2012 rok


Niemcza, dnia 26 października 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000010.2012
Numer pisma: RNG.KW-000945/12


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn".

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 14 września 2012 r. (data wpływu 18.09.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 25 września 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000856/12 i RNG.KW-000857/12 z dnia 25 września 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Przerzeczyn".
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 08 października 2012r (data wpływu 11.10.2012 r.) znak WOOŚ.4240.688.2012.KC.2 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 03 października 2012 r (data wpływu 16.10.2012 r.) znak ZNS-624-24/NKJ/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działce nr 341/15 obręb Przerzeczyn Zdrój. Projektowana inwestycja ma na celu wymianę starych i zużytych elementów stacji redukcyjno - pomiarowej wraz z urządzeniami technologicznymi na nowe, sprawniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie oraz odnowienie obiektów budowlanych znajdujących się na terenie stacji.
Parametry stacji pozostają bez zmian. Przedsięwzięcia będzie polegało na przebudowie:
kontenerowej stacji redukcyjnej z kotłownią i przewodem awaryjnym (obejściowym) o przepustowości Q=800 nm3/h, z Pwej 1,5 - 5,5 MPa, Pwyj 0,2 - 0,5 MPa;
kontenerowej stacji pomiarowej z nawanialnią gazu oraz AKP (aparatura kontrolno - pomiarowa) z telemetrią;
monobloku izolującego wejściowego i wyjściowego;
zespołu zaporowo-upustowego wejściowego i wyjściowego;
baterii filtroseparatorów;
punktów pomiarowych;
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej typu polbruk;
ogrodzenia stacji.
Prace budowlane będą przeprowadzane ręcznie, z użyciem dźwigu samojezdnego i sprzętu elektromechanicznego, w dobrym stanie technicznym, o niskiej emisji hałasu, w możliwie najkrótszym czasie. Odpady z budowy będą gromadzone w sposób selektywny i przewiezione zostaną na najbliższe składowisko odpadów. Ścieki sanitarne powstałe w trakcie budowy będą gromadzone w przenośnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków. Po przebudowie teren stacji gazowej zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
Projektowane układy technologiczne wykonane według obowiązujących przepisów i norm są szczelne i bezpieczne. Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie naruszają wymagań ochrony środowiska. Emisja gazu do otoczenia nie występuje w warunkach normalnej eksploatacji. Emisja hałasu występuje tylko w trakcie realizacji przebudowy.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w czasie przebudowy służy podniesieniu bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości dostaw gazu odbiorcom. Zarówno w okresie realizacji przebudowy jak również poprawnej eksploatacji nie występują zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska.
Ze względu na wysoką jakość, hermetyczność i cichą pracę urządzeń i instalacji, brak ścieków sanitarnych, inwestycja w okresie eksploatacji nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi, gruntu, powietrza, świata roślinnego i zwierzęcego.
Inwestycja ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, wykonane według najnowszych dostępnych technologii i z użyciem kilkustopniowych zabezpieczeń i monitoringu. Ponadto, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, istniejąca szata roślinna na terenie stacji nie koliduje z planowaną inwestycją.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko. Po zastosowaniu elementów bardziej sprawnych i szczelnych zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia awarii stacji oraz wycieków gazu do atmosfery.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok.3,5 km.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego zamierzenia (przebudowa istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej) ww. inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce o numerze geodezyjnym 341/15 obręb Przerzeczyn Zdrój, gmina Niemcza, dla której obowiązuje Uchwała nr XXXV/231/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przerzeczyn Zdrój.


Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 17 lipca 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000005.2012

Numer pisma: RNG.KW-000631/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Pana Romualda Ściborskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn"", po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn""

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 05.06.2012 r.) PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Romualda Ściborskiego wystąpiło do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn"". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że uzyskanie przedmiotowej decyzji będzie konieczne w postępowaniu dotyczącym uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (obecna koncesja wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r.). Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 14 czerwca 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem RNG.KW-000546/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopalin - wód leczniczych - otworami wiertniczymi: "otwór nr II", "otwór nr IX", otwór nr VIII" w obszarze górniczym "Przerzeczyn"".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 03 lipca 2012 r (data wpływu 09.07.2012 r.) znak WOOŚ.4240.426.2012.AN wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 346/7, 346/10 obręb Przerzeczyn Zdrój. Projektowana inwestycja polega na kontynuacji wydobycia wód leczniczych siarczkowych, siarczkowo radoczynnych i radoczynnych w ilości 12040 m3 /rok z 3 istniejących ujęć (odwiertów) zlokalizowanych w obrębie obszaru górniczego "Przerzeczyn" w strefie ochronnej "A" w pobliżu budynków uzdrowiskowych i w Parku Zdrojowym.

Eksploatacja odwiertów została ustalona na podstawie badań złożowych w sposób optymalny. Wody lecznicze wydobywane są spod powierzchni terenu za pomocą otworów wiertniczych, uzbrojonych w urządzenia wydobywcze. Wyloty otworów eksploatacyjnych są obudowane i zabezpieczone za pomocą odpowiednich głowic. Do wydobywania i przetłaczania wód leczniczych wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna zasilająca pompy głębinowe i przesyłowe. Woda , paliwa i inne materiały nie są wykorzystywane.

Kontynuacja wydobycia wód leczniczych nie będzie wymagała przeprowadzenia prac realizacyjnych jak prace budowlane czy remontowe, tym samym nie zachodzi ryzyko wystąpienia nowych uciążliwości. Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest w obszarze uzdrowiskowym, zagospodarowanym w ten sposób od wielu lat więc jej eksploatacja nie będzie powodowała obniżenia walorów krajobrazowych tego rejonu.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i rodzaj prowadzonych prac, można stwierdzić iż nie występują znaczące emisje, które mogłyby być źródłem uciążliwości dla powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych. Eksploatacja wód nie będzie także powodować uciążliwości związanych z hałasem i wibracjami. Powstające odpady to głównie odpady ze zużytych materiałów, maszyn i urządzeń stosowanych do eksploatacji i przetłaczania kopaliny - przede wszystkim złom. Odbiór odpadów następuje przez uprawnione podmioty posiadające wymagane pozwolenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Wzgórz Niemczańskich (Przedgórze Sudeckie), a w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary przylegające do jezior, tereny leśne oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Najbliżej położony obszar mający znaczeni dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3 km.

Ponadto oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres prowadzonych prac oraz fakt, że nie planuje się zmiany ilości otworów wiertniczych oraz metod eksploatacji, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000003.2012

Numer pisma: RNG.KW-000329/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Dariusza Flis o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice".

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 09 marca 2012 r. (data wpływu 14.03.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Dariusza Flis wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 19 marca 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000236/12 i RNG.KW-000237/12 z dnia 19 marca 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu DN300, PN6,3 Ołtaszyn Kudowa - likwidacja odwadniacza w m. Koźmice".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2012 r (data wpływu 11.04.2012 r.) znak WOOŚ.4240.202.2012.ES.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 26 marca 2012 r (data wpływu 29.03.2012 r.) znak ZNS-624-09/NJK/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 160/2, 161, 162/1 i 162/2 obręb Przerzeczyn Zdrój. Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na remoncie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN63 relacji Ołtaszyn - Kudowa na długości ok. 135,0 m, na którym zlokalizowany jest odwadniacz gazu i zastąpieniu go nowym odcinku gazociągu DN300 wykonanym z zastosowaniem technologii horyzontalnym przewiertu sterowanego (HDD). Horyzontalny przewiert starowany (HDD) wykonany będzie rurą stalową DN300 bez naruszenia powierzchni terenu. Jedynie w miejscach przełączenia nowego odcinka sieci istniejącego gazociągu stosowna będzie technologia wykopu otwartego. Nowy odcinek gazociągu będzie poddany próbie wytrzymałości dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Włączenie projektowanego odcinka gazociągu DN300 PN6,3 MPa do istniejącej sieci gazowej projektuje się wykonać za pomocą spoin montażowych gwarantowanych. Prace włączeniowe wykonane będą metodą klasyczną na wyłączonym tymczasowo z eksploatacji gazociągu. Po wykonaniu prac montażowych nowego odcinka gazociągu, istniejący odcinek na długości prac remontowych będzie wyłączony z eksploatacji i po odpowiednim zabezpieczeniu pozostawiony w ziemi. Odwadniacz gazu będzie zdemontowany. Po zakończeniu robót teren w miejscach włączeń zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu pierwotnego i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Nie podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia miałoby szereg wymiernych niekorzystnych aspektów, wynikających z zaniechania realizacji inwestycji. Pozostawienie sytuacji w stanie bazowym spowodowało by zagrożenie awarią gazociągu z uwagi na nieszczelności na połączeniach kołnierzowych odwadniacza gazu oraz zahamowałoby proces rozbudowy infrastruktury gazowej.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczy się w zasadzie do etapu realizacji inwestycji, podczas którego wystąpią charakterystyczne uciążliwości, tj: emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia, odpady budowlane, hałas pochodzący od poruszających się pojazdów, maszyn i urządzeń. Powyższe uciążliwości będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlano - montażowych nie powodując trwałych zmian w środowisku. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania, roboty budowlane prowadzone będą w sposób zapewniający ochronę wszystkich komponentów środowiska. Teren budowy będzie odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony. W celu ograniczenia emisji akustycznej prace prowadzone przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, wyłącznie w porze dziennej. Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewnią ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed jego zanieczyszczeniem. Odpady powstałe na etapie budowy, tj.: złom stalowy, opakowania papierowe, tworzywa sztuczne będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu i przekazywane do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, będą odprowadzane do bezodpływowych urządzeń sanitarnych - przenośnych toalet, okresowo opróżnianych przez specjalistyczną firmę.

Na etapie eksploatacji stacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, nie będą również powstawały odpady. Zrealizowana inwestycja z uwagi na hermetyczność instalacji oraz cichą pracę nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Odcinki sieci gazowej po wybudowaniu zostaną poddane wymaganym próbom szczelności i wytrzymałości, a następnie będą zabezpieczone antykorozyjnie. Realizacja inwestycji wyeliminuje ryzyko niekontrolowanych wypływów gazu wskutek nieszczelności instalacji, jak również podniesie bezpieczeństwo, niezawodność i ciągłość dostaw gazu dla odbiorców województwa dolnośląskiego.

Dzięki zastosowaniu metody przewiertu sterowanego, planowane prace nie ingerują w koryto cieku Sulisławka, nie zmieniają hydromorfologii i elementów fizykochemicznych, nie wpływając tym samym na jego elementy biologiczne i chemiczne.

Ponadto ustalono, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, z uwagi na prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej oraz zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji inwestycji, nie powinno wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych (JCWPd).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451).

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3,5 km.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 12 marca 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000002.2012

Numer pisma: RNG.KW-000216/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza".

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 07 lutego 2012 r. (data wpływu 09.02.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Danutę Mękalską wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 14 lutego 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000141/12 i RNG.KW-000142/12 z dnia 14 lutego 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu w/c DN300, PN6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Niemcza".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 02 marca 2012 r (data wpływu 07.03.2012 r.) znak WOOŚ.4240.97.2012.ES.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 22 lutego 2012 r (data wpływu 24.02.2012 r.) znak ZNS-624-03/AI/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 50, 66, 68 i 69 obręb Jasień. Projektowana inwestycja obejmuje remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa, w miejscu przekroczenia potoku Piekielnik, w mieście Niemcza, na długości ok.290 m. Remont polega na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu wraz z odwadniaczem, nowym rurociągiem o średnicy nominalnej 300 mm i ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa. Wymiana ta jest niezbędna z uwagi na zaawansowaną korozję istniejącego rurociągu, a co za tym idzie możliwość jego rozszczelnienia i wystąpienia awarii. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowy gazociąg będzie układany metodą bezwykopową, przewiertu sterowanego, na długości ok. 290 m, w rzucie z góry -po linii prostej, z bezpiecznym (min. 3 m) odsunięciem od istniejącego czynnego gazociągu przewidzianego do wyłączenia/likwidacji. W działkach nr 50 i 69, przewiduje się zlokalizowanie punktów początkowego i końcowego przewiertu sterowanego oraz wykonanie odcinków rurociągów spinających o długości ok. 40 m z istniejącym gazociągiem, metodą wykopu otwartego, z przykryciem naziomem min.1,2 m. Wyłączany z eksploatacji odcinek gazociągu, po odcięciu, przedmuchaniu azotem, zostanie zdemontowany.

Strefa kontrolowana nowego odcinka gazociągu wynosić będzie 6 m licząc od osi po 3 m w każdą stronę. Jest ona ustalana na okres eksploatacji w celu kontroli wszelkich działań mogących mieć wpływ na trwałość gazociągu. Tymczasowy technologiczny pas zajętości terenu o szerokości do 15 m, związany z technologią bezwykopową przewiertu sterowanego oraz wykopową wykonania spięcia nowego odcinka gazociągu z istniejącym gazociągiem i istniejącą instalacją ochrony katodowej, po pracach budowlanych, poddany zostanie rekultywacji, mającej na celu przywrócenie stanu pierwotnego. Prace przewiertowe oraz prace prowadzone wykopem otwartym nie wymagają wycinki rosnących drzew i krzewów. Po zakończeniu budowy gazociąg jest elementem niewidocznym, nie mającym wpływu na krajobraz. Projektowany remont nie zmienia sposobu wykorzystania terenu.

Tymczasowy technologiczny pas zajętości terenu o szerokości do 20 m, ograniczony zostanie do niezbędnego minimum i związany będzie z budową odcinka gazociągu (do transportu sprzętu mechanicznego oraz składowania urządzeń i materiałów, pod wykop, prace montażowe/ demontażowe). Teren po pracach budowlanych, przywrócony zostanie do stanu pierwotnego.

Gazociąg łączony będzie metodą spawania.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego zapobiega naruszeniu skarp i dna potoku. Pozwala ona na pełne zabezpieczenie istniejącego układu wodnego oraz roślinności tworzącej korytarz ekologiczny potoku Piekielnik wraz z jego estetyką przyrodniczo - krajobrazową. Prace montażowe i demontażowe będą przeprowadzane ręcznie i mechanicznie, z użyciem dźwigu samojezdnego i sprzętu elektromechanicznego, w dobrym stanie technicznym, o niskiej emisji hałasu, w możliwie najkrótszym czasie. Odpady z budowy będą składowane w oddzielnych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym firmom celem ich dalszego zagospodarowania. Woda po próbie ciśnieniowej zostanie beczkowozem przewieziona do oczyszczalni ścieków. Ścieki sanitarne powstałe w trakcie budowy będą gromadzone w przenośnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji stacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, nie będą również powstawały odpady. Zrealizowana inwestycja z uwagi na hermetyczność instalacji oraz cichą prace nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, z uwagi na prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań chroniących środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji inwestycji, nie powinno wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny części wód podziemnych (JCWPd).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. Z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok. 300 m.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 12 marca 2012 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000001.2012

Numer pisma: RNG.KW-000214/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

postanawiam

odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice".

Uzasadnienie :

Wnioskiem z dnia 02 lutego 2012 r. (data wpływu 08.02.2012 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 14 lutego 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000138/12 i RNG.KW-000139/12 z dnia 14 lutego 2012 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Likwidacja odwadniacza na gazociągu DN 300, PN 6,3 Ołtaszyn - Kudowa w m. Gunice".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 02 marca 2012 r (data wpływu 07.03.2012 r.) znak WOOŚ.4240.98.2012.ES.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 23 lutego 2012 r (data wpływu 28.02.2012 r.) znak ZNS-624-04/AI/12 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 22, 23 i 24, obręb Gumin. Projektowana inwestycja ma na celu likwidację odwadniacza na istniejącym gazociągu DN300 PN 6,3 MPa, polegającą na wycięciu istniejącego odcinka gazociągu DN300 PN6,3 MPa wraz z odwadniaczem i zabudowaniu w to miejsce nowego odcinka gazociągu stalowego DN300 PN6,3 MPa o długości ok. 10 m. Planowane prace realizowane będą na terenie łąk i pól uprawnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rowu melioracyjnego i obszarów zakrzewionych. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 350 m. Realizacja inwestycja nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

  • odkrycie istniejącego odcinka gazu,

  • wstrzymanie przepływu gazu ziemnego,

  • opróżnienie odcinka sieci z gazu w ilości ok. 19000 m3 (wyrzut gazu do atmosfery),

  • wycięcie odcinka gazociągu wraz z odwadniaczem,

  • wbudowanie nowego (o tych samych parametrach) odcinka stalowego gazociągu długości ok. 10 m.

Strefę kontrolowaną istniejącego gazociągu stanowi pas o szerokość 35 m po obu jego stronach. Strefa kontrolowana nowo zabudowanego odcinka wyniesie 6 m (powierzchnia ok. 60 m2), zaś jej oś pokryje się z osią gazociągu. Na czas prowadzenia prac budowlanych przewiduje się zajęcie, w obrębie terenów rolnych, pasa montażowego o szerokości 20 m, celem wykonania wykopu, zdeponowania mas ziemnych i humusu, transportu maszyn budowlanych, magazynowania oraz ułożenia rur i armatury oraz - w ostatniej fazie - montażu gazociągu w wykopie. Przedmiotowe przedsięwzięcie utrzymuje dotychczasowy przebieg istniejącej sieci gazowej. Z uwagi na występowania na tasie odcinka gazociągu otwartego rowu melioracyjnego, prace w jego obrębie prowadzone będą z należytą starannością. Gazociąg zostanie ułożony w ziemi na głębokości ok. 1,3 m, z zachowaniem minimalnego przykrycia wskazanego przez administratora cieku. Po ułożeniu rurociągu w wykopie, ciek zostanie przywrócony do stany pierwotnego i zabezpieczony przed rozmyciem kiszką faszynową i biowłókniną. W przypadku uszkodzenia podczas prowadzonych robót rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane. Z uwagi na możliwość wystąpienia zwierciadła wody gruntowej powyżej rzędnej dna wykopu, ewentualne odwodnienia wykonane będzie poprzez pompowanie wody igłofiltrami. Woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie do rowu melioracyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczy się w zasadzie do etapu realizacji inwestycji, podczas którego wystąpią charakterystyczne uciążliwości, tj: emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia, odpady budowlane, hałas pochodzący od poruszających się pojazdów, maszyn i urządzeń. Powyższe uciążliwości będą miały jednakże charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowalno - montażowych nie powodując trwałych zmian w środowisku. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania, roboty budowlane prowadzone będą w sposób zapewniający ochronę wszystkich komponentów środowiska. Teren budowy będzie odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony. W celu ograniczenia emisji akustycznej prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Realizacja inwestycji z uwagi na znaczną odległość od terenów chronionych przed hałasem, ok. 330 m oraz zakres planowanych prac, nie wpłynie negatywnie na stan jakości klimatu akustycznego. Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewnią ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed jego zanieczyszczeniem. Odpady powstałe na etapie budowy będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu i przekazywane specjalistycznym firmom celem ich dalszego zagospodarowania. Nadmiar humusu z wykopów zostanie rozplantowany na terenie objętym wnioskiem po zakończeniu prac budowlanych. Pozostałe warstwy gruntu zostaną wykorzystane zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, będą odprowadzone do bezodpływowych urządzeń sanitarnych. Po zakończeniu prac teren objęty inwestycją zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie.

Na etapie eksploatacji stacji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, nie będą również powstawały odpady. Zrealizowana inwestycja z uwagi na hermetyczność instalacji oraz cichą pracę nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Odcinki sieci gazowej po wybudowaniu zostaną poddane wymaganym próbom, a następnie będą zabezpieczone antykorozyjnie. Realizacja inwestycji wyeliminuje ryzyko niekontrolowanych wypływów gazu wskutek nieszczelności instalacji, jak również umożliwi poprawę jakości zasilania ekologicznym paliwem odbiorców województwa dolnośląskiego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 znajduje się w odległości ok.1 km.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko (brak wycinki drzew, prowadzenie prac w obrębie brył korzeniowych sposobem ręcznym, zabezpieczenie przed uszkodzeniami korzeni i pni drzew), inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 12 stycznia 2012 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000004.2011
Numer pisma: RNG.KW-000057/12
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4, 78 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Pawła Czubaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
postanawiam
odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego".
Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 01 grudnia 2011 r. (data wpływu 07.12.2011 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Pawła Czubaka wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 12 grudnia 2011 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000968/11 i RNG.KW-000969/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia Niemcza ul. Chrobrego ".
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011r (data wpływu 02.01.2012 r.) znak WOOŚ.4240.879.2011.MC wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 21 grudnia 2011 r (data wpływu 23.12.2011 r.) znak ZNS-624-26/AI/11 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 463/3 i 463/28, obręb Stare Miasto. Projektowana inwestycja ma na celu wymianę starych i zużytych elementów stacji redukcyjno - pomiarowej wraz z urządzeniami technologicznymi na nowe, sprawniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie oraz odnowienie obiektów budowlanych znajdujących się na terenie stacji.
Podczas pracy stacji gazowej, pojawiają się (i będą się pojawiać) okresowe wyrzuty do atmosfery niewielkich ilości gazu. Jest to nieunikniony proces wynikający z zasady działania urządzenia redukującego ciśnienie gazu. Częstotliwość wyrzutów gazu nie jest możliwa do precyzyjnego określenia. Dodatkowo, mogą pojawić się nieszczelności na połączeniach rozłącznych ciągów technologicznych, które w przypadku stwierdzenia są natychmiast usuwane.
W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące prace: doprowadzenie zasilania elektrycznego do stacji, dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej do wymagań zawartych w obowiązujących przepisach i normach, montaż kontenera stacji (kontener zespolony: część technologiczna, AKP, ciągu obejściowego) wraz z fundamentem, demontaż istniejących kontenerów części technologicznej, AKP i ciągu obejściowego wraz z fundamentem i urządzeniami, montaż kontenera nawanialni wraz z fundamentem, wymiana urządzeń i armatury, przebudowa istniejących gazociągów oraz budowa nowych odcinków gazociągów, demontaż istniejącego masztu, ułożenie przewodów elektrycznych, telemetrii i AKP, budowa drogi dojazdowej (zjazdu), drogi wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych, budowa ogrodzenia panelowego z bramą wyjazdową i furtką.
Roboty budowlane związane są z odtworzeniem stanu technicznego stacji redukcyjno - pomiarowej i urządzeń technologicznych. Nie przewiduje się żadnych zmian w procesie technologicznym. Wszystkie prace prowadzone będą przez przeszkolony i doświadczony personel Inwestora.
W tracie prowadzenia prac remontowych dominować będą odpady związane z prowadzeniem robót ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykończeniowych i rozbiórkowych. Wszelkie odpady budowlane będą gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszaniu w wydzielonej części placu budowy w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. W tym celu wyznaczone zostaną miejsca ich tymczasowego magazynowania. Wszelkie odpady budowlane, odpady materiałów instalacyjnych i wykończeniowych będą sukcesywnie segregowanie na drewno, tworzywa sztuczne, metale, pozostałości z segregacji i przekazane do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia. Wytworzone odpady zostaną przekazane do zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenie.
Nie przewiduje się stałej obsługi na terenie stacji, okresową kontrolę prowadzić będą uprawnieni pracownicy inwestora (OGP GAZ-SYSTEM). Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie wiąże się więc z powstawaniem ścieków socjalno - bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe z terenu utwardzonego będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko. Przepustowość układu zmniejszy się, dlatego też oddziaływanie na środowisko nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego. Po zastosowaniu elementów bardziej sprawnych i szczelnych zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia awarii stacji oraz wycieków gazu do atmosfery.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a najbliżej położony z nich proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie" PLH020082 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie" znajdują się w odległości ok.1,5 km.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego zamierzenia (przebudowa istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej) ww. inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.
Dla terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie postanowienia wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  12‑01‑2012 12:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2012 11:07:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive