2013 rok


Niemcza, dnia 12 listopada 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000003.2013
Numer pisma: RNG.KW-001239/13

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o., Bartnica 70, 57‑451 Świerki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik",
STWIERDZAMże dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
"Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik" realizowana na części działek nr 17 i nr 19 obręb Jasień, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
1) Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 j.t.). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
2) Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3) Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.
4) Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy.


Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 04 września 2013 r. Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o., Bartnica 70, 57‑451 Świerki, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Romana Brunowskiego, wystąpiły do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 16 września 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001039/13 i RNG.KW-001040/13 z dnia 16 września 2013 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 04 października 2013 r (data wpływu 09.10.2013 r.) znak WOOŚ.4240.746.2013.MC wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.

Przedmiotowa przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów) oraz fundamentu pod zbiornik. Inwestycję planuje się zrealizować na części działki nr 17 obręb Jasień, Gmina Niemcza, natomiast zadaszenie boksów planuje się wykonać na części działek nr 17 i nr 19 obręb Jasień, Gmina Niemcza. Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest terenem zurbanizowanym oraz przekształconym funkcjonalnie na teren przemysłowy i w chwili obecnej stanowi go niezabudowana część utwardzonego placu przylegająca do istniejącej wytwórni mas bitumicznych. Obszar bezpośrednio przylegający do obu działek jest w przeważającej części terenem rolniczym. Od strony wschodniej przebiega linia kolejowa oraz droga krajowa nr 8. Najbliższe zabudowania znajdują się na kierunku południowym w odległości ok. 350 m.
Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:
I. ustawieniu na fundamencie betonowym dodatkowego przenośnika taśmowego o długości do 35 m do załadunku mieszalnika otaczarki surowcami do produkcji mas bitumicznych, który będzie stanowił integralną jej część,
II. ustawieniu na fundamencie betonowym dwóch stalowych zbiorników dozowania, tzw. "dozatorów" o pojemności ok. 8-10 m3 do dozowania surowców na przenośnik taśmowy,
III. wykonaniu zadaszenia nad istniejącymi boksami na kruszywa o docelowej powierzchni około 500 m2 ,
IV. wykonaniu fundamentu pod zbiornik magazynowy pyłu węglowego o pojemności 125 m3 .
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zwiększenie wydajności istniejącej instalacji do produkcji mieszanek mineralno - bitumicznych, jak również nie spowoduje jej zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Przedsięwzięcie będzie miało na celu rozszerzenie asortymentu materiałów wykorzystywanych do bieżącej produkcji. Przewidywana ilość produktu do produkcji mas bitumicznych kierowana nowym przenośnikiem wynosić będzie ok. 15% całkowitej wielkości produkcji wytwórni, wynoszącej 120 000 Mg w ciągu roku. Budowa dwóch dodatkowych dozatorów będzie miała na celu zwiększenie możliwości asortymentowych ładowanych produktów do mieszalnika otaczarki i wpłynie na poprawę elastyczności procesu produkcji mieszanek w przypadku konieczności szybkiej zmiany zadanej receptury produktu końcowego. Wybudowanie planowanego przenośnika taśmowego i dwóch dozatorów zmniejszy długość przejazdów ładowarki dowożącej z placu składowego kruszywa do wytwórni.
Zadaszenie wykonane zostanie nad istniejącymi boksami na kruszywo. Jako ściany wykorzystane zostaną istniejące ściany oporowe. Zadaszenie zabezpieczać będzie drobne frakcje materiałów do produkcji przed opadami atmosferycznymi.
Montaż zbiornika pyłu węglowego na planowanym fundamencie umożliwi alternatywne opalanie wytwórni mas bitumicznych pyłem węgla brunatnego.
W fazie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko związane będzie z wykonywaniem prac budowlanych i montażowych. Etap ten wiązać się będzie z emisją hałasu, emisją do powietrza oraz wytwarzaniem odpadów. Biorąc pod uwagę skalę i tymczasowy charakter tych prac, uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac montażowych, nie powodując trwałych zmian w środowisku.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowany do zabudowy zbiornik magazynowy pyłu węgla brunatnego będzie nowym źródłem emisji pyłu do powietrza zlokalizowanym na terenie istniejącej wytwórni. Zbiornik wyposażony zostanie w filtr tkaninowy o powierzchni filtracji ok. 30 m2 i koncentracji pyłu na wylocie poniżej 20 mg/m3 . Realizacji planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zwiększenie emisji związanej z energetycznym spalaniem paliw, ponieważ do napędu przenośnika taśmowego przewiduje się wykorzystanie silnika elektrycznego o mocy 11,0 kW, a napędy podajników dozatorów wyposażone będą w silniki elektryczne o mocy ok. 1,5 kW. Zastosowanie powyższego rozwiązania będzie się wiązać z niewielkim wzrostem zużycia energii elektrycznej o ok. 3% w stosunku do wielkości zużycia energii przez istniejącą instalację. Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia, będzie się wiązać z potencjalnym, akustycznym oddziaływaniem na środowisko, powodowanym głównie przez napęd przenośnika taśmowego oraz napędy podajników dozatorów. Nie zwiększy się ilość poruszających się po terenie wytwórni samochodów ciężarowych oraz maszyn roboczych, tak więc emisja hałasu powodowanego transportem ciężarowym i technologicznym poruszającym się po terenie istniejącej instalacji do produkcji mieszanek bitumicznych nie ulegnie zmianie i będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. Najbliższe budynki mieszkalne stanowiące obszar chroniony akustycznie znajdują się w odległości ok. 350 m od planowanej inwestycji.
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji na terenie przekształconym funkcjonalnie na teren przemysłowy oraz fakt, iż nowe źródła hałasu nie będą głównymi źródłami powodującymi emisję hałasu, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliżej położonych terenach chronionych akustycznie. Ponadto instalacja pracować będzie wyłącznie w porze dziennej.
Teren planowanego przedsięwzięcia jest terenem utwardzonym, z którego wody opadowe, tak jaki i obecnie, będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej istniejącej wytwórni mas bitumicznych, a następnie podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, wody i paliw.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne. Obszary leśne i górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar chroniony - Obszar Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Strzelińsko - Niemczańskie" oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajdują się w odległości ok. 0,6 km.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, charakter i rodzaj inwestycji oraz jej lokalizację w obszarze zurbanizowanym, nie powinna ona oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.
Inwestycja, z uwagi na skalę oraz położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opinią organu uzgadniającego oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak RNG.KW-001125/13 z dnia 15 października 2013 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa przenośnika taśmowego, dwóch zbiorników dozowania (dozatorów), zadaszenia boksów oraz fundamentu pod zbiornik" realizowanego na części działek nr 17 i nr 19 obręb Jasień, Gmina Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 21 października 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2013
Numer pisma: RNG.KW-001150/13
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 i 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój",
STWIERDZAM
że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
"Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój" realizowana na działce nr 346/23 obręb Przerzeczyn Zdrój , Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
1) Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 j.t.). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
2) Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3) Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.
4) Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy.

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 20.08.2013 r.) PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław wystąpiło do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 27 sierpnia 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 70 i pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000967/13 i RNG.KW-000968/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój".
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 16 września 2013 r (data wpływu 18.09.2013 r.) znak WOOŚ.4240.689.2013.AN.1 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199. poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działce nr 346/23 obręb Przerzeczyn Zdrój. Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na rozpoczęciu eksploatacji istniejącego otworu studziennego nr X w Przerzeczynie Zdroju. Obszar, na którym znajduje się studnia X pełni rolę parku zdrojowego. Wykorzystanie wód wypływających samoczynnie z otworu nie wpłynie na sposób wykorzystywania terenu. Nie będzie miało ono również wpływu na szatę roślinną. Nie przewiduje się prowadzenia wycinek drzew ani krzewów. Pobór wód podziemnych będzie odbywał się z samoczynnego wypływu. W trakcie pomiarów wydajności stwierdzono samowypływ o wydajności oscylującej od 7,0 m3 do 10,0 m3 . W celu wykorzystania wód wypływających z otworu zostanie do niego przyłączony rurociąg bez konieczności wymuszania przepływu, tj. użycia pomp.
Udostępnienie wód ze studni X będzie polegać w pierwszym etapie na budowie pijalni wód leczniczych i zwykłych na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój. Szacuje się, że ilość wykorzystywanej wody w ten sposób nie będzie duża, prawdopodobnie nie przekroczy 5 m3/d. W projektowanej pijalni oprócz wód zwykłych ze studni X będą również udostępnione wody ze źródeł leczniczych (II, VIII oraz IX). Wody ze źródeł leczniczych są eksploatowane na podstawie obowiązującej koncesji. W drugim etapie inwestycyjnym planuje się utworzenie niewielkiej rozlewni wód w oparciu o wody ze studni X. Łączny pobór wód podziemnych ze studni X na potrzeby pijalni oraz rozlewni nie będzie mógł przekroczyć wielkości samowypływu tj. 7-10 m3/h.
Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie prac ziemnych. Jednak niewielki zakres robót potrzebnych do wykonania zaprojektowanego ujęcia wód podziemnych ze studni X oraz ewentualnie rozlewni pozwala sądzić, iż uciążliwości jakie wystąpią podczas tych prac będą krótkotrwałe, o zasięgu lokalnym, małoznaczące i ustąpią z chwilą zakończenia robót.
Na etapie realizacji emisja hałasu związana będzie z wykorzystaniem niewielkiego sprzętu budowlanego do głębienia wykopu oraz zagęszczarek do jego zsypania. Emisja hałasu wyniesie kilka godzin w okresie 2-3 dni.
W przypadku wykorzystywania do prac instalatorskich urządzeń mechanicznych (mikrokoparki, zagęszczarki) napędzanych silnikami spalinowymi nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Będzie ona porównywalna z emisja z silnika jednego samochodu osobowego.
Odpady jakie powstaną na etapie realizacji to głównie niewykorzystane rury PCV. Będą one gromadzone w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym podmiotom.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się uciążliwości związanych z emisją hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją odpadów.
Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Przerzeczyn-Zdrój uchwalonego Uchwałą NR XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 października 2012 r. (Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z dnia 07 stycznia 2013 poz. 74), projektowana inwestycja położona jest na terenach oznaczonych symbolem ZP 2.01, które przeznaczone są na parki i zieleń związaną z uzdrowiskiem (przeznaczenie podstawowe). Jednak dopuszcza się tam lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze wypoczynku i turystyki.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych należy stwierdzić, iż w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest wprawdzie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wodnego - rzeka Ślęza oraz w kompleksie zadrzewień (park), nie będzie jednak miało negatywnego wpływy na te elementy środowiska przyrodniczego.
Inwestycja z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opinią organu uzgadniającego oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak RNG.KW-001070/13 z dnia 26 września 2013 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ujęcia wód podziemnych ze studni X na terenie uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój" realizowanego na działce nr 346/23 obręb Przerzeczyn Zdrój, Gmina Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza, dnia 08 kwietnia 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2013
Numer pisma: RNG.KW-000394/13
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust.6, art. 73, art.74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowanego przez przez Pełnomocnika Pana Dariusza Krakus w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad",
STWIERDZAM
że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad"

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
"Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad" realizowana na działkach nr 407, 411, 412, 413, 414, 251/4 w obrębie Stare Miasto oraz na działce nr 6 obręb Wojsławice, Gmina Niemcza.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Należy zapewnić ochronę wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wody podziemne, powierzchniowe, gleba, szata roślinna itp.). Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie realizacji inwestycji.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych jak również sam proces budowlany. Należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza do minimum.
1) Odpady - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 j.t.). Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
2) Postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
3) Gospodarka wodno ściekowa - W czasie prowadzenia budowy należy dbać o stan techniczny pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas robót oraz należy zachować szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej substancjami ropopochodnymi. Stosowane materiały budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska i jakości wód. Powierzchnie składowanych materiałów należy zabezpieczyć przed ich niekorzystnym wpływem na grunty i wody.
4) Hałas - Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy tak zorganizować prace budowlane, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
Zastosować atestowane materiały budowlane, aby nie pogorszyć obecnego stanu środowiska i jakości wód. Przedsięwzięcie należy zaprojektować w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu zachodziła konieczność usunięcia drzew i krzewów. Projekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Nie dotyczy.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy.

Uzasadnienie :
Wnioskiem z dnia 05 lutego 2013 r. (data wpływu 06.02.2013 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Dariusza Krakus wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad". Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 15 lutego 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. ), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000191/13 i RNG.KW-000192/13 z dnia 15 lutego 2013 r. wystąpił o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad".
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 04 marca 2013 r (data wpływu 07.03.2013 r.) znak WOOŚ.4240.126.2013.BZ wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 21 lutego 2013 r (data wpływu 25.02.2013 r.) znak ZNS-624-03/NJK/13 wyraził opinie iż dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia lub jego charakter.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Niemcza, na działkach nr 407, 411, 412, 413, 414, 251/4 w obrębie Stare Miasto oraz na działce nr 6 obręb Wojsławice. Miejsce przedmiotowej inwestycji nie jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Kary informacyjnej planowane przedsięwzięcie ma charakter liniowy, polegać będzie na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu wraz z odwadniaczem, nowym rurociągiem DN300 o ciśnieniu nominalnym 6.3 MPa poprowadzonym po nowej trasie. Zmianie ulegnie lokalizacja gazociągu oraz głębokość jego posadowienia pod torami kolejowymi i zbiornikiem wodnym. Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia projektowana budowa gazociągu DN300 PN6,3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza przeprowadzona będzie bezwykopowo, w technologii poziomego przewiertu kierunkowego (HDD), poprzez zaprojektowanie i wykonanie nowego odcinka gazociągu przebiegającego pod nieczynnymi torami kolejowymi oraz zbiornikiem wodnym. Rurociąg przygotowany zostanie w całości przed przeciągnięciem pod torami i zbiornikiem wodnym. W pierwszej kolejności wciągnięta zostanie rura DN500, a następnie przy pomocy specjalnych płóz centrujących w rurze DN500 wciągnięta zostanie rura DN300. Technologia ta wymagać będzie użycia płuczki wiertniczej, pełniącej m.in. funkcję transportu urobku (ziemi) z wykopu na powierzchnię, stabilizacji otworu, obniżenia sił tarcia pomiędzy przewodem wiertniczym, rurociągiem a ścianami otworu. Inwestor zamierza zastosować płuczkę w postaci wodnego roztworu bentonitu bez dodatków nieorganicznych i organicznych środków chemicznych. W celu ograniczenia zużycia wody oraz samego bentonitu płuczka wraz z urobkiem będzie przepuszczana przez maszynę do odzysku płuczki (filtry oddzielające urobek od płuczki). Odzyskana płuczka zastanie ponownie wykorzystana. Projektowana długość rurociągu przeznaczona do wciągnięcia wynosi ok. 270,00 m. Po przeprowadzeniu prac związanych z przeciągnięciem rurociągu pod torami oraz zbiornikiem wodnym, nowy odcinek gazociągu zostanie włączony w istniejący rurociąg. W ramach planowanej inwestycji Inwestor zaplanował również wycięcie zużytego odwadniacza na gazociągu wysokiego ciśnienia DN300, PN 6,3 MPa relacji Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza i zastąpienie go nowym odcinkiem rurociągu. Wymagać to będzie wybudowania ok. 300 m nowego gazociągu służącego do wpięcia nowego odcinka do istniejącego gazociągu. Na czas realizacji przebudowy przypływy gazu w gazociągu zostanie tymczasowo wstrzymany. Strefa ochronna (kontrolowana) dla planowanego gazociągu wynosi 6 m - po 3 m od osi gazociągu - zlokalizowana będzie w obrębie strefy ochronnej istniejącego gazociągu.
Jak wynika z zapisów Karty informacyjnej w okresie realizacji gazociągu i rozwózki rur wykorzystane zostaną tymczasowe drogi dojazdowe oraz istniejący układ komunikacyjny. Ciężki sprzęt budowlany poruszał się będzie wyłącznie w wyznaczonym pasie montażowym, składowane na nim będą również wykorzystywane urządzenia i materiały. Prowadzenie robót budowlanych będzie odbywało się sukcesywnie według przyjętego frontu robót. Do budowy planowanego gazociągu wykorzystane zostaną rury stalowe bez szwu, fabrycznie izolowane, łączone poprzez spawanie, o średnicy nominalnej DN500 (DZ=508,0 mm) jako rura osłonowa oraz rury stalowe o średnicy nominalnej DN300 (DZ323,9 mm) jako rura przewodowa, w której płynąć będzie gaz. Zgodnie z deklaracją Inwestora zaprojektowany gazociąg będzie całkowicie szczelny, materiały do jego budowy będą posiadały wymagane certyfikaty i są obojętne dla środowiska przyrodniczego oraz gruntowo - wodnego. Gazociąg chroniony będzie przez system ochrony przeciwkorozyjnej (ochrona bierna i ochrona czynna - katodowa) zapewniający metalowym częściom gazociągu ochronę przed korozją, stanowiącej element podwyższający trwałość gazociągu.
Po zakończeniu robót teren (w tym tymczasowe drogi dojazdowe) zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu pierwotnego i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a wszystkie uszkodzone i naruszone elementy zagospodarowania terenu odtworzone i odbudowane w uzgodnieniu z ich właścicielami / zarządcami.
Przed oddaniem do użytkowania gazociąg przesyłowy poddany zostanie próbie szczelności i wytrzymałości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Trasa gazociągu będzie trwale oznakowana (również skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną, przeszkodami terenowymi) słupkami znacznikowymi.
Biorąc pod uwagę zakres prac, największy wpływ na środowisko wystąpi w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Należy się spodziewać emisji substancji do powietrza związanej z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych na etapie prac budowlanych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Nieznaczne ilości gazów i pyłów powstaną także przy zgrzewaniu i spawaniu poszczególnych odcinków rur. Ze względu na nieduże rozmiary prac ziemnych i budowlanych oraz niewielką koncentrację sprzętu budowlanego na prowadzonym odcinku robót intensywność emisji nie przekroczy poziomów charakterystycznych dla typowych placów budowy, będzie miała charakter lokalny i chwilowy. Omawiane prace nie spowodują trwałego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji. Budowa gazociągu nie będzie miała wpływu na lokalne warunki klimatyczne.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne), nie będzie występować emisja hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i związane głównie z pracą sprzętu i transportem w okresie realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę to, iż roboty budowlane prowadzone będą na terenach niezabudowanych (najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 500 m) i tylko w porze dziennej, hałas ten nie będzie uciążliwy i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych.
Odpady będą powstawać jedynie na etapie realizacji planowanej inwestycji - głównie z prowadzenia prac budowlano - montażowych oraz przemieszczania mas ziemnych. Jak wynika z zapisów Karty informacyjnej wszystkie odpady wytwarzane na tym etapie (głównie budowlane związane z robotami budowlanymi) zostaną zagospodarowane zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Prawidłowa, bezawaryjna eksploatacja gazociągu nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów. Odpady związane z niezbędnymi naprawami eksploatacyjnymi i przeglądami konserwacyjnymi wytwarzać będą uprawnione firmy jako wykonawcy usługi.
Teren inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczony przed skutkami sytuacji awaryjnych oraz negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne. W przypadku wycieków olejów oraz innych substancji ze środków transportowych i maszyn zostaną natychmiast neutralizowane. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami, które systematycznie będą opróżniane i wywożone do oczyszczalni ścieków. Ilość powstających ścieków będzie równa ilości wykorzystywanej wody, tj. ok. 0,5 m3/dobę. Na etapie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały żadnego rodzaju ścieki.
Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z zużyciem wody na cele technologiczne. Zużycie wody na etapie budowy inwestycji będzie się ograniczało jedynie do ilości niezbędnej do wykonywania prac budowlanych oraz do przeprowadzenia próby szczelności. Woda na potrzeby przeprowadzenia prób będzie dowożona beczkowozami w ilości ok. 25 m3/dobę, po próbie ciśnieniowej zostanie beczkowozami przewieziona do najbliższej oczyszczalni ścieków. Mając na uwadze głębokość posadowienia gazociągu, jego długość oraz przewidywane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, jakość wód powierzchniowych i podziemnych nie powinna ulec zmianie.
Stwierdzono również, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
Biorąc pod uwagę opisane w Karcie informacyjnej zastosowane technologie i rodzaje użytych materiałów nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii w fazie realizacji przedsięwzięcia, a ze względu na jego charakter nie przewiduje się również wystąpienia poważnej awarii w fazie eksploatacji.
Przeanalizowano również możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych i stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony - Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie znajduje się w odległości ok. 0,8 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 1,2 km.

Z uwagi na proekologiczny charakter przedsięwzięcia, zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, inwestycja nie powinna oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
Inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów uzgadniających oraz po dogłębnej analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w swoim postanowieniu znak RNG.KW-000292/13 z dnia 14 marca 2013 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa gazociągu DN300, PN6.3 MPa Ołtaszyn - Kudowa w miejscowości Niemcza-Sad" realizowanego na działkach nr 407, 411, 412, 413, 414, 251/4 w obrębie Stare Miasto oraz na działce nr 6 obręb Wojsławice, Gmina Niemcza, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanie decyzji i o możliwościach zapoznania się z treścią oraz dokumentacją sprawy.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Dolnośląskiego, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 03 kwietnia 2013 r.
Dotyczy sprawy: RNG.6220.000012.2012
Numer pisma: RNG.KW-000364/13
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.), art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 60 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust.6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Cąbe r, zam. ul. Sikorskiego 22, 58-260 Bielawa i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko
ustalam
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. " Ferma kur niosek o obsadzie około 200 tys. sztuk (w przeliczeniu 800 DJP), zlokalizowana na terenie działki nr 18 obręb Jasień, gm. Niemcza - miasto, powiat dzierżoniowski" i jednocześnie:

I. określam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pomieszczenia gospodarczego służącego do chowu kur niosek w ilości ok. 200 tys. sztuk (w przeliczeniu 800 DJP) na działce nr 18, obręb Jasień, Gmina Niemcza. Dla przedmiotowej działki Miasto i Gmina Niemcza nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie kurnika o przybliżonej powierzchni zabudowy 140 m x 24,5 m. Kubatura pomieszczenia wynosić będzie 30500 m3 przy maksymalnej wysokości kalenicy 10,5 m. Dwupoziomowy budynek przeznaczony będzie do chowu kur niosek. W ramach przedmiotowego zadania wykonany zostanie również budynek z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z zapleczem socjalno - biurowym na około 15 osób o powierzchni użytkowej około 800 m2, w którym zlokalizowana zostanie części socjalna oraz magazynowo - produkcyjna. Przedmiotowy budynek przewidziany do realizacji będzie obiektem parterowym. Kurnik zostanie wykonany najprawdopodobniej w technologii konstrukcji stalowej wraz z obudową z płyty warstwowej.
Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie ciągów komunikacyjnych umożliwiających manewrowanie samochodami ciężarowymi. Do niezbędnej infrastruktury niniejszej inwestycji zalicza się wykonanie: wewnętrznej instalacji wodnej, elektrycznej, paszowej, wentylacyjnej, silosów paszowych w ilości 8 szt. przylegających do budynku oraz taśmy do usuwania pomiotu.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

A. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:
1. Roboty ziemne poprzedzić zdjęciem i odłożeniem warstwy ziemi próchniczej, celem późniejszego wykorzystania jej do tworzenia warstwy urodzajnej.
2. Wokół terenu inwestycji wprowadzić zwarte pasy zieleni izolacyjnej złożone z zimozielonych gatunków drzew i krzewów. Nowe sadzonki drzew powinny mieć przynajmniej 4-5 lat i mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę.
3. Rok po dokonaniu nasadzeń dokonać przeglądu stanu zdrowotnego zieleni izolacyjnej. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły, zastąpić nowymi nasadzeniami.
4. W celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu i środowiska wodnego substancjami ropopochodnymi, zaplecze budowy zorganizować w granicach działki inwestora na terenie o zabezpieczonym podłożu gruntowym. Nie przechowywać olejów, paliw oraz innych płynów eksploatacyjnych. Zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
5. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
6. Naprawy, konserwacje, wymiany części i płynów w stosowanych maszynach i urządzeniach budowlanych organizować poza działką nr 18, w pobliskich warsztatach. Maszyny tankować na pobliskich stacjach paliw.
7. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu tj. ograniczyć prace ziemne do niezbędnego minimum.
8. Podłoże w obiektach związanych z przetrzymywaniem drobiu, odbiorem pomiotu ptasiego oraz jego załadunkiem należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie do gruntu substancji pochodzących z hodowli (utwardzić).
9. Sprzęt i środki transportu używane podczas budowy powinny spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji spalin.
10. Odpowiednio zabezpieczyć materiały budowlane podczas składowania oraz transportu przed działaniem czynników atmosferycznych (okrywanie, przewożenie w szczelnie okrytych naczepach, składowanie w zamkniętych kontenerach).
11. Podczas postoju oraz przerw w pracy wyłączać silniki maszyn oraz samochodów.
12. Bazę sprzętu zlokalizować w oddaleniu od siedlisk ludzkich.
13. Prace prowadzić w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej względem najbliżej zlokalizowanych budynków mieszkalnych.
14. Ograniczyć emisję hałasu w czasie trwania inwestycji poprzez wykorzystanie jedynie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji dźwięku.
15. Organizować roboty w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych.
16. Odpady wytworzone na etapie budowy należy magazynować w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.
17. Odpady niebezpieczne, jakie mogą pojawić się w ramach prowadzenia robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów innych niż odpady niebezpieczne, celem przekazania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

B. Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
1. Systematycznie usuwać powstający na fermie pomiot (nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu).
2. Utrzymywać chów i hodowlę zgodnie z zaplanowaną ilością sztuk drobiu.
3. Pomiędzy kolejnymi partiami cyklu produkcyjnego, kurnik czyścić i poddawać dezynfekcji.
4. Stosować dodatki do pasz wiążące związki azotu oraz racjonalną zbilansowaną dietę - w celu zmniejszenia emisji substancji odorowych do powietrza, w tym amoniaku i fosforu.
5. Załadunek pasz do silosów realizować bezpośrednio z samochodu pneumatycznym podajnikiem, mającym na celu ograniczenie pylenia cząstek paszy do powietrza.
6. Systematycznie prowadzić konserwację instalacji paszowych.
7. Zamontować 60 sztuk wentylatorów ściennych o wydajności 42.000 m3/h (36.000 m3/h przy 30 Pa), zapewniających odpowiednią krotność wymian powietrza dla okresu letniego 5-12 m3/h/stanowisko oraz dla okresu zimowego 0,5 - 0,6 m3/h/stanowisko.
8. Budynek socjalno - bytowy zasilać instalacją centralnego ogrzewania z kotła o mocy do 1,0 MW opalanego peletem będz ekogroszkiem.
9. Ruch pojazdów dostawczych i odbiorczych związanych z funkcjonowaniem projektowanego kurnika prowadzić jedynie w porze dziennej (tj. w godzinach 6:00 do 22:00).
10. Ograniczyć emisję hałasu poprzez wykorzystywanie jedynie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji dźwięku oraz poprzez wykonywanie wszelkich prac powodujących emisję hałasu w hali.
11. Do wywozu i transportu pomiotu stosować szczelną naczepę zabezpieczoną plandeką.
12. Fragment taśmy odpowiadający za zrzut pomiotu na naczepę ciężarówki osłonić daszkiem.
13. Na stanowisku czyszczenia kół dla pojazdów wywożących pomiot zainstalować maty dezynfekujące.
14. Wody opadowe z terenów utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin, a następnie odprowadzić do rowu melioracyjnego.
15. Ścieki socjalno - bytowe oraz przemysłowe odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Prowadzić okresowe przeglądy, naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji.
17. Odpady powstające podczas eksploatacji zbierać i magazynować selektywnie na terenie inwestycji, w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach, w ściśle wyznaczonych i oznakowanych miejscach oraz o ograniczonym dostępie osób nieupoważnionych. Miejsce lokalnego gromadzenia odpadów utwardzić powierzchnią zapewniającą izolację środowiska gruntowo - wodnego.
18. Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, a powstające w trakcie eksploatacji instalacji odpady nadające się do odzysku lub do unieszkodliwienia gromadzić w sposób selektywny, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
19. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności przechowywać w konfiskatorach i niezwłocznie przekazać odbiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenie na utylizację tego rodzaju odpadu.

C. Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia:
1. Odpady wytwarzane na etapie likwidacji gromadzić na ternie inwestycji w sposób selektywny w oznaczonych pojemnikach stalowych lub z tworzyw sztucznych, a następnie przekazać podmiotom uprawnionym do dalszego gospodarowania odpadami.
2. Odpowiednio zabezpieczyć materiały budowlane podczas składowania oraz transportu przed działaniem czynników atmosferycznych (okrywanie, przewożenie w szczelnie okrytych naczepach, składowanie w zamkniętych kontenerach).
3. Podczas postoju oraz przerw w pracy wyłączać silniki maszyn oraz samochodów.
4. Prace rozbiórkowe wykonywać przy użyciu maszyn będących w dobrym stanie technicznym w celu ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeń.
5. Prace prowadzić w tzw. porze dziennej (w godz. 6:00-22.00) w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej względem najbliżej zlokalizowanych budynków mieszkalnych.
6. Na terenie inwestycji nie podejmować prac remontowych tj. wymiana olejów, płynów eksploatacyjnych, itp.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
1. Zastosować szczelny system dostarczania paszy do przenośników systemu karmienia.
2. W celu uniknięcia wpływu opadów atmosferycznych na ewentualne zanieczyszczenie gleby oraz płytko zalegających wód podziemnych fragment taśmy bezpośrednio odpowiadający za zrzut pomiotu na naczepę ciężarówki osłonić daszkiem, natomiast taśmę umiejscowić w czymś na kształt tunelu.
3. System odwodnienia terenu fermy wykonać w taki sposób, aby na tereny przyległe nie były odprowadzane wody nieoczyszczone.
4. Podłoże w obiektach związanych z przetrzymywaniem drobiu, odbiorem pomiotu ptasiego oraz jego załadunkiem, należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie do gruntu substancji pochodzących z hodowli.
5. Wykonać szczelne podłoże w budynkach (w miejscu przeładunku / transportu taśmociągami) oraz na zewnątrz, w miejscu odbioru pomiotu.
6. Ustalić miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod warunkiem, iż zmianie nie ulegną założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby zmienić oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 07.12.2012 r. (data wpływu 13.12.2012 r.) Pan Janusz Cąber, zam. ul. Sikorskiego 22, 58-260 Bielawa, wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Ferma kur niosek o obsadzie około 200 tys. sztuk (w przeliczeniu 800 DJP), zlokalizowana na terenie działki nr 18 obręb Jasień, gm. Niemcza - miasto, powiat dzierżoniowski". Do wniosku załączono Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydał obwieszczenie znak RNG.KW-001112/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, w sąsiedztwie planowanej inwestycji (na terenie wytwórni mas bitumicznych oraz Zajazdu "Młyn") oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) jeżeli przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Środowiska oraz zasięga opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001113/12 i RNG.KW-001114/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. wystąpił o wydanie przedmiotowego uzgodnienia i opinii.

Zapewniony został również udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu poprzez wydanie Obwieszczenia (RNG.KW-000116/12 z dnia 06 lutego 2012 r.) zawiadamiającego o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Ferma kur niosek o obsadzie około 200 tys. sztuk (w przeliczeniu 800 DJP), zlokalizowana na terenie działki nr 18 obręb Jasień, gm. Niemcza - miasto, powiat dzierżoniowski"oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie wpłynął do tut. Urzędu jeden wniosek Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., który został w całości uwzględniony.

W toku prowadzonego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak WOOŚ.4242.1.2013.MC.1 z dnia 17.01.2013 r.) wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnienia w zakresie zawartym w ww. piśmie. Uzupełnienie zostało przedłożone RDOŚ we Wrocławiu dnia 08 lutego 2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 01 marca 2013 r. (data wpływu 07.03.2013 r.) znak WOOŚ.4242.1.2013.MC.2 uzgodnił realizacje przedsięwzięcia. Treść tego uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji -punkt I i II.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, zawiadomieniem znak RNG.KW-000281/13 z dnia 12 marca 2013 r. poinformował, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak WOOŚ.4242.1.2013.MC.2 z dnia 01.03.2013 uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia oraz że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, z którym można się zapoznać się w tut. Urzędzie. Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Projektowany zakład, w którym planuje się prowadzić chów kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowany będzie na działce nr 18, obręb Jasień, Gmina Niemcza. Celem inwestycji jest uruchomienie produkcji jaj. Chów kur niosek odbywać się będzie w technologii klatkowej - bateryjnej, bezściółkowej. Do zbioru jaj używany będzie przenośnik do transportu jajek z baterii do sortowni oraz pakowni jajek. Jaja codziennie będą pakowane automatycznie przez maszynę, do specjalnych wytłaczanek transportowych lub detalicznych, ustawiane bezpośrednio na paletach i transportowane do odbiorcy bądź bezpośrednio przez niego odbierane.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są pola uprawne, tereny rolnicze, nieczynna linia kolejowa, droga krajowa nr 8, budynek starego młyna w którym obecnie mieści się restauracja, a także wytwórnia mas bitumicznych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (wieś Kietlin) znajduje się na północnym zachodzie w odległości ok. 850 m od terenu inwestycji, w odległości 650 m na południe znajdują się zabudowane przedmieścia Niemczy, natomiast w odległości ok. 85 m na wschód znajduje się obiekt restauracyjny.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedliski Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie" znajdują się w odległości ok. 1 km).
Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska będzie raczej krótkotrwałe i ograniczone. Na tym etapie istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni terenu paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego staniu technicznego maszyn i pojazdów. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem. Jednakże ze względu na charakter prac i skalę inwestycji, zmiany te nie będą znaczące i nie powinny wpłynąć na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanej inwestycji. W trakcie budowy w rejonie lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Ponadto, w trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi i budowlanymi, których niewłaściwe magazynowanie i zagospodarowanie może doprowadzić do skażenia środowiska.
Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.
Biorąc pod uwagę charakter i skalę prac prowadzonych na etapie budowy oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko zaproponowane w Raporcie oraz przedłożonej dokumentacji, a także po przeanalizowaniu materiałów będących w posiadaniu tut. organu stwierdzić należy, iż realizacja planowanej inwestycji nie będzie wywierać znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza, klimat akustyczny panujący w rejonie inwestycji ani na środowisko przyrodnicze. Jednakże w celu właściwego zabezpieczenia środowiska na tym etapie nałożono warunki zawarte w puncie I niniejszej decyzji.
Warunki określone w punktach I.2.A.1-I.2.A.3 stanowią wypełnienie art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Ponadto, dotrzymanie warunku I.2.A.1 umożliwi częściowe odtworzenie lokalnych warunków przyrodniczych i zachowanie wartości biologicznej próchniczej warstwy glebowej. W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na otaczający krajobraz nałożono warunek punktu I.2.A.2. Natomiast zapis pkt. I.2.A.3 ma zapewnić właściwe wykonanie pasów zieleni izolacyjnej. Zapisy warunków I.2.A.4-I.2.A.8 mają na celu wykluczenie możliwości przedostania się zanieczyszczeń do gleby oraz środowiska wodnego. Warunki określone w pkt. I.2.A.9-I.2.A.14 nałożono w celu ograniczenia uciążliwości podczas realizacji inwestycji związanej z emisją hałasu oraz zanieczyszczeniem powietrza. W celu racjonalnego gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia prac budowlanych nałożono warunki w pkt. I.2.A.15-I.2.A.17.
Faza ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia polegać będzie na rozbiórce obiektów kubaturowych, demontażu urządzeń technologicznych i sieci urządzeń infrastrukturalnych. Oddziaływanie na środowisko będzie miało podobny charakter do etapu realizacji z uwagi na charakter prowadzonych prac. Biorąc powyższe pod uwagę, w celu ochrony środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia, nałożono warunki określone w pkt. I.2.C.1 - I.2.C.6 sentencji.
Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z: emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, ingerencją w środowisko gruntowo - wodne oraz wytwarzaniem odpadów.
Na etapie funkcjonowania inwestycji podstawowym źródłem emisji do powietrza atmosferycznego będą: emisja z kotłowni zakładowej, spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz chów kur którego emitorami będą wentylatory zainstalowane na ścianie pomieszczenia bytowania zwierząt. Emisja z kurnika jest emisją zorganizowaną amoniaku, płynu, metanu podtlenku azotu. W trakcie ruchu pojazdów na terenie inwestycji powstawać będą: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, benzen i pył.
W przedmiotowej farmie system usuwania pomiotu będzie oparty na pracy taśmociągów. Pomiot wywożony będzie na bieżąco (co najmniej 2 razy w tygodniu). Odbiorcą pomiotu będzie firma zajmująca się hodowlą pieczarek. Z taśmy poprzecznej transportowany będzie bezpośrednio na ciężarówkę. Taśmy będą gruntownie czyszczone przez zgarniaki. Częste usuwanie pomiotu pozwala osiągnąć redukcję emisji amoniaku z budynków inwentarskich.
Ponadto, wielkość emisji substancji z instalacji do chowu lub hodowli drobiu w dużej mierze zależeć będzie od ilości i jakości odchodów zwierzęcych wytwarzanych w gospodarstwie, a to z kolei uzależnione są od strategii żywienia.
W celu ograniczenia wydalanego przez drób azotu w formie amoniaku i azotanów realizowane będzie żywienie ze zmienną sukcesywnie dietą - o niskiej zawartości protein.
Dla ograniczenia wydalanego do środowiska fosforu (ok. 20-30%) stosowana będzie dieta o niskiej całkowitej zawartości fosforu zawierające przyswajalne fosforany nieorganiczne lub fitazę dla zapewnienia dostatecznej ilości fosforu. Dieta kur będzie odpowiednio zbilansowana. Pasza dla kur zawierać będzie odpowiednią ilość: kalorii, białka, tłuszczu, węglowodanów, mikroelementów, wapna.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż wartość stężeń zanieczyszczeń emitowanych z teremu zakładu są niższe od wartości normatywnych i nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska. W celu zaopatrzenia ptaków w potrzebną ilość tlenu również w temperaturach niższych od normalnych, musi być zaproponowana minimalna wentylacja za pomocą przekaźnika czasowego, podłączonego do jednego lub kilku wentylatorów. Projektuje się zainstalowanie 60 sztuk wentylatorów ściennych o wymiarach 1,4 m x 1,4 m o wydajności 42.000 m3/h (36.000 m3/h przy 30 Pa), zapewniających odpowiednią krotność wymian powietrza dla okresu letniego 5-12 m3/h/stanowisko oraz dla okresu zimowego 0,5-0,6 m3/h/stanowisko. Planowana jest lokalizacja urządzeń w tylnej ścianie budynku, ewentualnie w razie potrzeby kilka zamontowanych zostanie w końcu ścian bocznych bądź na dachu. System pacy wentylatorów sterowany będzie komputerowo.
Budynek socjalno - bytowy zasilany będzie instalacją centralnego ogrzewania z kotła o mocy do 1,0 MW opalanego peletem bądź ekogroszkiem.
Pasza zbożowa do karmienia przechowywana będzie w 8 silosach o pojemności 36,6 m3 , zlokalizowanych przy kurniku. Silosy wykonane będą z karbonowej blachy ocynkowanej, odpornej na korozję, wodoszczelne i nie wymagające konserwacji. Napełnianie silosów następować będzie bezpośrednio z samochodów (paszowozów) pneumatycznie przez rurę rozładowczą. Rury odpowietrzające silosów skierowane będą ku dołowi. Z silosów pasza transportowana będzie przenośnikami do kurnika. Dalej rozprowadzana spiralnymi podajnikami o wydajności do 6 t/h. Pasza dostarczana będzie przy pomocy wózków paszowych poruszających się po szynach.
Na terenie zakładu odbywać się będzie ruch pojazdów związany z dostarczaniem produktów niezbędnych do funkcjonowania fermy między innymi takich jak pasze, leki i odbiorem gotowego produktu - jaj oraz pomiotu i odpadów, a także ruch pojazdów pracowników zakładu.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wartość stężeń zanieczyszczeń emitowanych z teremu zakładu obliczone na poziomie terenu będą niższe od wartości normatywnych. Jednakże, w celu zabezpieczenia powietrza przed negatywnym wpływem eksploatacji instalacji oraz z uwagi na ewentualną uciążliwość pod względem powstających odorów, nałożono warunki określone w pkt. I.2.B.1-I.2.B.8 oraz I.3.1 decyzji.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (zabudowane przedmieścia Niemczy) znajduje się w odległości 650 m na południe od terenu inwestycji. Działalność fermy drobiu ma charakter ciągły, co oznacza, że ze względów technologicznych muszą w obrębie fermy pracować urządzenia niezbędne do utrzymania prawidłowych warunków hodowli, ale jednocześnie powodują one uciążliwości akustyczne. Źródłem hałasu będą: wentylatory, pojazdy poruszające się na terenie fermy, w tym samochody dostawcze, ciężarowe itp.
W oparciu o wykonane analizy przyjęto, że hałas emitowany z terenu przedsięwzięcia odniesiony do wartości równoważnego poziomu dźwięku nie przekroczy wielkości normatywnych dla terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej i nie będzie stanowić problemu w środowisku zewnętrznym poza zakładem. Ponadto, zaplanowano nasadzenie drzew i krzewów na działce nr 18 minimalizujące uciążliwości hałasowe i zapachowe na sąsiednich terenach. W celu ograniczenia ewentualnych okresowych uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu nałożono warunki I.2.B.9-I.2.B.10.
Planowana instalacja do chowu drobiu będzie stanowiła niewielką uciążliwość dla środowiska gruntowo - wodnego. Wody deszczowe i roztopowe z terenów utwardzonych po uprzednim oczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin odprowadzane zostaną do pobliskiego rowu odwadniającego. W wyniku prowadzonego chowu kur niosek powstawać będą ścieku technologiczne w przypadku czyszczenia klatek i pomieszczenia po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Ścieki odprowadzane będą na wewnątrzzakładową oczyszczalnie ścieków bądź do bezodpływowego zbiornika. W taki sam sposób ujmowane będą ścieki bytowo - gospodarcze. W przypadku gdy projektowany będzie zbiornik bezodpływowy jego objętość wynosić będzie 30 m3 . Zbiornik opróżniany będzie raz w miesiącu przez odbiorce posiadającego odpowiednie pozwolenia w tym zakresie. W przypadku zainstalowania przyzakładowej oczyszczalni ścieków odbiornikiem ścieków będzie rów znajdujący się w granicach działki nr 23, 2 obręb Jasień. Inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie wodnoprawne w zakresie dotyczącym szczególnego korzystanie z wód oraz budowa urządzenia wodnego. Dodatkowo, uciążliwości dla środowiska wodno - gruntowego mogą powstać w wyniku nieprawidłowego załadunku pomiotu. Pomiot nie będzie magazynowany na terenie fermy (za wyjątkiem krótkiego okresu przetrzymywania do czasu odbioru). Będzie on usuwany mechanicznie - taśmami i bezpośrednio załadowywany na przyczepy odbiorców. Przyczepy, na które załadowywany będzie pomiot kurzy winny być szczelne. Osłona z tworzywa sztucznego urządzenia usuwania pomiotu, zapobiegać będzie zabrudzeniu obszaru wokół urządzenia. Fragment taśmy bezpośrednio odpowiadający za zrzut pomiotu na naczepę ciężarówki osłonięty zostanie daszkiem, natomiast sama taśma znajdować się będzie w czymś na kształt tunelu, który zapobiegać będzie ewentualnemu rozmywaniu bądź wywiewowi odchodów. Inwestor zainstaluje również maty dezynfekujące do czyszczenia kół dla pojazdów wywożących pomiot. Ponadto, utwardzenie podłoża - wewnątrz kurnika poprzez wykonanie szczelnej posadzki, na zewnątrz kurnika utwardzenie terenu betonową kostką bądź innym materiałem, znacznie ograniczy możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego.
W celu ochrony środowiska wodno - gruntowego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nałożono warunki określone w punktach I.2.B.11 - I.2.B.16 oraz I.3.2 - I.3.5 decyzji.
W toku prowadzonej działalności na fermie oprócz odchodów zwierzęcych powstawać będą odpady takie jak: opakowania tekturowe, pojemniki po środkach dezynfekcyjnych, sorbenty, materiały filtracyjne, osady z mycia i czyszczenia, ubrania ochronne itp. Istotny problem stanowić będą odpady pochodzenia zwierzęcego, w tym padłe, w wyniku chorób lub wypadków zwierzęta czy też stłuczone jaja. Ww. odpady będą odbierane przez podmioty posiadające wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami i zajmują się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem ww. odpadów. Do momentu przekazania odpadu odbiorcy będzie on zbierany i magazynowany selektywnie na terenie inwestycji, w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach i w ściśle wyznaczonych i oznakowanych miejscach, co minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko i stanowi zabezpieczenie przed wystąpieniem zagrożeń dla zdrowie i życia ludzi.
Biorąc powyższe pod uwagę, na przedmiotowej fermie drobiu prowadzona będzie gospodarka odpadami zgodna z obowiązującym prawem. Jednakże w celu zapewnienia właściwej ochrony środowiska przed niekorzystnym działaniem instalacji określono w sentencji warunki I.2.B.7-I.2.B.19 oraz I.3.6.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, w rejonie wodnym środkowej Odry, w obrębie zlewni Bystrzyca, a granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) - Ślęza od źródła do Księginki o kodzie PLRW600061336192 oraz względem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6310113, o nazwie 113 w rejonie wodnym Środkowej Odry, na obszarze dorzecza Odry (kod 6000) o stanie ilościowym i chemicznym określonym jako dobry, dla którego ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Przedmiotowa JCWP Ślęza od źródła Księginki została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym potencjale, dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Przedmiotowe przedsięwzięcia, z uwagi na przewidzianą do zastosowania technologię oraz rozwiązania chroniące środowisko i związany z tym brak negatywnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe nie powinny przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze Odry.

Z uwagi na fakt, iż w zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest zabytków kultury oraz innych obiektów podlegających ochronie, realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie miała wpływu na żadne dobra materialne ani dziedzictwa kultury.
Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji z dala od granic kraju, nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Ponadto, z uwagi na charakter planowanej inwestycji, inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla projektowanej fermy drobiu. Zgodnie z zapisem art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli planowane przedsięwzięcie związana jest z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. Dokumentem referencyjnym określającym wymogi BAT dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu jest dokument opracowany przez Komisję Europejską, lipiec 2003 r., o nazwie "Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń. Dokument referencyjny - najlepsze dostępne techniki intensywnej hodowli drobiu i trzody chlewnej" oraz Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej Mariusz Mikuła Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesień 2003 r. Analiza zaproponowanych warunków utrzymania hodowli drobiu oraz planowana do zastosowania technologia w projektowanych obiektach, przeprowadzna w odniesieniu do dokumentów referencyjnych dla najlepszych dostępnych technik wykazała, że planowana instalacja do chowu lub hodowli drobiu będzie funkcjonować zgodnie z wymaganiami stawianymi najlepszym dostępnym technikom.

W oparciu o przedstawione materiały uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna spowodować zanieczyszczenia powietrza, zaburzenia stosunków wodnych oraz wywierać znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze pod warunkiem spełnienia uwag zawartych w sentencji niniejszej decyzji oraz prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacji przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinna stanowić zagrożenia dla ludzi, oraz nie powinna być źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza wydaje powyższą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, art. 86 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227).
2. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - art. 87.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna - art. 72 ust.3.
4. Termin o którym mowa w art. 72 ust. 3 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach art. 72 ust. 4.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Niemcza, dnia 10 stycznia 2013 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.000011.2012

Numer pisma: RNG.KW-000066/13

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.) oraz art
105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa szpitala uzdrowiskowego z funkcją hotelową, apteką, zakładem przyrodoleczniczym, przychodnią specjalistyczną uzdrowiskową zdrowia oraz niezbędnym zapleczem gastronomicznym składającego się z dwóch budynków o nazwie PLATAN 1 i PLATAN 2"

umarza


postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa szpitala uzdrowiskowego z funkcją hotelową, apteką, zakładem przyrodoleczniczym, przychodnią specjalistyczną uzdrowiskową zdrowia oraz niezbędnym zapleczem gastronomicznym składającego się z dwóch budynków o nazwie PLATAN 1 i PLATAN 2" -jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
W dniu 13 listopada 2012 r. PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław, wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa szpitala uzdrowiskowego z funkcją hotelową, apteką, zakładem przyrodoleczniczym, przychodnią specjalistyczną uzdrowiskową zdrowia oraz niezbędnym zapleczem gastronomicznym składającego się z dwóch budynków o nazwie PLATAN 1 i PLATAN 2" Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 28 listopada 2012 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U. Nr 213 poz 1397 ze zm.).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej niezbędne jest przeprowadzenie pełnego postępowania w kwestii dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-001027/12 oraz RNG.KW-001026/12 z dnia 28 listopada 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 04 stycznia 2012 r (data wpływu 07.01.2012 r.) znak WOOŚ.4240.842.2012.MSK.3 poinformował iż w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 pkt 50 i 55 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) i w związku z powyższym nie ma podstaw prawnych do wydania żądanej opinii.
Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedsięwzięcie obejmuje zespół składający się z następujących obiektów:
1. Istniejącego sanatoryjnego punktu żywienia z zapleczem gastronomicznym i salą konferencyjną.
2. Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego składającego się z dwóch budynków:
a) Platan 1 - z przychodnią specjalistyczną uzdrowiskową, apteką i szpitalem kardiologicznym (35 pokojów, w tym 32 dwuosobowe i 3 dla osób niepełnosprawnych jednoosobowe),
b) Platan 2 - z zakładu przyrodoleczniczego z basenem oraz ze szpitala uzdrowiskowego w skład którego wchodzić będą oddziały: rehabilitacyjny, dializ i ortopedyczny (79 pokojów dwuosobowych).
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Przerzeczyn Zdrój przy ul. Zdrojowej 32a, na terenie działki o nr ewidencyjnym 338/12 obręb Przerzeczyn Zdrój. Powierzchnia ww. działki wynosi 3,1904 ha. W wyniku realizacji przedsięwzięcia łączna powierzchnia zabudowy będzie wynosiła 0,3403 ha, natomiast łączna powierzchnia dojść dojazdów i terenów utwardzonych będzie wynosiła 0,3795 ha. Pozostałą powierzchnię działki (2,4706 ha) będzie stanowiła powierzchnia biologicznie czynna, w obrębie której nie przewiduje się wykonywania żadnych prac i przekształceń.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowano następujące rozwiązania chroniące środowisko: systemy energooszczędne ograniczające zużycie energii, ekologiczne kotłownie gazowe w obu obiektach, kolektory słoneczne wspomagające systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynku istniejącym, urządzenia technologiczne pracujące w systemie zamkniętym, separatory tłuszczu w gastronomii oraz separatory węglowodorów (odwodnienie dróg i parkingów).
Odpady powstające na nieruchomości gromadzone będą w systemowych kontenerach, przechowywanych w zadaszonych i zamykanych osłonach usuwane będą przez wyspecjalizowane służby komunalne.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009 r Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3 km.
Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, realizację inwestycji na terenie częściowo zagospodarowanym, a także fakt, iż przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z wycinką drzew i krzewów, a roślinność znajdująca się w sąsiedztwie planowanych prac zostanie na czas robót zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, inwestycja nie powinna oddziaływać na ww. element środowiska przyrodniczego i obszar Natura 2000.

Dla terenu na którym ma być realizowana inwestycja obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Niemczy Uchwałą Nr XXXV/231/2002 z dnia 25 września 2002 r. (Dz. Urz.Woj. Doln. z dnia 12 listopada 2002 r. Nr 235, poz. 3286). Inwestycje oznaczone w załączniku graficznym do wniosku w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (mapa oddziaływania inwestycji Platan) zlokalizowane są jn.:
drogi i parkingi na terenie oznaczonym symbolem 4Ks i 5Kx
obiekty Platan 1 i Platan 2 na teranie oznaczonym symbolem 6U, Z.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu , uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz mając na względzie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza


Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2013 14:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2013 09:33:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive