2014 rok


Niemcza, dnia 23 października 2014 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2014

Numer pisma: RNG.KW-001153/14


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 j.t.), zawiadamiam strony, iż na wniosek MW Greentech Sp. z o.o., ul. T. Boya-Żeleńskiego 24, 51-160 Wrocław z dnia 20 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:

"Budowa farmy fotowoltanicznej o mocy 1,25 MW"

realizowanego na działkach nr ewid: 14, 15/2 i 16/2 obręb Jasień, Gmina Niemcza.


Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informacja na temat wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Niemcza.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
W związku z czym informuję, że dnia 23.10.2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie z prośbą o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Niemcza, dnia 18 lipca 2014 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.2.000008.2014
Numer pisma: RNG.KW-000787/14
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 30 i 39 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013,1235 j.t.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.), Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zawiadamia, iz przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021".

Z projektem dokumentu pn. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021" można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5 (I piętro), tel. 74 8376 994, lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w/w zawiadomienia tj. od dnia 21.07.2014 r. :
1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza,
2. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.niemcza.pl,
3. osobiście w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy Rynek 10, pokój nr 5 (I piętro) w godzinach otwarcia Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Projekt "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza na lata 2014-2017"

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  18‑07‑2014 11:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2014 09:17:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive