PRZETARGI


 

 

 

OGŁOSZENIE


 

Niemcza, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym budynkiem gospodarczym,  położonej w Przerzeczynie - Zdroju, ul. Okrężna nr 3, w granicach działki nr 231/5 o pow. 0.0346 ha, Obręb Przerzeczyn – Zdrój, KW SW1D/00039123/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.919,- zł.

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.800,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 14 sierpnia 2017r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

Niemcza, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z parterowym budynkiem gospodarczym,  położonej w Niemczy, ul. Ratuszowa nr 1, w granicach działki nr 224/17 o pow. 0.0182 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.542,- zł.

w tym wartość gruntu :  7.649,- zł

 

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.100,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 14 sierpnia 2017r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

Niemcza, dnia 26 lipca 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, położonej w Niemczy,             ul. Azaliowa, w granicach działki nr 463/7 o pow. 1060 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.350,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.500,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku, lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

            

 

    

                                                                                                 

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza I  przetarg ustny ograniczony  na dzierżawę nieruchomości Gminnej

I

Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest działka nr 3/1 o powierzchni 1.0838 ha obręb Kietlin, Gmina Niemcza dla której w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie prowadzona jest  Księga Wieczysta Nr SW1D/00017664/6  i jest wolna od  obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza utracił moc obowiązującą w dniu 01.01.2004r.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Niemcza, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/93/16 z dnia 29 kwietnia 2016r ustala, że  działka nr 3/1 położona jest na terenie zieleni ochronnej cieków wodnych oznaczonym symbolem ZWP, w granicach specjalnego obszaru ochronnego Wzgórza Niemczańskie.

II

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest  brak dojazdu ewidencyjnego do w/w działki. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. dzierżawcy działki numer 3/2 stanowiącej własność gminy Niemcza.

III

Miejsce, termin i warunki przetargu

 1. Przetarg  na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy pokój nr 6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 101,93zł(słownie: sto jeden złotych 93/100).

 1. Prawo do udziału w przetargu ma osoba, która:
 1. Spełni warunki określone w art.6 ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. 2012,poz.803 z późń. zm) i zgłosi na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę działki numer 3/1 obręb Kietlin” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10 w terminie do 16 marca 2018r. do godz.12.00 uczestnictwo w przetargu  ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do dzierżawy nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy w tym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Gminie Niemcza. Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załącznik do ogłoszenia o przetargu(a,b,c,d). Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 20 marca  2018 r. od godz. 12.00 w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń.
 2. Przedłoży ksero umowy dzierżawy działki stanowiącej własność Gminy Niemcza nr 3/2 obręb Kietlin.
 3.  W terminie do dnia 16 marca 2018r. wpłacił wadium w kwocie 10,00zł.(słownie: dziesięć złotych) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 16 marca 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  16 marca 2018 roku. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
 5. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy.
 6. Ogłoszenie o przetargu jest umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na stronie internetowej Urzędu w prasie lokalnej.
 7. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej  ,  pokój nr 5, tel. 91 74 8376 994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

przetarg

25‑09‑2017 09:09:14
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki leśnej numer 84 Ligota Mała

06‑09‑2017 09:26:07
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

11‑08‑2017 13:41:59
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2018 11:21:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive