ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ


Sposób załatwienia sprawy:

1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą przed organem obcego państwa winna zwrócić się osobiście do kierownika wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce lub do polskiego konsula z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie takich wymogów jak przy zawarciu małżeństwa:

 • kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończonych 18 lat,

 • kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat,

 • nie może zawrzeć małżeństwa: - kto już pozostaje w związku małżeńskim, - osoba ubezwłasnowolniona, - osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, - krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, - przysposabiający i przysposobiony.

   

  3. Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

   

  4. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

   

  Dokumenty wymagane do wydania zaświadczenia.

  1. Występując z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

 • pisemne zapewnienie,

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – również dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • jeżeli obywatel polski, posiada akt urodzenia w Polsce, ale pozostawał już w związku małżeńskim zawartym za granicą, musi wcześniej dokonać transkrypcji aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego oraz przedstawić dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

   

  2. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do konsula może wystąpić tylko obywatel polski.

  W tym przypadku przedstawia do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

 • pisemne zapewnienie,

 • odpis aktu urodzenia, a w przypadku pozostawania uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. Zapewnienie - jest to dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  2. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.

  Opłata skarbowa: - za wydanie zaświadczenia - 38 zł .

   

  Opłaty dokonuje się na miejscu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3.

   

  Jeżeli wniosek składany jest w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

   

  Termin załatwienia:

  W dniu złożenia wniosku - jeżeli akty stanu cywilnego strony znajdują się w księgach przechowywanych w miejscowym usc lub znajdują się w rejestrze stau cywilnego, albo strona przedstawi odpisy tych aktów.

  W przeciwnym razie – do 10 dni od złożenia wniosku.

   

  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

   

  Tryb odwoławczy i skargowy:

  W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo, kierownik usc powiadamia osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie.

  Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności.

  Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

   

  Podstawa prawna: art. 76, 77, 78, 80, 83, 89 -prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 28 listopada 2014, art. 1, art. 3, art. 4, art.5 , art.7, art. 10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
788KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 08:26:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 08:26:12
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 10:02:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive