa.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na członków Rady ZIT POF

26‑07‑2023 07:34:36

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027 został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2023 r.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. Społeczeństwo obywatelskie;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,
 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

 

 • Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w pełni korzystać z praw publicznych;
 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 16 sierpnia 2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na członków Rady ZIT POF

03‑07‑2023 14:07:06
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;

 2. Społeczeństwo obywatelskie;

 3. Organizacje pozarządowe;

 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;

 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;

 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,

 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,

 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,

 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

   

 • Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

 • w pełni korzystać z praw publicznych;

 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

   

Nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 24 lipca 2023 r.

 

Dokumenty do naboru:

 1. Ogłoszenie o naborze do RADY ZIT POF.

 2. Zasady naboru do RADY ZIT POF.

 3. Formularz zgłoszeniowy do RADY ZIT POF.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

25‑05‑2023 09:17:36

Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza w roku 2023.

 

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

 1. Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę na urządzenie grzewcze proekologiczne. Do urządzeń proekologicznych zalicza się:

 • Kotły gazowe wraz z towarzyszącą instalacją;
 • Kotły na lekki olej opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką;
 • Kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • Pompy ciepła;
 • Włączenie do sieci cieplnych.

 

 1. Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkami otrzymania dofinansowania są:

 1. Prawidłowe i kompletne złożenie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
 3. Pozytywna weryfikacja wniosku przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję.

 

 1. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:

 • Dla domu jednorodzinnego – 2000 zł;
 • Dla lokalu mieszkalnego – 1500 zł;
 • W przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – 1000 zł;
 • W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 24 maja 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • Zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na zmianę źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty.

 

 1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:

Razem z wnioskiem wnioskodawca, przekłada następujące dokumenty:

 1. kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty kwalifikowalne;
 2. potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo - potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty z adnotacją „zapłacono gotówką”,
 3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli było wymagane do wykonania prac),
 4. w przypadku ogrzewania gazowego - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji, sporządzony przez instalatora z wymaganymi prawem uprawnieniami,
 5. w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę - opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,
 6. w przypadku ogrzewania na gaz - umowy sprzedaży gazu do celów grzewczych,
 7. w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej - umowa sprzedaży energii cieplnej,
 8. w przypadku ogrzewania elektrycznego - umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 9. w przypadku ogrzewania elektrycznego wspomaganego fotowoltaiką - potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego przez operatora sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenie instalacji do sieci (tzw. zaświadczenie OSD),
 10. w przypadku pompy ciepła - protokół odbioru, potwierdzający pierwsze uruchomienie urządzenia oraz karta gwarancyjna.

 

Informacji w sprawie dofinansowania udziela:

 1. Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl;
 2. Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.
Dokumenty:
Plik pdf Piece II nabór.pdf
25‑05‑2023 09:20:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
831KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o dotację.pdf
25‑05‑2023 09:20:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie współwłaścicieli.pdf
25‑05‑2023 09:27:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LVI_336_22_publikator.pdf
25‑05‑2023 09:27:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
864KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dotacja na utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Niemcza

02‑03‑2023 11:59:57
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwycelowej zaplanowanej w części 83, poz. 33 ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację dofinasowania  zadań związanych z tworzeniem mieszkań chronionych, zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 12 oraz art 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dni9a 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr  189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz 64). Przyznana została dotacja Gminie Niemcza w kwocie 32 000,00 zł w rozdziale 85220 par 2030.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych.

02‑02‑2023 08:17:43

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza w roku 2023.

 

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

I. Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę na urządzenie grzewcze proekologiczne. Do urządzeń proekologicznych zalicza się:

 • Kotły gazowe wraz z towarzyszącą instalacją;
 • Kotły na lekki olej opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką;
 • Kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • Pompy ciepła;
 • Włączenie do sieci cieplnych.

 

II. Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkami otrzymania dofinansowania są:

 1. Prawidłowe i kompletne złożenie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
 3. Pozytywna weryfikacja wniosku przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję.

 

III. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:

 • Dla domu jednorodzinnego – 2000 zł;
 • Dla lokalu mieszkalnego – 1500 zł;
 • W przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – 1000 zł;
 • W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

IV. Termin, miejsce i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lutego 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza. (wzór wniosku w załączniku)

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • Zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości (wzór zgody w załączniku)
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na zmianę źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty.

V. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:

Razem z wnioskiem wnioskodawca, przekłada następujące dokumenty:

 1. kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty kwalifikowalne;
 2. potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo - potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty z adnotacją „zapłacono gotówką”,
 3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli było wymagane do wykonania prac),
 4. w przypadku ogrzewania gazowego - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji, sporządzony przez instalatora z wymaganymi prawem uprawnieniami,
 5. w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę - opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,
 6. w przypadku ogrzewania na gaz - umowy sprzedaży gazu do celów grzewczych,
 7. w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej - umowa sprzedaży energii cieplnej,
 8. w przypadku ogrzewania elektrycznego - umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 9. w przypadku ogrzewania elektrycznego wspomaganego fotowoltaiką - potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego przez operatora sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenie instalacji do sieci (tzw. zaświadczenie OSD),
 10. w przypadku pompy ciepła - protokół odbioru, potwierdzający pierwsze uruchomienie urządzenia oraz karta gwarancyjna.

 

Informacji w sprawie dofinansowania udziela:

 1. Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl;
 2. Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla rolników indywidualnych

19‑01‑2023 11:46:27

W związku z pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr WRO.WKUZ.UR.501.2.2023.AG.7 z dnia 16 stycznia 2023 r., Urząd Miasta i Gminy w Niemczy zwraca się do rolników indywidualnych z prośbą o określenie zainteresowania powiększaniem swoich gospodarstw rolnych. Przedmiotowe dane zostaną przekazane do KOWR celem analizy i określenia zasadności wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych.

W celu zgłoszenia zainteresowania rolnicy są proszeni o wypełnienie poniższej tabeli i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy w dniach od 20 stycznia do 27 stycznia 2023 r. (formularz danych w załączniku)

Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne zainteresowania w zakresie określonym w tabeli. Kontakt: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej, tel. 74 837 6994.

Rodzaj i klasa gruntów, na które występuje popyt

Zainteresowanie powierzchnią (w ha)

Grunty orne dobre

(klasy: I, II, IIIa)

 

Grunty orne średnie

(klasy: IIIb, IV)

 

Grunty orne słabe

(klasy: V, VI)

 

Trwałe użytki zielone

(klasy: I, II, III)

 

Trwałe użytki zielone

(klasy: IV, V, VI)

 

 

Zebranie powyższych danych stanowi badanie popytu i nie gwarantuje nabycia nieruchomości rolnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę:

Katarzyna Janicka, tel. 74 837 6994, e-mail: kjanicka@um.niemcza.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicom

05‑01‑2023 14:25:33

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA

 z dnia 04 stycznia 2023 roku

w sprawie konsultacji społecznych

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.1005 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niemcza.

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulicom :

- dla części miasta Gumin – ul. Gumin

- dla części miasta Jasinek – ul. Jasinek

- dla części miasta Piotrkówek – ul. Piotrkówek

- dla części miasta Stasin – ul. Stasin

- dla części miasta Wojsławice – ul. Wojsławice

 

 

Mieszkańcy wyrażają swoją opinię odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie konsultacyjnej. Konsultacje obejmują swym zasięgiem mieszkańców, stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 10 stycznia 2023r. do dnia 16 stycznia 2023r. w godz. 9.00-15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10 pokój nr 5 , I piętro.

 

 

 

 

                                                                       Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

                                                                                   /-/ Leszek Lupa                              

Dokumenty:
Plik pdf OBWIESZCZENIE.pdf
05‑01‑2023 14:28:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączniki konsultacje.pdf
05‑01‑2023 14:28:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
663KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Wiśniewska , w dniu:  21‑10‑2011 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  21‑10‑2011 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2024 14:22:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie