2017 rok


Niemcza, dnia 11 września 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2016
Numer pisma: RNG.KW-000852/17


ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego


    Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości zapoznania się z:
1. Uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, postanowienie z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak WOOŚ.4242.37.2016.MSK.19,
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego w Gilowie, polegająca na: Budowie obory dla docelowej obsady 60 sztuk żywca wołowego (84 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58‑230 Niemcza.
    W oparciu o ww. przepis stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
    Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pok. Nr 5, Rynek 10, 58-230 Niemcza, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy wnieść na piśmie w terminie określonym w zawiadomieniu powołując się na znak niniejszego pisma.
    Po upływie tego terminu wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 09 lutego 2017 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000007.2016
Numer pisma: RNG.KW-000142/17


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wielkości wydobycia oraz wgłębnym powiększeniu eksploatacji do poziomu + 180 m.n.p.m. w kopalni sjenitu „Kośmin”, (58-230 Niemcza, Gumin 18) gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.
    W oparciu o ww. przepis stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
    Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy wnieść na piśmie w terminie określonym w zawiadomieniu powołując się na znak niniejszego pisma.
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Po upływie tego terminie wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑02‑2017 10:49:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑02‑2017 10:49:36
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2017 11:01:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive