Plan Pracy


Plan pracy Zespołu Szkół w Niemczy w roku szkolnym 2016/2017.

Zadania priorytetowe:

•       Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

•       Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

•       Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach.

•       Promowanie uczniów uzdolnionych.

•       Zacieśnianie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

•       Szeroko pojęta promocja szkoły w gminie i w powiecie.

•      Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

•      Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

•      Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

Realizacja celów programu w poszczególnych sferach.

•                KSZTAŁCENIE

CELE PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIE-DZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1

2

3

4

1. Poprawa wyników nauczania.

1. Rozwijanie aktywności poznawczej                i twórczej; przygotowanie ucznia do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka – myślenie twórcze, poszukiwanie, komunikowanie się, współpraca                           i współdziałanie poprzez realizowanie programów nauczania.

 

2. Objęcie pracą dydaktyczną oraz pomocą pedagogiczną uczniów uzdolnionych (konkursy przedmiotowe, kola zainteresowań).

 

3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych na wszystkich etapach kształcenia.

 

4. Tworzenie i wdrażanie planów działań wspierających uczniów ze szczególnym uwzględnieniem ucznia niepełnosprawnego.

 

5. Objecie logoterapią dzieci                          z wadami wymowy (prowadzenie badań przesiewowych w klasach  I SP;                          prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci oraz konsultacji dla rodziców).

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

A. Woźniak

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Do 30  IX     2016 r.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

6. Objęcie zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi uczniów, którzy tego wymagają.

 

7. Współpraca nauczycieli, pedagoga szkolnego,psychologai logopedy.

 

8. Badanie poziomu wiedzy                                i umiejętności uczniów kl. III SP                              i III G narzędziami przygotowanymi przez Operon .

 

9. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia                    i umiejętności wyciągania wniosków (interpretacja diagramów, wykresów                     i tabel) na wszystkich etapach kształcenia.

 

10. Analiza egzaminu gimnazjalnego                              i  wdrożenie do realizacji wniosków.

 

 

11. Organizowanie indywidualnych konsultacji i porad dla rodziców.

 

12. Prowadzenie konsultacji dla uczniów kl. III G z języka polskiego i matematyki; motywowanie uczniów do uczestnictwa   w zajęciach.

 

13. Dbanie o rozwój ambicji edukacyjnych uczniów – wybór najlepszego absolwenta SP i G.

I. Borowska

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Dyrektor,

wicedyrektor                              

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele   

 

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor, wyznaczone zespoły

 

Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy  

 

Wychowawcy klas VI SP i III G, Rada Pedagogiczna               

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

W terminie wyznaczonym przez wydawnictwo

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Po otrzymaniu wyników.

 

 

 

Wg harmonogramu

 

Raz w tygodniu

 

 

 

VI 2016 r.

2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

1. Rozwijanie uzdolnień uczniów                    i praca z nimi w kołach zainteresowań.

 

2. Motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.

 

3. Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w procesie dydaktycznym                   w celu ułatwienia mu osiągnięcia sukcesu.

 

4. Organizowanie wycieczek pieszych, autokarowych, krajowych. Wycieczki krajowe pod  hasłem „Poznawanie          i zwiedzanie lokalnych miejscowości turystycznych”.

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

5. Opracowanie szkolnego planu wycieczek na poszczególnych etapach kształcenia.

 

6. Udział uczniów w konkursach wewnętrznych i gminnych oraz powiatowych (bibliotecznych, przedmiotowych, artystycznych, sportowych itp.)

 

7. Organizacja zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, rejonowym i powiatowym.

 

8. Motywowanie do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.

 

9. Udział w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Wychowawcy, dyrektor

 

 

Opiekunowie zgodnie                          z wykazem konkursów

 

 

Nauczyciele w-f

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy

 

Nauczyciel biblioteki

Do 30 IX                    2016 r.

 

 

Wg ofert

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

3. Doskonalenie procesu lekcyjnego.

1. Wzbogacanie, w miarę możliwości, bazy o środki dydaktyczne i audiowizualne.

 

2. Wykorzystywanie na lekcjach różnych, atrakcyjnych dla uczniów środków dydaktycznych.

 

3. Stosowanie na zajęciach metod aktywizujących oraz wprowadzanie                 w szerszym zakresie pracy metodą projektu.

 

4. Stosowanie oceny w aspekcie holistycznym.

 

 

5. Wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny

 

6. Organizowanie lekcji bibliotecznych i zajęć biblioterapeutycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

 

 

 

 

7. Organizowanie zajęć w terenie oraz wyjazdów na lekcje muzealne.

Dyrektor, Rada Rodziców

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

 

 

Nauczyciele przedmiotów, dyrektor

 

Nauczyciele, wychowawcy

 

Nauczyciel biblioteki

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Wg planu biblioteki szkolnej oraz przy współudziale Biblioteki Miejskiej

 

Cały rok

według pojawiających się ofert i planów pracy

 

 

 

4. Rozwój zawodowy nauczycieli.

1. Rozwijanie działalności zespołów samokształceniowych.

 

 

2. Nadzór dyrekcji nad nauczycielami przez prowadzenie hospitacji wg harmonogramu z uwzględnieniem hospitacji diagnozujących i monitorowaniem sposobu oceniania uczniów.

 

3. Organizacja rad szkoleniowych

 

 

4. Wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami.

 

5. Motywowanie nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

6. Opracowanie nowego planu WDN

 

7.Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

Nauczyciele przedmiotów, dyrektor

 

Dyrektor, wicedyrektor

 

 

 

 

 

Lider WDN, dyrektor

 

Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

E. Nowak, dyrektor

Dyrektor

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

I semestr

 

Cały rok

 

 

•               OPIEKA I WYCHOWANIE

 

CELE PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIE-DZIALNI

TERMIN REALIZACJI

 

1

2

3

4

 

1. Kształcenie wśród uczniów postaw patriotycznych                 i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

1. Obchodzenie rocznic ważnych wydarzeń historycznych (apele, gazetki klasowe, gazetki SU).

 

2. Prowadzenie lekcji dotyczących życia Polaków zasłużonych dla kraju.

 

3. Poznawanie postaci ważnych dla naszego miasta i regionu.

 

4. Współpraca z Niemczańskim Ośrodkiem Kultury, Domem Pomocy Społecznej i Kołem Emerytów, Biblioteką Miejską.

 

 

Wychowawcy, opiekunowie samorządów

 

Wychowawcy, historycy

 

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

J.Kurak

 

 

 

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Organizowanie wycieczek. Uczestnictwo uczniów                                     w przedstawieniach teatralnych, koncertach, wystawach, lekcjach muzealnych, spotkaniach autorskich.

 

8. Przygotowanie apeli i szczególne zwrócenie uwagi na godne uczestniczenie uczniów w apelach okolicznościowych.

 

 

9. Redagowanie gazetek klasowych           i szkolnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi.

Wychowawcy przy współpracy                          z rodzicami, nauczyciele przedmiotów

 

Wychowawcy klas, nauczyciele, opiekunowie samorządów

 

Wychowawcy, opiekunowie samorządów

 

Nauczyciele, dyrektor

Wg planów pracy i pojawiających się ofert.

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

2. Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej.

1. Okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole; rozeznanie w zakresie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych.

 

2.Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

3. Realizacja założeń programów:

- Bezpieczna +

- Szkoła bez przemocy

- Szkoła odkrywców talentów

- Komisarz Lew

- Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji

4. "Dzień bezpiecznego Internetu 2017" - akcja gminna dla uczniów SP przy współudziale biblioteki szkolnej, M i G. Biblioteki Publicznej w Niemczy, NOK w Niemczy i Powiatowej Komendy Policji w Dzierżoniowie

 

5. Kształtowanie człowieka znającego normy dobrego zachowania oraz szanującego samego siebie i innych, uczenie zasad savoir – vivre, przypominanie Regulaminu Zespołu Szkół w Niemczy. 

 

 6. Budowanie postawy tolerancji i wzajemnej pomocy w stosunku do ucznia niepełnosprawnego.

 

7. Bezpieczeństwo na drogach                    w środkach masowej komunikacji,               w gimbusie i na przystankach.

 

8. Próbna ewakuacja szkoły połączona z pokazem sprzętu Policji             i Straży Pożarnej

9. Monitorowanie organizacji pracy świetlicy szkolnej.

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

Dyrektor, pedagog, odpowiedzialni nauczyciele

 

 

 

Dyrektor, J. Kurak, A. Woźniak

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,  

 

 

 

 

Dyrektor                  

X 2016 r.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

W uzgodnionym terminie

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

W okolicach Dnia Dziecka

 

 

 

 

Cały rok

 

9. "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży" - współpraca z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie 

 w realizacji zagadnień związanych

z ruchem drogowym w klasach I – III SP i przemocą z uwzględnieniem przemocy w rodzinie w klasach                          IV – VI SP i I – III G.

 

10. Kształtowanie rozwoju dziecka młodszego przez arteterapię. Klasy   I-III SP

Dyrektor, wychowawcy klas

A.Sitnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Romantowska

Wg klasowych planów wych.

 

Kwiecień 2017r.

 

 

Cały rok wg planu prowadzącego zajęcia  

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.

1.Organizacja pracy nauczycieli i uczniów

2. Systematyczne wykorzystanie technologii IT podczas zajęć.

Dyrektor

 

Nauczyciele

Cały rok

 

Cały rok

4. Profilaktyka – zapobieganie uzależnieniom.

1. Udział w spektaklach profilaktycznych w szkole i NOK-u.

 

2. Realizacja tematyki dotyczącej uzależnień na lekcjach wychowawczych zgodnie                               z programami wychowawczymi klas                   i Szkolnym Programem Profilaktycznym.

 

3. Współpraca z Policją przy realizacji zagadnień związanych                       z przemocą, substancjami odurzającymi i stalkingiem.

Dyrektor, pedagog

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

5.Kształtowanie u uczniów świadomości ekologicznej.

1. Prowadzenie zbiórki makulatury                  i zużytych baterii.

 

2. Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

G.Gąsiorowska

 

 

M.Kuźniar, G.Gąsiorowska, I.Przybyłko

 

 

Cały rok

 

 

IX 2016 r.

 

 

6.Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Współpraca z Policją w związku              z wychowaniem komunikacyjnym; organizacja kursu na kartę rowerową.

 

2. Propagowanie na lekcjach wychowawczych zdrowego stylu życia.

 

A. Sitnik

 

 

 

Wychowawcy

Cały rok,

 

IV – V 2017 r.

 

Cały rok

 

 

 

3. Współpraca z higienistka szkolną – pogadanki prozdrowotne.

 

5. Udział w akcjach „Szklanka mleka” – SP i  „Warzywa i owoce w szkole” – kl.          I – III SP.

 

6. Fluoryzacja.

 

7. Współpraca z „Wrocławskim Hospicjum” – zbiórka nakrętek.

 

 

Wychowawcy

 

 

Dyrektor, wychowawcy

 

 

Higienistka

 

świetlica

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

7. Integracja środowiska lokalnego, szkolnego                        i rodzinnego ucznia.

1. Współpraca z instytucjami mającymi  wpływ na rozwój młodzieży: PPP, Sądem Rodzinnym, Policją.

 

2. Wnikliwe rozpatrywanie sytuacji rodzinnej ucznia; weryfikacja danych             w ciągu roku – arkusze diagnostyczne.

 

3. Zwracanie uwagi na prawidłowe budowanie relacji nauczyciel – uczeń, uczeń zdrowy – uczeń niepełnosprawny.

 

4. Promowanie szkoły w środowisku przez występy uczniów podczas uroczystości organizowanych przez NOK i władze miasta.

 

5. Angażowanie i zachęcanie rodziców do pomocy w poszukiwaniu sponsorów dla szkoły.

 

6. Zwrócenie uwagi na organizowanie spotkań z rodzicami w ciekawych formach.

 

7. Prowadzenie szkoleń dla rodziców                w ramach spotkań z wychowawcą.

 

8. "Starsi czytają młodszym" - upowszechnienie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

 

9. "Młodsi czytają starszym" - narodowe czytanie w Domu Pomocy Społecznej w Niemczy.

10. Udział w V Jarmarku Bożonarodzeniowego i Jarmarku Wielkanocnego we współpracy                 z rodzicami.

11. II Millenijne Dni Niemczy - występy artystyczne.

12. Dzień Otwartej Szkoły.

Dyrektor, pedagog, wychowawcy

 

 

Pedagog, wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Dyrektor, J.Bagińska chętni nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

J.Kurak

 

 

 

 

 

 

Powołany zespół, dyrektor

 

J. Bagińska

Powołany zespół, dyrektor

Cały rok

 

 

 

 

X 2016 r.,                  II 2017 r.

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

IX 2016

 

 

XII 2016 r.

 

 

 

IX 2016 r.

 

V 2017r.

 

 

10. Prowadzenie strony internetowej                  w celu promocji szkoły.

 

 

11. Multimedialna prezentacja szkoły dla uczniów SP w gminie Niemcza oraz wykonanie folderu.

 

12. Współpraca z WOŚP i instytucjami charytatywnymi.

 

13. I Dzień Wiosny -"Mam Talent". Gry uliczne.

 

 

 

14. Organizacja warsztatów artystycznych dla chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli, na których wykonywane będą ozdoby świąteczne sprzedawane na jarmarkach.

 

A.Woźniak

A. Łysiak

A.Wszołek

 

Powołany zespół

 

 

J.Romantowska, A.Wszołek

 

Dyrektor,pedagog

Opiekunowie SU

 

 

 

E. Nowak, W.Kraczkowska oraz chętni nauczyciele

Cały rok

 

 

 

Wg kalendarza

 

 

Cały rok

 

 

Marzec lub kwiecień 2017r.

 

Raz w miesiącu przez cały rok

 

                                                                                                                            

 

Zespół  opracowujący:

•       J.Bagińska

•       A. Łysiak

•       J.Romantowska

•       A. Wszołek

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji na Radzie Pedagogicznej dnia   01.09.2016r.

 

 

 

Integralną częścią planu pracy szkoły są: harmonogram imprez, plan apeli, plan gazetek

 

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 13:01:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 13:01:08
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2017 13:01:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive