2018 rok


Niemcza, 21 luty 2018 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2018
Numer pisma: RNG.KW-000188/18

 


DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie”
 

umarza się

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie” - jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie
    Wnioskiem z dnia 22.01.2018 r. (data wpływu 29.01.2018 r.) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., Gilów 120 A, 58-230 Niemcza, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jarosława Bereźnickiego, wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie”. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych. Po dokładnej analizie przedłożonego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w dniu 02 lutego 2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynął do tut. Urzędu żaden wniosek lub uwaga dotycząca planowanego przedsięwzięcia.

    Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).
    Zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Katalog takich przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z  2016 r. poz. 71).
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), jest Burmistrz, po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 w/w ustawy i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismami RNG.KW-000132/18 oraz RNG.KW-000134/18 z dnia 02 lutego 2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nie wydał opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w odpowiedzi (pismo z dnia 16 lutego 2018 r. znak WOOŚ.4220.55.2018.AK.1), stwierdził, iż z karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia nie wynika, że planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18) oraz odesłał złożony wniosek celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwalifikację inwestycji. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. Do § 3 ust. 2 pkt 52 ww. rozporządzenia zalicza się zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Z przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 498 obręb Gilów, Gmina Niemcza o powierzchni 54,14 ha. Działka nr 498 podzielona jest na części. Jedna część działki jest ogrodzona, gdzie zlokalizowana jest cała infrastruktura gospodarstwa. Druga część to pola uprawne, łąki i pastwiska. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano rozbudowę istniejącego silosowego magazynu zbożowego o cztery silosy stalowe z lejem zsypowym o pojemności około 808 m3  wraz z infrastrukturą przesyłową w tym: dół technologiczny, podnośniki kubełkowe, przenośniki (redlery), zbiornik ekspedycyjny o pojemności 38 m3  oraz połączeniami technologicznymi z istniejącym magazynem. Silosy zostały zaplanowane na terenie istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem bydła oraz produkcją roślinną, na którym zlokalizowane są obecnie 24 silosy. Pierwotna kwalifikacja przedsięwzięcia, przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza została przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w KIP. Na etapie wydawania opinii przez Organy Opiniujące, Inwestor złożył dodatkowe wyjaśnienia, z których wynika, że całkowita powierzchnia zajęta pod istniejący magazyn zbożowy wraz z punktami przyjęcia wynosi około 0,21 ha. Projektowane silosy wraz z fundamentami zajmą powierzchnię około 0,0462 ha, co stanowi wartość mniejszą od wymaganego obowiązującą regulacją prawną progu 1 ha, również po zsumowaniu z istniejącą powierzchnią zabudowy magazynu zbożowego daje wartość poniżej 1 ha.

    Po ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza oraz analizie kary informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc po uwagę charakter przedsięwzięcia, jego wielkość oraz zakres planowanych prac stwierdzono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), zatem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie” w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) jest bezprzedmiotowe.

    Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Rozporządzeniu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz mając na względzie stanowisko organów opiniujących, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie w oparciu o zebrane materiały i dowody w toku postępowania wyjaśniającego uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zatem, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  22‑02‑2018 13:30:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  22‑02‑2018 13:30:02
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2018 13:38:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive