2012 rok


Niemcza, dnia 20 listopada 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000009.2012
Numer pisma: RNG.KW-000998/12
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) oraz art
105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY nr ZBK3111"
umarza
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY nr ZBK3111" -jako bezprzedmiotowe.


Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 10 września 2012 r. (data wpływu 13.09.2012 r.) Firma P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Piotra Kosmala wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY nr ZBK3111". Przedmiotowa decyzja jest konieczna Inwestorowi aby uzyskać pozwolenie na budowę. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 18.09.2012 r. znak: RNG.KW-000842/12 powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. W toku prowadzonego postępowania Wnioskodawca pismem znak RNG.KW-000843/12 z dnia 21 września 2012 r. został wezwany do uzupełnienia wniosku. Dnia 17 października 2012 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo uzupełniające złożony wniosek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000928/12 oraz RNG.KW-000929/12 z dnia 23 października 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie wydał postanowienie Nr 95/12 z dnia 08 listopada 2012 r. w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4240.766.2012.AMK z dnia 07 listopada 2012 r. (data wpływu 12.11.2012 r.) poinformował iż w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Jak wynika z przedłożonego wniosku oraz załączonej do niego "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" i "Dokumentacji Technicznej Szczegółowych Uwarunkowań Związanych z Kwalifikacją Przedsięwzięcia" [Paulina Batkowska, czerwiec 2010 r.], planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki nr 89/4, AM-1, obręb 0001 Stare Miasto w Niemczy. Miejsce inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 54 m, systemu antenowego i urządzeń technicznych. Na wieży przewiduje się zainstalowanie na wysokości 46 m n.p.t. 3 anten radiolinii i na wysokości 50 m n.p.t. 6 anten sektorowych o mocy EIRP poniżej 2000 W, skierowanych na azymuty 100, 1300 i 2500. Anteny sektorowe będą emitowały pola elektromagnetyczne w pasmach o częstotliwości 900 MHz (GSM) i 2100 MHz (UMTS). Cała stacja bazowa wraz z dostępem do ul. Podmiejskiej będzie zajmować powierzchnię ok. 65 m2.
Zgodnie z przedstawioną w dokumentacji analizą, wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych, w odległościach wyznaczonych zgodnie z ww. rozporządzeniem, nie będą występowały miejsca dostępne dla ludności, a odległość od tych miejsc wyniesie co najmniej 36 m.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne i obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 1 km.
W związku z powyższym, mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację, a także zakres planowanych prac, których zasięg oddziaływania będzie ograniczony do najbliższego otoczenia, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny oddziaływania na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 19 listopada 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000010.2012

Numer pisma: RNG.KW-000996/12

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn",

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

i

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

"Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn" realizowana na działce nr ewidencyjny 341/15, obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.

 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.

 1. Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185 poz. 1243). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

 2. Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.

 3. Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.

 4. Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 września 2012 r. (data wpływu 18.09.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 25 września 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000856/12 i RNG.KW-000857/12 z dnia 25 września 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 08 października 2012r (data wpływu 11.10.2012 r.) znak WOOŚ.4240.688.2012.KC.2 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 03 października 2012 r (data wpływu 16.10.2012 r.) znak ZNS-624-24/NKJ/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działce nr 341/15 obręb Przerzeczyn Zdrój. Projektowana inwestycja ma na celu wymianę starych i zużytych elementów stacji redukcyjno - pomiarowej wraz z urządzeniami technologicznymi na nowe, sprawniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie oraz odnowienie obiektów budowlanych znajdujących się na terenie stacji.

Parametry stacji pozostają bez zmian. Przedsięwzięcia będzie polegało na przebudowie:

 1. kontenerowej stacji redukcyjnej z kotłownią i przewodem awaryjnym (obejściowym) o przepustowości Q=800 nm3/h, z Pwej 1,5 - 5,5 MPa, Pwyj 0,2 - 0,5 MPa;

 2. kontenerowej stacji pomiarowej z nawanialnią gazu oraz AKP (aparatura kontrolno - pomiarowa) z telemetrią;

 3. monobloku izolującego wejściowego i wyjściowego;

 4. zespołu zaporowo-upustowego wejściowego i wyjściowego;

 5. baterii filtroseparatorów;

 6. punktów pomiarowych;

 7. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej typu polbruk;

 8. ogrodzenia stacji.

Prace budowlane będą przeprowadzane ręcznie, z użyciem dźwigu samojezdnego i sprzętu elektromechanicznego, w dobrym stanie technicznym, o niskiej emisji hałasu, w możliwie najkrótszym czasie. Odpady z budowy będą gromadzone w sposób selektywny i przewiezione zostaną na najbliższe składowisko odpadów. Ścieki sanitarne powstałe w trakcie budowy będą gromadzone w przenośnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków. Po przebudowie teren stacji gazowej zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Projektowane układy technologiczne wykonane według obowiązujących przepisów i norm są szczelne i bezpieczne. Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie naruszają wymagań ochrony środowiska. Emisja gazu do otoczenia nie występuje w warunkach normalnej eksploatacji. Emisja hałasu występuje tylko w trakcie realizacji przebudowy.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w czasie przebudowy służy podniesieniu bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości dostaw gazu odbiorcom. Zarówno w okresie realizacji przebudowy jak również poprawnej eksploatacji nie występują zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska.

Ze względu na wysoką jakość, hermetyczność i cichą pracę urządzeń i instalacji, brak ścieków sanitarnych, inwestycja w okresie eksploatacji nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi, gruntu, powietrza, świata roślinnego i zwierzęcego.

Inwestycja ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, wykonane według najnowszych dostępnych technologii i z użyciem kilkustopniowych zabezpieczeń i monitoringu. Ponadto, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, istniejąca szata roślinna na terenie stacji nie koliduje z planowaną inwestycją.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko. Po zastosowaniu elementów bardziej sprawnych i szczelnych zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia awarii stacji oraz wycieków gazu do atmosfery.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok.3,5 km.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego zamierzenia (przebudowa istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej) ww. inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce o numerze geodezyjnym 341/15 obręb Przerzeczyn Zdrój, gmina Niemcza, dla której obowiązuje Uchwała nr XXXV/231/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przerzeczyn Zdrój. Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa stacja leży na terenie, którego funkcję określono jako urządzenia związane z zaopatrzeniem w gaz.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000945/12 z dnia 26 października 2012 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn" realizowanego na działce nr ewidencyjny 341/15 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Niemcza, dnia 07 sierpnia 2012 r

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000005.2012

Numer pisma: RNG.KW-000695/12

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1, 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 41 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2010 r. Nr 213 poz.1397), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w sprawie z wniosku z dnia 29.05.2012 r. PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn""

stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

"Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn""

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 05.06.2012 r.) PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Romualda Ściborskiego wystąpiło do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn"". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że uzyskanie przedmiotowej decyzji będzie konieczne w postępowaniu dotyczącym uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (obecna koncesja wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r.). Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 14 czerwca 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem RNG.KW-000546/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn"".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 03 lipca 2012 r (data wpływu 09.07.2012 r.) znak WOOŚ.4240.426.2012.AN wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 346/7, 346/10 obręb Przerzeczyn Zdrój. Projektowana inwestycja polega na kontynuacji wydobycia wód leczniczych siarczkowych, siarczkowo radoczynnych i radoczynnych w ilości 12040 m3 /rok z 3 istniejących ujęć (odwiertów) zlokalizowanych w obrębie obszaru górniczego "Przerzeczyn" w strefie ochronnej "A" w pobliżu budynków uzdrowiskowych i w Parku Zdrojowym.

Eksploatacja odwiertów została ustalona na podstawie badań złożowych w sposób optymalny. Wody lecznicze wydobywane są spod powierzchni terenu za pomocą otworów wiertniczych, uzbrojonych w urządzenia wydobywcze. Wyloty otworów eksploatacyjnych są obudowane i zabezpieczone za pomocą odpowiednich głowic. Do wydobywania i przetłaczania wód leczniczych wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna zasilająca pompy głębinowe i przesyłowe. Woda , paliwa i inne materiały nie są wykorzystywane.

Kontynuacja wydobycia wód leczniczych nie będzie wymagała przeprowadzenia prac realizacyjnych jak prace budowlane czy remontowe, tym samym nie zachodzi ryzyko wystąpienia nowych uciążliwości. Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest w obszarze uzdrowiskowym, zagospodarowanym w ten sposób od wielu lat więc jej eksploatacja nie będzie powodowała obniżenia walorów krajobrazowych tego rejonu.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i rodzaj prowadzonych prac, można stwierdzić iż nie występują znaczące emisje, które mogłyby być źródłem uciążliwości dla powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych. Eksploatacja wód nie będzie także powodować uciążliwości związanych z hałasem i wibracjami. Powstające odpady to głównie odpady ze zużytych materiałów, maszyn i urządzeń stosowanych do eksploatacji i przetłaczania kopaliny - przede wszystkim złom. Odbiór odpadów następuje przez uprawnione podmioty posiadające wymagane pozwolenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Wzgórz Niemczańskich (Przedgórze Sudeckie), a w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary przylegające do jezior, tereny leśne oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3 km.

Ponadto oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres prowadzonych prac oraz fakt, że nie planuje się zmiany ilości otworów wiertniczych oraz metod eksploatacji, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Po dokonaniu analizy wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem spełnienia łącznie wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po zaopiniowaniu przez organ właściwy w dniu 17.07.2012 r., Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydał postanowienie, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczące oddziaływać na środowisko. W toku postępowania - na wszystkich jego etapach - nie wpłynęły żadne uwagi oraz skargi związane z w/w planowanym przedsięwzięciem.

W związku z powyższym, po zaopiniowaniu przez organy właściwe, przeprowadzeniu analizy wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 26 lipca 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000007.2012

Numer pisma: RNG.KW-000672/12

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) oraz art

105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica, ul. Sikorskiego 11, 58 - 100 Świdnica, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Radosława Czajkowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Świdnica w leśnictwie Gilów oddz. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77"

umarza

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Świdnica w leśnictwie Gilów oddz. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77" - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

W dniu 21 czerwca 2012 r. PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica, ul. Sikorskiego 11, 58 - 100 Świdnica, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Radosława Czajkowskiego, wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Świdnica w leśnictwie Gilów oddz. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 28 czerwca 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000584/12 oraz RNG.KW-000585/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie pismem znak ZNS-624-20/NKJ/12 z dnia 04.07.2012 r. zwrócił się z prośbą o podanie kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Organ prowadzący postępowanie uznał, że złożone uzupełnienie nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy i nie wezwał Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4240.465.2012.BZ z dnia 17 lipca 2012 r. odpowiedział, iż w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i w związku z powyższym nie ma podstaw do wydania opinii co co potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z analizy przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, iż planowana inwestycja w zakresie określonym wnioskiem nie zmieni sposobu zagospodarowania i nie będzie wprowadzać jakichkolwiek utrudnień w korzystaniu z terenów przyległych. Spełnienie wszystkich wymagań ustawowych na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości zamkną się w granicach inwestycji a skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach geodezyjnych: 809, 3/73, 810, 5/74, 807/72 obręb Gumin oraz 510/77, 533 obręb Gilów, Gmina Niemcza.

Planowane przedsięwzięcie przebudowy istniejącej drogi leśnej o długości około 4300 m w leśnictwie Gilów, polega na: zaprojektowaniu prawidłowej geometrii oraz poszerzeniu pasa drogi, utwardzeniu kruszywem łamanym istniejącej nawierzchni, przebudowie skrzyżowań i zjazdów z istniejącą leśną siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych, promienie zewnętrznych łuków o długości 11 m lub 5 m, budowie mijanek co 300 m o szerokości 2,5 m i długości 23 m, wykonaniu odwodnień w postaci spadków powierzchniowych, ścieków oraz wodopustów drewnianych i kamiennych.

Na konstrukcję drogi składać się będą w zależności od warunków gruntowo - wodnych warstwy odsączające średniej grubości ok. 10 cm z odcinkowym wzmocnieniem podłoża geosyntetykami oraz nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 22 cm o ciągłym uziarnieniu. Warstwa wierzchniowa istniejącej drogi będzie usuwana średnio od 20 do 30 cm. Na podstawie terenowych badań geologicznych warstwa to zawiera zbyt dużą domieszkę składników organicznych i nie nadaje się do wbudowania na koronę drogi. Ustalono z Inwestorem, że nadmiar gruntu zostanie odwieziony na odkład wykonawcy.

W ramach przebudowy droga ma uzyskać właściwą geometrię, niweleta jezdni zostanie zoptymalizowana i wpisana w istniejącą obecnej drogi, załamania niwelety zostaną wygładzone, na całej długości przebudowy projektuje się mijanki w średniej odległości co 300 mb. W ciągu projektowanej drogi zapewniony zostanie dojazd do terenów przyległych oraz wszystkich dróg oddziałowych niższej kategorii poprzez projektowane zjazdy i skrzyżowania.

Zastosowana technologia jest przyjazna środowisku, a planowane do użycia materiały nie będą negatywnie oddziaływać na otaczające ekosystemy. Materiał potrzebny do przebudowy drogi będzie w całości zużyty na budowę. Stosowanie technologii polegającej na stabilizacji dróg leśnych kruszywem naturalnym, spełnia wymogi dla dróg leśnych wywozowych i dojazdów pożarowych. Osiągane są wymagane parametry nośności jezdni, przy znacznej trwałości nawierzchni. Jednak największą zaletą kruszywa naturalnego jest brak negatywnego wpływu na środowisko.

Na etapie budowy źródłami zanieczyszczenia powietrza będą silniki pojazdów transportowych i maszyn budowlanych oraz prace ziemne, które są źródłem pylenia. Szerokość stref wpływu emisji maszyn budowlanych ze względu na ich niewielką ilość będzie mała. Podobnie mały zasięg będzie miała emisja pyłu powstającego w wyniki prowadzonych prac ziemnych. Wszelkie rozlewy substancji ropopochodnych eliminowane będą za pomocą sorbentów, bezpośrednio po ich wystąpieniu. Powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z teremu budowy. Roboty ziemne prowadzone będą w sposób nie powodujący znacznych zniszczeń w istniejącej szacie roślinnej oraz nie powinny powodować znacznego obniżenia wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych. Plac budowy zostanie uporządkowany i zrekultywowany w taki sposób, aby nie zmienić niwelety terenu. Ścieku bytowe powstające z zaplecza budowy odprowadzane będą do szczelnego bezodpływowego zbiornika i sukcesywnie wywożone na najbliższą oczyszczalnie ścieków. Generalnie przewiduje się niewielkie, krótkookresowe oddziaływanie realizacji inwestycji na jakość środowiska atmosferycznego.

W fazie eksploatacji warunki wykorzystania terenu nie zmienią się istotnie. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie zmienią się w sposób znaczący w porównaniu z istniejącymi. Wykonanie przebudowy - nowa nawierzchnia zapewni większą płynność przejazdu, zatem wpłynie na obniżenie emisji hałasu i spalin. Droga nie przebiega przez strefy ochronne wód. Eksploatacja nie wpłynie na zmiany oraz zakłócenia w stosunkach wodnych, nie wpłynie na osuszanie zbiorników wodnych.

Ustalono, iż przedmiotowe inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082. Analizując możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, iż przedmiotowa droga przebiega w obrębie kompleksów leśnych i wzdłuż drogi - zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.): grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod 9170), śródlądowe kwaśne dąbrowy (kod 9190), stanowiące przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Z uwagi na zakres inwestycji, w opinii tut. organu nie zalicza się ona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

Biorąc pod uwagę zaprojektowaną konstrukcję drogi (nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego), nie można zaliczyć przedmiotowej przebudowy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 60 ww. rozporządzenia, obejmujących drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody. Powyższy przepis określa jakie cechy dróg powodują, że należy przeprowadzić w stosunku do nich badanie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jedną z nich jest rodzaj nawierzchni - twarda. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym droga o nawierzchni twardej to tzw. droga twarda, czyli droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno - betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (inne drogi są drogami gruntowymi).

Informuję ponadto, iż uwzględniając zakres i technologię planowanych prac należy uznać, iż planowana inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, jednakże w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na ww. przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000 zaleca się:

 1. Prowadzenie robót ziemnych w tali sposób, aby nie wykraczać poza pas drogowy, a zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych lokalizować poza granicami ww. obszaru Natura 2000 - w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

 2. Ograniczenie wycinki drzew do okazów kolidujących z osiągnięciem zakładanych parametrów drogi - w celu przeciwdziałania likwidacji potencjalnych miejsc rozrodczych zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy oraz bezkręgowców).

 3. Uporządkowanie i zrekultywowanie placu budowy po zakończeniu prac, w taki sposób aby nie zmieniać niwelety terenu - w celu utrzymania walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenu.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Niemcza, dnia 24 lipca 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000006.2012

Numer pisma: RNG.KW-000663/12

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) oraz art

105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mieczysława Niemczyk, zam. 58-230 Niemcza, Pl. Mieszka I 4 m. 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przerób beli drewnianych na deski, krokwie, łaty"

umarza

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przerób beli drewnianych na deski, krokwie, łaty" -jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

W dniu 19 czerwca 2012 r. Pan Mieczysław Niemczyk, zam. 58-230 Niemcza, Pl. Mieszka I 4 m. 1, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przerób beli drewnianych na deski, krokwie, łaty". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w którym wszystkie składane projekty muszą zawierać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 21 czerwca 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000563/12 oraz RNG.KW-000564/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie pismem znak ZNS-624-19/NKJ/12 z dnia 04.07.2012 r. wezwał do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie złożone przez Inwestora w tut. urzędzie dnia 09.07.2012 zostało przesłane do P.P.I.S. w Dzierżoniowie. Dnia 18 lipca 2012 r. P.P.I.S. w Dzierżoniowie wydał postanowienie Nr 70/12 w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4240.445.2012.AM.1 z dnia 26 czerwca 2012 r. odpowiedział, że karta informacyjna przedsięwzięcia posiada braki uniemożliwiające wydanie żądanej opinii. W związku z powyższym Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku, które zostało złożone w tut. urzędzie 09.07.2012 r. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem znak RNG.KW-000622/12 z dnia 10 lipca 2012 r ponownie wystąpił o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. R.D.O.Ś. we Wrocławiu (data wpływu 20.07.2012 r.) pismem znak WOOŚ.4240.489.2012.AG poinformował iż w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Z analizy przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, iż planowana inwestycja w zakresie określonym wnioskiem nie zmieni sposobu zagospodarowania i nie będzie wprowadzać jakichkolwiek utrudnień w korzystaniu z terenów przyległych. Spełnienie wszystkich wymagań ustawowych na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości zamkną się w granicach inwestycji a skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o numerze geodezyjnym 33/3 obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza. Planowana przedsięwzięcie polegać będzie na dostarczeniu bel/dłużyc drewnianych, które następnie zostaną pocięte na traku taśmowym lub wielopile do żądanych wymiarów. Przywożone drewno jak i pocięte wyroby tartaczne pod zamówienie klienta przechowywane zostaną na nieruchomości lub w hali tartaku. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowany przerób drewna wyniesie 300 m3/rok. Powierzchnia działki na której realizowane będzie inwestycja wynosi 1500 m2, powierzchnia zabudowy istniejącego budynku - ok. 165 m2. Lokalizacja wjazdu i wyjazdu od strony ulicy Wrocławskiej w Niemczy. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po przeciwnej stronie drogi i wynosi 50 m. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będzie prowadzona wycinka drzew.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż realizowana inwestycja będzie minimalizować hałas używając sprawnych maszyn z posiadanymi certyfikatami, prace wykonywane będą w budynku, którego grubość ścian wnosi 50 cm, a usytuowanie wjazdu będzie znajdować się po przeciwnej stronie niż zabudowa mieszkaniowa.

Planowane przedsięwzięcie poprzez rozwiązania techniczne i technologiczne i niewielką ilość przerabianego drewna, nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami teremu do którego inwestor ma tytuł prawny. Ścieki socjalno - bytowe, technologiczne oraz wody opadowe, odprowadzane będą poprzez sieć kanalizacyjną.

Analizując możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 600 m.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 21 maja 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2012

Numer pisma: RNG.KW-000463/12

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez przez Pełnomocnika Pana Dariusza Flis w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice",

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

i

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

"Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice" realizowana na działkach nr ewidencyjny 160/2, 161, 162/1 i 162/2 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.

 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.

 1. Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185 poz. 1243). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

 2. Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.

 3. Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.

 4. Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 09 marca 2012 r. (data wpływu 14.03.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Dariusza Flis wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 19 marca 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000236/12 i RNG.KW-000237/12 z dnia 19 marca 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2012 r (data wpływu 11.04.2012 r.) znak WOOŚ.4240.202.2012.ES.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 26 marca 2012 r (data wpływu 29.03.2012 r.) znak ZNS-624-09/NJK/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 160/2, 161, 162/1 i 162/2 obręb Przerzeczyn Zdrój. Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na remoncie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN63 relacji Ołtaszyn - Kudowa na długości ok. 135,0 m, na którym zlokalizowany jest odwadniacz gazu i zastąpieniu go nowym odcinku gazociągu DN300 wykonanym z zastosowaniem technologii horyzontalnym przewiertu sterowanego (HDD). Horyzontalny przewiert starowany (HDD) wykonany będzie rurą stalową DN300 bez naruszenia powierzchni terenu. Jedynie w miejscach przełączenia nowego odcinka sieci istniejącego gazociągu stosowna będzie technologia wykopu otwartego. Nowy odcinek gazociągu będzie poddany próbie wytrzymałości dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Włączenie projektowanego odcinka gazociągu DN300 PN6,3 MPa do istniejącej sieci gazowej projektuje się wykonać za pomocą spoin montażowych gwarantowanych. Prace włączeniowe wykonane będą metodą klasyczną na wyłączonym tymczasowo z eksploatacji gazociągu. Po wykonaniu prac montażowych nowego odcinka gazociągu, istniejący odcinek na długości prac remontowych będzie wyłączony z eksploatacji i po odpowiednim zabezpieczeniu pozostawiony w ziemi. Odwadniacz gazu będzie zdemontowany. Po zakończeniu robót teren w miejscach włączeń zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu pierwotnego i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Nie podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia miałoby szereg wymiernych niekorzystnych aspektów, wynikających z zaniechania realizacji inwestycji. Pozostawienie sytuacji w stanie bazowym spowodowało by zagrożenie awarią gazociągu z uwagi na nieszczelności na połączeniach kołnierzowych odwadniacza gazu oraz zahamowałoby proces rozbudowy infrastruktury gazowej.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczy się w zasadzie do etapu realizacji inwestycji, podczas którego wystąpią charakterystyczne uciążliwości, tj: emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia, odpady budowlane, hałas pochodzący od poruszających się pojazdów, maszyn i urządzeń. Powyższe uciążliwości będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlano - montażowych nie powodując trwałych zmian w środowisku. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania, roboty budowlane prowadzone będą w sposób zapewniający ochronę wszystkich komponentów środowiska. Teren budowy będzie odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony. W celu ograniczenia emisji akustycznej prace prowadzone przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, wyłącznie w porze dziennej. Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewnią ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed jego zanieczyszczeniem. Odpady powstałe na etapie budowy, tj.: złom stalowy, opakowania papierowe, tworzywa sztuczne będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu i przekazywane do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, będą odprowadzane do bezodpływowych urządzeń sanitarnych - przenośnych toalet, okresowo opróżnianych przez specjalistyczną firmę.

Na etapie eksploatacji stacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, nie będą również powstawały odpady. Zrealizowana inwestycja z uwagi na hermetyczność instalacji oraz cichą pracę nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Odcinki sieci gazowej po wybudowaniu zostaną poddane wymaganym próbom szczelności i wytrzymałości, a następnie będą zabezpieczone antykorozyjnie. Realizacja inwestycji wyeliminuje ryzyko niekontrolowanych wypływów gazu wskutek nieszczelności instalacji, jak również podniesie bezpieczeństwo, niezawodność i ciągłość dostaw gazu dla odbiorców województwa dolnośląskiego.

Dzięki zastosowaniu metody przewiertu sterowanego, planowane prace nie ingerują w koryto cieku Sulisławka, nie zmieniają hydromorfologii i elementów fizykochemicznych, nie wpływając tym samym na jego elementy biologiczne i chemiczne.

Ponadto ustalono, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, z uwagi na prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej oraz zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji inwestycji, nie powinno wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych (JCWPd).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451).

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3,5 km.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000329/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice" realizowanego na działkach nr ewidencyjny 160/2, 161, 162/1 i 162/2 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011

Numer pisma: RNG.KW-000367/12

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy: Bioze2, Al. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.

"Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy" i jednocześnie:

 1. określam:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie biogazowni rolniczej - odnawialnego źródła energii - z węzłem suszenia sedymentu pofermentacyjnego i produkcji peletu energetycznego. Poprzez przetwarzanie surowców (np. kiszonka) i odpadów rolniczych ( np. gnojowica) w procesie fermentacji beztlenowej, zostanie wytworzony biogaz, którego skład w dużej mierze opiera się na łatwopalnym metanie. Wytworzone w ten sposób paliwo gazowe zostanie wykorzystanie do napędu jednostek kogeneracyjnych w wyniku czego wytworzona zostanie energia elektryczna oraz cieplna. Z powstałego pofermentu (ciekła pozostałość po fermentacji) będzie wydzielana frakcja stała (sedyment), która będzie przemieszczana do budynku suszarni, gdzie będzie ona suszona, a powstały suchy sedyment będzie transportowany bezpośrednio do węzła produkcji peletu. Z suchego sedymentu i słomy dostarczanej z zewnątrz będzie produkowany pelet energetyczny, który jest paliwem ekologicznym możliwym do stosowania w energetyce (ciepłownie i elektrociepłownie) lub ogrzewaniu indywidualnym.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie od podstaw hermetycznie zamkniętych zbiorników fermentacyjnych i pofermentacjnych oraz budynku, w którym będą zlokalizowane silniki kogeneracyjne wraz z zapleczem dla obsługi biogazowni, a także zespolonych z nim budynków węzła suszenia sedymentu i produkcji peletu energetycznego.

Planuje się budowę:

 • biogazowni, na której wyposażeniu znajdą się:

  • 4 komóry fermentacyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • 2 wtórne komory fermentacyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • 2 zbiorniki substancji przefermentowanej wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • 3 silosy magazynowe substratu stałego,

  • zbiornik buforowy na gnojowicę wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • zbiornik odbiorczy pofermentu ciekłego wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • szacht instalacyjny wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi - szt. 2,

 • budynku kogeneracyjnego z zapleczem socjalnym dla pracowników biogazowni, który składa się z części maszynowni i części socjalnej,

 • budynku suszarni sedymentu i produkcji peletu,

 • wjazdu oraz systemu dróg dojazdowych, parkingów i placów umożliwiających obsługę wszystkich w/w obiektów biogazowni,

 • przyłączy elektroenergetycznych, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Planowane parametry charakterystyczne dla analizowanego przedsięwzięcia są następujące:

 • moc elektryczna biogazowni - 1980 kW netto (6 kogeneratorów po 330 kWe energii elektrycznej,

 • moc cieplna biogazowni - 1920 kWt ,

 • ilość produkowanego biogazu - około 8 047 000 m3 rocznie, główny składnik to metan - 52,1 % zawartości,

 • ilość wyprodukowanej energii elektrycznej - około 16 478 000 kWh rocznie,

 • ilość wyprodukowanej energii cieplnej - około 15 900 000 kWh rocznie,

 • ilość odzyskiwanego biogazu w zbiorniku fermentacyjnym - około 80 %,

 • ilość odzyskiwanego biogazu w zbiorniku pofermentacyjnym - około 20%,

 • ilość produkowanego peletu energetycznego - około 9000 Mg/rok.

Przedmiotowa biogazownia zlokalizowana będzie na działkach nr geodezyjny 14 i 16, obręb Jasień, gmina Niemcza.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć i odłożyć warstwę humusu w celu jego późniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu.

 2. Nie rzadziej niż co trzy dni (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowań wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt (płazów, gadów, małych ssaków) ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić przed zasypaniem wykopów.

 3. Zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przez przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

 4. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go do unieszkodliwienia.

 5. Zapewnić przenośne toalety ustępowe dla pracowników budowy.

 6. Roboty prowadzić w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej względem najbliżej zlokalizowanych budynków mieszkalnych.

 7. W czasie przerw prac silniki urządzeń budowlanych wyłączać.

 8. W celu zapobiegania emisji pyłu zwilżać powierzchnie szczególnie narażone na pylenie w okresach suchych, oraz myć koła pojazdów opuszczających teren budowy.

 9. Prace budowlane wykonywać przy użyciu maszyn będących w dobrym stanie technicznym, w celu ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

 10. Odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.

 11. W miarę możliwości powstałe odpady poddać odzyskowi na miejscu, a pozostałe przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

 12. Po zakończeniu prac związanych z fazą realizacji inwestycji przy granicy działek, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie dokonać nasadzeń szybko rosnących drzew i krzewów w formie pasów zieleni wysokiej. Do nasadzeń wykorzystywać wyłącznie rodzime, nieinwazyjne gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych np. klon polny Acer campestre L., grab pospolity Carpinus betulus L., lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L., głóg dwuszypułkowy Crataegus laevigata, dzika róża Rosa canina L.. Nowe sadzonki drzew powinny mieć przynajmniej 4-5 lat i mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę.

Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

 1. Emisje poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza utrzymywać na poziomie dopuszczalnych stężeń.

 2. Proces produkcji biogazu prowadzić w komorach fermentacyjnych wyposażonych w gazoszczelne membrany.

 3. Wyprodukowany biogaz poddawać odsiarczaniu za pomocą metody mikrobiologicznej oraz na filtrach zawierających węgiel aktywny.

 4. Podawanie i transport gnojowicy do procesu fermentacji metanowej winien odbywać się za pomocą szczególnego systemu.

 5. Znajdujące się na terenie inwestycji drogi transportowe, dojazdowe i parkingi utrzymywać w czystości.

 6. Substraty pochodzenia roślinnego magazynować w silosach przykrytych szczelną folią w celu zmniejszenia emisji odorów.

 7. Transport substratów energetycznych organizować w porze dziennej.

 8. Niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu lub emisji zanieczyszczeń do środowiska, powinny być niezwłocznie naprawiane lub eliminowane z pracy.

 9. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas eksploatacji inwestycji. Magazynować je selektywnie w wydzielonych, przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko (np. w szczelnych kontenerach lub w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów) oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania.

 10. W miarę możliwości odpady powinny być poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w miejscu powstawania, a w przypadku braku możliwości prowadzenia odzysku należy zagwarantować sprawne przekazanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

 11. Substancję przefermentowaną magazynować w szczelnych zbiornikach.

 12. Substraty wykorzystane do produkcji biogazu gromadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie substancji do gruntu.

 13. Ścieki opadowe i roztopowe z dróg znajdujących się na terenie przewidzianym pod inwestycję odprowadzić do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej po ich wcześniejszym podczyszczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnych.

 14. Słomę i wytworzony pelet magazynować w budynku linii do suszenia i produkcji peletu.

 15. Soki z kiszonki wykorzystywać w procesie fermentacji.

 16. Wytworzone ścieki sanitarne kierować do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

 17. Eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

 1. Zastosować system odsiarczania powstałego biogazu.

 2. Dla prawidłowego działania instalacji oraz zwiększenia jej wydajności, w zbiornikach fermentacyjnych zastosować mieszadła.

 3. Wyposażyć linię do produkcji peletu w miejscowe odciągi wentylacyjne wyposażone w filtr workowy.

 4. Ściany i dachy nowoprojektowanych budynków wykonać tak, aby uzyskać właściwą izolację akustyczną; dobrać urządzenia chłodnicze o odpowiednich parametrach, zapewniając niski poziom mocy akustycznej.

 5. Określić miejsce gromadzenia odpadów.

 6. Miejsca gromadzenia odpadów, wyposażyć w nieprzepuszczalne podłoże oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

 7. Rurociągi technologiczne wykonać jako w pełni szczelne.

 8. Zbiornik buforowy na gnojowicę wykonać jako szczelny, zabezpieczony przed przedostaniem się substancji płynnych do środowiska gruntowo - wodnego.

 9. Silosy magazynowe kiszonki winny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenikania do gruntu soków wydzielających się z kiszonki oraz posiadać szczelne podłoże.

 10. Silosy magazynowe kiszonki wyposażyć w system przyjmowania odcieków i kierowania ich do procesu fermentacji.

 11. Pozostałe obiekty technologiczne biogazowni należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie do gruntu substancji powstałych w procesie technologicznym.

 12. Zaprojektować szczelną posadzkę w budynku kogeneracyjnym oraz w budynku suszarni i produkcji peletu.

 13. Rozładunek gnojowicy z beczkowozów oraz załadunek nawozu płynnego do pojazdów odbierających nawóz zaprojektować na szczelnym i utwardzonym podłożu.

 14. Zaprojektować szczelne, wyposażone we wpusty uliczne i system kanalizacji deszczowej drogi oraz place znajdujące się na terenie inwestycji.

 15. Zaprojektować połączenia kanalizacyjne jako szczelne, zabezpieczające przed niekontrolowanymi wyciekami, mogącymi mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo - wodne.

 1. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod warunkiem, iż zmianie nie ulegną założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłoby zmienić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 maja 2011 r. Firma Bioze2, Al. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław reprezentowana przez Prezesa Zarządu dr Grzegorz Krzosa wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza pismem z dnia 16.05.2011 r. znak: RNG.KW-000231/11 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ).

Zgodnie z przepisem art. 63 w związku z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii.

W związku z powyższym tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo RNG.KW-000232/11 z 16.05.2012 r.) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie (pismo RNG.KW-000233/11 z 16.05.2012 r.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu przedmiotowego raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak WOOŚ.4240.403.2011.PS.3 z dnia 08 czerwca 2011 r. (data wpływu 13.06.2011 r.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu z wymogami art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie zajął stanowiska w sprawie.

W oparciu o powyższe opinie Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydał postanowienie z dnia 17 czerwca 2011 r. znak: RNG.KW-000344/11 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza postanowieniem znak RNG.KW-000345/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 25 stycznia 2012 roku został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy" przez wnioskodawcę przedsięwzięcia firmę Bioze2, Al. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) jeżeli przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Środowiska oraz zasięga opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000114/12 i RNG.KW-000115/12 z dnia 06 lutego 2012 r. wystąpił o wydanie przedmiotowego uzgodnienia i opinii.

Zapewniony został również udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu poprzez wydanie Obwieszczenia (RNG.KW-000116/12 z dnia 06 lutego 2012 r.) zawiadamiającego o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy" oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak WOOŚ.4242.15.2012.KZ.1 z dnia 23.02.2012 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie (pismo znak ZNS-621-04/AI/12 z dnia 12.02.2012 r.) zwrócił się o uzupełnienie wniosku o wydanie uzgodnienia i opinii. Uzupełnienia zostały przesłane do właściwych organów pismami: RNG.KW-000145/12 z 16.02.2012 oraz BZP.KW-000091/12 z 28.02.2012 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 23 marca 2012r (data wpływu 28.03.2012r.) znak WOOŚ.4242.15.2012.KZ.3 uzgodnił realizacje przedsięwzięcia. Treść tego uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji -punkt I i II.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 02.03.2012r,) znak ZNS-621-04/AI12 pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia pod warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń. Treść opinii została uwzględniona w sentencji decyzji -punkt I i II.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony Uchwałą Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z zapisami ww. planu.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, zawiadomieniem znak RNG.KW-000265/12 z dnia 29 marca 2012 r. poinformował, że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, z którym można się zapoznać się w tut. Urzędzie. Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa biogazownia o mocy elektrycznej wynoszącej 1,98 MW i mocy cieplnej 1,92 MWt zlokalizowana będzie na działkach nr: 14 i 16 obręb Jasień, gmina Niemcza, o łącznej powierzchni 3,1668 ha. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 16478000 kWh i energii cieplnej ok. 15900000 kWh. W procesie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej głównymi surowcami produkcyjnymi będą: kiszonka kukurydzy w ilości około 42500 Mg/rok i gnojowica świńska dostarczana z zewnątrz beczkowozami w ilości około 8000 Mg/rok. W zależności od dostępności przewiduje się również wykorzystywanie innych substratów np. w postaci trawy z pokosów. Ilość wyprodukowanego peletu energetycznego wyniesie około 9000 Mg/rok.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się: droga publiczna, zakład przetwórstwa kruszyw oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Inwestycja usytuowana jest w pobliżu drogi krajowej nr 8. Najbliższa zabudowa mieszkaniowo - usługowa zlokalizowana jest w odległości około 200 m w kierunku północno - wschodnim od planowanej inwestycji. Ponadto ustalono, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliżej położony: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok. 800 m). Teren działek objętych przedsięwzięciem jest wykorzystywany rolniczo. Na terenie przedsięwzięcia nie występuje roślinność wysoka w postaci drzew, czy krzewów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Niemcza - część obrębu Jasień uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy Nr XII/71/07 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. Woj. Dol. Nr 22, poz. 374), obszar objęty projektowaniem przeznaczony jest na aktywność gospodarczą (zabudowę przemysłową, usługową oraz składy i magazyny).

Planuje się budowę:

 • biogazowni, na której wyposażeniu znajdą się:

  • 4 komóry fermentacyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • 2 wtórne komory fermentacyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • 2 zbiorniki substancji przefermentowanej wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • 3 silosy magazynowe substratu stałego,

  • zbiornik buforowy na gnojowicę wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • zbiornik odbiorczy pofermentu ciekłego wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi,

  • szacht instalacyjny wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami pomocniczymi - szt. 2,

 • budynku kogeneracyjnego z zapleczem socjalnym dla pracowników biogazowni, który składa się z części maszynowni i części socjalnej,

 • budynku suszarni sedymentu i produkcji peletu,

 • wjazdu oraz systemu dróg dojazdowych, parkingów i placów umożliwiających obsługę wszystkich w/w obiektów biogazowni,

 • przyłączy elektroenergetycznych, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Celem przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w agregatach kogeneracyjnych. Energia elektryczna będzie poprzez energetyczne spalanie biogazu wytwarzanego w instalacji do fermentacji metanowej materii organicznej. Produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do sieci energetycznej, natomiast niewielka jej część będzie wykorzystywana na potrzeby własne instalacji. Energia cieplna wykorzystywana będzie w całości na potrzeby zakładu: do zasilania obiektów technologicznych węzła produkcji biogazu - zbiorników fermentacyjnych i fermentacji wtórnej oraz do suszenia stałego sedymentu pofermentacyjnego i słomy. Powstająca na biogazowni ciecz pofermentacyjna będzie odseparowana i osuszana w budynku suszarni sedymentu, natomiast część płynna pozostanie w zbiorniku substancji przefermentowanej. Frakcja ciekła sedymentu będzie zawracana do procesu fermentacji lub będzie wykorzystywana rolniczo. Frakcja stała sedymentu i biomasa roślinna w postaci słomy, zrębków czy agrobiomasy, itp. dostarczone z zewnątrz będą następnie wykorzystywane do produkcji peletu.

Planowane przedsięwzięcie związane będzie z oddziaływaniem na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Na etapie realizacji wpływ na środowisko związany będzie z prowadzeniem prac budowlanych, montażowych, doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu tych prac. Zanieczyszczenie powietrza związane będzie głównie z eksploatacją maszyn roboczych jak również pyleniem z terenu budowy. Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportu będą również źródłem znacznej uciążliwości akustycznej. Istnieje również możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn. Ponadto, w trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi, budowlanymi i instalacyjnymi. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, przedsiębiorca powinien zapobiegać powstawaniu odpadów, a w przypadku ich posiadania zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Wszystkie prace budowlane na etapie realizacji inwestycji będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska na etapie realizacji będzie krótkotrwałe, ograniczone i nie będzie wywierało negatywnego wpływu na środowisko.

Zapis określony w punkcie I.2.1) jest wypełnieniem art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.). Dodatkowo umożliwi zachowanie wartości biologicznej próchniczej warstwy glebowej i zapewni możliwość jej wykorzystania. Warunek pkt. I.2.2) nakłada na inwestora obowiązek odławiania zwierząt z wykopów i przenoszenia ich poza obszar inwestycji, co powinno ograniczać śmiertelność płazów i innych zwierząt w trakcie realizacji inwestycji. Zapisy warunków I.2.3) - I.2.5) mają na celu wykluczenie możliwości przedostawania się zanieczyszczeń do gleby oraz środowiska wodnego. Warunki określone w pkt. I.2.6) - I.2.9) nałożono w celu ograniczenia uciążliwości podczas realizacji inwestycji związanej z emisją hałasu oraz zanieczyszczeniem powietrza. W celu racjonalnego gospodarowania odpadami w takcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych nałożono warunki w pkt. I.2.10) - I.2.11) W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na otaczający krajobraz nałożono warunek punktu I.2.12).

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z: emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, wytwarzaniem odpadów, ingerencją w środowisko gruntowo - wodne.

Na etapie eksploatacji głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza będą: układy wydechowe silników agregatów kogeneracyjnych, fermentatory, proces załadunku rozdrobnionej biomasy z rozdrabniacza balotów i wytłaczanie peletu na matrycy granulującej, oraz pojazdy spalinowe dostarczające surowce do procesu fermentacji i produkcji peletu, jak również spycharko - ładowarka załadowująca biomasę do procesu fermentacji i przemieszczająca sedyment stały. Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi z planowanej inwestycji będą: tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, siarkowodór, pył zawieszony, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz benzen.

W celu ograniczenia emisji związków siarki, biogaz będzie odsiarczony za pomocą metody mikrobiologicznej i filtrów zawierających węgiel aktywny. Proces wytłaczania peletu związany będzie z emisją pyłów, które wychwytywane będą poprzez miejscowy odciąg z zabudowanym filtrem workowym.

Zawarta w raporcie analiza obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z projektowanego obiektu, wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych wartości dla: pyłu zawieszonego, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, siarkowodoru i benzenu. Wobec powyższego tutejszy organ uznał, iż planowana inwestycja nie powinna ponadnormatywnie oddziaływać na powietrze atmosferyczne.

Z uwagi na stosowane substraty oraz technologię, przedmiotowa biogazownia może wiązać się dodatkowo z uciążliwościami odorowymi. Potencjalnymi źródłami substancji zapachowych do powietrza mogą być: silosy magazynujące substraty pochodzenia roślinnego, fermentatory, proces rozładunku gnojowic z beczkowozów do zbiornika buforowego, proces załadunku gnojowicy do zbiorników fermentacyjnych, proces załadunku nawozu ciekłego do pojazdów odbierających nawóz.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowych z terenu biogazowni przewidziano magazynowanie materiału roślinnego w przykrytych szczelnymi foliami silosach. Zbiorniki na gnojowicę zostaną wykonane jako zamknięte, co wyeliminuje emisję zapachów. Procesy rozładunku gnojowicy z beczkowozów do zbiornika buforowego i załadunku nawozu ciekłego do pojazdów odbierających nawóz będą odbywać się w sposób hermetyczny z wykorzystaniem wahadła gazowego, również załadunek gnojowicy do zbiorników fermentacyjnych odbywać się będzie w sposób hermetyczny. Proces produkcji biogazu odbywać się będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Fermentatory będą przykryte szczelnymi membranami, które w sposób maksymalny ograniczą przedostawanie się do atmosfery związków zapachowych.

Biorąc pod uwagę odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz planowane do zastosowania ww. środki minimalizujące i rozwiązania techniczne, funkcjonowanie przedmiotowej biogazowni nie powinno być szczególnie uciążliwe dla mieszkańców terenów sąsiednich w odniesieniu do związków zapachowych.

W celu dotrzymania dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz ograniczenia uciążliwości zapachowej nałożono w sentencji warunek I.2.13)-I.2.18) oraz I.3.1)-I.3.3).

Funkcjonowanie biogazowni z węzłem suszenia substancji przefermentowanej i węzłem produkcji peletu energetycznego będzie wiązało się z oddziaływaniem akustycznym. Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji będą:

 • mieszadła mechaniczne komór fermentacyjnych,

 • urządzenia do dozowania stałych substancji fermentacji,

 • moduły kogeneracyjne z osprzętem technicznym,

 • wyloty spalin z silników gazowych,

 • 6 chłodni wentylatorowych,

 • budynek suszarni i węzła produkcji peletu, w którym zostaną zainstalowane urządzenia linii do suszenia sedymentu i produkcji peletu z osprzętem pomocniczym,

 • pojazdy samochodowe poruszające się po terenie inwestycji dostarczające kiszonki, gnojowicę i słomę, odbierające nawóz płynny i pelet energetyczny, oraz spycharko - ładowarka do załadunku biomasy do urządzeń Vielfrass, oraz przemieszczania sedymentu i słomy do suszarni.

W celu ograniczenia emisji akustycznej projektowane do zamontowania kogeneratory będą zlokalizowane wewnątrz budynku. Pojazdy poruszać się będą po terenie inwestycji jedynie w porze dziennej.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania hałasu z analizowanej inwestycji wykazały brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu dla najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, wobec powyższego tutejszy organ uznał, iż funkcjonowanie projektowanej biogazowni z węzłem suszenia substancji przefermentowanej i węzłem produkcji peletu energetycznego nie powinno pogorszyć panującego w rejonie inwestycji klimatu akustycznego.

W celu zapewnienia dotrzymania obowiązujących norm akustycznych, nałożono na inwestora warunki I.2.19) - I.2.20) oraz I.3.4 sentencji.

Z uwagi na przyjęty proces technologiczny w projektowanej instalacji, etap eksploatacji inwestycji będzie wiązał się zarówno z przetwarzaniem jak i z wytwarzaniem odpadów.

W wyniku funkcjonowania planowanej inwestycji największy udział ilościowy wśród wytwarzanych odpadów będzie stanowić pozostałość pofermentacyjna, która będzie przechowywana w dwóch zbiornikach betonowych o pojemności 7940 m3 każdy, a następnie będzie przekazywana do wykorzystania okolicznym rolnikom. Oprócz pofermentu, na etapie eksploatacji inwestycji będą powstawać odpady związane z bieżącą obsługą obiektu, instalacji oraz drobnymi naprawami. Odpady eksploatacyjne w postaci sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania, opakowań z tworzyw sztucznych i drewna, zużytych świetlówek, zmieszanych odpadów podobnych do komunalnych będą magazynowane na terenie planowanego zakładu, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia na ich unieszkodliwianie, odzysk.

Gospodarka odpadowa na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji, prowadzona z zachowaniem wymagań obowiązującego prawa, nie powinna wywierać negatywnego wpływu na stan środowiska. Jednakże, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego oraz zapewnienia właściwej gospodarki odpadami na terenie inwestycji, nałożono w sentencji decyzji warunki I.2.21)-I.2.22) oraz I.3.5)-I.3.6).

Obiekty technologiczne projektowanego przedsięwzięcia nie będą wymagały zasilania w wodę. Zaopatrzenie zakładu w wodę na cele socjalne pracowników realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Tereny posadowienia silosów magazynowych kiszonki będą szczelne i wyposażone w system przejmowania odcieków i kierowania ich do procesu fermentacji. Powstające ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachów projektowanych budynków, z komór fermentacyjnych oraz z powierzchni dróg odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej, przy czym wody opadowe z dróg będą uprzednio oczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na zaproponowane w raporcie rozwiązania chroniące środowisko projektowane obiekt nie będą stanowić zagrożenia dla środowiskowa gruntowo - wodnego. Jednakże, w celu zapewnienia właściwego wykorzystania zakładanych rozwiązań, określono w sentencji warunki I.2.23) - I.2.28) oraz I.3.7) - I.3.15).

Emisje do środowiska, potencjalnie powodujące uciążliwości lub mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi, spowodowane realizacją przedmiotowej inwestycji to przede wszystkim hałas oraz emisje zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki zastosowaniu właściwych rozwiązań chroniących środowisko oraz dotrzymaniu określonych norm - warunek pkt. I.2.29), realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinny stanowić zagrożenia dla ludzi oraz nie powinny być źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, ewentualne konflikty społeczne związane z eksploatacją instalacji mogą wystąpić wyłącznie w przypadku jej prowadzenia niezgodnie z założeniami.

Z uwagi na fakt, iż w zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest zabytków kultury oraz innych obiektów podlegających ochronie, realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie miała wpływu na żadne dobra materialne ani dziedzictwa kultury.

Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji z dala od granic kraju, nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W oparciu o przedstawione materiały uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna spowodować zanieczyszczenia powietrza, zaburzenia stosunków wodnych oraz wywierać znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze pod warunkiem spełnienia uwag zawartych w sentencji niniejszej decyzji oraz prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacji przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinna stanowić zagrożenia dla ludzi, oraz nie powinna być źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, art. 86 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227).

 2. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - art. 87.

 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna - art. 72 ust.3.

 4. Termin o którym mowa w art. 72 ust. 3 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach art. 72 ust. 4.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Niemcza, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000002.2012

Numer pisma: RNG.KW-000317/12

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza",

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

i

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

"Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza" realizowana na działkach nr ewidencyjny 50, 66, 68, 69, obręb Jasień, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.

 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.

 1. Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185 poz. 1243). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

 2. Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.

 3. Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.

 4. Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 07 lutego 2012 r. (data wpływu 09.02.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 14 lutego 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000141/12 i RNG.KW-000142/12 z dnia 14 lutego 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 02 marca 2012 r (data wpływu 07.03.2012 r.) znak WOOŚ.4240.97.2012.ES.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 22 lutego 2012 r (data wpływu 24.02.2012 r.) znak ZNS-624-03/AI/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 50, 66, 68 i 69 obręb Jasień. Projektowana inwestycja obejmuje remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa, w miejscu przekroczenia potoku Piekielnik, w mieście Niemcza, na długości ok.290 m. Remont polega na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu wraz z odwadniaczem, nowym rurociągiem o średnicy nominalnej 300 mm i ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa. Wymiana ta jest niezbędna z uwagi na zaawansowaną korozję istniejącego rurociągu, a co za tym idzie możliwość jego rozszczelnienia i wystąpienia awarii. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowy gazociąg będzie układany metodą bezwykopową, przewiertu sterowanego, na długości ok. 290 m, w rzucie z góry -po linii prostej, z bezpiecznym (min. 3 m) odsunięciem od istniejącego czynnego gazociągu przewidzianego do wyłączenia/likwidacji. W działkach nr 50 i 69, przewiduje się zlokalizowanie punktów początkowego i końcowego przewiertu sterowanego oraz wykonanie odcinków rurociągów spinających o długości ok. 40 m z istniejącym gazociągiem, metodą wykopu otwartego, z przykryciem naziomem min.1,2 m. Wyłączany z eksploatacji odcinek gazociągu, po odcięciu, przedmuchaniu azotem, zostanie zdemontowany.

Strefa kontrolowana nowego odcinka gazociągu wynosić będzie 6 m licząc od osi po 3 m w każdą stronę. Jest ona ustalana na okres eksploatacji w celu kontroli wszelkich działań mogących mieć wpływ na trwałość gazociągu. Tymczasowy technologiczny pas zajętości terenu o szerokości do 15 m, związany z technologią bezwykopową przewiertu sterowanego oraz wykopową wykonania spięcia nowego odcinka gazociągu z istniejącym gazociągiem i istniejącą instalacją ochrony katodowej, po pracach budowlanych, poddany zostanie rekultywacji, mającej na celu przywrócenie stanu pierwotnego. Prace przewiertowe oraz prace prowadzone wykopem otwartym nie wymagają wycinki rosnących drzew i krzewów. Po zakończeniu budowy gazociąg jest elementem niewidocznym, nie mającym wpływu na krajobraz. Projektowany remont nie zmienia sposobu wykorzystania terenu.

Tymczasowy technologiczny pas zajętości terenu o szerokości do 20 m, ograniczony zostanie do niezbędnego minimum i związany będzie z budową odcinka gazociągu (do transportu sprzętu mechanicznego oraz składowania urządzeń i materiałów, pod wykop, prace montażowe/ demontażowe). Teren po pracach budowlanych, przywrócony zostanie do stanu pierwotnego.

Gazociąg łączony będzie metodą spawania.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego zapobiega naruszeniu skarp i dna potoku. Pozwala ona na pełne zabezpieczenie istniejącego układu wodnego oraz roślinności tworzącej korytarz ekologiczny potoku Piekielnik wraz z jego estetyką przyrodniczo - krajobrazową. Prace montażowe i demontażowe będą przeprowadzane ręcznie i mechanicznie, z użyciem dźwigu samojezdnego i sprzętu elektromechanicznego, w dobrym stanie technicznym, o niskiej emisji hałasu, w możliwie najkrótszym czasie. Odpady z budowy będą składowane w oddzielnych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym firmom celem ich dalszego zagospodarowania. Woda po próbie ciśnieniowej zostanie beczkowozem przewieziona do oczyszczalni ścieków. Ścieki sanitarne powstałe w trakcie budowy będą gromadzone w przenośnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji stacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, nie będą również powstawały odpady. Zrealizowana inwestycja z uwagi na hermetyczność instalacji oraz cichą prace nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, z uwagi na prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań chroniących środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji inwestycji, nie powinno wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny części wód podziemnych (JCWPd).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok. 300 m.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000216/12 z dnia 12 marca 2012 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza". realizowanego na działkach nr ewidencyjny 50, 66, 68, 69, obręb Jasień, Gmina Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Niemcza, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000001.2012

Numer pisma: RNG.KW-000315/12

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice",

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

i

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

"Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice" realizowana na działkach nr ewidencyjny 22, 23 i 24, obręb Gumin, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.

 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.

 1. Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185 poz. 1243). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

 2. Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.

 3. Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.

 4. Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10

Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 02 lutego 2012 r. (data wpływu 08.02.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 14 lutego 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000138/12 i RNG.KW-000139/12 z dnia 14 lutego 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 02 marca 2012 r (data wpływu 07.03.2012 r.) znak WOOŚ.4240.98.2012.ES.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 23 lutego 2012 r (data wpływu 28.02.2012 r.) znak ZNS-624-04/AI/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 22, 23 i 24, obręb Gumin. Projektowana inwestycja ma na celu likwidację odwadniacza na istniejącym gazociągu DN300 PN 6,3 MPa, polegającą na wycięciu istniejącego odcinka gazociągu DN300 PN6,3 MPa wraz z odwadniaczem i zabudowaniu w to miejsce nowego odcinka gazociągu stalowego DN300 PN6,3 MPa o długości ok. 10 m. Planowane prace realizowane będą na terenie łąk i pól uprawnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rowu melioracyjnego i obszarów zakrzewionych. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 350 m. Realizacja inwestycja nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

 1. odkrycie istniejącego odcinka gazu,

 2. wstrzymanie przepływu gazu ziemnego,

 3. opróżnienie odcinka sieci z gazu w ilości ok. 19000 m3 (wyrzut gazu do atmosfery),

 4. wycięcie odcinka gazociągu wraz z odwadniaczem,

 5. wbudowanie nowego (o tych samych parametrach) odcinka stalowego gazociągu długości ok. 10 m.

Strefę kontrolowaną istniejącego gazociągu stanowi pas o szerokość 35 m po obu jego stronach. Strefa kontrolowana nowo zabudowanego odcinka wyniesie 6 m (powierzchnia ok. 60 m2), zaś jej oś pokryje się z osią gazociągu. Na czas prowadzenia prac budowlanych przewiduje się zajęcie, w obrębie terenów rolnych, pasa montażowego o szerokości 20 m, celem wykonania wykopu, zdeponowania mas ziemnych i humusu, transportu maszyn budowlanych, magazynowania oraz ułożenia rur i armatury oraz - w ostatniej fazie - montażu gazociągu w wykopie. Przedmiotowe przedsięwzięcie utrzymuje dotychczasowy przebieg istniejącej sieci gazowej. Z uwagi na występowania na tasie odcinka gazociągu otwartego rowu melioracyjnego, prace w jego obrębie prowadzone będą z należytą starannością. Gazociąg zostanie ułożony w ziemi na głębokości ok. 1,3 m, z zachowaniem minimalnego przykrycia wskazanego przez administratora cieku. Po ułożeniu rurociągu w wykopie, ciek zostanie przywrócony do stany pierwotnego i zabezpieczony przed rozmyciem kiszką faszynową i biowłókniną. W przypadku uszkodzenia podczas prowadzonych robót rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane. Z uwagi na możliwość wystąpienia zwierciadła wody gruntowej powyżej rzędnej dna wykopu, ewentualne odwodnienia wykonane będzie poprzez pompowanie wody igłofiltrami. Woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie do rowu melioracyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczy się w zasadzie do etapu realizacji inwestycji, podczas którego wystąpią charakterystyczne uciążliwości, tj: emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia, odpady budowlane, hałas pochodzący od poruszających się pojazdów, maszyn i urządzeń. Powyższe uciążliwości będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowalno - montażowych nie powodując trwałych zmian w środowisku. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania, roboty budowlane prowadzone będą w sposób zapewniający ochronę wszystkich komponentów środowiska. Teren budowy będzie odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony. W celu ograniczenia emisji akustycznej prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Realizacja inwestycji z uwagi na znaczną odległość od terenów chronionych przed hałasem, ok. 330 m oraz zakres planowanych prac, nie wpłynie negatywnie na stan jakości klimatu akustycznego. Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewnią ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed jego zanieczyszczeniem. Odpady powstałe na etapie budowy będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu i przekazywane specjalistycznym firmom celem ich dalszego zagospodarowania. Nadmiar humusu z wykopów zostanie rozplantowany na terenie objętym wnioskiem po zakończeniu prac budowlanych. Pozostałe warstwy gruntu zostaną wykorzystane zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, będą odprowadzone do bezodpływowych urządzeń sanitarnych. Po zakończeniu prac teren objęty inwestycją zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie.

Na etapie eksploatacji stacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, nie będą również powstawały odpady. Zrealizowana inwestycja z uwagi na hermetyczność instalacji oraz cichą pracę nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Odcinki sieci gazowej po wybudowaniu zostaną poddane wymaganym próbom, a następnie będą zabezpieczone antykorozyjnie. Realizacja inwestycji wyeliminuje ryzyko niekontrolowanych wypływów gazu wskutek nieszczelności instalacji, jak również umożliwi poprawę jakości zasilania ekologicznym paliwem odbiorców województwa dolnośląskiego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok.1 km.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko (brak wycinki drzew, prowadzenie prac w obrębie brył korzeniowych sposobem ręcznym, zabezpieczenie przed uszkodzeniami korzeni i pni drzew), inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000214/12 z dnia 12 marca 2012 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice". realizowanego na działkach nr ewidencyjny 22, 23 i 24, obręb Gumin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.


Burmistrz Miasta i Gminy NiemczaNiemcza, dnia 07 lutego 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000004.2011
Numer pisma: RNG.KW-000119/12
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Pawła Czubaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego",
STWIERDZAM
że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego"
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
"Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego" realizowana na działkach nr ewidencyjny 463/3, 463/28, obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
1) Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185 poz. 1243). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
2) Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3) Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.
4) Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 01 grudnia 2011 r. (data wpływu 07.12.2011 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Pawła Czubaka wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 12 grudnia 2011 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000968/11 i RNG.KW-000969/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego ".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011r (data wpływu 02.01.2012 r.) znak WOOŚ.4240.879.2011.MC wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 21 grudnia 2011 r (data wpływu 23.12.2011 r.) znak ZNS-624-26/AI/11 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 463/3 i 463/28, obręb Stare Miasto, dla których nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektowana inwestycja ma na celu wymianę starych i zużytych elementów stacji redukcyjno - pomiarowej wraz z urządzeniami technologicznymi na nowe, sprawniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie oraz odnowienie obiektów budowlanych znajdujących się na terenie stacji.
Podczas pracy stacji gazowej, pojawiają się (i będą się pojawiać) okresowe wyrzuty do atmosfery niewielkich ilości gazu. Jest to nieunikniony proces wynikający z zasady działania urządzenia redukującego ciśnienie gazu. Częstotliwość wyrzutów gazu nie jest możliwa do precyzyjnego określenia. Dodatkowo, mogą pojawić się nieszczelności na połączeniach rozłącznych ciągów technologicznych, które w przypadku stwierdzenia są natychmiast usuwane.
W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące prace: doprowadzenie zasilania elektrycznego do stacji, dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej do wymagań zawartych w obowiązujących przepisach i normach, montaż kontenera stacji (kontener zespolony: część technologiczna, AKP, ciągu obejściowego) wraz z fundamentem, demontaż istniejących kontenerów części technologicznej, AKP i ciągu obejściowego wraz z fundamentem i urządzeniami, montaż kontenera nawanialni wraz z fundamentem, wymiana urządzeń i armatury, przebudowa istniejących gazociągów oraz budowa nowych odcinków gazociągów, demontaż istniejącego masztu, ułożenie przewodów elektrycznych, telemetrii i AKP, budowa drogi dojazdowej (zjazdu), drogi wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych, budowa ogrodzenia panelowego z bramą wyjazdową i furtką.
Roboty budowlane związane są z odtworzeniem stanu technicznego stacji redukcyjno - pomiarowej i urządzeń technologicznych. Nie przewiduje się żadnych zmian w procesie technologicznym. Wszystkie prace prowadzone będą przez przeszkolony i doświadczony personel Inwestora.
W tracie prowadzenia prac remontowych dominować będą odpady związane z prowadzeniem robót ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykończeniowych i rozbiórkowych. Wszelkie odpady budowlane będą gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszaniu w wydzielonej części placu budowy w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. W tym celu wyznaczone zostaną miejsca ich tymczasowego magazynowania. Wszelkie odpady budowlane, odpady materiałów instalacyjnych i wykończeniowych będą sukcesywnie segregowanie na drewno, tworzywa sztuczne, metale, pozostałości z segregacji i przekazane do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia. Wytworzone odpady zostaną przekazane do zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenie.
Nie przewiduje się stałej obsługi na terenie stacji, okresową kontrolę prowadzić będą uprawnieni pracownicy inwestora (OGP GAZ-SYSTEM). Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie wiąże się więc z powstawaniem ścieków socjalno - bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe z terenu utwardzonego będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko. Przepustowość układu zmniejszy się, dlatego też oddziaływanie na środowisko nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego. Po zastosowaniu elementów bardziej sprawnych i szczelnych zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia awarii stacji oraz wycieków gazu do atmosfery.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie" znajdują się w odległości ok.1,5 km.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego zamierzenia (przebudowa istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej) ww. inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000057/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego" realizowanego na działkach nr ewidencyjny 463/3 i 463/28 obręb Stare Miasto, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  12‑01‑2012 12:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  12‑01‑2012 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2012 10:30:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie