2012 rok


Niemcza, dnia 27 grudnia 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000012.2012
Numer pisma: RNG.KW-001112/12
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z zm.) oraz art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Ferma kur niosek o obsadzie około 200 tys. sztuk (w przeliczeniu 800 DJP), zlokalizowana na terenie działki nr 18 obręb Jasień, gm. Niemcza - miasto, powiat dzierżoniowski". Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Janusza Cąber.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i każdy ma prawo składania uwag i wniosków zgodnie z art. 29 w/w ustawy. Wobec powyższego zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza ( pokój nr 5), w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pok. Nr 5 w godzinach od 8:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
Jednocześnie informuję, iż na podstawie z art. 77 w/w ustawy oraz z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nie zależnych od organu. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy http://bip.um.niemcza.pl/, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 20 listopada 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000009.2012
Numer pisma: RNG.KW-000999/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2012 roku, na wniosek Firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY nr ZBK3111". Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 19 listopada 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000010.2012
Numer pisma: RNG.KW-000997/12

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2012 roku, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn", realizowanego na działce nr ewidencyjny 341/15, obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza dnia 07 sierpnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000005.2012

Numer pisma: RNG.KW-000697/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07 sierpnia 2012 roku, na wniosek PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn"", realizowanego na działkach nr ewidencyjny 346/7, 346/10 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza 26 lipiec 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000007.2012

Numer pisma: RNG.KW-000673/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2012 roku, na wniosek PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica, ul. Sikorskiego 11, 58 - 100 Świdnica wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Świdnica w leśnictwie Gilów oddz. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77". Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Niemcza 25 lipiec 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000006.2012

Numer pisma: RNG.KW-000667/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2012 roku, na wniosek Pana Mieczysława Niemczyk, zam. 58-230 Niemcza, Pl. Mieszka I 4 m. 1 wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przerób beli drewnianych na deski, krokwie, łaty". Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 21 maja 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2012

Numer pisma: RNG.KW-000464/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21 maja 2012 roku, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice", realizowanego na działkach nr ewidencyjny 160/2, 161, 162/1 i 162/2 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011

Numer pisma: RNG.KW-000370/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku, na wniosek Firmy Bioze2, Al. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy", realizowanego na działkach nr ewidencyjny 14 i 16, obręb Jasień, Gmina Niemcza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza dnia 12 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000002.2012

Numer pisma: RNG.KW-000318/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2012 roku, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza", realizowanego na działkach nr ewidencyjny 50, 66, 68, 69, obręb Jasień, Gmina Niemcza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.


Burmistrz Miasta i Gminy NiemczaNiemcza dnia 12 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000001.2012

Numer pisma: RNG.KW-000316/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2012 roku, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice", realizowanego na działkach nr ewidencyjny 22, 23 i 24, obręb Gumin, Gmina Niemcza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemczy
Niemcza dnia 06 lutego 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2011
Numer pisma: RNG.KW-000116/12
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2002 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamia się

że w dniu 25 stycznia 2012 roku został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Biogazownia rolnicza usytuowana na działkach Nr 14 i 16 w Niemczy" przez wnioskodawcę przedsięwzięcia firmę Bioze2, Al. Armii Krajowej 53, 50 - 541 Wrocław.

Z raportem tym można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy w pok. 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski j.w. pokoju nr 10 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektrowniczej pod adresem: e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza dnia 08 lutego 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000004.2011
Numer pisma: RNG.KW-000122/12

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2012 roku, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego", realizowanego na działkach nr ewidencyjny 463/3, 463/28 obręb Stare Miasto. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 8:30 do 15:30.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  12‑01‑2012 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2012 10:25:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive