2015 rok


Niemcza dnia 29 września 2015 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000004.2015

Numer pisma: RNG.KW-000919/15

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2015 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000918/15 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu w/c DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów wraz z demontażem ZZU Niemcza przy PP Niemcza”.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 29 września 2015 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 

 

Niemcza dnia 21 września 2015 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2015

Numer pisma: RNG.KW-000900/15

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2015 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000899/15 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zespołu zaporowo upustowego Niemcza na gazociągu DN300 6,3 MPa Ołtaszyn – Kudowa Jeleniów ”.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 21 września 2015 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Niemcza dnia 21 września 2015 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2015

Numer pisma: RNG.KW-000898/15

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2015 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000897/15 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Likwidacja stacji gazowej pomiarowej Niemcza”.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 21 września 2015 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

 
Obwieszenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lipca 2015 r. znak MK.6220.3.2015-5 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.
Pełny tekst obwieszczeniu do pobrania w załączniku na końcu strony.

Niemcza dnia 11 maja 2015 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2015
Numer pisma: RNG.KW-000455/15
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2015 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000453/15 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali udojowej wraz z przepędem w gospodarstwie Gilów dz. nr 304/53".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 11 maja 2015 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
 
Niemcza dnia 05 lutego 2015 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2014
Numer pisma: RNG.KW-000139/15
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 lutego 2015 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000135/15 o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,25 MW".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 05 luty 2015 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Obwieszenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lipca 2015 r. znak MK.6220.3.2015-5 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  05‑02‑2015 13:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2015 08:36:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive