2016 rok


Niemcza, dnia 23 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2016
Numer pisma: RNG.KW-000294/16

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Martę Forutnę działającego w imieniu ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański, B. Baczmańska, ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy” realizowanego na działkach nr ewidencyjny: 1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 27, 33/6 w obrębie 0001 Stare Miasto; 66, 70/3, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 135 w obrębie 0003 Kietlin; 1, 2, 3, 4, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30/1, 30/2, 30/3, 148/1 w obrębie 0004 Jasień.

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy” realizowanego na działkach nr ewidencyjny: 1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 27, 33/6 w obrębie 0001 Stare Miasto; 66, 70/3, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 135 w obrębie 0003 Kietlin; 1, 2, 3, 4, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30/1, 30/2, 30/3, 148/1 w obrębie 0004 Jasień.

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy” realizowanego na działkach nr ewidencyjny: 1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 27, 33/6 w obrębie 0001 Stare Miasto; 66, 70/3, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 135 w obrębie 0003 Kietlin; 1, 2, 3, 4, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30/1, 30/2, 30/3, 148/1 w obrębie 0004 Jasień.8.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych                                 i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym, także grunty inne, zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
Gospodarka wodno ściekowa -  ścieki z fazy budowy mogą być wprowadzone do wód lub do gruntu ale tylko wówczas gdy nie wywołają takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełniały wymagania jakości wód. W trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego. Zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlanego, takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawanie odpadów niebezpiecznych. W przypadku prac ziemnych w wyniku, których nastąpi uszkodzenie sieci melioracyjnej należy niezwłocznie przeprowadzić prace naprawcze, powodujące przywrócenie jej do stanu pierwotnego.
Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.
Zieleń - trasa sieci winna być zaprojektowana w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze. Obowiązuje ochrona zieleni wysokiej i krzewów. Należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie pni drzew rosnących w bezpośredniej bliskości  W przypadku konieczności ich wycinki należy wcześniej uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie oraz wyrównać straty w środowisku poprzez nowe nasadzenia.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalizację uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w  odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące  transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2016 r. Gmina Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Martę Fortunę wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych w formie elektronicznej. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 27 stycznia 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
    Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
    Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000085/16 i RNG.KW-000086/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy”.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem Nr 17/16 z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 17.02.2016 r.) znak ZNS-624-04/MP/16 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 11 lutego 2016 r.  znak WOOŚ.4240.93.2016.AK wezwał Pełnomocnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Materiał dowodowy został uzupełniony 22 lutego 2016 r. i RDOŚ we Wrocławiu dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 01.03.2016 r.) znak WOOŚ.4240.93.2016.AK.3 wyraził opinię iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że wszystkie uwarunkowania są spełnione tzn., że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter, lub planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
    Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
    W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak: RNG.KW-000239/16 z dnia 09 marca 2016 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie
    Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr RNG.KW-000294/16 z dnia 23.03.2016 r.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
(sporządzona na podstawie załączonej do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach informacji o planowanych przedsięwzięciu)


    Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie przepompowni ścieków sanitarnych  oraz rurociągu tłocznego tranzytowego o średnicy Ø110-125 PE o długości ok. 3,0 km wraz z armaturą (zasuwy, studnie czyszczakowe).
    Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr ewidencyjny: 1/1, 2/1, 2/2, 3, 4, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 27, 33/6 w obrębie 0001 Stare Miasto; 66, 70/3, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 135 w obrębie 0003 Kietlin; 1, 2, 3, 4, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30/1, 30/2, 30/3, 148/1 w obrębie 0004 Jasień.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę nowej przepompowni ścieków w miejscowości Kietlin (na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz budowę rurociągu tłocznego o średnicy Ø110-125 PE i długości ok 3,0 km (od działki nr 113 w miejscowości Kietlin - teren oczyszczalni ścieków, do włączenia w istniejącą kanalizację sanitarną - w działce nr nr 8/1 w miejscowości Niemcza). Planowana inwestycja ma charakter liniowy, zlokalizowana jest głównie w pasach dróg i poboczy oraz działkach prywatnych.
    Sieć kanalizacji zostanie wykonana z tworzyw sztucznych – PEHD. Rury ułożone zostaną w  wykopach wąsko lub szerokoprzestrzennych, na głębokości ok. 1,5 – 2,5 m z odpowiednimi spadkami, studniami czyszczakowymi i zaworami odpowietrzającymi, umożliwiającymi bezawaryjną pracę układu i ewentualną jego rewizję.
    Projektowana przepompownia ścieków będzie obiektem podziemnym i zostanie wykonana jako komora żelbetowa lub z polimerobetonu o średnicy do 2 m i głębokości do 4 m p.p.t., wystająca nad teren do 0,5 m, przykryta płytą pokrywową z otworami montażowymi dla pomp oraz włazowymi dla obsługi, wyposażona m.in. w: dwie pompy zanurzeniowe (podstawowa i rezerwowa); układ rurociągów, kształtek i armatury odcinającej (zasuwy i zawory zwrotne); układ sterowania (załączania i wyłączania pomp oraz monitoringu).
    W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Stan zwiększonej emisji spalin i pyłów emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i środków transportu, a także emisja sypkich materiałów pylistych będzie stanem przejściowym, który ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Emisja hałasu występować będzie jedynie w związku z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu i będzie miała charakter krótkotrwały.
    Roboty ziemne będą prowadzone głównie w wykopach otwartych, umocnionych. W przypadku przejścia poprzecznego pod drogą krajową nr 8 oraz przy przekroczeniu torów kolejowych prace będą prowadzone metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem). Zastosowane zostaną wtedy komory montażowe, umocnione szczelnymi ściankami.
    Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Realizacja prac odbywać się będzie z zastosowaniem tradycyjnych technologii, przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego, sprawnych technicznie środków transportu i urządzeń z atestami. Przewidywane ilości wody, energii i innych materiałów będą typowe dla budowy podobnych inwestycji.
    Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oraz odbierane regularnie przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
    Prowadzone roboty budowlane wpłyną okresowo na naruszenie szaty roślinnej w bezpośrednim sąsiedztwie prac. Wpływ ten będzie miała charakter krótkofalowy i ustanie po zakończeniu inwestycji. W pasie wykonywania robót teren zostanie doprowadzony do stanu istniejącego, a w miejscach naruszenia terenów zielonych zostanie zasiana trawa.
    Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego czy też ponadnormatywnych emisji hałasu. Jak wynika z dokumentacji w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni poziom hałasu generowanego przez pracę pomp (moc do 5 kW) nie powinien przekraczać 40 dB.
    Eksploatacja inwestycji będzie związana z powstawaniem takich odpadów jak: odpady ze studzienek kanalizacyjnych (zgromadzone osady) – do 5 m2 na rok, odpady komunalne – do 1 m2 na rok. Odpady będą wywożone na składowisko odpadów.
    Z uwagi na przyjętą technologię odbioru i transportu ścieków oraz zastosowane szczegółowe rozwiązania techniczne zostanie zapewnione sprawne i zgodne z przepisami działanie inwestycji. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano do zastosowania nowoczesne urządzenia i odpowiednie materiały, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu, a zatem przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. Przy założeniu wymaganej szczelności sieci obiektów oddziaływanie na jakość wód podziemnych nie wystąpi.
    Mając na uwadze powyższe, a także oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz fakt, że: inwestycja realizowana będzie głównie w pasach dróg i ich poboczy; wycinka drzew kolidujących z inwestycją prowadzona będzie poza okresem lęgowym, tj. w terminie od grudnia do lutego; znajdująca się w pobliżu planowanych robót roślinność wysoka, nie przewidziana jest do wycinki i zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi; teren budowy przepompowni i wykopów liniowych zostanie zabezpieczony płotkami ochronnymi, przed zasypaniem wykopów będą one kontrolowane pod kątem obecności w nich zwierząt, zwłaszcza płazów, a stwierdzone w wykopach zwierzęta będą odławiane – przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. elementy środowiska przyrodniczego oraz ww. obszary Natura 2000.
    Inwestycja z uwagi na lokalny charakter, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza, dnia 22 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000005.2016
Numer pisma: RNG.KW-000284/16

 

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy”

umarza

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy” - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
    W dniu 12 lutego 2016 r. Gmina Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w którym wszystkie składane projekty muszą zawierać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 19 lutego 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000140/16 oraz RNG.KW-000141/16 z dnia 19 lutego 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie pismem z dnia 07 marca 2016 r. znak ZNS-624-15/MP/16 poinformował, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i w związku z powyższym nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 10 marca 2016 r. znak WOOŚ.4240.168.2016.KZ) stwierdził, iż z karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do przedsięwzięć z § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz odesłał złożony wniosek celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwalifikację inwestycji.

    Z analizy przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, iż planowana inwestycja w zakresie określonym wnioskiem nie zmieni sposobu zagospodarowania i nie będzie wprowadzać jakichkolwiek utrudnień w korzystaniu z terenów przyległych. Spełnienie wszystkich wymagań ustawowych na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości zamkną się w granicach inwestycji a skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje nie tylko negatywnego oddziaływania na środowisko ale jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju gminy.
Dokonując potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) tj.:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 450 - obręb Stare Miasto, gmina Niemcza. Realizacja przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania obiektu oraz na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Obiekt jest i pozostanie docelowo budynkiem biurowym z częścią garażową. Obecnie budynek przy ulicy Ogrodowej 1 ogrzewany jest piecem węglowym, okna częściowo drewniane, częściowo wymienione na plastikowe stanowią niespójny element elewacji. Elewacja jest zniszczona i stanowi element szpecący wizerunek miasta Niemczy. Budynek jest nieocieplony.
Całość planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego. W ramach przedsięwzięcia planuje się: zmianę systemu ogrzewania nieruchomości z węglowego na gazowy (instalacja kotłów gazowych do c.o. i c.w.u.), wykonanie nowej instalacji gazowej i nowej instalacji c.o., wymianę okien drewnianych na PCV, ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę obróbek blacharskich.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania negatywnych oddziaływań na
środowisko innych przedsięwzięć znajdujących się na obszarze planowanego projektu. Ponadto na terenach nieruchomości sąsiednich brak jest przedsięwzięć, których istnienie stwarzałoby możliwość kumulowania się oddziaływań.
c) wykorzystywania zasobów naturalnych:
Realizacja zadania nie jest związana z wykorzystaniem zasobów naturalnych.
W trakcie realizacji inwestycji będą prowadzone prace budowlane polegające głownie na: wykonaniu robót budowlanych, wykonaniu prac ciesielskich i dekarskich, wykonaniu zaprojektowanych instalacji, robotach wykończeniowych, pracach porządkowych.
Na etapie wykonania prac budowlanych zużywane będą woda, paliwa oraz energia potrzebne do funkcjonowania maszyn budowlanych, a także na cele bytowe pracowników.
Szacunkowa ilość wody wykorzystywanej na cele remontowe – 0,4 m3 / dobę.
Szacunkowa ilość wykorzystywanej energii – 20 kW.
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz prawidłowe postępowanie z materiałem uzyskanym z rozbiórek.
Zmiany w środowisku, wynikające z prowadzenia prac budowlanych, będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. W trakcie realizacji inwestycji zastosowane zostaną materiały jak najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. W fazie prowadzenia prac budowlanych, hałas, pylenie oraz wyziewy substancji toksycznych będą ograniczone do minimum poprzez zastosowanie zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót. Na terenie inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód i gleby. Technologia wykonania robót budowlanych związanych z projektowanym przedsięwzięciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji.
Po zakończeniu remontu, w czasie eksploatacji nie przewiduje się funkcjonowania żadnych instalacji ani urządzeń emitujących zanieczyszczenia (poza zbiorczą instalacją wodno-kanalizacyjną).
Powstające podczas przeprowadzania prac remontowych odpady oraz ścieki zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
ścieki będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej,
na etapie realizacji przedsięwzięcia powstające odpady gromadzone będą w standardowych pojemnikach dostosowywanych do ich charakterystyki. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Inwestycja nie będzie powodować powstawania ścieków technologicznych ani nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu. Jakkolwiek prace budowlane będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (6.00÷22.00), a urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, nie będą, w miarę możliwości, pracować równocześnie.
    Po przeprowadzonym remoncie elewacji i dachu wraz z termomodernizacją oraz wymianie pieca c.o. i okien nastąpi zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku w stosunku do stanu sprzed remontu.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Inwestycja przebiega poza obszarami wodno-błotnymi i obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
b) obszary wybrzeży - brak takich obszarów.
c) obszary górskie lub leśne - brak takich obszarów.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:  Inwestycja przebiega poza tymi obszarami
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami NATURA 2000, w tym poza  potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Najbliżej położony projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza  Niemczańskie' PLH020082 znajduje się w odległości około 1,0 km.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Inwestycja nie dotyczy obszarów na których standardy środowiska zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
nie dotyczy.
h) gęstość zaludnienia:
Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny ograniczony do
placu budowy oraz terenów bezpośrednio graniczących z terenem realizacji inwestycji.
i) obszary przylegające do jezior: zadanie nie obejmuje obszarów przylegających do jezior.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Inwestycja położona w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do placu budowy oraz terenów bezpośrednio graniczących z planowaną inwestycją.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze:
Przedsięwzięcie z uwagi na jego rodzaj, skalę, charakterystykę, lokalizację nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Nie stwierdza się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Ze względu na zaplanowaną technologię wykonania projektu prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania projektu jest znikome.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Zasięg przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do placu budowy oraz terenów bezpośrednio graniczących z terenem realizacji inwestycji.

    Dla terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz mając na względzie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

Niemcza, dnia 02 marca 2016 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2016

Numer pisma: RNG.KW-000216/16

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy”

umarza

 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy” - jako bezprzedmiotowe.

 

Uzasadnienie

W dniu 25 stycznia 2016 r. Gmina Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w którym wszystkie składane projekty muszą zawierać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 09 lutego 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

 

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18).

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000116/16 oraz RNG.KW-000117/16 z dnia 09 lutego 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 15 lutego 2016 r. znak WOOŚ.4240.129.2016.PS.1) poinformował, iż w jego opinii informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pozwalają zakwalifikować przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie pismem z dnia 25 lutego 2016 r. znak ZNS-624-11/MP/16 poinformował, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i w związku z powyższym nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach geodezyjnych 285/2 i 285/1 obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza, polegać będzie na budowie przedszkola dla 100 dzieci wraz z placem zabaw, parkingiem, zjazdem i infrastrukturą techniczną w Niemczy przy ul. Dolnej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż powierzchnia zabudowy planowanego obiektu to 952,14 m2, powierzchnia terenów utwardzonych (tarasy, dojścia, dojazdy) – 2 056,13 m2. Dojazd do planowanej inwestycji odbywał się będzie z drogi gminnej – ul. Dolna. Obiekt przedszkolny projektowany jest w technologii tradycyjnej – ściany ocieplone, ogrzewanie gazowe, system wentylacji z odzyskiem ciepła. Ścieki odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki technologiczne odprowadzane będą dodatkowo poprzez separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem tłuszczu. Obiekt wyposażony zostanie w kolektory słoneczne do grzania ciepłej wody użytkowej. Odpady powstające na terenie nieruchomości przekazywane będą podmiotą posiadającym stosowne zezwolenia.

 

Analizując możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 1200 m.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

 

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  02‑03‑2016 13:08:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  02‑03‑2016 13:08:44
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2016 08:47:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive