PRZETARGI


                                                                                             Niemcza, dnia 19.03.2018r.

                                     

                                                                                                                                                                                                                                               

                            BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

                                                        OGŁASZA

 

Drugi  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa  rolna niezabudowana   położona  w  Gminie  Niemcza , obręb Gilów  w granicach działki nr  359 o powierzchni 2,9000 ha., Nr KW SW1D/00016094/2.

Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Brak aktualnego  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza Uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niemcza” działka położona jest w części na terenie przewidzianym dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej  niskiej intensywności oznaczonym symbolem M1, w części na terenie przeznaczonym jako las oznaczonym symbolem ZL, w części na terenie przewidzianym jako użytki rolne oznaczonym symbolem R. Ponadto działka położona jest w części  w granicach obszaru chronionego – Wzgórza Niemczańskie i na części działki znajdują się udokumentowane stanowiska archeologiczne.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r.poz.2052 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład  wspólności majątkowej małżeńskiej  wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej ustawy .

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.  Agencji Nieruchomości Rolnych  przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

 

Cena wywoławcza wynosi :   73.819,50zł

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  27  kwietnia 2018 rok o godz.10.00.

Wadium w  kwocie 7 000zł(słownie: siedem tysięcy ) płatne w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia  23 kwietnia 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

Gmina Niemcza nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10   ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


 

Niemcza, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym budynkiem gospodarczym,  położonej w Przerzeczynie - Zdroju, ul. Okrężna nr 3, w granicach działki nr 231/5 o pow. 0.0346 ha, Obręb Przerzeczyn – Zdrój, KW SW1D/00039123/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.919,- zł.

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.800,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 14 sierpnia 2017r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

Niemcza, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z parterowym budynkiem gospodarczym,  położonej w Niemczy, ul. Ratuszowa nr 1, w granicach działki nr 224/17 o pow. 0.0182 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.542,- zł.

w tym wartość gruntu :  7.649,- zł

 

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.100,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 14 sierpnia 2017r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

Niemcza, dnia 26 lipca 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, położonej w Niemczy,             ul. Azaliowa, w granicach działki nr 463/7 o pow. 1060 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.350,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.500,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku, lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

 

            

 

    

                                                                                                 

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Miasta i Gminy Niemcza

ogłasza I  przetarg ustny ograniczony  na dzierżawę nieruchomości Gminnej

I

Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest działka nr 3/1 o powierzchni 1.0838 ha obręb Kietlin, Gmina Niemcza dla której w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie prowadzona jest  Księga Wieczysta Nr SW1D/00017664/6  i jest wolna od  obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza utracił moc obowiązującą w dniu 01.01.2004r.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Niemcza, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/93/16 z dnia 29 kwietnia 2016r ustala, że  działka nr 3/1 położona jest na terenie zieleni ochronnej cieków wodnych oznaczonym symbolem ZWP, w granicach specjalnego obszaru ochronnego Wzgórza Niemczańskie.

II

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest  brak dojazdu ewidencyjnego do w/w działki. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. dzierżawcy działki numer 3/2 stanowiącej własność gminy Niemcza.

III

Miejsce, termin i warunki przetargu

 1. Przetarg  na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy pokój nr 6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 101,93zł(słownie: sto jeden złotych 93/100).

 1. Prawo do udziału w przetargu ma osoba, która:
 1. Spełni warunki określone w art.6 ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. 2012,poz.803 z późń. zm) i zgłosi na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę działki numer 3/1 obręb Kietlin” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10 w terminie do 16 marca 2018r. do godz.12.00 uczestnictwo w przetargu  ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do dzierżawy nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej wyżej ustawy w tym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Gminie Niemcza. Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załącznik do ogłoszenia o przetargu(a,b,c,d). Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów, lista do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 20 marca  2018 r. od godz. 12.00 w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń.
 2. Przedłoży ksero umowy dzierżawy działki stanowiącej własność Gminy Niemcza nr 3/2 obręb Kietlin.
 3.  W terminie do dnia 16 marca 2018r. wpłacił wadium w kwocie 10,00zł.(słownie: dziesięć złotych) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 16 marca 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  16 marca 2018 roku. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
 5. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy.
 6. Ogłoszenie o przetargu jest umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na stronie internetowej Urzędu w prasie lokalnej.
 7. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej  ,  pokój nr 5, tel. 91 74 8376 994.

 

                                                                                             Niemcza, dnia 19.03.2018r.

                                     

                                                                                                                                                                                                                                               

                            BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

                                                        OGŁASZA

 

Drugi  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa  rolna niezabudowana   położona  w  Gminie  Niemcza , obręb Gilów  w granicach działki nr  359 o powierzchni 2,9000 ha., Nr KW SW1D/00016094/2.

Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Brak aktualnego  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza Uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niemcza” działka położona jest w części na terenie przewidzianym dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej  niskiej intensywności oznaczonym symbolem M1, w części na terenie przeznaczonym jako las oznaczonym symbolem ZL, w części na terenie przewidzianym jako użytki rolne oznaczonym symbolem R. Ponadto działka położona jest w części  w granicach obszaru chronionego – Wzgórza Niemczańskie i na części działki znajdują się udokumentowane stanowiska archeologiczne.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r.poz.2052 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład  wspólności majątkowej małżeńskiej  wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej ustawy .

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.  Agencji Nieruchomości Rolnych  przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

 

Cena wywoławcza wynosi :   73.819,50zł

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  27  kwietnia 2018 rok o godz.10.00.

Wadium w  kwocie 7 000zł(słownie: siedem tysięcy ) płatne w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia  23 kwietnia 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

Gmina Niemcza nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10   ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

 

Niemcza, dnia 19.03.2018r.

                                     

                                                                                                                                                                                                                                               

                            BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

                                                        OGŁASZA

 

Drugi  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa  rolna niezabudowana   położona  w  Gminie  Niemcza , obręb Gilów  w granicach działki nr  66 o powierzchni 1,0000 ha., Nr KW SW1D/00016094/2.

Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r.  działka numer 66 położona jest na terenie użytków rolnych lub leśnych oznaczonym symbolem R/L.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r.poz.2052 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład  wspólności majątkowej małżeńskiej  wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej ustawy .

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.  Agencji Nieruchomości Rolnych  przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Cena wywoławcza wynosi :   22.259,25zł

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  27  kwietnia 2018 rok o godz.10.30.

Wadium w  kwocie 2 000zł(słownie: dwa tysiące zł ) płatne w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia  23 kwietnia 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

Gmina Niemcza nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10   ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

        Niemcza, dnia 19.03.2018r.

                                 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                     BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

 

                                                                  OGŁASZA

Drugi przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej, obręb Ligota Mała, Gmina Niemcza

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość leśna położona w obrębie Ligota Mała ,Gmina Niemcza w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 84 o pow. 0,7521 ha(LsIII). Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. W Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW  SW1D/00015131/7.Ksiega nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania i nie  była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z póż. zm.

Cena wywoławcza wynosi : 70.141,50zł

Na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r.(tj. Dz. U. z 2016r. poz.710 z póź. zm.) sprzedaż nieruchomości leśnej zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium wynosi :  7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium okazanie dowodu wpłaty wadium oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości, w przypadku osób fizycznych-dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  27  kwietnia 2018 rok o godz.11.00.

Ustalone wadium należy wpłacić w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 23 kwietnia 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  23 kwietnia  2018 roku.

Na podstawie art.37a ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o lasach(Dz. U z 2016r.,poz.586) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe do działki nr 84 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las, z mocy ustawy przysługiwać będzie prawo pierwokupu tych gruntów. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.  Nieruchomość sprzedaje się  na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości na gruncie może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy granicami ewidencyjnymi a granicami ustalonymi na podstawie prac geodezyjnych zleconych przez nabywcę nieruchomości. W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłatę sądową ponosi strona nabywająca. Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających  na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa. Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                            BURMISTRZ MIASTA i GMINY NIEMCZA

                                                        OGŁASZA

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w Gminie Niemcza ,obręb Gilów w granicach działki nr 67 o powierzchni 1,2100 ha., Nr KW SW1D/00016094/2.

Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016r.  działka numer 67 położona jest na terenie przeznaczonym do uprawiania sportu i rekreacji oznaczonym symbolem US.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości do jej sprzedaży mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2016r.poz.2052 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład  wspólności majątkowej małżeńskiej  wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art.7 cytowanej ustawy .

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Cena wywoławcza wynosi :27.915,00zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia 09 maja 2018 rok o godz.10.00.

Wadium w  kwocie 2.800,00zł(słownie: dwa tysiące osiemset złotych ) płatne w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do godziny 12.00 do dnia  04 maja 2018 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia 04 maja 2018 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

Gmina Niemcza nie odpowiada za wady ukryte w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo  odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

przetarg

25‑09‑2017 09:09:14
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki leśnej numer 84 Ligota Mała

06‑09‑2017 09:26:07
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

11‑08‑2017 13:41:59
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2018 12:48:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive